مقالات

مقالات مقالات حقوقی ۴ اسفند ۱۳۹۵

بررسی شروط ضمن عقد در حقوق ایران و حقوق خارجی (فرانسه، سوئیس و انگلستان)

شروط ضمن العقد به دو دسته کلیه شروط صحیح و باطل تقسیم می شوند. شروط باطل نیز به دو نوع مبطل و غیر مبطل منقسم می گردند. شروط ضمن العقد در حقوق ایران شامل شرط صفت، فعل و نتیجه می باشد. این تقسیم بندی ملهم از متون فقهی است و در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه و انگلستان مشابه این اقسام شروط (البته با کمی تسامح) مشاهده

مقالات مقالات حقوقی ۴ اسفند ۱۳۹۵

حق مستاجر در فسخ قرارداد اجاره

در ابتدای مقاله بیان می کند که مستاجر باید از منافع مالی که اجاره کرده است به طور کامل بهره مند شود و در صورتی که عیبی در مورد اجاره بوجود آید، اگر امکان داشته باشد باید رفع بشود و اگر رفع عیب ممکن نباشد مستاجر حق دارد تا قرارداد اجاره را فسخ کند که این فسخ شرایطی دارد. در ادامه بیان می کند که اگر موجر رفع عیب کند به صورتی که ضرری به مستاجر نرسد، مستاجر حق فسخ قرارداد را ندارد. در بخش بعد از عیب موجب نقصان منفعت و به طور کلی از بوجود آمدن عیب در حالت های مختلف و تکلیف قرارداد اجاره می گوید. همچنین از تعمیرات مستاجر در عین مستاجره با توجه به مواد قانونی مربوطه می گوید

تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

وجود بنیادهایی همچون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد.به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و شرایط و ضوابطی نیز برای آن در نظر گرفته است. و به طور کلی موضع مواد ۳۷و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات ۱۳۷۰ روشن تر

مقالات مقالات حقوقی ۱ اسفند ۱۳۹۵

دعوای تنفیذ وصیت نامه

در ابتدای مقاله از اثرات تنظیم صحیح و رعایت موازین قانونی در تنظیم وصیت نامه می گوید و وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه ها را با توجه به ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی سه نوع می داند. در ادامه وصیت نامه رسمی، سری و خودنوشت را تعریف می کند. همچنین وصیت نامه رسمی را غیرقابل اعتراض ورثه می داند ولی وصیت نامه سری و خودنوشت را قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه می داند. در بخش بعد مدارک لازم برای ارائه دادخواست تنفیذ وصیت نامه را نام می برد و همچنین نحوه رسیدگی و شرایط تنفیذ وصیت نامه را بیان می کند. در انتها نیز نحوه رسیدگی به اجرای وصیت‌نامه در موارد مازاد بر ثلث اموال را توضیح می دهد و عنوان می کند که اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد تکلیف چیست

رابطه بین جهانگردی و جرم

در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آشنا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان، در بخش نتیجه گیری، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

در ابتدا سفید مهر یا سفید امضا را ورقه ای می داند که به صورت سفید و خالی است و فقط به امضا و مهر شخص رسیده است و طبق توافق قرار است در آن مندرجاتی قید شود. اگر طرف مقابل عباراتی را برخلاف آن چه توافق شده است قید کند، جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء اتفاق می افتد. در ادامه مواد قانونی مربوط به این جرم و مجازات های پیش بینی شده در قانون را بیان می کند. همچنین ارکان و شرایط و جنبه های این جرم را با توجه به مواد قانونی آن بیان می کند و رکن اصلی «سپردن» در این جرم را توضیح می دهد. انتقاداتی نیز به مواد قانونی این جرم وارد می کند. در انتهای مقاله نیز از سوءاستفاده کارفرما از از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است، می گوید

برابری در ازدواج، حق مسکن و حقوق مالی

در ابتدا مفهوم ازدواج برابر را که توسط جریان های دفاع از حقوق زنان دنبال می شود را ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در خانواده می داند که ارتباط نزدیکی با برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین المللی دارد. در این مقاله کوشیده شده که مفاد این مفهوم نسبت به فضای بین المللی و حقوق داخلی بررسی شود. در ادامه از برابری جنسیتی به عنوان یک اصل زیربنایی در نظام حقوق بین الملل می گوید که در حوزه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از انتقاد آموزه های اسلامی به برابری کلیه حقوق و تکالیف می گوید. در ادامه از برابری حقوق و مسئولیت‌های همسران برای ازدواج و تشکیل خانواده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و از مصادیق این برابری که به وسیله کمیته حقوق بشر در ذیل مواد این میثاق بیان شده

مقالات مقالات حقوقی ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

تقاضای زوجین برای دریافت جنین اهدایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد

در ابتدای مقاله تقاضای زوجین برای دریافت جنین را به دلیل ترافعی نبودن نیازمند تقدیم دادخواست نمی داند و تقاضای آن ها را قابل رسیدگی در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان می داند. در ادامه از شرایط لازم زوجین اهداکننده جنین می گوید. همچنین از شرایط زوجین دریافت کننده جنین با توجه به مواد قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ می گوید. در همین زمینه به دلیل دعاوی بسیاری که در خصوص تقاضای دریافت جنین اهدایی که باید چگونه تنظیم و در چه دادگاهی مطرح شود، رای وحدت رویه ۷۵۵ دیوان عالی کشور که در این موضوع تکلیف را مشخص کرده، صادر شد. در ادامه نظرات شعبه اول و پنجم دیوان عالی کشور را با توجه به پرونده های مطروحه بیان می کند

