مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 234)

اقرارانامه

با سلام هرسند رسمی که بموخر است بر سند مقدم ارجحیت دارد موفق باشید .

مشاهده

تصادف

با سلام در صورتی که دیه از حساب صندوق بیمه خارج وبه حساب اجرای احکام واریزشده باشد با نرخ سال 97 ودرصورتی که در سال 98 از سوی بیمه پرداخت گردد بایدبه نرخ سال 98 محاسبه گردد (( اصطلاحا دیه بانرخ یوم الادا محاسبه می گردد)) موفق با...

مشاهده

تبديل حكم كيفری برای فروش مال غير به جرايم نقدی

با سلام برخی از جرائم هم غیر قابل گذشت وهم غیر قابل تبدیل هستند واز جمله آن جرائم کلاهبرداری است وفروش مال غیر هم اگر از طریق کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری به اثبات برسد تابع همین قاعده است .

مشاهده

دیه بند انگشت

با سلام موضوع تعیین میزان جراحات وخسارات وارده به بدن شخص ومیزان تعلق ارش یا دیه به آن پس از درمان کامل بستگی به بهبودی یا عدم بهبودی کامل دارد ودر صلاحیت پزشکی قانونی است اما بصورت کلی دیه بند انگشت , ديه هر انگشت به عدد بن...

مشاهده

استعفا از کار

با سلام رابطه کارگری وکارفرمائی بنحوشفاهی نیز برقرار می گردد وبصرف شفاهی رابطه بر قرار است ودر صورتی که هنگام ورودبکار اموزش های توسط کارفرما به شماداده شده است ودر ایام اموزش حقوق کامل دریافت نموده اید ممکن است مزایای ش...

مشاهده

تعویض پلاک

با سلام درصورت ارائه مدرک قابل قبول مبنی بر اسکان در تهران می توانید موفق باشید .

مشاهده

مشارکت مدنی در ساخت

با سلام درصورتی که مالک تنها سهم خودرا بفروشد مشکلی نخواهد بود اما درصورت وجود دلائل محکمه پسند می توان فروشمالغیر را مطرح نمود موفق باشید .

مشاهده

پلاک خودرو

با سلام حتما باید رفع مشکل را از طریق پلیس امنیت اخلاقی پیگیری نمائید وگرنه رفع توقیف بعمل نخواهد امد موفق باشید .

مشاهده

درگیری

با سلام یک درصد دیه موفق باشید

مشاهده

درخواست تقسیم ارث

با سلام مقدم بر تقسیم ارث اقدام برای گواهی حصر وراثت است وپس از ان تنظیم اظهارنامه بر ارث دراداره دارائی است که می بایست طبق قانون در ظرف یکسال پس از فوت مورث تنظیم وتقدیم گردد تا مشمول جریمه نگردد وبادریافت گواهی پرداخت ...

مشاهده

وکالت بلاعزل

با سلام درصورتی که وکالتنامه بلاعزل وکالت فروش باشد قدری کار را مشکل می سازد اما درصورتی که وکالت کاری باشد مشکل آسانتراست در هر حال همسر مادرتان درصورتی که مدعی مالکیت است باید نحوه خرید وطریق پرداخت ثمن را در فرایندی که...

مشاهده

سوال حقوقی ملک

با سلام شریک متقاضی فروش می تواند در قالب تقدیم داخواست درخواست فروش ملک را از طریق مزایده بنماید ودر صورت عدمتوان خرید سهم او توسط شرکا به بالاترین قیمت بعد از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی بفروش می رسد موفق باشید.

مشاهده

نقل و انتقال پول

با سلام برای چنچ نمودن ارز خارج از نظامات رسمی وبانکی باید به صرافی های معتبر مراجعه ودرخواست ارشاد نمائید

مشاهده

شمول عفو

با سلام شخص زندانی باید از طریق دادیار ناظر زندان درخواست وفرم مخصوصی که در اختیارش قرار می دهند اقدام کنند .

مشاهده

تصادفات

با سلام در صورتی که موضوع توسط کارشناس بعنوان نقص جاده وعدم انطباق با استناندارد تشخیص دهد امکان مطالبه ودریافت خسارت وجود دارد.

مشاهده

در مورد عفو رهبری بمناسبت 40 سالگی انقلاب

با سلام شخص زندانی باید از طریق دادیار ناظر زندان درخواست وفرم مخصوصی که در اختیارش قرار می دهند اقدام کنند .

مشاهده

عفو رهبری

با سلام شخص زندانی باید از طریق دادیار ناظر زندان درخواست وفرم مخصوصی که در اختیارش قرار می دهند اقدام کنند .

