Search by tag: %d8%b9%d9%88%d8%b6-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%81%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%b1

نکات حقوقی ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

تعویض قفل درب خانه توسط موجر

عوض کردن قفل درب خانه توسط موجر در زمان قرارداد اجاره غیر قانونی می باشد و مستاجر می تواند به جرم ممانعت