Search by tag: %d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c

رای وحدت‌ رویه ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹

هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست

رای وحدت رویه ۱۷۹۸ – ۱۳۳۱/۱۱/۱۶

خلاصه رای: اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون امور حسبی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نمی باشد. رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران راجع به لزوم و عدم لزوم صدور حکم ورشکستگی طبق ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی […]