نمونه قرارداد

نمونه قرارداد ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست ابطال رای داور

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب قرارداد داوری به تاریخ ………. یا صورت جلسه به تاریخ ……….. آن دادگاه محترم در پرونده کلاسه ………… و بر طبق باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع امر به داوری مقرر گردید. در تاریخ ……… اختلاف اینجانب و خوانده توسط داور/ داوران بررسی گردید و رای مقتضی صادر شد. رای در تاریخ ……… به بنده ابلاغ گردید. اما به دلایل ۱- …………….. ۲- ……………… ۳- ……………… غیرقانونی و برخلاف واقع می باشد. لذا با توجه به موارد ذکر شده

نمونه قرارداد ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد طبخ غذا

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین …………. به نمایندگی …………. در تاریخ ………… به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره ………… مورخ …………… به عنوان متعهدله از یک طرف و شرکت …………….. به شماره ثبت …………….. به نمایندگی ………………. به شماره شناسنامه ……………… صادره از ……….. معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود. طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه غذای گروه ……………… به تعداد آماری که توسط متعهد له …………. روز قبل برای …………. روز بعد به طور کتبی به تعهد کتبی به تعهد اعلام می گردد که نوع و مشخصات آن بر اساس ماده ۶ همین قرارداد می باشد.

نمونه قرارداد ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجرای کاشی کاری و سرامیک کاری

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین …………….. به آدرس ……………………………… و شماره تلفن ……………………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ………………… فرزند ………………… متولد…………… صادره از ……………. به شماره شناسنامه ………………… به آدرس ………………………………. و شماره تلفن …………………. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کاشی کاری و سرامیک

نمونه قرارداد ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ساخت و نگهداری سوله اسکلت فلزی

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……….. فی مابین …………. به نمایندگی ………………………..

به موجب معرفی نامه / حکم کارگزینی شماره …………. مورخ ………….. به عنوان کارفرما از یک طرف و …………… به …………… نمایندگی آقای ……………. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ………….. که طبق نامه / آگهی ………… رسماً معرفی گردیده است و منبعد پیمانکار نامیده می شود و طرفین ملزم به اجرای کلیه شرایط و مفاد آن می باشد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

الف- موضوع این قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزی شامل پایه ها، لایه ها، خرپاها و میل مهارها، بست ها و کلیه اتصالات لازم دیگر طبق نقشه های پیوست شماره ……… که به تائید خریدار خواهد رسید و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

ب- نوع و اندازه ها مطابق جداول پیوست شماره ۱ می باشد که جز لاینفک قرارداد بوده و بر اساس آن مساحت کل جهت …………. دستگاه برابر …………. متر مربع می باشد.

ج- نوع پوشش سقف – طبق نقشه های مربوطه از ورق شادو لاین گالوانیزه، به ضخامت ۵% میلیمتر می باشد.

نمونه قرارداد ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد صلح حقوق

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول (صالح):

خانم / آقای ………………………. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ……………………… متولد………………. صادره از ……………. شماره تماس ثابت ………………………….. همراه ……………………….. به نشانی ……………………………………………………….

طرف دوم (متصالح):

خانم / آقای………………………. فرزند …………….. به شماره شناسنامه……………………… متولد………………. صادره از ……………. شماره تماس ثابت ………………………….. همراه ……………………….. به نشانی ……………………………………………………….

نمونه قرارداد ۹ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خرید خدمات آموزشی

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین آقا/ خانم/ موسسه/ مرکز یا شرکت………………………….. به آدرس …………………………………………………. به نمایندگی آقای/خانم ………………… به عنوان مدیرکل ………………… که ازاین پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا /خانم/ آموزشگاه فنی وحرفه‌ای آزاد/ مؤسسه ………………………………………… دارای پروانه بهره‌برداری شماره / مجوز موقت برگزاری دوره آموزشی ………………………… و گواهینامه اعتباربخشی شماره…………………… به آدرس …………………………………………………….. و به نمایندگی آقای / خانم …………………………… به عنوان………………………………….. که ازاین پس مجری نامیده می شود، از طرف دیگر جهت انجام موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند.

ماده ۲- نشانی مجری قرارداد

الف – نشانی دفتر مجری:

ب – نشانی محل اجرای آموزش:

ماده ۳- موضوع قرارداد

آموزش ………….

نمونه قرارداد ۷ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد حمل و نقل

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد در تاریخ ………فی مابین ……………. به نمایندگی ……………….. که من‌بعد متعهد له نامیده می‌شود از یک طرف و آقای/خانم/شرکت …………… شماره شناسنامه/ثبت ……………… صادره از ثبت‌شده …………………. در …………….. به نمایندگی ………………… که در این قرارداد متعهد نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می ­باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء …………….. تا مقصد ……………… با وسیله حمل و نقل ………………..

