عمومی

عمومی ۱۸ آبان ۱۳۹۶

پیامک قرار نهایی صادر شد

پیامک قرار نهایی، پیامکی است که به مخاطبی که در مراجع قضایی پرونده دارد، ارسال می‌شود و در واقع با دریافت پیامک قرار نهایی مخاطب مطلع می شود که بازپرس، دادیار یا قاضی یک قرار نهایی در پرونده ای که در حال رسیدگی است صادر کرده است.

عمومی ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

حق اشتغال زنان در قوانین و مقررات

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای این مقاله از به رسمیت شناخته شدن حق کار زنان و مزایای اشتغال زنان و از تاثیر انقلاب صنعتی بر به وجود آمدن ایده کار زنان می گوید. و حق کار زن را به صورت کوتاه تعریف می کند. در ادامه به جواز اشتغال زن در […]

عمومی ۳ بهمن ۱۳۹۴

نپرداختن حق بیمه کارگران مجازات دارد

در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنایع و رشد تولید، روابط کارگر و کارفرما توسعه پیدا کرده و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانونگذاران، حقوقدانان و اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع بپردازند، به طوری که حتی این مسائل در برخی موارد منشا بروز مباحث چالش برانگیز […]