Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b3%d8%a7%d8%b1

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی خواهان ح.ق. به طرفیت ع.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان حضور نیافته و هیچ دلیل یا بینه ای دال بر اعسار خود تقدیم ننموده است و استشهادیه پیوست فاقد اوصاف مندرج

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی م.الف. به طرفیت م.پ. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی به استناد شهادت شهود، خوانده دفاعاً بیان داشت که صرف نظر از اینکه خواهان از نظر مالی ملائت کافی برای پرداخت هزینه دادرسی

نمونه رای اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن

دادخواست آقای ج.م. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند ع. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن به مبلغ 44000000 ریال موضوع پرونده 49/92/6 ج نزد اجرای احکام قطع نظر از اینکه خوانده حضور ندارد و خواهان نیز شهودی را معرفی نکرده است با توجه به اظهارات وی که مدعی است مدت 2 سال در بازداشت بسر می برد به خاطر نزاعی که شده و اینکه خوانده اظهار می دارد

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی خواهان ح.س. به طرفیت آقای ح.ع. به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی نسبت به دادنامه شماره 216 مورخه 92/4/26 صادره از ناحیه این دادگاه نظر به اینکه اصل بر ملائت است و اعسار امری خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد از طرف دیگر شهادت نامه تنظیمی که مطابق ماده 506 تنظیم نشده و در آن مبلغ هزینه دادرسی تعیین نشده است و مؤدای شهادت شهود و قطع و یقین بر ثبوت اعسار خواهان

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. به طرفیت آقای س.ز. ب وکالت آقای الف.ف. به خواسته اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاسه 920418 با عنایت به اینکه اصل بر ملائت اشخاص است و عدم ملائت مستلزم تعرفه دلیل می باشد که در مانحن فیه دلیل موجه و محکمه پسندی که عدم ملائت خواهان را محرز نماید به دادگاه ارائه نشده و شهود تعرفه شده خواهان نیز اطلاع دقیقی از میزان اموال و دارایی وضعیت معیشتی