انواع خواسته و قوانین مرتبط (حقوقی)

توقف فوری عملیات اجرایی و صدور قرار قبولی واخواهی در دادگاه عمومی نخستین

تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی […]

مطالبه خسارت زاید بر دیه در شورای حل اختلاف

قاعده لاضرر: متن:  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است. اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸:  اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل ۴۳– برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه […]

مطالبه خسارت زاید بر دیه در دادگاه

قاعده لاضرر: متن: « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است. اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸:  اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به  

ابطال اظهارنامه ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت

ماده ۴ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰: ‌ماده ۴ – کسانی که مؤسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون‌ بهره‌مند شوند: ۱) علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.  

حکم ورشکستگی از طرف دادستان

ورشکستگی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: باب یازدهم- در ورشکستگی فصل اول- در کلیات  ماده ۴۱۲– ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ  

حکم ورشکستگی از طرف طلبکار

ورشکستگی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: باب یازدهم- در ورشکستگی فصل اول- در کلیات  ماده ۴۱۲– ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ  

ورشکستگی از طرف تاجر

ورشکستگی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: باب یازدهم- در ورشکستگی فصل اول- در کلیات  ماده ۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال  

تخلیه مورد اجاره مسکونی به علت انقضاء مدت با قانون سال ۷۶ در شورای حل اختلاف

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶،۱۳۶۲،۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات: فصل اول- کلیات ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح […]

تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبیق با وصف، وقوع عیب و در معرض خرابی بودن

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶،۱۳۶۲،۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات: فصل اول- کلیات ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا […]

توقف و ابطال عملیات اجرایی مطالبه وجه با مدعی قرارداد خرید ملک

ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه های بعدی: ماده ۲۲۹ ـ عملیات‌ اجرایی‌ بعد از صدور دستور اجرا (موضوع‌ ماده‌ ۱ قانون‌ اصلاح‌ بعضی‌ از مواد قانون‌ ثبت‌ و قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب ‌شهریور ماه‌ ۱۳۲۲) شروع‌ و […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند دولت

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند اشخاص

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند اشخاص با دستور موقت

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موقت

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و […]

فسخ قرارداد به علت تحقق خیار شرط مذکور در معامله

مواد ۳۹۹، ۴۴۴، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۳،۲۴۲، ۲۴۴، ۲۴۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۹۹– در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. ماده ۴۴۴– احکام خیار تخلف شرط به […]

1232425