حقوق کار مقالات ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری

در ابتدای این مقاله از تمایل انسان به گروه و متحد شدن و ضرورت تشکیل احزاب و گروه های سیاسی و صنفی می گوید. همچنین از فعلیت یافتن جنبش های سندیکایی در روند توسعه اجتماعی و سیاسی در قرن ۱۹ می گوید. در ادامه از شکل گیری سازمان بین المللی کار و گستردگی آن و نقش آن در وضع قوانین و وارد شدن این سازمان در مقوله هایی مانند تامین، اجتماعی، شرایط کار و قانون گذاری در قالب مقاوله نامه ها می گوید. در ادامه به اتحادیه های کارگری و نقش گسترده آن اشاره می کند. همچنین از پیشینه سندیکا در اسناد و مقررات بین المللی و اجرای مقاوله نامه ها و آزادی سندیکایی و تشکیل کمیته آزادی سندیکایی و بررسی گزارش ها و شکایت های کشورهای عضو این سازمان می گوید

تنبیه بدنی همسر

در ابتدای مقاله از نبود مجوز قانونی در تنبیه زوجه به وسیله همسر می گوید و عنوان می کند که قانونگذار تنها در خصوص اطفال آن هم در حدود متعارف اجازه تادیب داده است. در ادامه با اشاره به حد معینی از تنبیه که در قرآن و فقه تعیین شده، عنوان می کند این موضوع در قوانین انعکاسی ندارد و چنین عملی حتی موجب می شود که زن بتواند در قالب عسر و حرج درخواست طلاق بدهد و قانون اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی و قانونی را به هیچ شخصی نمی دهد. همچنین برای تنبیه زوجه به وسیله زوج نمی توان حدود متعارفی عنوان کرد و چنین رفتاری مانند ایراد صدمه و ضرب و جرح به هر انسان دیگری مستوجب دیه و حبس است

احضاریه

در ابتدای مقاله احضار را از لحاظ لغوی و در اصطلاح و فقه اسلامی تعریف می کند. همچنین از طریقه ی احضار و فرق احضار و اخطار می گوید. در پایان به توضیح پنج مورد احضار از جمله احضار شاهد، احضار متهم، احضار برای سازش، احضار کارشناس و احضار برای اتیان سوگند می پردازد.

تفسیر قانون در حقوق انگلستان

تفسیر قانون فرایندی است که در آن، مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت آن جستجو می شوند در حقوق انگلستان رویه قضائی عمدتا” عهده دار چنین جستجوئی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرضهائی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین و تشخیص قلمرو آنها می پردازد دو رویکرد لفظی و منطقی، که یکی به معانی معمول و مدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری در صدد احراز مراد مقنن و کشف منطق قانون است، رودر روی هم قرار می گیرند، قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارند برای تعیین قلمرو قانون و مصداقهای آن به کار گرفته می شوند پیش فرضهای تفسیر که کارشان حفظ وضع موجود و ساختار تثبیت شده نظام حقوقی و منع مداخله در قواعد و مفاهیم بنیادین آن است

مقالات مقالات حقوقی ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

قیمومت افراد محجور

در ابتدای مقاله با توجه به مواد قانونی مربوطه قیم را شخصی می داند که توسط دادگاه به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید منصوب می شود. همچنین از موارد تعیین قیم اتفاقی یا موقت و این که به طور کلی برای چه افرادی قیم تعیین می شود، می گوید. در ادامه وظایف و اختیارات قیم را بیان می کند. دادگاه های صالح در دعاوی قیمومت را نام می برد. ویژگی های قیم را با توجه به مواد قانونی مربوطه بیان می کند. همچنین از اقدامات قیم در مورد محجور که باید با اجازه دادستان باشد می گوید. در انتها نیز تفاوت

مقالات مقالات حقوقی ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادله مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است

مقالات مقالات حقوقی ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه طلا

در ابتدای مقاله مهریه یا صداق را چیزی می داند که مرد به همسرش تقدیم می کند که مقدار و نوع معینی برای آن تعیین نشده و هرچیزی می تواند باشد مانند طلا یا آموزش مهارتی ویژه. در ادامه با اشاره به قانون حمایت خانواده بیان می کند که در مطالبه مهریه قانون تا میزان ۱۱۰ سکه را از زوجه حمایت می کند و بیش تر از آن را منوط به توانایی مالی زوج می داند و در صورتی که این مقدار ۱۱۰ سکه (چه به صورت نقد و چه به صورت قسطی) پرداخت نشود، حکم حبس برای زوج صادر خواهد شد. همچنین در مهریه های تا ۱۱۰ سکه زوجه نیازی به اثبات استطاعت زوج ندارد و این خود زوج است است که باید عدم استطاعتش را اثبات نماید. اما در مهریه بیش از ۱۱۰ سکه زوجه باید اثبات کند

رضایت شاکی در دعاوی کیفری قابل گذشت

در ابتدای این مقاله برخی از دعاوی حق الناسی را از آن جایی که حق خصوصی را تضییع کرده است، شروع رسیدگی و توقف رسیدگی در آن ها را با شکایت شاکی و رضایت شاکی می داند. اما دعاوی حق الهی را اگر حتی با شکایت شاکی خصوصی شروع شده باشد، با گذشت شاکی خصوصی قابل توقف نمی داند. در ادامه به توضیح تاثیرات رضایت شاکی در دعاوی کیفری می پردازد. جنبه خصوصی جرم را قابل گذشت می داند و در واقع جرایمی که جنبه خصوصی آن ترجیح دارد را قابل گذشت می داند. همچنین عنوان می کند که قانون مجازات بدون این که تفکیک روشنی از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ارائه دهد، تعدادی از این جرایم را نام می برد. در بخش بعد از توقف اجرای حکمی که قطعی شده باشد

1233637