نمونه قرارداد

نمونه قرارداد ۱۱ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد بیع شرط

ماده ۱- طرفین قرارداد

فروشنده:

خانم/آقای ………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه ………… کدملی …………………… صادره از ………………. متولد ………… تلفن ثابت ………… تلفن همراه ……………. نشانی …………………………………….

خریدار:

خانم/آقای ………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه ………… کدملی …………………… صادره از ………………. متولد ………… تلفن ثابت ………… تلفن همراه ……………. نشانی ………….

نمونه قرارداد ۸ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد فونداسیون

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فیمابین آقای/خانم …………… فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از …………… به نمایندگی از شرکت ……… تلفن ……………… به آدرس ……………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف، و آقای/خانم ………… فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… تلفن ……………… به آدرس ……………………… که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

ماده ۲- موضوع قرارداد

اجرای فونداسیون شامل عملیات:

۱- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در

نمونه قرارداد ۷ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

ماده ۱- طرفین قرارداد

موجر:

شخص حقیقی:

خانم/آقای ………………. فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………………… کد ملی …………………… صادره از ………… شماره تلفن ثابت ………………. همراه ………………… ساکن ……………………………………

شخص حقوقی:

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن ……………………………….. با مدیریت ……………………….. به شماره ثبت ………………………. شماره تلفن ثابت ………………. همراه ………………… به آدرس ……….

نمونه قرارداد ۴ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد طراحی و محاسبه ساختمان

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

……………… به نمایندگی آقای…………… به شماره ملی ……………… نام پدر ……………… شماره تماس ………………… آدرس ………………………………………………

که ازین پس «مالک» نامیده خواهد شد، و

……………… به نمایندگی آقای…………… به شماره ملی ……………… نام پدر ……………… شماره تماس ………………… آدرس ………………………………………………

که ازین پس «مهندس ساختمان» نامیده خواهد شد، از طرف دیگر، تحت شرایط ذیل با حضور نماینده سازمان نظام مهندسی

نمونه قرارداد ۳ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد وکالت کاری در امور تجاری

ماده ۱- طرفین قرارداد

موکل:

خانم/آقای …………………. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه …………… کد ملی ………………….. متولد ……………… صادره از ……… شماره تلفن ثابت …………….. شماره همراه …………………… به نشانی ………………………………………………………

وکیل:

خانم/آقای …………………. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه

نمونه قرارداد ۱ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مدیریت پروژه

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

…………… به نمایندگی آقای /خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر …………………… شماره تماس …………………… آدرس ………………………

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

…………… به نمایندگی آقای/خانم

نمونه قرارداد ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجاره رحم

ماده ۱- طرفین قرارداد

موجر یا اجیر (اجاره دهنده رحم) :

خانم ………………. فرزند (خانم / ………………. و آقای …………………. ) به شماره شناسنامه …………………. صادره از ……………… متولد …………. کد ملی …………….. شماره تلفن ……….. به آدرس ……………………………………… کد پستی ………………….

مستأجرین (اجاره کنندگان رحم) :

خانم ………………. فرزند (خانم / ……………… و آقای ……………………) به شماره شناسنامه

نمونه قرارداد ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد حق انتفاع

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد (مالک):

خانم/ آقای ………………………… فرزند ………………….. به شناسنامه شماره …………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. به کد ملی …………………. شماره تلفن ثابت ………………….. همراه …………………….. ساکن …………………………………………………….

طرف دوم قرارداد (منتفع):

خانم/ آقای ………………………… فرزند ………………….. به شناسنامه شماره ……………..

نمونه قرارداد ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد فروش قطعه

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شرکت………… به نمایندگی آقای/خانم ………………… به سمت رئیس هیئت مدیره و ……………… به سمت مدیر عامل به شماره ملی ……………… نام پدر ……………… شماره تماس ………………… آدرس ……………………………………………

که ازین پس «خریدار» نامیده خواهد شد، و شرکت………………… به نمایندگی آقای/خانم …………………… به شماره ملی ……………… نام پدر ……………… شماره تماس ………………… آدرس ……………………………………………

که ازین پس «فروشنده» نامیده خواهد شد، به منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند

نمونه قرارداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد جذب بازیکن فوتبال

