مقالات حقوقی

مقالات مقالات حقوقی ۴ اسفند ۱۳۹۵

بررسی شروط ضمن عقد در حقوق ایران و حقوق خارجی (فرانسه، سوئیس و انگلستان)

شروط ضمن العقد به دو دسته کلیه شروط صحیح و باطل تقسیم می شوند. شروط باطل نیز به دو نوع مبطل و غیر مبطل منقسم می گردند. شروط ضمن العقد در حقوق ایران شامل شرط صفت، فعل و نتیجه می باشد. این تقسیم بندی ملهم از متون فقهی است و در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه و انگلستان مشابه این اقسام شروط (البته با کمی تسامح) مشاهده

مقالات مقالات حقوقی ۴ اسفند ۱۳۹۵

حق مستاجر در فسخ قرارداد اجاره

در ابتدای مقاله بیان می کند که مستاجر باید از منافع مالی که اجاره کرده است به طور کامل بهره مند شود و در صورتی که عیبی در مورد اجاره بوجود آید، اگر امکان داشته باشد باید رفع بشود و اگر رفع عیب ممکن نباشد مستاجر حق دارد تا قرارداد اجاره را فسخ کند که این فسخ شرایطی دارد. در ادامه بیان می کند که اگر موجر رفع عیب کند به صورتی که ضرری به مستاجر نرسد، مستاجر حق فسخ قرارداد را ندارد. در بخش بعد از عیب موجب نقصان منفعت و به طور کلی از بوجود آمدن عیب در حالت های مختلف و تکلیف قرارداد اجاره می گوید. همچنین از تعمیرات مستاجر در عین مستاجره با توجه به مواد قانونی مربوطه می گوید

مقالات مقالات حقوقی ۱ اسفند ۱۳۹۵

دعوای تنفیذ وصیت نامه

در ابتدای مقاله از اثرات تنظیم صحیح و رعایت موازین قانونی در تنظیم وصیت نامه می گوید و وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه ها را با توجه به ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی سه نوع می داند. در ادامه وصیت نامه رسمی، سری و خودنوشت را تعریف می کند. همچنین وصیت نامه رسمی را غیرقابل اعتراض ورثه می داند ولی وصیت نامه سری و خودنوشت را قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه می داند. در بخش بعد مدارک لازم برای ارائه دادخواست تنفیذ وصیت نامه را نام می برد و همچنین نحوه رسیدگی و شرایط تنفیذ وصیت نامه را بیان می کند. در انتها نیز نحوه رسیدگی به اجرای وصیت‌نامه در موارد مازاد بر ثلث اموال را توضیح می دهد و عنوان می کند که اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد تکلیف چیست

مقالات مقالات حقوقی ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

تقاضای زوجین برای دریافت جنین اهدایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد

در ابتدای مقاله تقاضای زوجین برای دریافت جنین را به دلیل ترافعی نبودن نیازمند تقدیم دادخواست نمی داند و تقاضای آن ها را قابل رسیدگی در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان می داند. در ادامه از شرایط لازم زوجین اهداکننده جنین می گوید. همچنین از شرایط زوجین دریافت کننده جنین با توجه به مواد قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ می گوید. در همین زمینه به دلیل دعاوی بسیاری که در خصوص تقاضای دریافت جنین اهدایی که باید چگونه تنظیم و در چه دادگاهی مطرح شود، رای وحدت رویه ۷۵۵ دیوان عالی کشور که در این موضوع تکلیف را مشخص کرده، صادر شد. در ادامه نظرات شعبه اول و پنجم دیوان عالی کشور را با توجه به پرونده های مطروحه بیان می کند

احضاریه

در ابتدای مقاله احضار را از لحاظ لغوی و در اصطلاح و فقه اسلامی تعریف می کند. همچنین از طریقه ی احضار و فرق احضار و اخطار می گوید. در پایان به توضیح پنج مورد احضار از جمله احضار شاهد، احضار متهم، احضار برای سازش، احضار کارشناس و احضار برای اتیان سوگند می پردازد.

مقالات مقالات حقوقی ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

قیمومت افراد محجور

در ابتدای مقاله با توجه به مواد قانونی مربوطه قیم را شخصی می داند که توسط دادگاه به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید منصوب می شود. همچنین از موارد تعیین قیم اتفاقی یا موقت و این که به طور کلی برای چه افرادی قیم تعیین می شود، می گوید. در ادامه وظایف و اختیارات قیم را بیان می کند. دادگاه های صالح در دعاوی قیمومت را نام می برد. ویژگی های قیم را با توجه به مواد قانونی مربوطه بیان می کند. همچنین از اقدامات قیم در مورد محجور که باید با اجازه دادستان باشد می گوید. در انتها نیز تفاوت

مقالات مقالات حقوقی ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادله مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است

مقالات مقالات حقوقی ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه طلا

در ابتدای مقاله مهریه یا صداق را چیزی می داند که مرد به همسرش تقدیم می کند که مقدار و نوع معینی برای آن تعیین نشده و هرچیزی می تواند باشد مانند طلا یا آموزش مهارتی ویژه. در ادامه با اشاره به قانون حمایت خانواده بیان می کند که در مطالبه مهریه قانون تا میزان ۱۱۰ سکه را از زوجه حمایت می کند و بیش تر از آن را منوط به توانایی مالی زوج می داند و در صورتی که این مقدار ۱۱۰ سکه (چه به صورت نقد و چه به صورت قسطی) پرداخت نشود، حکم حبس برای زوج صادر خواهد شد. همچنین در مهریه های تا ۱۱۰ سکه زوجه نیازی به اثبات استطاعت زوج ندارد و این خود زوج است است که باید عدم استطاعتش را اثبات نماید. اما در مهریه بیش از ۱۱۰ سکه زوجه باید اثبات کند

