Search by tag: %d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86

نکات حقوقی ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

قطع اقساط مهریه با فوت شوهر سابق

اگر زنی مهریه خود را از حقوق شوهر سابق به صورت اقساطی دریافت کند و شوهر سابق فوت کند، دریافت اقساط مهریه