دعاوی کیفری خانواده

فریب در نکاح

ماده ۶۴۷- چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال

ازدواج قبل از بلوغ

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۶- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصرهٔ ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

عدم ثبت نکاح

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۵- به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعهٔ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.

ازدواج زن در حال عده یا عقدی و ازدواج با زن در حال عده یا عقدی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۴- کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند: ۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عدهٔ دیگری است خود را به عقد دیگری در […]

عقد زن شوهردار یا در حال عده برای مرد دیگر

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۳- هر گاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدهٔ دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای […]

ترک انفاق

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقهٔ زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس

امتناع از استرداد طفل سپرده شده

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۳۲- اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبهٔ اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم […]