نمونه قرارداد

نمونه قرارداد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مساقات

۱- طرفین قرارداد

طرف اول این قرارداد(مالک)

آقای/خانم …………… فرزند……………… به شناسنامه شماره……… متولد ………… به شماره ملی …………………… تلفن ثابت…………. تلفن همراه …………… ساکن…………………………………………

۲- طرف دوم قرارداد (عامل)

که از این پس در این قرارداد عامل نامیده می شود

آقای/خانم …………… فرزند………………. به شناسنامه شماره……… متولد ………… به شماره ملی …………………… تلفن ثابت…………. تلفن همراه …………… ساکن…………………………………………

نمونه قرارداد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد انجام خدمات

ماده ۱- طرفین قرارداد

کارفرما: خانم / آقای ……………. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه ………… کد ملی …………….. متولد …………… ساکن ………….. شماره تلفن ثابت……….. همراه ……………..

مجری: خانم / آقای ……………. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه ………… کد ملی …………….. متولد …………… ساکن ………….. شماره تلفن ثابت……….. همراه ……………..

که طرفین در این قرارداد به اختصار کارفرما/مجری نامیده می‌شوند.

نمونه قرارداد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ودیعه

۱- طرفین قرارداد

مودع (امانت گذار): خانم / آقای ………………….. فرزند ………………….. به شناسنامه شماره …………… کد ملی ……….. صادره از ………… متولد …………… تلفن ثابت …………. تلفن همراه ………….. ساکن ………………………………

مستودع (امین): خانم / آقای : ………………………….. فرزند ………………….. به شناسنامه شماره …………… کد ملی ……….. صادره از ………… متولد …………… تلفن ثابت …………. تلفن همراه …………..ساکن ………………………………

۲- مورد امانت

تمامت شش دانگ یک قطعه باغچه به مساحت ………….. مترمربع دارای پلاک …………… فرعی از ………… اصلی مفروزو انتزاعی از پلاک ……. فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی ………………… بخش …………………. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …………….. مورخ …….. صفحه ……… جلد ……… به شماره چاپی ……………… صادره بنام خانم / آقای ……………………… انتقالی به مودع طبق سند شماره ………………… مورخ

نمونه قرارداد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد جعاله

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد

جاعل (پرداخت کننده اجرت در برابر کار)

خانم/ آقای ……………………….. فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………………….. کد ملی ………………… صادره از …………….. تلفن ثابت ………………… همراه ………………..

ساکن …………………………………………………………………………………………………………..

طرف دوم قرارداد

عامل (شخصی که کار باید انجام دهد)

نمونه قرارداد ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجاره پارکینگ

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای …………….. فرزند …………….. متولد …………….. به شماره شناسنامه ………….. کد ملی ………….. ساکن ……………………………….. تلفن ثابت ……….. تلفن همراه ………… و

طرف دوم قرارداد (مستاجر): خانم/آقای ……….. فرزند …………….. متولد …………….. به شماره شناسنامه …………… کد ملی ………….. ساکن ………………………………….. تلفن ثابت ……….. تلفن همراه ………… و

ماده۲- موضوع قرارداد

تمامیت یک باب پارکینگ به مساحت …………….. متر مربع دارای پلاک …………….. فرعی از …………….. اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک …………….. فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی …………….. بخش …………….. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره

نمونه قرارداد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ترجمه

فصل اول- کلیات

ماده ۱ – طرفین قرارداد عبارتند از:

الف- آقا یا خانم / شرکت … با شماره شناسنامه / ثبت … که در این قرارداد به اختصار کارفرما نامیده می شود و

ب- آقا یا خانم … با شماره شناسنامه … تلفن همراه … و پست الکترونیکی و … شماره حساب … که در این قرارداد به اختصار مترجم نامیده می شود.

ماده ۲ – موضوع قرارداد عبارت است از ترجمه …

نمونه قرارداد ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد معاوضه

ماده ۱- طرفین قرارداد: معاوض: خانم/آقای …………………………. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه …………. کدملی …………………….. شماره تلفن ثابت ………………………. همراه …………………… آدرس ………………………………………………..

متعاوض: خانم/آقای …………………………. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه …………. کدملی ………………………….. شماره تلفن ثابت ………………………. همراه …………………… آدرس ………………………………………………..

که در این قرارداد به اختصار معاوض و متعاوض نامیده می‌شوند.

