Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b0%db%8c%d8%a8

نمونه رای نشر اکاذیب

در خصوص اتهام ۱-م.د. فرزند ع. ۲-الف.د. فرزند ع. با وکالت خانم ن.ی. مبنی بر نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای الف.ر. فرزند ع. با وکالت ب.ک. به این شرح که متهمین فوق به دروغ شاکی فوق را به ازدواج و تولد فرزندی از همسری دیگر متصف نموده‌اند و این موضوع موجب تیره‌ شدن فضای حاکم بر زندگی شاکی گردیده، علی هذا با توجه به اظهارات مطلعین و موجه نبودن دفاعیات ایشان اتهام انتسابی

نمونه رای نشر اکاذیب

در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م.، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم ن.ف. فرزند ح.، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اولاً با فرض پذیرش ادعای شاکیه، مطالبی که از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه، ثانیاً بزه نشر اکاذیب

نمونه رای نشر اکاذیب

در خصوص اتهام آقای ب.م. فرزند الف. متولد۱۳۴۴ مدیر مسئول خبرگزاری…، اهل ابهر، مقیم تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطلبی تحت عنوان «از کجا معلوم که س.ب. نباشد» در سایت… موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۶۸۷۰۰۰۱۲۷ صادره از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، اعلام جرم دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

نمونه رای نشر اکاذیب

 بسمه تعالی  به تاریخ : ۱۳۷۳/۰۶/۲۹  پرونده کلاسه ۷۳/۴۴۲ ک ۲ مرجع رسیدگی : دادگاه کیفری دو سراب کیفر خواه : شکایت دادسرا ….. کیفر خوانده : بلوط فرزند حسن ساکن سراب موضوع اتهام : نشر اکاذیب (رای دادگاه) در خصوص اتهام بلوط فرزند حسن دایر بر نشر اکاذیب نظر به شکایت عنوان شده و […]

نشر اکاذیب

ماده ۶۹۷- هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید […]