مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 48)

سئوال در خصوص استفاده زمین

اگر زمین سابقه ثبت در اداره ثبت داشته باشد مطابق قانون ثبت مجهول المالک است و متصرف می تواند مطابق قوانین تقاضای ثبت نماید اراضی موات هم که خارج از مستثنیات باشند عموما در تملک دولت هستند و لذا مالک آنها مشخص است با توجه ب...

مشاهده

قانون مدنی

با سلام و احترام ماده 2 قانون مدنی

مشاهده

ثبت صلح نامه مهریه در دفتر اسناد رسمی

?? ???? ? ?????? ?? ??? ???? ?????? ?? ???? ???? ?????? ? ?????? ???? ?????? ??????

مشاهده

انکار مقرله

باسلام اقرار از نوع اخبار است و قابل اسقاط نیست و صرفا قابل تکذیب یا تایید است. همچنین عقد واگذاری زمین که اقرار نامه از دلایل آن می باشد صرفا با اسباب انحلال قرارداد ها قابل انحلال است لذا اگر اقرار دوم که توسط مقر له تنظی...

مشاهده

شکایت از من در قالب تصرف عدوانی کیفری

بدون اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی دعوی کیفری تصرف عدوانی رد می شود شما هم اگر طی سند عادی خریداری نموده اید اگرچه امضا ذیل اسناد مربوطه توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شده ولی سند عادی است و در مقابل ثالث قابل استناد نیست لذا ...

مشاهده

پارکینگ درسند

باسلام اگر سند مالکیت که در آن پارکینگ قید شده رسما به شما منتقل شده باشد مالکیت پارکینگ به شما تعلق دارد و با طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی می توانید از تصرفات سایرین جلوگیری نمایید

مشاهده

پارکینگ درسند

باسلام اگر سند مالکیت که در آن پارکینگ قید شده رسما به شما منتقل شده باشد مالکیت پارکینگ به شما تعلق دارد و با طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی می توانید از تصرفات سایرین جلوگیری نمایید

مشاهده

پارکینگ درسند

باسلام اگر سند مالکیت که در آن پارکینگ قید شده رسما به شما منتقل شده باشد مالکیت پارکینگ به شما تعلق دارد و با طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی می توانید از تصرفات سایرین جلوگیری نمایید

مشاهده

پارکینگ درسند

باسلام اگر سند مالکیت که در آن پارکینگ قید شده رسما به شما منتقل شده باشد مالکیت پارکینگ به شما تعلق دارد و با طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی می توانید از تصرفات سایرین جلوگیری نمایید

مشاهده

پارکینگ درسند

باسلام اگر سند مالکیت که در آن پارکینگ قید شده رسما به شما منتقل شده باشد مالکیت پارکینگ به شما تعلق دارد و با طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی می توانید از تصرفات سایرین جلوگیری نمایید

مشاهده

پارکینگ درسند

باسلام اگر سند مالکیت که در آن پارکینگ قید شده رسما به شما منتقل شده باشد مالکیت پارکینگ به شما تعلق دارد و با طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی می توانید از تصرفات سایرین جلوگیری نمایید

مشاهده

دعوی ارث از پدر بزرگ مادری

با سلام با توجه به شرایطی که نوشته اید احتمالا فروش زمین توسط دایی شما با قرارداد عادی بوده و اسناد اصلاحات ارضی هنوز رسما منتقل نگردیده لذا طرح دعوی تقسیم ماترک پدر بزرگتان توسط مادر و متعاقبا خلع ید از متصرفین ممکن می با...

مشاهده

مهریه

با سلام منزل متعارف و در شان شما مستثنیات دین می باشد. لذا اگر ارزش چهار دانگ سهم شما از منزل متعارف و در شان شما بیشتر باشد منزل توسط اجرای احکام مزایده گذاشته می شود و مازاد بر مستثنیات به زوجه ایفاد می گردد

مشاهده

مهریه

با سلام منزل متعارف و در شان شما مستثنیات دین می باشد. لذا اگر ارزش چهار دانگ سهم شما از منزل متعارف و در شان شما بیشتر باشد منزل توسط اجرای احکام مزایده گذاشته می شود و مازاد بر مستثنیات به زوجه ایفاد می گردد

مشاهده

مهریه

با سلام منزل متعارف و در شان شما مستثنیات دین می باشد. لذا اگر ارزش چهار دانگ سهم شما از منزل متعارف و در شان شما بیشتر باشد منزل توسط اجرای احکام مزایده گذاشته می شود و مازاد بر مستثنیات به زوجه ایفاد می گردد

مشاهده

مهریه

با سلام منزل متعارف و در شان شما مستثنیات دین می باشد. لذا اگر ارزش چهار دانگ سهم شما از منزل متعارف و در شان شما بیشتر باشد منزل توسط اجرای احکام مزایده گذاشته می شود و مازاد بر مستثنیات به زوجه ایفاد می گردد

