مقالات حقوق بین الملل

برابری در ازدواج، حق مسکن و حقوق مالی

در ابتدا مفهوم ازدواج برابر را که توسط جریان های دفاع از حقوق زنان دنبال می شود را ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در خانواده می داند که ارتباط نزدیکی با برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین المللی دارد. در این مقاله کوشیده شده که مفاد این مفهوم نسبت به فضای بین المللی و حقوق داخلی بررسی شود. در ادامه از برابری جنسیتی به عنوان یک اصل زیربنایی در نظام حقوق بین الملل می گوید که در حوزه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از انتقاد آموزه های اسلامی به برابری کلیه حقوق و تکالیف می گوید. در ادامه از برابری حقوق و مسئولیت‌های همسران برای ازدواج و تشکیل خانواده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و از مصادیق این برابری که به وسیله کمیته حقوق بشر در ذیل مواد این میثاق بیان شده

تفسیر قانون در حقوق انگلستان

تفسیر قانون فرایندی است که در آن، مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت آن جستجو می شوند در حقوق انگلستان رویه قضائی عمدتا” عهده دار چنین جستجوئی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرضهائی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین و تشخیص قلمرو آنها می پردازد دو رویکرد لفظی و منطقی، که یکی به معانی معمول و مدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری در صدد احراز مراد مقنن و کشف منطق قانون است، رودر روی هم قرار می گیرند، قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارند برای تعیین قلمرو قانون و مصداقهای آن به کار گرفته می شوند پیش فرضهای تفسیر که کارشان حفظ وضع موجود و ساختار تثبیت شده نظام حقوقی و منع مداخله در قواعد و مفاهیم بنیادین آن است

شرط مذاکره مجدد در قراردادهای تجاری بین المللی

قراردادهای طولانی مدت در عرصه تجارت بین الملل دائما در معرض اثرات ناشی از تغییر و دگرگونی در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطی و ……. هستند، به گونه ای که ممکن است پس از گذشت مدتی از انعقاد قرارداد، تعادل اقتصادی را که طرفین به هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته اند به هم بخورد. به همین دلیل طرفین قرارداد معمولا در هنگام انعقاد قرارداد، به وسیله درج شروطی سعی در پیش بینی این تغییرات و حفظ تعادل اقتصادی قرارداد دارند. یکی از این شروط، شرط مذاکره مجدد می باشد، که طرفین را متعهد می کند

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی

یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه

سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی

چکیده

قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است.