ماده ۳- اجرت حمل و نقل

اجرت حمل‌ و‌ نقل محصولات ارسال‌کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب‌های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده

نمونه قرارداد ۶ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد مابین شرکت …………………………. به شماره ثبت………………… به آدرس ………………………………………………………………………….. تلفن……………………. (که من بعد طرف اول قرارداد نامیده می‌شود) و شرکت ……………………………… به شماره ثبت ……………………. به مدیریت عاملی آقا/خانم …………………………… فرزند ……………….. به شماره شناسنامه ……………. کدملی ……………………. به موجب آگهی روزنامه رسمی شماره …………………….. مورخه………………………….. مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد و بر اساس ماده …………………. اساسنامه شرکت حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور را دارد (فتوکپی آخرین آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه که مبین هویت شرکت و مدیرعامل و دارندگان حق امضاء می‌باشد، و همچنین فتوکپی شناسنامه و کارت ملی دارنده حق امضاء ضمیمه قرارداد خواهد شد.) به آدرس ..

نمونه قرارداد ۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین

………………… به نمایندگی آقای / خانم …………………… به شماره شناسنامه ……………………کد ملی …………… نام پدر …………………. شماره تماس ………………….. به آدرس …………………………………………………………

که ازین پس آدرس اینترنتی …..www نامیده خواهد شد و

خانم/آقای …………………… به شماره شناسنامه ……………………کد ملی …………… نام پدر

نمونه قرارداد ۱ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد فروش خودرو (پیش فروش)

ماده ۱- طرفین قرارداد

فروشنده / فروشندگان …………………………. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه / اقتصادی /ثبت ……………………. صادره از …………… متولد سال …………….. دارای کدملی ……………. کد پستی ……………….. تلفن ……………………. ساکن …………………………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به …… نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف………………………….. به موجب

نمونه قرارداد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تبدیل تعهد

ماده ۱- طرفین قرارداد

چون در سند بیع قطعی شماره ………… مورخ …………. تنظیمی دفترخانه شماره ……………. شهرستان ……………… خریدار باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده آن بدهکار گردیده علیهذا در تاریخ زیر نامبردگان ذیل

الف- خانم/آقای فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………………….. کد ملی

نمونه قرارداد ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد وقف

طرفین قرارداد:

واقف:

خانم/آقای …………… فرزند …………. به شماره شناسنامه …………… کدملی ………………. متولد ………….. شماره تلفن ثابت ………………… همراه …………….

به نشانی ……………………………………..

نمونه قرارداد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی)

۱- طرفین قرارداد:

کارفرما

آقای/خانم … فرزند … متولد … به شماره شناسنامه … تلفن تماس … آدرس …

پیمانکار

آقای/خانم … فرزند … متولد … به شماره شناسنامه … تلفن تماس … آدرس …

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است

نمونه قرارداد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد سئو سایت

۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین آقای/خانم …… به آدرس …………………… با شماره تماس ………… به عنوان برنامه نویس، طراح و بهینه ساز سایت
و آقای/خانم …… به آدرس …………………… با شماره تماس ………… بعنوان کارفرما با شرایط ذیل منعقد میگردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

بهینه سازی سایت برای نتایج جستجوی گوگل (سئو) برای (یک / دو / سه) سایت شرکت ……..

نمونه قرارداد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد طراحی و خرید آسانسور

طرفین قرارداد

کارفرما

آقای/خانم ………………… به شماره ملی ………………. نام پدر ……………. شماره تماس ……… آدرس ………………

پیمانکار

آقای/خانم ………………… به شماره ملی ………………. نام پدر ……………. شماره تماس ……… آدرس ………………

۱- موضوع قرارداد

طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملاً وارداتی ساخت شرکت ………… همراه

نمونه قرارداد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته

۱- طرفین قرارداد

فروشنده

آقای/خانم……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………… تلفن ثابت …………….. تلفن همراه …………….. آدرس ……………………………………….

خریدار

آقای/خانم……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………… تلفن ثابت …………….. تلفن همراه …………….. آدرس ……………………………………….

۲- مورد معامله

تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ………. واقع در خیابان ………… که واقع در اشکوب دوم بر جنوب شرقی ساختمان می باشد و مساحت بنای مفید آن بطور تقریبی ……………… متر مربع است و در حال حاضر سفت کاری آن اتمام یافته و به رویت خریدار رسیده است

12345