Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1

نمونه رای اخذ به شفعه

در خصوص دادخواست خانم م.ح. فرزند م. به طرفیت 1- خانم ه.ح. فرزند م. 2- آقای الف.الف. به خواسته اخذ به شفعه نسبت به ملک به پلاک ثبتی 42/1479 واقع در بخش 11 تهران به این شرح که خواهان بیان داشته: مالک سه دانگ مشاع از ملک فوق الذکر بوده و خواهر وی خوانده ردیف اول نیز مالک سه دانگ دیگر بوده که در تاریخ 85/11/2 یک و نیم دانگ مشاع از سهم خود را به خوانده ردیف دوم فروخته که در همان سال پس از خرید علیه من دادخواست خلع ید

نمونه رای مطالبه نفقه فرزند

در خصوص دعوی خانم پ.الف. به طرفیت ح.م. به خواسته مطالبه نفقه فرزند از پدر از تاریخ 1392/11/1 تنظیم دادخواست لغایت آینده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر و فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان از آنجایی که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه 150 هزار تومان نموده و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشد و لایحه ای نداده با توجه به متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی خواهان ح.ق. به طرفیت ع.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان حضور نیافته و هیچ دلیل یا بینه ای دال بر اعسار خود تقدیم ننموده است و استشهادیه پیوست فاقد اوصاف مندرج

نمونه رای مطالبه وجه (مطالبه یارانه)

در خصوص دعوی خانم م.ک. و م.م. به وکالت از خانم ک.ع. به طرفیت آقای د.ح. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 52000000 ریال از تاریخ 89/08/17 لغایت صدور حکم، دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی داند زیرا یارانه واریزی به تعداد خانوار به سرپرست خانواده تعلق می گیرد

نمونه رای ملاقات طفل

در خصوص دعوی ع.ع. به طرفیت م.ف. به خواسته تعیین وقت ملاقات با نوه دختری بنام س. متولد 1390 با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه وفق قسمت اخیر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که قید گردیده حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر با سایر اقربا

نمونه رای فروش مال غیر

در خصوص اتهام الف.الف. فرزند ص.، دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره 9110432985702011 مورخ 91/11/30 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و شکایت ر.الف. فرزند ع.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست صادره و تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 1390/7/7 و مبایعه نامه عادی 90/11/10 و 89/4/1 و اظهارات و نحوه دفاعیات متهم که همگی حاکی است متهم یک قطعه زمین محصور به مساحت 430 متر مربع واقع در … به ثمن معلوم مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 1390/7/7 به شاکی فروخته و ثمن معامله را نقداً مقداری نیز طی چند فقره چک

نمونه رای صدور چک بلامحل

در خصوص اتهام آقای ک.ر.، فرزند ل.، 33 ساله، شغل آزاد، با سواد، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه، ساکن ایلام، فاقد سابقه کیفری، با وکالت آقای الف.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل

نمونه رای صدور چک بلامحل

در خصوص واخواهی واخواه آقای الف.ت. فرزند پ.، اهل و ساکن تهران نسبت به دادنامه غیابی شماره 001210 مورخه 1390/7/16 صادره از همین شعبه دادگاه (با وکالت آقای م.ش. و آقای س.ح.) که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل

نمونه رای نشر اکاذیب

در خصوص اتهام 1-م.د. فرزند ع. 2-الف.د. فرزند ع. با وکالت خانم ن.ی. مبنی بر نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای الف.ر. فرزند ع. با وکالت ب.ک. به این شرح که متهمین فوق به دروغ شاکی فوق را به ازدواج و تولد فرزندی از همسری دیگر متصف نموده‌اند و این موضوع موجب تیره‌ شدن فضای حاکم بر زندگی شاکی گردیده، علی هذا با توجه به اظهارات مطلعین و موجه نبودن دفاعیات ایشان اتهام انتسابی

