Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%b9%d9%87

نمونه رای اخذ به شفعه

در خصوص دادخواست خانم م.ح. فرزند م. به طرفیت 1- خانم ه.ح. فرزند م. 2- آقای الف.الف. به خواسته اخذ به شفعه نسبت به ملک به پلاک ثبتی 42/1479 واقع در بخش 11 تهران به این شرح که خواهان بیان داشته: مالک سه دانگ مشاع از ملک فوق الذکر بوده و خواهر وی خوانده ردیف اول نیز مالک سه دانگ دیگر بوده که در تاریخ 85/11/2 یک و نیم دانگ مشاع از سهم خود را به خوانده ردیف دوم فروخته که در همان سال پس از خرید علیه من دادخواست خلع ید