ماده ۲- عوضین:

نمونه قرارداد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد وکالت در طلاق

ماده ۱- طرفین قرارداد:

موکل: خانم …………….. فرزند …………. دارای شناسنامه شماره ……….. صادره از …………… متولد ……………….. شماره تلفن …………………… ساکن ………………………………………………………. وکیل: خانم/آقای ……………………… فرزند ……………. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… متولد ………………….. شماره تلفن …………………….. ساکن ………………………………………………………….

ماده ۲- مورد وکالت (موضوع قرارداد): مطلقه نمودن موکل از قید زوجیت آقای …………………. به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات با هر شرط و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه و یا بذل آن و یا بذل عین مهریه یا معادل، یا کمتر و یا بیشتر از مهریه و با هر شرط ضمن‌العقد

نمونه قرارداد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مزارعه

۱- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد(مزارع): خانم/آقای ………………………… فرزند آقای …………………….. دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از ……………………………. متولد ………………………………. ساکن ………………………………………………… طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای ……………………… دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از …………………………….. متولد ………………………………. ساکن …………………………………………………

ماده ۲- موضوع قرارداد

مورد مزارعه: تمامت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰ هکتار

نمونه قرارداد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد وکالت دادگستری

ماده ۱- طرفین قرارداد : پیرو تنظیم وکالت نامه شماره ………. مورخ ……………….. قرارداد حق‌الوکاله به شرح زیر فی مابین خانم/آقای: ……………………….. فرزند ………………… شماره شناسنامه ………….. کدملی ………………… صادره از ……….. شماره تماس ………………. ساکن ……………………………………………………………………..

به عنوان موکل و

آقا/خانم ………………………. فرزند …………………. شماره شناسنامه …………… کدملی ………………… صادره از ……………… شماره تماس ………………… ساکن

نمونه قرارداد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد حق ارتفاق

ماده ۱- طرفین قرارداد:

مالک:

خانم/آقای …………….. فرزند …………. دارای شماره شناسنامه ………………. کد ملی ………………. صادره از …………….. متولد ……. تلفن ثابت ……………. همراه ……………… ساکن ………………..

متمتع از حق الارتفاق (صاحب حق):

نمونه قرارداد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱ انتقال دهنده ….. فرزند ……… به شماره شناسنامه …… صادره از ……… کد ملی … متولد … ساکن ……………… تلفن ……… با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… متولد ……… به موجب ………

۱-۲ انتقال گیرنده…… فرزند …… به شماره شناسنامه …… صادره از …… کد ملی …… متولد ……… ساکن …………………… تلفن …… با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… متولد …… به موجب ……

نمونه قرارداد ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

این قرارداد فیمابین شرکت …… به نمایندگی …… به نشانی….. تلفن …… فاکس… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا/ خانم / موسسه/ شرکت …… که از این پس مشاور نامیده می شود از طرف دیگر، بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه زیر منعقد می گردد

نمونه قرارداد ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ترخیص کالا

ماده۱- طرفین قرارداد:

صاحب کالا:

خانم/آقای………… فرزند …………… دارای شماره شناسنامه …………… کد ملی …………… صادره از ……………… متولد ……….. ساکن …………………………………………….. تلفن ثابت …………………… همراه …………………….

نمونه قرارداد ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ضمان

اینجانب ……. فرزند …….. دارای شماره شناسنامه ……. کد ملی ……….. صادره از …….. متولد ………. ساکن …………………………. تلفن ثابت …………… همراه ………..

به موجب این سند رسمی یا عادی متعهد به پرداخت دینی که خانم/آقای ……………. فرزند …….. دارای شماره شناسنامه …….. کد ملی ……….. صادره از ………… متولد ……… ساکن ………………………… تلفن ثابت ………….. همراه ……….

نمونه قرارداد ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد پیش فروش ملک

ماده ۱- طرفین قرارداد:
۱-۱- فروشنده/ فروشندگان ………… فرزند …………… به شماره شناسنامه ………… صادره از …… کدملی …………. متولد………. ساکن ……….. تلفن ثابت ……….. همراه ……… با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت ………… فرزند ………… به شماره شناسنامه ……… متولد …….. به موجب …….
۱-۲- خریدار/ خریداران ………. فرزند ………… به شماره شناسنامه ………… صادره از ………. کد ملی ………… متولد …….. ساکن ………… تلفن ثابت ……… همراه ………. با وکالت/

12345