جرایم علیه شخصیت و هویت

سوگند و شهادت دروغ

اده ۶۴۹-  هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۰- هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ

12