Search by tag: %d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2

نکات حقوقی ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

تنبیه دانش آموز

اهانت و تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه در مدارس ممنوع است. با دانش آموزان متخلف که چاره جویی های تربیتی در آن ها مفید واقع