مشاهده

مهریه

با سلام منزل متعارف و در شان شما مستثنیات دین می باشد. لذا اگر ارزش چهار دانگ سهم شما از منزل متعارف و در شان شما بیشتر باشد منزل توسط اجرای احکام مزایده گذاشته می شود و مازاد بر مستثنیات به زوجه ایفاد می گردد

مشاهده

مهریه

با سلام منزل متعارف و در شان شما مستثنیات دین می باشد. لذا اگر ارزش چهار دانگ سهم شما از منزل متعارف و در شان شما بیشتر باشد منزل توسط اجرای احکام مزایده گذاشته می شود و مازاد بر مستثنیات به زوجه ایفاد می گردد

مشاهده

مهریه

با سلام منزل متعارف و در شان شما مستثنیات دین می باشد. لذا اگر ارزش چهار دانگ سهم شما از منزل متعارف و در شان شما بیشتر باشد منزل توسط اجرای احکام مزایده گذاشته می شود و مازاد بر مستثنیات به زوجه ایفاد می گردد

مشاهده

اقرار به عدم حق نسبت به سهم الارث

با سلام خیر، حقوق مالی ورثه نسبت به ماترک مورث با فوت او تحقق می یابد لذا اگر هریک از ورثه قبل از فوت تحت هر شرایطی چه با سند عادی و یا رسمی حقوق مالی خود نسبت به ارث مورث خود را ساقط نمایند چون حق هنوز بوجود نیامده اسقاط ما ...

مشاهده

اقرار به عدم حق نسبت به سهم الارث

با سلام خیر، حقوق مالی ورثه نسبت به ماترک مورث با فوت او تحقق می یابد لذا اگر هریک از ورثه قبل از فوت تحت هر شرایطی چه با سند عادی و یا رسمی حقوق مالی خود نسبت به ارث مورث خود را ساقط نمایند چون حق هنوز بوجود نیامده اسقاط ما ...

مشاهده

کشیدن ایرانیت

بلی حیاط جز مشاعات مجتمع آپارتمانی است و هر گنه دخل و تصرف در آن باید بامجوز سایر مالکین مشاعی باشد می توانید شکایت کیفری تصرف عدوانی مطرح نمایید

مشاهده

تنفیذ ضمنی مالک

معامله فضولی پس از تنفیذ مالک صحیح می شود و اصیل صرفا تضرر خود از تاخیر در تنفیذ را اثبات نماید می تواند از ایجاب خود رجوع نماید

مشاهده

اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

با سلام و احترام چنانچه رای به ملی شدن اراضی صادر شده باشد برای ابطال می توان به عکس های هوایی سال 46 که توسط سازمان نقشه برداری کشور موجود می باشد استناد کرد. برمبنای مقررات قانون اصلاحات ارضی چنانچه مستثنیات معین شده در س...

مشاهده

تقیسم اموال بین زن و شوهر حین طلاق

با سلام و احترام در شروط ضمن عقد نکاح عموما شرطی مورد توافق زوجین قرار می گیرد که اگر طلاق به در خواست زوجه نباشد و نیز طلاق در اثر نشوز و عدم تمکین زوجه واقع نشده باشد نصف از اموالی که در زمان زوجیت در زندگی مشترک بدست آمده ...

مشاهده

وثیقه

اگر سندی پس از صدور حکم قطعی بدست آید که استناد به آن در حکم دادگاه موثر می بوده از موارد اعاده دادرسی می باشد

مشاهده

حقوقی شدن چک و زندان رفتن خواهش میکنم جواب بدین ممنون

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ادعای اعسار نمایند

مشاهده

حقوقی شدن چک و زندان رفتن خواهش میکنم جواب بدین ممنون

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ادعای اعسار نمایند

مشاهده

خرید ملک

با سلام و احترام خیر با استناد به قرارداد منعقده دعوی الزام به تنظیم سند مطرح فرمایید

مشاهده

خرید ملک

با سلام و احترام خیر با استناد به قرارداد منعقده دعوی الزام به تنظیم سند مطرح فرمایید

مشاهده

سرقت

حکم غیابی صادر میشه اگر سابقه نداشته باشه و شکای رضایت داده برای جنبه عمومی بهش تخیف می خوره و نگران کننده نیست خود متهم باید حاضر شود

مشاهده

سرقت

حکم غیابی صادر میشه اگر سابقه نداشته باشه و شکای رضایت داده برای جنبه عمومی بهش تخیف می خوره و نگران کننده نیست خود متهم باید حاضر شود

مشاهده

دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام آرا صادره از شعب بدوی دیوان عدالت حتی اگر در مقام اعتراض به آرا هیات تشخیص باشند ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر هستند

مشاهده

در خصوص دیوارکشی دور باغ

بر مبنای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات مصوب 88 ممکن نیست که این قانون را وحدت رویه را منس. خ نموده

مشاهده

طلاق

به دفتر بازرسی ثبت در خصوص تخلف سردفتر مراجعه نمایید

مشاهده

امکان تنظیم سند زمین مسکونی با وکالتنامه

ابتدا دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند بر علیه فروشنده در دادگاه مطرح نمایید پس از اخذ حکم برمبنای آن از شهرداری پروانه ساختمانی بگیرید و پس از ساخت با تشکیل پرونده در هیات قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند در ثبت تق...