نمونه رای تخریب

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ن.، دایر بر تخریب حسب شکایت آقای و.پ.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و حسب اظهارات شاکی مبنی بر عدم مالکیت نسبت به اموال تخریب شده و دفاعبات متهم دادگاه با توجه به این که موضوع شکایت واجد جنبه خصوصی بوده و مستلزم شکایت مالک مال می باشد

نمونه رای مطالبه اجور معوقه

در خصوص دعوی آقای ع.ز. و ح.م. به وکالت از ن.ن. به طرفیت ف.پ. با وکالت آقای س.ص. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از مورخه 1388/07/05 لغایت 1390/08/23 جمعاً به مبلغ 1/796/800/000 ریال موضوع پلاک ثبتی 116/2581 و قرارداد اجاره مورخ 1388/03/16 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید اجاره ها لغایت روز پرداخت (اجرای حکم) که ماحصل خواسته خواهان بدین شرح است که ملکی را به خوانده اجاره داده و در قبال آن چک دریافت نموده است و چک ها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده

نمونه رای تنفیذ فسخ قرارداد

در خصوص دعوای آقای ح.م. به وکالت از آقای ع.ب. به طرفیت آقای ن.ق. به خواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهد و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه وکیل خواهان علت فسخ قرارداد را عدم پرداخت مابقی ثمن در دفترخانه از ناحیه خوانده دانسته است که در قسمت توضیحات آمده است … مابقی طلب فروشنده مبلغ سی و شش میلیون ریال 89/8/20 در دفترخانه هنگام انتقال سند به فروشنده پرداخت می گردد و طرفین توافق نمودند چنانچه هر کدام از طرفین

نمونه رای توهین

در خصوص اتهام متهمه به نام ف.ب. فرزند الف. دایر بر توهین (زدن سیلی) موضوع شکایت ش.ش.؛ دادگاه با توجه به اقرار متهمه در جلسه دادگاه و دفاع بلاوجه و غیرموثر متهمه و کیفرخواست صادره بزهکاریش محرز، مستنداً به ماده 608 قانون 1375 متهمه را به پانصد هزار ریال جزای نقدی

نمونه رای شرب خمر

در خصوص اتهام ق.الف. فرزند ی.؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست شماره 92-3010 مورخ 92/10/22 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و اقاریر صریح وی مبنی بر اینکه مبادرت به شرب مشروبات الکلی نموده بزهکاری وی در خصوص شرب مسکر محرز است، لهذا دادگاه به استناد مواد 264 و 265 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق

نمونه رای پرداخت دیه از بیت المال

در خصوص تقاضای اولیاء دم متوفی ر.ر. فرزند م. بنام ف.ع. فرزند الف. دایر بر پرداخت دیه از بیت المال مستند ماده 255 قانون مجازات اسلامی دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و گزارش اولیه مراجع انتظامی مندرج در صفحه 4 پرونده مبنی بر وقوع یک فقره قتل غیر عمدی متوفی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط راننده متواری و نظریه پزشکی محترم قانونی که علت تامه تصادف فوت را متلاشی شدن جسد در اثر اصابت جسم سخت تعیین نموده است و تحقیقات معموله و با عنایت به اینکه جسد متوفی در شارع عام پیدا شده و قرائن ظنی برای دادگاه در قتل متوفی

نمونه رای استرداد طلا و جواهرات

در خصوص دعوی خانم ف.ک. و م.ک. به وکالت از طرف آقای م.ر. به طرفیت خانم س.ر با وکالت آقای ع.م. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر استرداد طلا و جواهرات به شرح فاکتورهای پیوست و استرداد سرویس غذاخوری و ست حوله و خسارت دادرسی وکلای خواهان اظهار داشتند که موکل و خوانده به مدت کوتاهی همسر شرعی و قانونی یکدیگر بوده‌اند و در این مدت کوتاه هزینه‌های‌ زیادی نموده و خوانده با استفاده از ترفندی خاص خویشتن را مطلقه نموده و نظر به اینکه موکل به قصد وصلت منظور این هزینه‌ها را انجام داده است لهذا به استناد فاکتورهای پیوست تقاضای رسیدگی

12345