Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1

نمونه رای ضرب و جرح

در خصوص اتهام 1- م.الف. فرزند پ. دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو و 2- م.الف. فرزند پ. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی که نامبردگان آقای ع.م. را به عنوان وکیل خود معرفی نمودند 3- ف.ز. فرزند ف. با وکالت ح.ن. و 4- م.ز. فرزند ط. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با عنایت به شکایت نامبردگان علیه یکدیگر و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات محلی انجام شده و مودای اظهارات شهود و مطلعین و گواهی های پزشکی قانونی و نحوه دفاع متهمان و سایر قرائن و امارات موجود که حکایت از وقوع درگیری بین متهمان دارد بزهکاری آنان محرز است. لهذا دادگاه به استناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی (در خصوص متهم ردیف اول) و تبصره 2 ماده 269 همان قانون

نمونه رای معامله معارض

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ط. دایر بر معامله معارض نسبت به دو قطعه زمین تفکیک شده جمعاً به مساحت 1065 متر مربع تحت پلاک … فرعی از 4 اصلی و پلاک … فرعی از 4 اصلی به مساحت 424/5 متر مربع موضوع شکایت آقای ع.س. با وکالت آقای س.ح. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه مدارک و مستندات پرونده با توجه به این که معاملات صورت گرفته از سوی متهم در خصوص ملک متنازع فیه یکی از طریق اسناد عادی

نمونه رای الزام به تمکین

در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت ب.ش. به طرفیت خوانده م.غ. به خواسته تمکین از خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی، توجهاً به جامع محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی طرفین به شماره ثبت 7065 – 91/12/25 که ضم پرونده و وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز و مسلم است و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موجهی که موجب از هم گسیختن دلایل خواهان گردد از خود به عمل نیاورده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی خواهان ح.س. به طرفیت آقای ح.ع. به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی نسبت به دادنامه شماره 216 مورخه 92/4/26 صادره از ناحیه این دادگاه نظر به اینکه اصل بر ملائت است و اعسار امری خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد از طرف دیگر شهادت نامه تنظیمی که مطابق ماده 506 تنظیم نشده و در آن مبلغ هزینه دادرسی تعیین نشده است و مؤدای شهادت شهود و قطع و یقین بر ثبوت اعسار خواهان

نمونه رای ابطال شناسنامه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه 819 با تاریخ تولد 15/2/1359 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی 15/2/1361 به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوی ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از

نمونه رای نشر اکاذیب

در خصوص اتهام آقای ب.م. فرزند الف. متولد1344 مدیر مسئول خبرگزاری…، اهل ابهر، مقیم تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطلبی تحت عنوان «از کجا معلوم که س.ب. نباشد» در سایت… موضوع کیفرخواست شماره 9110432687000127 صادره از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، اعلام جرم دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

نمونه رای فسخ نکاح

در خصوص دعوی آقای الف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ عدم بکارت زوجه صرف نظر از اینکه اولاً عدم بکارت از عیوب فسخ نیست ثانیاً باکره بودن وصف کمال است و صرفاً در صورتی که این وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، حق فسخ برای زوج ایجاد می شود و در مانحن فیه خواهان دلیلی بر آن ارائه ننموده است

نمونه رای مطالبه مهریه

در خصوص دعوی خانم ز.ح. فرزند م. با وکالت س.ص. و ح.ز. به طرفیت الف.ب. فرزند الف. با وکالت م.ع. به خواسته مطالبه مهریه با احتساب خسارات دادرسی، با ملاحظه تصویر مصدق عقدنامه (سند نکاحیه) رسمی به شماره 2964 مورخ 1391/11/10 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران علقه زوجیت فی مابین طرفین با مهریه ای به شرح خواسته برای دادگاه محرز است. از آنجا که به مجرد عقد نکاح

نمونه رای تغییر نام کوچک

در خصوص دعوی تقدیمی آقای س.س. با ولایت قهری آقای س.س. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام از م. به ط. دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات اصحاب دعوی و با عنایت به مفاد استشهادیه تنظیمی پیوست دادخواست و نیز توجهاً به مفاد مؤدای گواهی گواهان که جملگی دلالت بر صحت ادعای خواهان داشته و نیز نظر به اینکه اشتهار افراد به 2 نام موجبات اخلال در زندگی روزمره خواهد بود و نیز نظر

نمونه رای شرب خمر

در خصوص اتهام م.ن. فرزند م.؛ دایر به شرب خمر، با توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع وی در دادگاه و با توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع وی در دادگاه و با توجه به محتویات پرونده، گزارش مامورین، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران، اظهارات نامبرده و سایر قرائن بزه انتسای محرز است، لذا دادگاه به استناد مواد 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم مذکور را به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی محکوم

نمونه رای مطالبه وجه سفته

در خصوص دعوی ک.ف. با وکالت م.م. به طرفیت الف.پ. و م.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 75000000 وجه یک فقره سفته به شماره 0387459 دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه سفته مزبور به امضاء خواندگان به عنوان متعهد و ظهرنویس رسیده و حکایت از مدیونیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته را دارد و نامبردگان دفاع موثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته

نمونه رای رفع مزاحمت

در خصوص دعوی خواهان م.ی. به طرفیت الف.ف. با وکالت آقای ع.ب. به خواسته صدور حکم بر رفع مزاحمت دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و بررسی لوایح تقدیمی اصحاب دعوی نظر به اینکه تعریف مزاحمت مدنی آن است که نسبت به متصرفات خواهان مزاحمت ایجاد شود. بنا در مانحن فیه ایجاد سر و صدا و رفت و آمدهای حتی نامتعارف نیز از مصادیق ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا دعوای خواهان را وارد ندانسته

نمونه رای مطالبه وجه چک

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌ خواسته مطالبه وجه چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره چک تقدیمی به‌شماره‌های: … و … و … به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه …، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم

نمونه رای افترا

در خصوص اتهام آقای الف.ف. فرزند ن. دایر بر افترا از طریق طرح شکایت مبنی بر سرقت اثر ادبی (دوره چهارجلدی آموزش خوش نویسی) که تحت عنوان (ثبت اثر هنری ادبی متعلق به شاکی به نام خود) در پرونده کلاسه شماره بایگانی 900217 شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است موضوع شکایت آقای الف.ح. فرزند ی. با وکالت خانم ع.ح.؛ دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، ملاحظه تصویر اوراق پرونده کلاسه

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. به طرفیت آقای س.ز. ب وکالت آقای الف.ف. به خواسته اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاسه 920418 با عنایت به اینکه اصل بر ملائت اشخاص است و عدم ملائت مستلزم تعرفه دلیل می باشد که در مانحن فیه دلیل موجه و محکمه پسندی که عدم ملائت خواهان را محرز نماید به دادگاه ارائه نشده و شهود تعرفه شده خواهان نیز اطلاع دقیقی از میزان اموال و دارایی وضعیت معیشتی

نمونه رای استرداد جهیزیه

در خصوص دادخواست خانم م.ن. فرزند ب. با وکالت آقای م. به طرفیت آقای ر.ع. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوستی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم و ملاحظه سند نکاحیه شماره ترتیب 14323 دفتر ازدواج شماره … حوزه شهر ری، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، رابطه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم است و ملاحظه صورت جهیزیه پیوستی و با توجه به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده

12345