شرکت ها و مالکیت معنوی

ابطال اظهارنامه ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت

ماده ۴ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰: ‌ماده ۴ – کسانی که مؤسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون‌ بهره‌مند شوند: ۱) علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.  

صدور دستور موقت منع از هرگونه اقدام در مورد شرکت

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص […]

مطالبه وجه مال التجاره از متصدی حمل و نقل با تامین خواسته

مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۸۶- اگر مال‌التّجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التّجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از […]

مطالبه وجه مال التجاره از متصدی حمل و نقل

مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۸۶- اگر مال‌التّجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التّجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از […]

ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم با دستور موقت

مواد ۱۲۶ و ۱۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل […]

ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم

مواد ۱۲۶ و ۱۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل […]

صدور دستور موقت از هرگونه اقدام در شرکت

ماده ۱۲۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام […]

تعیین بازرس قانونی برای شرکت

ماده ۱۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۵۳- در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت […]