Search by tag: %d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87

رای وحدت رویه ۷۸۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۶

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه