دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه دادخواست ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه دادخواست مطالبه نفقه

با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ام. با توجه به این که تامین نفقه زوجه برعهده شوهر می باشد و خوانده از پرداخت نفقه خودداری می کنند، رسیدگی و صدور حکم […]

نمونه قرارداد ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد پیش فروش ملک

ماده ۱- طرفین قرارداد:
۱-۱- فروشنده/ فروشندگان ………… فرزند …………… به شماره شناسنامه ………… صادره از …… کدملی …………. متولد………. ساکن ……….. تلفن ثابت ……….. همراه ……… با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت ………… فرزند ………… به شماره شناسنامه ……… متولد …….. به موجب …….
۱-۲- خریدار/ خریداران ………. فرزند ………… به شماره شناسنامه ………… صادره از ………. کد ملی ………… متولد …….. ساکن ………… تلفن ثابت ……… همراه ………. با وکالت/

نمونه قرارداد ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد فروش خودرو

ماده ۱- طرفین قرارداد:

الف) فروشنده

شخص حقیقی:

خانم/آقای ………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ………………………….. کد ملی …………………. صادره از ……………. ساکن ……………………………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………… همراه ……………….

شخص حقوقی:

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن ………………………………. با مدیریت …………………….. به شماره ثبت ………………………. به آدرس ……………………………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ………………. همراه ………………

ب) خریدار

نمونه شکواییه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه شکواییه افترا و توهین

اینجانب با مشتکی عنه … به علت موضوع … دچار اختلافاتی شدیم که ایشان در تاریخ … ضمن بی حرمتی به بنده تهمت زده و اعمال … را بدون هیچ دلیل و مدرکی و به طور صریح به من نسبت دادند که چند نفر از افراد حاضر در محل شاهد این قضیه بودند و حاضر به شهادت نیز می باشند

نمونه قرارداد ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد بیع قطعی ملک

ماده۱- طرفین قرارداد:

فروشنده:

خانم/ آقای: …………….. فرزند: …………………. به شماره شناسنامه: …………….. صادره از: ………………. کد ملی: ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………………..

به شماره تلفن ثابت: …………………….. همراه: ……………….

خریدار:

خانم/آقای: ……………… فرزند: ……………. به شماره شناسنامه: ……………… صادره از: ………….. کد ملی: …………………….. ساکن: …………………………………………………………………………………………. به شماره تلفن ثابت: ……………………………. همراه: ……………………………

که از این پس به اختصار طرفین، فروشنده/خریدار نامیده می‌شوند.

ماده۲- موضوع قرارداد:

نمونه اظهارنامه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک

شما به عنوان صادر کننده چک شماره … بانک … به مبلغ … با تاریخ … مطابق قانون متعهد به تأمین موجودی نقد در حساب مرتبط بوده ­اید. اینجانب در تاریخ سررسید با مراجعه به بانک با حساب خالی مواجه شدم و گواهی عدم پرداخت دریافت نمودم

نمونه قرارداد ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت

مبایعه نامه …… دانگ، مشارکت در ساخت …… دانگ

ماده ۱) طرفین معامله:

طرف اول – مالک

۱ – آقا / خانم ………………………………………………….. فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………. و کد ملی ………………………………………… صادره از ………………………………….. تابعیت ……………………… متولد……………… نسبت به ……………………… دانگ مورد معامله

طرف دوم – سازنده

نمونه دادخواست ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته

به موجب تصویر مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره … مورخ … عهده بانک … شعبه … اینجانب مبلغ … از خوانده … به عنوان صادر کننده طلبکارم که در موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. اینجانب علاوه بر مهلتی که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت به خوانده دادم، اقدام به ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … نیز نمودم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت انجام ندادند. لذا با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت، مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

نمونه قرارداد ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجاره منزل

ماده ۱) طرفین قرارداد:

الف) موجر

شخص حقیقی:

خانم/آقای: ………………… فرزند: …………. به شماره شناسنامه: …….. کد ملی: ……………………… صادره از: …….. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شماره تلفن ثابت: ………………….. همراه: ……………………

شخص حقوقی:

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: …………………………………………….. با مدیریت: ………………………………… به شماره ثبت: …………………………………… به آدرس: ………………………………………………………………………………………………………………………. شماره تلفن: …………………………..