مشاهده

ثبت ازدواج دائم

با سلام الزاما باید ازطریق دادگاه بعمل آید .

مشاهده

تعقیب عملیات اجرایی

با سلام موضوع اختلافی است ودر رویه فعلی قضائی در مواردی که دانامه غیابی عینا تائید می گردد نیازی به صدور اجرائیه مجدد ندارد / لذا برای جلوگیری از جلب نسبت به پرداخت دین یا رضایت داین تلاش نمائید.

مشاهده

تعقیب عملیات اجرایی

با سلام موضوع اختلافی است ودر رویه فعلی قضائی در مواردی که دانامه غیابی عینا تائید می گردد نیازی به صدور اجرائیه مجدد ندارد / لذا برای جلوگیری از جلب نسبت به پرداخت دین یا رضایت داین تلاش نمائید.

مشاهده

اجرت المثل

با سلام لازم است فرم های موجود در سامانه عدل ایران را دریافت وتکمیل وبه امضا برسانید که شامل 3 نوع فرم است 1 - فرم استشهادیه که باید به امضای شخص مدعی اعسار و4 نفر شاهد برسد 2 - فرم نقل وانتقال اموال از یکسال قبل 3 - فرم حساب های ...

مشاهده

مهریه

با سلام برای مطالبه مهریه دو راه وجود دارد 1 - از طریق دفتر ثبت واقعه ازدواج واجرای ثبت 2 از طریق تقدیم دادخواست از طریق دادگاه / البته در پایان فرایند طریق اول فقط مالی اگر بدست بیاد توقیف می گردد وطریق دوم هم مال وهم زوج جلب...

مشاهده

شرکت ثبت نشده (صوری)

با سلام درصرتی که شرکتی وجود نداشته باشد واقدام بعمل امده منجر به فریب وبردن مالی گردد از مصادیق کلاهبرداری وتحصیل مال نامشرع می بشد.

مشاهده

نمونه رای در دیوان

با سلام تکلیف دیوان عالی کشور مطابقت یا عدم تطابق مستند قانونی دادگاه ها در صدور حکم با قوانین موضوعه است ودر مقام ورود به ماهیت نمی باشد.

مشاهده

نفقه معوقه بعد از طلاق غیابی

با سلام درصورت مطالبه وعدم پرداخت وعدم معرفی مال وعدم تقدیم دادخواست وپذیرش اعسار برگ جلب صادر می گردد

مشاهده

دستور موقت کیفری

با سلام دوست عزیز از انجائی که برای اظهار نظر دقیق در خصوص سوال لازم است سوابق وحتویات پرونده مطالعه گردد من حیث الجموع معروض می دارد معنی دقیق مرور زمانیکه تعقیب در جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم ...

مشاهده

جعل و استفاده از سند مجعول در محاکم قضایی

با سلام برخی از جعل ها از روی کپی نیز قابل تشخیص است لذا بار اثبات جعلی بودن سند اعم از عادی یا رسمی بعهده مودعی است .

مشاهده

دعوای ملکی

با سلام شما چون مالک رسمی آپارتمان هستید می توانید خلع ید وتخلیه واحد را از دادگاه مطالبه کنید /بشرط اینکه شخص متصرف دلائلی بر ابطال سند رسمی شما در یدش نباشد .

مشاهده

خیانت در امانت

با سلام بله با شهادت شهود امکان اثبات هر امری در دادگاه ممکن است .

مشاهده

ترک انفاق

با سلام همینکه زوجین سند ازدواج را امضاء نماید حقوق وتکالیف آنان نسبت به یکدیگر آغاز می گردد / اگرزوج مدعی نشوز یا پرداخت نفقه است باید ثابت کند / پس اصل بر تمکین شما وبر عدم پرداخت نفقه است .

مشاهده

گوشی سرقتی

با سلام درصورتی که جرم سرقت اثبات می شد رضایت شاکی تاثیری در جنبه عمومی جرم نداشت وبنظر می رسد با توجه به توضیحاتی که مطرح نمودید ادله کافی برای توجه وانتساب جرم سرقت به شما موجود نباشد .

مشاهده

پرونده اجرای کیفری

با سلام درصورت عدم معرفی خود وثیقه , وثیقه گذار توقیف وبنفع دولت ضبط می گردد /اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نمی گردد .

مشاهده

درخواست دادخواست

با سلام البته بار اثبات موضوع تدلیس بعهده زوج است ودر صورتی که زوجه قبل از شروع به زندگی مشترک از حق حبس خود استفاده نموده است ومدعی دوشیزه بوده , اثبات عدم انتساب ازاله بکارت به زوج امکان پذیر خواهد بود ودرغیر اینصورت این...