مقالات مقالات حقوقی ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

عده نگه داشتن زن بعد از طلاق

در ابتدای مقاله عده را از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کند و عده را مدت زمانی می داند که زن بعد از جدایی در ازدواج دائم یا موقت باید نگه دارد و ازدواج نکند. در ادامه از لزوم شناسایی انواع طلاق برای نگه داشتن یا نگه نداشتن عده می گوید و انواع طلاق ها را بیان می کند. عده ازدواج موقت و همچنین عده زنان غیرباردار و باردار در ازدواج موقت و دائم و نظریات فقهی که در این رابطه مطرح شده را بیان می کند. در بخش بعد به توضیح مدت عده زنان باردار و غیرباردار در وفات زوج می پردازد

مسئولیت مالک در مراقبت از حیوان

در ابتدا مراقبت از حیوان و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود آسیب به وسیله حیوان به سایرین را وظیفه صاحب حیوان می داند که کوتاهی از این وظیفه را موجب مسئولیت صاحب حیوان و الزام او به جبران خسارت می داند. در ادامه عدم نگهداری از حیوانات را با اشاره به ماده قانونی مربوط به آن از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی می داند که مجازات قانونی را در پی خواهد داشت. همچنین از مسئولیت پرداخت دیه از سوی صاحب حیوان می گوید. در بخش بعد از لزوم وجود رابطه علیت بین اهمال در نگهداری از حیوانات و خسارات ایجادشده می گوید

مقالات مقالات حقوقی ۵ بهمن ۱۳۹۵

مسئولیت سردفتران

از آنچه‌ تاکنون‌ گفته‌ شد بدست‌ مى‌آید که‌ مسئولیت‌ مدنى به‌ حکم‌ شرع‌، قانون‌، عقل‌ و عرف‌ وسیله‌اى براى حفظ‌ مصالح‌ اجتماعى و جبران‌ زیانهاى نامشروع‌ است‌ و همانطور که‌ ماده‌ یک‌ ق‌.م‌.م‌ مقرر داشته‌ (هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونى‌… موجب‌ ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از عمل‌ خود مى‌باشد) بنابراین‌ هدف‌ از مسئولیت‌ مدنى تعیین‌ مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ است‌ تا زیانى که‌ به‌ ناروا به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ تحمیل‌ شده‌ است‌ جبران‌ گردد

مقالات مقالات حقوقی ۱ بهمن ۱۳۹۵

استرداد وجه

در ابتدای مقاله در پی بیان این مطلب است که بدهی یا مورد تعهد باید به شخص طلبکار یا به کسی که از طرف او وکالت دارد یا به نماینده او پرداخت شود. در ادامه اگر فردی مالی به دیگری بدهد که آن فرد مستحق دریافت آن مال نیست، باید دادخواست استرداد وجه بدهد. همچنین هرشخصی که مالی به دیگری بدهد اصل در عدم مجانی بودن است و شخصی که دعوی استرداد وجه علیه او مطرح شده باید ثابت کند که بابت طلبی آن مال را دریافت کرده است

نکات ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

در ابتدای این مقاله از اهمیت قرارداد اجاره و لزوم آگاهی مردم عادی و بنگاه ها و دفاتر مشاور املاک از موازین حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره می گوید. در بخش بعد از اهمیت تعیین مدت در قرارداد اجاره با ذکر مواد قانونی مربوطه می گوید. در ادامه نیز از پایان قرارداد اجاره، فوت موجر و مستاجر و تکلیف قرارداد اجاره و همچنین از اجازه نداشتن شخص ورشکسته در تنظیم قرارداد اجاره (چه اجاره بدهد، چه اجاره کند) می گوید. در انتها نیز از اهمیت شهود در تنظیم قرارداد اجاره می گوید

مسئولیت ظهرنویس ها و ضامنان چک

در ابتدای مقاله چک را مهم ترین سند تجاری می داند که به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض بین افراد دست به دست می شود. در ادامه حالتی را بیان می کند که ظهرنویس و یا ضامن چک قید نکند که امضایی که در پشت یا روی چک انجام داده است به عنوان ظهرنویس است یا ضامن؟ در پاسخ به این مشکل اصل را بر امضای به عنوان ظهرنویسی می داند مگر این که دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد. در بخش بعد از فواید تشخیص این که این امضا به عنوان ظهرنویسی یا ضمانت است

جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل

در ابتدای مقاله کاربرد چک را بیان می کند و به این موضوع اشاره می کند که اگر شخصی بداند که در حسابش پولی نیست و به طور کلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، ولی اقدام به صدور چک بکند، از نظر قانون مجرم و قابل تعقیب کیفری است. در ادامه شرایط جرم بودن صدور چک بلامحل و همچنین انواع چک و این که چه چک هایی مشمول عنوان جزایی می شوند را بیان می کند. در بخش بعد از مفهوم چک بلامحل و مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری و این شکایت را چه کسانی می توانند انجام دهند

چک و قوانین مربوطه

در ابتدای مقاله از کاربرد چک می گوید و به مقرراتی از قانون تجارت که شامل چک می شود، اشاره می کند. در ادامه با توجه به مواد قانونی، چک را تعریف و شرایط چک دارای اعتبار را بیان می کند. در بخش بعد از تاریخ صدور چک و اهمیت آن می گوید. همچنین از محل صدور چک و تاثیر آن در مواعد قانونی و مهلت های طرح دعاوی چک می گوید. در ادامه محال علیه چک که در واقع بانک است را بیان می کند. همچنین از لزوم تعیین مبلغ چک و شرایط درج آن می گوید

12342526