Search by tag: %d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%81%db%8c

نکات حقوقی ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

قطع اقساط مهریه با فوت شوهر سابق

اگر زنی مهریه خود را از حقوق شوهر سابق به صورت اقساطی دریافت کند و شوهر سابق فوت کند، دریافت اقساط مهریه

نکات حقوقی ۲۹ مهر ۱۳۹۷

مستمری متوفی

حقوق و مستمری فرد فوت شده که برای حمایت از بازماندگان او در نظر گرفته شده است، جزو تَرَکه (دارایی) متوفی محسوب