Search by tag: %d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87

نکات حقوقی ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

قطع اقساط مهریه با فوت شوهر سابق

اگر زنی مهریه خود را از حقوق شوهر سابق به صورت اقساطی دریافت کند و شوهر سابق فوت کند، دریافت اقساط مهریه

نکات حقوقی ۲۵ تیر ۱۳۹۷

تعدیل اقساط مهریه

مردی که اقساط مهریه پرداخت می کند، اگر با تغییر وضعیت اقتصادی توان پرداخت اقساط را نداشته باشد، می تواند تقاضای تعدیل