نمونه قرارداد

نمونه قرارداد ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد بین شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان

۱- موضوع قرارداد
انجام تبلیغات حرفه ای و ارائۀ خدمات مشاوره برای شرکت به منظور معرفی و شناساندن محصولات شرکت و بازاریابی و جذب افراد علاقمند به منظور ارتقاء فروش و سوددهی شرکت.

۲- مدت قرارداد

از تاریخ امضاء به

نمونه قرارداد ۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد چاپ کتاب

ماده ۱- طرفین قرارداد: این قرارداد فی مابین خانم/آقای ……… فرزند ……… به شناسنامه شماره ……… صادره از ……… متولد …… تلفن ……………… به نشانی …… و خانم/آقای ……… فرزند ……… به شناسنامه شماره ……… صادره از ……… متولد …… تلفن ……………… به نشانی ……

نمونه قرارداد ۳ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد قالب بندی

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس

نمونه قرارداد ۲ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خدمات گردشگری

ماده۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ………………… به نمایندگی آقای/خانم …………………… به شماره ملی…………………… نام پدر…………………… تلفن ………………… به نشانی ……………………………………… که ازین پس « شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی …. » نامیده خواهد شد، و ………………………به نمایندگی آقای/خانم ……………………… به شماره ملی …………………… نام پدر……………………تلفن

نمونه قرارداد ۱ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد سنگ کاری ساختمان

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد مابین ………………….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……… تلفن ……………… به آدرس …………………………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ………………………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ……….. تلفن ……..

نمونه قرارداد ۳۱ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد کانال کشی کولر

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ………………… به نمایندگی آقای /خانم ……………………به شماره ملی ………………… نام پدر ……………… شماره تماس ………………آدرس …………………………………که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ………………… به نمایندگی آقای /خانم …………

نمونه قرارداد ۲۸ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد

نمونه قرارداد ۲۵ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد گچ کاری

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………. فی مابین شرکت ………………… به نمایندگی …………………. تلفن …………………… به آدرس ………………………………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………………… صادره از ……….. تلفن ………………….. به آدرس ….

نمونه قرارداد ۲۴ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین آقای/خانم ………………… به نمایندگی آقای/ خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر ………………… تلفن ……………………آدرس ………………………………که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و آقای/خانم ………………… به نمایندگی آقای/ خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر ………………… تلفن ……………………آدرس ……………………………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظـور انجام موضوع قرارداد منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین نیروی انسانی

نمونه قرارداد ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد محوطه سازی

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ……………. تلفن ………………. به آدرس ………………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………….. صادره از ……………… تلفن ……………. به آدرس ………………………….. از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات

نمونه قرارداد ۲۱ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تولید، فروش و تحویل پارتیشن

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت …………… به نمایندگی …………… به آدرس ………………که منبعد در این قرارداد «فروشنده» نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………به نمایندگی آقای …………… به آدرس ………………… که منبعد در این قرارداد «خریدار» نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن

نمونه قرارداد ۱۹ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مشاوره حقوقی

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……….. بین شرکت ……………….. به مدیریت خانم /آقای …………………. تماس ثابت …………….. همراه …………….. دورنگار ………….. به آدرس …………………………….. که من بعد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و خانم/آقای ………………….. تماس ثابت …………….. همراه …………….. دورنگار ………….. به آدرس …………………………….. به عنوان «مشاور» منعقد می گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور حقوقی

نمونه قرارداد ۱۷ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجرای داربست

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد مابین آقای/خانم …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………… تلفن ………………… آدرس …………………………… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………… تلفن ………………… آدرس …………………………… که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست

نمونه قرارداد ۱۴ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تخریب ساختمان

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ………… فی مابین آقای/خانم …………… به شماره شناسنامه ………… تلفن ………… آدرس ……………………… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یکطرف و خانم /آقای ی مابین آقای/خانم …………… به شماره شناسنامه ………… تلفن ………… آدرس ……

نمونه قرارداد ۱۳ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد رهن

ماده ۱- طرفین قرارداد

راهن:

خانم/آقای …………. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………………… کد ملی …………….. صادره از ……………. متولد …………. تلفن ثابت ……………… همراه ………………. به نشانی …………………………………

مرتهن:

خانم/آقای …………. فرزند …………… به شماره شناسنامه …..

نمونه قرارداد ۱۲ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد استخدام مسئول فنی

ماده ۱- طرفین قرارداد

با استناد به قانون کار جمهوری اسلامی ایران این قرارداد بین خانم / آقای ………… از یک طرف و خانم / آقای ………… که از این پس به عنوان موسس / مدیر عامل شرکت / موسسه …………. که از این پس کارفرما نامیده می شود، منعقد می گردد و طرفین مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی اجرای مفاد آن را تعهد و مورد تایید قرار می دهند.

تذکر- انعقاد این قرارداد الزامی به عضویت اجباری مسئولین فنی در این جامعه نمی نماید.

مشخصات مسئول فنی:

نام ………….. نام خانوادگی …………… فرزند ……… شماره شناسنامه ………. صادره از ………. دارای مدرک تحصیلی …………….. از دانشگاه …………….. وضعیت نظام وظیفه ……….. تلفن ………….. فاکس ……………….. همراه …………..

12345