عمومی

عمومی ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی خواهان ح.س. به طرفیت آقای ح.ع. به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۱۶ مورخه ۹۲/۴/۲۶ صادره از ناحیه این دادگاه نظر به اینکه اصل بر ملائت است و اعسار امری خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد از طرف دیگر شهادت نامه تنظیمی که مطابق ماده ۵۰۶ تنظیم نشده و در آن مبلغ هزینه دادرسی تعیین نشده است و مؤدای شهادت شهود و قطع و یقین بر ثبوت اعسار خواهان

عمومی ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

حق اشتغال زنان در قوانین و مقررات

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای این مقاله از به رسمیت شناخته شدن حق کار زنان و مزایای اشتغال زنان و از تاثیر انقلاب صنعتی بر به وجود آمدن ایده کار زنان می گوید. و حق کار زن را به صورت کوتاه تعریف می کند. در ادامه به جواز اشتغال زن در […]

عمومی ۳ بهمن ۱۳۹۴

نپرداختن حق بیمه کارگران مجازات دارد

در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنایع و رشد تولید، روابط کارگر و کارفرما توسعه پیدا کرده و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانونگذاران، حقوقدانان و اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع بپردازند، به طوری که حتی این مسائل در برخی موارد منشا بروز مباحث چالش برانگیز […]