Search by tag: %d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c

نکات حقوقی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

ادرار کردن و انداختن آب دهان در معابر و اماکن عمومی

اگرچه به طور مشخص برای اعمالی مانند ادرار کردن و انداختن آب دهان در معابر و اماکن عمومی جرم تعریف نشده است، اما این اعمال طبق قوانین