دعاوی حقوقی خانواده و هویت قانونی

صدور حکم سرپرستی و کفالت

عدم وجود قانون صریح و مشخص در این مورد. احراز کفالت در مورد خدمت نظام وظیفه: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی: ماده ۲۴- به وضع مشمولانی که ادعای تکفل نمایند در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها توسط هیأتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی می شود: الف-  بخشدار محل یا نماینده او.

انحصار وراثت (مسلمان بیش تر از سه میلیون تومان در طبقه اول)

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۶۲ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که ‌معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آن‌ها به […]

ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد

ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۰۷۰– رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷: بند ج ماده ۲- ماده۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید: الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون

صدور دستور موقت حضانت طفل

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ـ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. ماده ۳۲۰ـ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ […]

صدور دستور موقت استرداد طفل

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ ـ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید . ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه

صدور دستور موقت تعیین نفقه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ ـ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیراین صورت مرجع […]

اعاده دادرسی اصلی به جهت صدور حکم با اسناد سجلی

بند ۶ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۴۲۶ـ نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: ۱ ـ موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد. ۲ ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. ۳ ـ […]

صدور دستور موقت ملاقات طفل

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ـ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

اعاده دادرسی اصلی به جهت صدور حکم با اسناد سجلی

بند ۶ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۴۲۶ـ نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: ۱ ـ موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد. ۲ ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. ۳ ـ […]

نصب امین از طرف مادر (پدر مجهول المکان)

ماده ۱۲۱۸، ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۱۸– برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: ۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ ۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان

نصب امین از طرف دادستان (غیبت یا حبس پدر)

ماده ۱۲۱۸، ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۱۸– برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: ۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ ۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان

تجویز فروش سهم صغیر از ملک، تلفن و اتومبیل

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۴۱- قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت […]

صدور حکم رشد

تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۱۰– هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر

صدور حکم عزل ولی قهری و نصب امین از طرف دادستان

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۱۸۴– هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را

نصب امین از غیر مادر

ماده ۱۲۱۸ و ۱۲۲۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۱۸– برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: ۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ ۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان

12356