عمومی

عمومی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

اعاده دادرسی چیست

اعتراض به رای امکانی است که در قوانین برای یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوی یا شکایت و یا برای افراد دیگری که طبق قانون حق اعتراض دارند و رای به نفع آن ها صادر نشده، در نظر گرفته شده است. اعتراض به آرا انواع مختلفی دارند. هریک از روش های اعتراض به آرا با توجه به موضوع

عمومی ۹ بهمن ۱۳۹۶

مراحل انحصار وراثت

اگر وارث یا طلبکار فردی باشید که به تازگی فوت کرده و اموالی نیز از او به جا مانده، یا شخصی باشید که فرد فوت شده به نفع او وصیت کرده است، قطعاً در پی دریافت سهم یا طلب یا مورد وصیت شده از اموال فرد فوت شده هستید. ممکن است با فوت فرد یاد شده در ابتدا این نگرانی برای شما ایجاد شود که رسیدن به سهم و طلبتان

عمومی ۸ بهمن ۱۳۹۶

فرجام خواهی چیست

زمانی که رایی از سوی دادگاه در رسیدگی به پرونده ای صادر می شود، همیشه یکی از طرفین دعوی یا شکایت رای را به زیان خود می بیند و در پی اعتراض به رای صادر شده است و می خواهد هر چه سریع تر اعتراض خود را نزد مراجع قضایی پیگیری کند تا رای صادر شده به زیان او، تغییر کند. این شخص اگر با روش های اعتراض

عمومی ۱ بهمن ۱۳۹۶

مراحل اعتراض به رای دادگاه

اگر شخصی باشید که دعوی حقوقی یا شکایتی را در مراجع قضایی مطرح کرده اید یا علیه شما دعوی یا شکایتی مطرح شده است و حال رای دادگاه به ضرر شما صادر شده است، قطعاً در پی این هستید که بدانید آیا میتوان به این تصمیم و رای اعتراض کرد یا خیر

عمومی ۳۰ دی ۱۳۹۶

رای نهایی چیست

زمانی که پرونده ای در مراجع قضایی مورد رسیدگی است، تصمیمات مختلفی در جریان رسیدگی و پس از رسیدگی از سوی این مراجع گرفته خواهد شد. این تصمیمات رای نامیده می شوند و رای دو نوع است. در مواردی رای حکم است و حکم زمانی است که در متن رای در مورد خود اختلاف حقوقی

عمومی ۲۵ دی ۱۳۹۶

تامین دلیل یعنی چه

زمانی که خسارتی به شما وارد شده است و به طور کلی برای مطالبه حقی قصد دارید که در مراجع قضایی موضوعتان را پیگیری کنید و دلیلی نیز برای اثبات خسارتی که به شما وارد شده وجود دارد، ممکن است این نگرانی را داشته باشید و بدانید که آن دلیل تا زمانی که حق خود را در مراجع قضایی مطالبه کنید یا رسیدگی انجام شود

عمومی ۲۴ دی ۱۳۹۶

رای صادر شد یعنی چه

وقتی پرونده ای در رابطه با اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی در جریان است و شما یکی از طرفین این اختلاف حقوقی یا شکایت هستید، با دیدن جمله « رای صادر شد » اولین برداشتی که خواهید داشت این است که حکم درباره پرونده شما صادر شده است و شما یا طرف مقابلتان محکوم شده

عمومی ۲۴ دی ۱۳۹۶

رای بدوی چیست

وقتی اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی مطرح می شود، تصمیمی که قاضی پس از رسیدگی به اختلاف یا شکایت می گیرد، رای نامیده می شود. اگر چه تعداد زیادی از افرادی که دانش حقوقی ندارند به راحتی نمی توانند محتوای یک رای را درک کنند اما تمامی این افراد این موضوع که رای همان تصمیم قاضی درباره پرونده

عمومی ۲۴ دی ۱۳۹۶

اعسار چیست

اگر شما شخصی باشید که اختلاف حقوقی با دیگری دارید و به طور کلی می خواهید حقی را در دادگاه های حقوقی مطالبه کنید، وقتی با هزینه دادرسی مواجه می شوید و آگاه می شوید که برای پیگیری حق خود و طرح دعوی باید هزینه پرداخت کنید، ممکن است در ابتدا به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی

عمومی ۱۷ دی ۱۳۹۶

دادنامه چیست

وقتی اختلاف حقوقی و یا شکایتی در مراجع قضایی مطرح می شود، در طول رسیدگی به آن موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده، با اوراق مختلفی مواجه خواهید شد. اوراقی با عنوان های مختلف که مرجع رسیدگی کننده پس از هر تصمیم و با توجه به نوع تصمیمی که

عمومی ۱۶ دی ۱۳۹۶

واخواهی

اگر شکایتی در رابطه با ارتکاب جرمی در دادگاه کیفری و یا دادخواستی در رابطه با اختلاف حقوقی در دادگاه حقوقی علیه شما مطرح شده باشد و به این دلیل که ابلاغ و اخطاری از دادگاه به دست شما نرسیده است و در واقع آگاه نشده اید، در هیچ یک از جلسات (شما یا وکیلتان) حاضر نشوید

عمومی ۱۲ دی ۱۳۹۶

کیفری شدن چک

افرادی که در معاملات، قراردادها و دیگر امور خود چک را زیاد مورد استفاده قرار می دهند تا حدودی معنای کیفری شدن چک را می دانند. اما ممکن است افرادی که در طول زندگی شان فقط چندین بار چک را مورد استفاده قرار داده اند، با ایجاد مشکلی در رابطه با چک هیچ شناختی از کیفری شدن چک

عمومی ۱۰ دی ۱۳۹۶

قرار اناطه یعنی چه

زمانی که شکایتی در دادسرا و یا دادگاه مطرح می شود و تحقیق و پیگیری در مورد اتهام انجام می شود، تصمیمات گوناگونی در مراحل مختلف رسیدگی گرفته خواهد شد. برخی از این تصمیمات در دادسرا و در مواردی در دادگاه قرار نامیده می‌شوند. حال اگر در دادسرا شاکی

عمومی ۵ دی ۱۳۹۶

قرار توقف تحقیقات

اگر شخصی باشید که از طرف دیگری ضرر جسمی، آبرویی، مادی و … به شما وارد شده و می خواهید که در دادسرا شکایت کنید اما هویت و نام و نام خانوادگی متهم را نمی دانید و به او نیز دسترسی ندارید، با این شرایط باز هم می توانید

عمومی ۴ دی ۱۳۹۶

قرار موقوفی تعقیب چیست

هنگامی که شکایتی در دادسرا مطرح شده و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به وسیله بازپرس و یا دادیار آغاز می شود، تصمیم و رای بازپرس یا دادیار پس از پایان رسیدگی و حتی در مواردی در آغاز و حین رسیدگی قرار نامیده می شود

عمومی ۴ دی ۱۳۹۶

قرار جلب به دادرسی چیست

هنگامی که شکایتی در دادسرا مطرح است بازپرس یا دادیار وظیفه تحقیقات را بر عهده دارد و تصمیم خود را در مورد آن شکایت به صورت قرار صادر می کند. حال اگر بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده پس از بررسی دلایل و انجام تحقیقات به این نتیجه برسد که دلایل کافی

12