دعاوی املاک

توقف و ابطال عملیات اجرایی مطالبه وجه با مدعی قرارداد خرید ملک

ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه های بعدی: ماده ۲۲۹ ـ عملیات‌ اجرایی‌ بعد از صدور دستور اجرا (موضوع‌ ماده‌ ۱ قانون‌ اصلاح‌ بعضی‌ از مواد قانون‌ ثبت‌ و قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب ‌شهریور ماه‌ ۱۳۲۲) شروع‌ و […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند دولت

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند اشخاص

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند اشخاص با دستور موقت

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موقت

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و […]

افراز ملک مشاعی

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷: ‌ماده اول- افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد […]

تعیین اجاره بها

ماده ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی: ۳- در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هر‌گاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌ است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که […]

تامین دلیل وضع موجود ملک تحت مالکیت از جهت مساحت و قدمت مستحدثات

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

اصلاح سند مالکیت ملکی

فهرست اشتباهات ثبتی مصوب ۱۳۵۳: چون‌ منظور از تصویب‌ مواد اصلاحی‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ها انجام‌ مراجعات‌ و مشکلات‌ ارباب‌ رجوع‌ می‌باشد و از طرفی‌ در امور جاری‌ هیأت‌ نظارت‌ ملاحظه‌ می‌شود نسبت‌ به‌ بعضی‌ موارد که‌ اتخاذ تصمیم‌ از ناحیه‌ رؤسای‌ واحدهایی ثبتی (با اجازه‌ این‌ هیئت‌) در ظرف‌ مدتی‌ اندک‌ امکان‌ دارد

تامین دلیل وضع موجود ملک مورد معامله از حیث در رهن بودن

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

تامین دلیل اثبات تاریخ احداث بنا

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

دستور موقت منع از صدور سند (ماده ۱۲ قانون زمین شهری)

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ ـ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید . ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیر این صورت […]

تامین دلیل وضع موجود ملک موروثی

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل […]

تامین دلیل وضع موجود ملک تحت مالکیت از جهت تصرفات غیر برای مطالبه اجرت المثل

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

تامین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل […]

12367