Search by tag: %d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af

نمونه رای ملاقات طفل

در خصوص دعوی ع.ع. به طرفیت م.ف. به خواسته تعیین وقت ملاقات با نوه دختری بنام س. متولد ۱۳۹۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه وفق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که قید گردیده حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر با سایر اقربا