مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 6)

حق الارث

سلام در خصوص سئوال چنین است یک هشتم مادر همسر می ماند ما بقی اموال سه پسر را شش دختر د رنظر بگیرید و بعلاوه سه دختر می شود نه دختر کل اموال را تقسیم بر نه نفر بکنید سهم هر دختر مشخص می گردد دو سهم به پسر و یک سهم ما دختر مش...

مشاهده

جایگزینی فرزند جای پدر

نه باید طبق تقاضای سازمان در امتحان شرکت کنند

مشاهده

آسیب دیدگی در حین نگهبانی

سلام جانبازی خیر ولی کار آفتادگی قابل پیگیری است آن هم با ستاد کل نیروهای مسلح در نهایت دادسرای نظامی شکایت کرد

مشاهده

حق الارث

سلام همسر یک هشتم از کل سه پسر را دو دختر حساب کن می شود 6 دختر و بعلاوه سه دختر 9 دختر بعد از کسر ثلث اموال پدر ما بقیعد از کسر سهم همسر یک هشتم ما بقی را تقسیم تعداد دختر کنید بعد دو تا به پسر و یک به دختر مشکل چنین حل مشود

مشاهده