همسایگی و آپارتمان نشینی

تامین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان و تحویل مبیع با دستور موقت

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ـ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع […]

مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره در شورای حل اختلاف

ماده ۳۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که […]

مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره در دادگاه

ماده ۳۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که […]

مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف

ماده ۳۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که […]

مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره با قرار تامین خواسته در دادگاه

ماده ۳۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که […]

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شارژ آپارتمان با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم […]

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شارژ آپارتمان از مستاجر در شورای حل اختلاف

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شارژ آپارتمان در شورای حل اختلاف

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات: تبصره ۱ ماده ۱۰ مکرر– ماده ۱۰ مکرر– در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده […]

مطالبه وجه هزینه های آب، برق، گاز، تلفن و حق شارژ آپارتمان از طریق اجرای ثبت

قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱۰ مکرر– در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود. هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده […]

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شارژ آپارتمان در دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: ماده ۱۹۸ ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات: تبصره ۱ ماده ۱۰ مکرر– ماده ۱۰ مکرر– در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از […]

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شارژ آپارتمان از مستاجر با قرار تامین خواسته در دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که […]

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شارژ آپارتمان از مستاجر در دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شارژ آپارتمان با قرار تامین خواسته در دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا […]