Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1

مسئولیت مدنی قاضی

این نمونه رأی تصریح می کند که : مسئولیت مدنی قاضی در قبال صدور آراء قضایی مستلزم اثبات قبلی تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است و دعوی که قبل از صدور رأی از آن مرجع، طرح گردد قابل استماع نیست.

عدم‌ استماع ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری

این نمونه رأی تصریح می کند که : ایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.

مصادیق خوف از ضرر جانی زوجه توجیه‌کننده عدم تمکین

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که از زمان محکومیت کیفری زوج به دلیل ضرب و جرح زوجه، مدت زمان طولانی بگذرد، از مصادیق خوف ضرر و زیان جانی زوجه نبوده و محکومیت کیفری مذکور مانع از تمکین نخواهد بود.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : هر گونه اعتراض به رأی هیأت‌های حل اختلاف ثبتی با دادگاه عمومی است.

دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوی ورود ثالث حسب مدلول ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی اصلی است. با توجه به اینکه دعوی اعتراض ثالث دعوای اصلی تلقی نمی‌گردد، بنابراین دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث قابل استماع نیست.

معامله فضولی

این نمونه رأی تصریح می کند که : تنفیذ بیع فضولی مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر می‌باشد

حق حبس امین

این نمونه رأی تصریح می کند که : اعمال حق حبس در مواردی که اختلاف حساب مالی وجود دارد، مانع از تحقق عنصر معنوی جرم خیانت در امانت است.

وعده‌دار نبودن چک صادره در ایام تعطیل رسمی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چک‌های صادره در ایام تعطیل رسمی و هم چنین بعد از ساعات اداری کاری بانک‌ها با وجود داشتن موجودی، تا تکمیل موجودی اول وقت اداری بعد از تعطیلات رسمی و یا اول وقت اداری روز بعد، وعده دار محسوب نمی‌گردد.

ملاک زمانی در تقدیم دادخواست تجدید نظر به پست

این نمونه رأی تصریح می کند که : در احتساب مهلت تجدید نظرخواهی، تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه ملاک می­باشد و تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی به اداره پست اثری ندارد.

عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود. 

پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح، رافع ممنوع الخروجی زوجه

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو  می شود.

حق تغییر نام کوچک

این نمونه رأی تصریح می کند که : انتخاب نام کوچک یکی از حقوق اولیه اشخاص می باشد و در صورت عدم ممنوعیت قانونی، شهرت به نام دیگر می تواند مبنایی برای تغییر نام فرد تلقی شود.

شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

این نمونه رأی تصریح می کند که : در عرف خانواده‌ها علی‌الاصول اقدامات زوجه با قصد تبرع انجام می‌شود. در دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت، زوجه باید تبرعی‌نبودن انجام کارها و نیز دستور زوج را اثبات نماید.

شهادت خلاف مندرجات شناسنامه

این نمونه رأی تصریح می کند که : اسناد سجلی از جمله اسناد رسمی بوده و صرف اظهارات شهود نمی‌تواند دلیل بر بی‌اعتباری آنها باشد.

عدم رسیدگی دادگاه‌ها به دعوای ‌تأیید و تنفیذ قراردادها

این نمونه رأی تصریح می کند که : چون محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به امور ترافعی می‌باشند و ‌تأیید و تنفیذ قراردادها، جزء امور ترافعی نبوده بنابراین محاکم تکلیفی در قبال دعوای مبنی بر ‌تأیید و تنفیذ آنها ندارند.

فقدان اعتبار امر مختومه در مورد تغییر محل ملاقات فرزند مشترک

این نمونه رأی تصریح می کند که : خواسته تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین واجد اعتبار امر مختومه نیست و با توجه به تغییر وضعیت فرزند و والدین قابل اصلاح و تغییر است.

123259260