عمومی

عمومی ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

حق اشتغال زنان در قوانین و مقررات

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای این مقاله از به رسمیت شناخته شدن حق کار زنان و مزایای اشتغال زنان و از تاثیر انقلاب صنعتی بر به وجود آمدن ایده کار زنان می گوید. و حق کار زن را به صورت کوتاه تعریف می کند. در ادامه به جواز اشتغال زن در […]

عمومی ۳ بهمن ۱۳۹۴

نپرداختن حق بیمه کارگران مجازات دارد

در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنایع و رشد تولید، روابط کارگر و کارفرما توسعه پیدا کرده و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانونگذاران، حقوقدانان و اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع بپردازند، به طوری که حتی این مسائل در برخی موارد منشا بروز مباحث چالش برانگیز […]