Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1

نمونه رای کلاهبرداری

در خصوص اتهام آقایان ن.د.، ح.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده است با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی آقای ع.ن. به وکالت از شکات به شرح منعکس در شکوائیه، عنایتاً به گزارش ضابطین، پاسخ استعلام از بانک و نظر به رونوشت قولنامه و با عنایت به عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه در مجموع بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده یک قانون تشدید

نمونه رای ابطال رای داوری

در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین المللی پ. به شماره ثبت … به مدیرعاملی آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ش. به خواسته ابطال رای داوری به جهت خروج از مهلت و بی اعتباری شرط داوری و خلاف قوانین موجد حق به لحاظ اینکه مستند رای داوران شهادت شهودی است که یا از موضوع اطلاعی نداشته و یا با خوانده رابطه خادمی و مخدومی دارند دادگاه نظر به اینکه رای تعیین سر داور در تاریخ 1391/11/23 به داوران ابلاغ گردیده

نمونه رای صدور چک بلامحل

در خصوص شکایت آقای ع.م. علیه آقای م.الف دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … مورخه 1392/1/5 به مبلغ 60000000 ریال عهده بانک پارسیان و شماره 58/… مورخ1391/1/29 به مبلغ 51000000 ریال ملت با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلاً عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده

نمونه رای مطالبه وجه سفته

خلاصه خواسته وکیل خواهان به طرفیت خوانده تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 100000000 ریال وجه دو فقره سفته شماره های 532815 و 206171 هر کدام به مبلغ 50000000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه می باشد از نظر به مفاد عرضحال تسلیمی و حضور خوانده در جلسه دادرسی مورخ 90/2/27 و اینکه اعلام نموده دو فقره سفته را به عنوان ضمانت کاری در شرکت

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

ر خصوص دعوی خانم س.م. به وکالت از آقایان 1- م. 2- ف. شهرتین ظ. به‌طرفیت خانم‌ها 1- ک. 2- خ. 3- ف. 4- ز. شهرت همگی ظ. خواندگان ردیف اول تا سوم با وکالت آقای ک.ع. دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌ دانگ پلاک‌های ثبتی 19112 و 19113 فرعی از 7022 اصلی و 17020 فرعی از 7022 اصلی بخش 2 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی

نمونه رای الزام به تمکین

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به‌طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال 1390 ازدواج نموده‌ام و همسرم از تاریخ 20/2/92 بدون مانع شرعی و قانونی و علی‌رغم مراجعات و دعوت‌های مکرر حاضر به تمکین نبوده و به وظایف خودش در قبال اینجانب عمل نمی‌نماید و نهایتاً به استناد ماده 1114 قانون مدنی درخواست رسیدگی نموده است دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره 1182 صادره از

نمونه رای خیانت در امانت

در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ق.، متولد 70، دایر بر خیانت در امانت نسبت به بار تحویلی با وکالت خانم ز.ق. و آقای ح.الف. موضوع شکایت آقایان 1- ع.ج. 2- ع.ع. 3- ع.م.؛ با عنایت به گزارش اولیه مأمورین و اقرار متهم در نزد مأمورین، شکایت شکات و اظهارات ایشان در نزد مأمورین، اظهارات گواهان در مرجع انتظامی، اقرار متهم در نزد بازپرس محترم دادسرا و دفاع این‌که از آقای ع.ج.، 4 میلیون تومان طلب داشتم و چون طلب مرا نپرداخت از بابت طلب خودم بار را نگه داشتم

نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده

نمونه رای جعل و استفاده از سند مجعول

در خصوص شکایت شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح. با وکالت آقای م.ب. فرزند ح. علیه خانم س.د. فرزند د.، 29 ساله، شغل کارمند بخش خصوصی، اهل و مقیم تهران، به وکالت آقای ه.ه. فرزند م.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ دادگاه با در نظر داشتن مجموع محتویات و اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و دفاعیات و انکار متهمه در دادگاه هر چند نظریه کارشناس حاکی از این است که امضایی ذیل اوراق صفحات پنج و شش ظهر شماره پیوست پرونده و منتسب به صادرکننده آن آقای ح.ب. نمی‌باشد به ظاهر امضای مذکور مغایر با امضایی است

نمونه رای منع اشتغال زوجه

آقای ع.د. با وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است وکلای زوج در وقت رسیدگی مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برند و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به اختلافات و طرح پرونده‌ های متعدد علیه موکل گردیده است زوجه ادعای مطروحه را تکذیب و اعلام نموده

نمونه رای حضانت

درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌ طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌ خواسته حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد 13/5/85 می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک

نمونه رای تولید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

در خصوص اتهام ک.الف. فرزند ژ. مبنی بر تولید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی به شرح مندرج در پرونده، با عنایت به جمیع محتویات موجود و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع وی در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و کشف و ضبط مشروبات

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در خصوص دادخواست خواهان م.الف. بطرفیت خوانده م.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو هر کدام مقوم به 000/000/51 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق قرارداد استنادی که حاکی از انتقال خودرو موضوع دعوی به موجب عقد بیع به خواهان است و لایحه تقدیمی خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حضور نیافته و دفاعی نکرده است

نمونه رای رابطه نامشروع

در خصوص اتهام 1) آقای م.ل. فرزند ر.،31 ساله، اهل و ساکن تهران 2)خانم ف.ک فرزند الف ،27 ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا، موضوع شکایت خانم ن.الف. همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای م.ر.،خلاصتاً شاکی با ارائه متن پیامک‌های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده

نمونه رای رباخواری

رای

در خصوص اتهام آقای م.م. با وکالت آقای م.س. دایر بر رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری 4746 / 37% از کل سهام شرکت س. (سهامی خاص) شماره 19604 ثبت شرکت ها شکایت آقای الف.س. فرزند م. با وکالت آقایان د.و. و ح.م.؛ بدین توضیح که شاکی مدعیست به عنوان احد از سهام داران شرکت مذکور مالک 8626/3749 سهم از

نمونه رای انتقال مال غیر

حسب محتویات پرونده م.ش. فرزند ع. متهم است به فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع از پلاک 52 فرعی از 92 اصلی واقع در روستای ج. به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی آقای ع.ش. فرزند ق. و اسناد و مدارک ابرازی و استعلام ثبتی صورت گرفته و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار متهم به فروش قطعه مزبور و دفاع بلاوجه وی مبنی به اینکه قطعه مذکور جزء اراضی موروثی بوده و مشاعی می باشد

12345