نمونه دادخواست ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

نمونه دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته

اینجانب به موجب مدارک و مستندات ضمیمه دادخواست مبلغ … را از خوانده طلبکار می باشم که ایشان تعهد نمودند در تاریخ … بدهی خود را پرداخت نمایند. با گذشت این زمان بنده مهلت پرداخت را تمدید نمودم و با وجود مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه به شماره … مورخ … برای خوانده، هیچ اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود انجام ندادند. لذا در جهت حفظ حقوق خود در ابتدا صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا می شود و رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …

نمونه قرارداد ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده ۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون کار موضوع بند الف ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی – مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود.

ماده۱) طرفین قرارداد:

آقای/خانم/شرکت ……………………………… فرزند …………………… شماره شناسنامه ………………………../شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………..

نمونه دادخواست ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

نمونه دادخواست طلاق توافقی

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره… مورخ… دفتر ازدواج شماره… شهرستان…، با …… عقد ازدواج دائمی منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت …… ماه/سال بدون فرزند/ دارای فرزند/فرزندانی بوده/نبوده است. با توجه به اختلافات پیش آمده و نبود تفاهم در زمینه های گوناگون زندگی مشترک و برای جلوگیری از آسیب های روحی و مادی با گفتگوهای فراوان تصمیم به جدایی گرفته ایم که مراتب آن در جلسه رسیدگی به حضور دادگاه محترم خواهد رسید

آدم ربایی

در ابتدای مقاله از شیوع آدم ربایی در دنیا به انگیزه های مختلف می گوید که به دلیل خشونت زیاد این جرم مجازات های سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. در ادامه از آسیب های روحی و جسمی این جرم بر شخص قربانی یا خانواده او و همچنین از نبودن قانون خاص در مورد این جرم می گوید. در بخش بعد مجازات ربودن اطفال را با توجه به مواد قانونی مربوطه و تفاوت های آن با بزرگسالان را بیان می کند. در ادامه سلب آزادی از اشخاص را تحت هر عنوانی جرم می داند

مقالات مقالات حقوقی ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

انواع طلاق

در ابتدای مقاله معنای لغوی و اصطلاحی طلاق را بیان می کند. ماهیت طلاق را یکی از اعمال حقوقی و جزء ایقاعات می داند. در ادامه ارکان طلاق را نام می برد. شرایط طلاق دهنده را با توجه به مواد قانون مدنی نام می برد. در بخش بعد وکالت در طلاق و این که وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمی نیز واقع شود را توضیح می دهد. همچنین شرایط مطلقه را در طلاق با توجه به مواد قانون مدنی و وضعیت مزاجی زنانی که طلاق داده می شوند را بیان می کنند. در بخش بعد شرایط معتبر در صیغه طلاق را توضیح می دهد و حضور دوشاهد را لازم می داند و ویژگی شهود را بیان می کند. همچنین طلاق رجعی و بائن را تعریف می کند

چگونگی اجرای محکومیت های چک بلامحل

در ابتدای مقاله با توجه به ماده قانونی مربوطه چک هایی که قابل تعقیب کیفری نیستند را نام می برد و فقط چک به روز را قابل تعقیب کیفری می داند و همچنین مهلت طرح شکایت کیفری را بیان می کند. در ادامه از مجازات شدیدتر برای فردی که علم به مسدودی حساب دارد و چک صادر می کند، می گوید. در بخش بعد دو نوع محکومیت حضوری و غیابی در مورد چک بلامحل را بیان می کند. چگونگی محکومیت حضوری، اعلام محکومیت، اجرای حبس و اعلام اتمام حبس توضیح داده می شود. در ادامه از زندانی بودن محکوم علیه بوسیله قرار می گوید که مدت حبس از محکومیت او کم خواهد شد. همچنین از چگونگی اجرای مجازات جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت می گوید

تخلفات صنفی و گرانفروشی

در ابتدا گرانفروشی را با توجه به ماده قانونی مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند. در ادامه جریمه های مبالغ مختلف گرانفروشی را بیان می کند و جریمه های تکرار گرانفروشی را در هریک از مبالغ و همچنین نهایت مجازات در این مورد را که تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود را نیز بیان می کند. در بخش بعد کم فروشی و تقلب را با توجه به ماده مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند و مجازات آن را همانند مجازات گرانفروشی می داند