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد به عنوان قرارداد الحاقی نسبت به قرارداد شماره ……………… مورخ ………………… (فرم سازمان لیگ برتر فوتبال ایران) وفق ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ …………… در شهرستان …… فیمابین باشگاه فرهنگی ورزشی ……………. به نمایندگی و امضاء مجاز …………………. (مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ……………..) به شماره ثبت ………….. به آدرس ……………………………………………………………………. و تلفن ………………… که در این قرارداد «باشگاه» نامیده خواهد شد از یک سو و ……………………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ………………… تاریخ تولد ………………. محل تولد ………….. و ملیت …………….. و پست الکترونیکی ……………………….. به آدرس ………………………………………………………………… که آدرس محل سکونت بازیکن می باشد و شماره تلفن …………………… که در همه حال پاسخگوست به عنوان یک بازیکن حرفه ای فوتبال که به شئون و اصول و شایستگی‌ها و استانداردها و مقررات داخلی و بین المللی و رویه عرفی فوتبال، اشراف و وقوف کامل دارد و از این پس

نمونه قرارداد ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری

۱- طرفین قرارداد

این قرارداد این قرارداد در تاریخ ………….. فی مابین …………………. به نمایندگی ……………….. به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره ………. مورخ ………. به عنوان متعهدله از یک طرف و شرکت به شماره ثبت ………….. به نمایندگی ……………….. به شماره شناسنامه ……………. صادره از ………. معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود. طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

عبارت است از تعمیر و نگهداری و بازدید های فنی و عند اللزوم تعویض قطعات معیوب دستگاه……

نمونه قرارداد ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده ۱-طرفین قرارداد

۱-۱- موجر/موجرین

خانم/آقای ……………فرزند ……….. به شماره شناسنامه/اقتصادی ………….. شماره ثبت ………… صادره از ………….. متولد ………… کد ملی …………………. کد پستی …………………….. شماره تلفن ثابت …………………. همراه …………………. به نشانی ……………………………………… اصالتاً / ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز/ از طرف…………………….. به موجب ………………………………. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله

نمونه قرارداد ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تامین مالی

۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ………… فی مابین شرکت ……….. به شماره ثبت ……….. به نمایندگی و امضاء مجاز ………….. به عنوان …………….. به آدرس …………………………………………. که من‌ بعد در این قرارداد کارگزار نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت …………… به شماره ثبت ………… با نمایندگی و امضا مجاز …………. به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ……………. به عنوان عضو هیئت مدیره به آدرس ………………………………………… که من‌ بعد دراین قرارداد طرف دوم نامیده می‌شود از سوی دیگر منعقد گردید و طرفین با امضاء این قرارداد ملزم به اجرای مفاد آن می‌باشند.

تبصره- آدرس مذکور اقامتگاه طرفین است و آنها مکلفند در صورت تغییر آدرس، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت دیگری را از تغییر آدرس مطلع نمایند در غیر این صورت کلیه اوراق و اخطاریه‌ها به آدرس فوق‌الذکر ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات تامین‌مالی به مبلغ ….

نمونه قرارداد ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجاره مغازه

۱- طرفین قرارداد

موجر:
خانم/ آقای …… فرزند ……… به شناسنامه شماره ……… تلفن …….. آدرس …… /شرکت……… به شماره ثبت ………… تلفن ……… آدرس ……… با مدیریت ……… (به موجب روزنامه رسمی شماره ……… مورخ ……)

وکیل موجر:
خانم/ آقای ……… که با اختیار حاصله از وکالتنامه شماره …… مورخ …… تنظیمی در دفترخانه ……… این اجاره نامه را امضاء کرده است.

مستأجر:
خانم/ آقای ……… فرزند …… به شناسنامه شماره ……… صادره از ………آدرس ………… /شرکت ……… به شماره ثبت ……… تلفن ……. آدرس ……… با مدیریت ……… (به موجب روزنامه رسمی شماره …… مورخ……)

نمونه قرارداد ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجاره انبار (برای شرکت)

ماده ۱- طرفین قرارداد

موجر

خانم/آقای …………… فرزند ………… به شماره شناسنامه…………………….. کد ملی ………….. صادره از ………….. متولد ………… تلفن ثابت …………. همراه ……………… آدرس ……………………………………………..

مستأجر

شرکت ……………. با مدیریت عاملی خانم/آقای …………………. به شماره ثبت …………….. تلفن ………………. آدرس ……………………………………………….که در این قرارداد به اختصار موجر/ مستأجر نامیده می شوند.

نمونه قرارداد ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

ماده ۱-طرفین قرارداد
۱-۱- موجر/ موجرین ………… با ……. اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند ……. به شماره شناسنامه ………. متولد …….. صادره از …….. کدملی ……….. تلفن …… به نشانی ………………..
۲-۱- مستاجر/ مستاجران ………… با ……. اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند ……. به شماره شناسنامه ………. متولد …….. صادره از …….. کدملی ……….. تلفن …… به نشانی ………………..

ماده ۲- موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک
تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرایط این قرارداد …… دانگ/ دستگاه/ یک­باب

12345