مشاهده

بنام کردن امتیاز آپارتمان در حال ساخت فاقد سند و شماره ثبت

با سلام و احترام اگر پدر محترم عضویت در تعاونی اداره متبوع دارند باید قراداد پیش فروشی تنظیم شده باشد و لذا برمبنای آن و یا سایر مدارک نسبت به تنظیم اقرار نامه محضری مبنی بر انتقال حقوق پدرتان به شما اقدام نمایید

مشاهده

صدور رای با ادله غیرمستند

اگر مهلت ها پایان یافته متاسفانه خیر وتنها با استناد به ماده 477 آیین دادرسی کیفری از طریق رئیس قوه قضائیه امکان اعاد وجود دارد موفق باشید

مشاهده

فروش خودرو

اگر جعلیت ثابت شده باشد تمامی معاملات باطل و خرید آن بعدی با و جود جهل همگی غاصب بوده و مسوول استرداد عین و منافع ایام تصرف خود و ایادی مابعد به مالک می باشند و پس از ایفا می‌تواند بابت ثمن‌ و خسارات به ید قبلی رجوع نمای...

مشاهده

اثبات وقوع عقد بیع، الزام به تنظیم سند و فک پلاک موتورسیکلت

با توجه به منقول بودن موتور و اینکه ارزش آن زیر 20 میلیون است در صلاحیت شورا می باشد شاد باشید

مشاهده

طلاق از طرف مرد و نفقه زن

پرداخت نفقه تا روز طلاق از تکالیف شرعی و قانونی مرد می باشد که با احراز اعسار نیز زایل نمی شود و اعسار صرفا می تواند جنبه کیفری جرم ترک انفاق را زایل نماید و اصل دین ثابت و در ذمه مرد است و برمبنای قیمت تعدیل شده قطعیت یافته...

مشاهده

اخذ سند برای زمینی که قولنامه ی آن مفقود شده

برعلیه وراث صاحب زمین با ارائه سایر دلایل همچون شهادت شهود دعی الزام به تنظیم سند. سمی مطرح نمایید البته پذیرش شهادت با توجه به ارزش ملک بسته به نظر قاضی خواهد بود و اثبات دعوی در دادگاه علاوه بر ادله ابرازی نیازمند سوگند ...

مشاهده

ابطال وکالتنامه های تفویض شده با وکالت باطله

عقد و کالت با فوت و یا حجر احد از وکیل و یا موکل باطل می شود و لذا تمی تفویض و کالت ها و معاملات بعد از فوت قابل ابطال هستند

مشاهده

ارث

الزام قانونی برای انتقال تمام باقیمانده به مادر محترمتان ممنک نیست چرا که ایشان احدی از وراث مرحوم پدرتان هستند ولی اگر انتقال 1.5 دانگ با سایر ادله همچون شهادت شهود ثبت شود قابل انتقال علی طریق الارث به وراث پدرتان خواهد ...

مشاهده

ارتباط عقب نشینی ملک با مغازه

با سلام و احترام پس از اجرای ماده 45 و تعیین معبر، مورد مسیر از ملک منفک می شود و باقیمانده مغازه و منزل در محل خود تثبیت خواهند شد در زمان تجدید بنا قیمت زمین واگذاری به شهرداری بابت معبر برمبنای کاربری محاسبه و از عوارض سا...

مشاهده

درمورد مجرمیت سرباز

ظاهرا این اتفاق سال ها پیش واقع شده و از آنجا که برای مستند سازی موضوع به پزشکی قانونی مراجعه نداشته اید به نظرم مطالبه دیه و خسارات قدری مشکل و نامحتمل است و در خصوص قوانین شمول جانبازی به درستی اطلاع ندارم خورسند و تندرس...

مشاهده

تغییر صندوق بازنشستگی

با سلام و احترام در خصوص حقوق بیمه تخصصی ندارم و از اینکه نمی توانم راهنمایی شایسته ای بنمایم پوزش می خواهم تندرست و پیروز باشید

مشاهده

حقوق همسایه

با سلام استنباط من از سوال شما این است که شاید کوچه اختصاصی ما بین زمین شما و همسایه قرار دارد که شما به آن درب باز کرده ای ولی همسایه شما نه. اگر چنین باشد باید نقشه تفکیکی محل از اداره ثبت درخواست شود و چنانچه کوچه از پلاک ...

مشاهده