مشاهده

استرداد جهیزیه

با سلام در قالب دادخواستی که تقدیم نموده اید دادخواست تامین خواسته به همان دادگاه تقدیم وفورا نسبت به تودیع وانتقال جهیزیه به امین وحافظ اموال تا تعیین تکلیف دادگاه اقدام نمائید .

مشاهده

جعل نسبت به تاريخ اجاره نامه آیا جعل محسوب میشود نسبت به تنظیم آن

با سلام دست بردن ویا امحا ویا اضافه نمودن هرمتنی اعم از اجاره یا بیع یا ... در صورتی که به اثبات برسد جعل است .

مشاهده

فروش ملک مورثی

با سلام بدین نحوسخت است که اظهار نظر گردد لذا لازم است با مراجعه حضوری وارائه مستندات موجود موضوع با این اهمیت را مطرح ونتیجه مطلوب حاصل نمائید موفق باشید

مشاهده

پرداخت مهریه

با سلام در صورتیکه ÷در فوت نموده اند نسبت به سهم ارث شما می تواند اقدام توقیف و به میزان طلبش وصول کند/مگر اینکه بنحوی سهم ارث خودرا به ورثه در قبال دین یا هرچیز دیگر منتقل کنید / ودرصورتی که مالی ندارید وقادر به پرداخت د...

مشاهده

ضامن چک

با سلام با عنایت به اینکه امضای روی چک مربوط به صاحب حساب نمی باشد برابر مقررات قانون تجارت در این صورت عملا چکی صادر نشده است که شما ضامن پرداخت وجه ان باشید واز طرفی دارنده فعلی دارنده با حسن نیت نمی باشد لذا سخت است که در...

مشاهده

وام

با سلام دوست عزیز موضوع سوال شما خارج از حوزه اطلاعات وکیل است لذا با خود بانک مشورت کنیدممکن است بجای ضامن وثیقه از شما بپذیرندموفق باشید.

مشاهده

عفو رهبری ٢٢ بهمن ١٣٩٧

با سلام لازم است به دادیاری زندان مراجعه ونسبت به درخواست عفو فرایند لازم را طی نمائید البته وفق نظامنامه موضوع عفو ممکن است غیبت شما موجب محرومیت از شمول عفونیز گردد هرچند بستگی به نظر دادیار ناظر زندان دارد.

مشاهده

چک

با سلام هرنوع چکی که درقبل از اجرائی شدن قانون جدید اصلاح قانون چک صادر شده باشد اجرای آن منوط به ثبت آن در سامانه صیاد ودریافت کد رهگیری است / درصورتی که ازنظر بانک مربوطه امکان ثبت چک باشد وفق قانون جدید اجرائیه صادر می گ...

مشاهده

افراز نامه ملکی

با سلام در صورتی که سند افراز قبلا صادر شده باشد معتبر خواهد بود ومرور زمان تاثیری برسند افرازنخواهد داشت وبرابر سند افراز هر گونه اقدام ثبتی مترتب خواهد بود موفق باشید.

مشاهده

خانواده

با سلام 1 - مراجعه به سامان نوبت دهی طلاق ودریافت نوبت 2 - مراجعه به مرکز مشاوره وانجام مراحل مشاوره ظرف 45 روز 3- مراجعه به دفتر خدمات قضائی وثبت دادخواست طلاق 4 - پس از تعیین شعبه ووقت رسیدگی مراجعه با دادگاه وشرکت در جلسه رسی...

مشاهده

تغییر نام

با سلام به سهولت از طریق مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت پاسخ موضوع را دریافت خواهید نمود /اما ازانجائی که نام فعلی شما نام نیکی است بنظر می رسد برای تغییر نامتان مواجه بامشکل باشید /هرچند اخیرا تغییراتی در رویه اجرائی...

مشاهده

طلاق به درخواست زوجه

با سلام در این حالت پرونده به دیوان عالی کشور بجهت بررسی احکام صادره از حیث انطباق موضوع با مواد قانونی ارسال می گردد واظهار نظر در این خصوص مستلزم مطالعه وملاحظه دقیق محتویات پرونده می باشد / لیکن اغلب احکامی که به صورت ص...

مشاهده

ارث

با سلام برابر قانون پس از فوت هر شخصی برای تعیین ورثه لزوما باید درخواست انحار وراثت گردد / ماترک متوفی براساس برگ انحصار وراثت صادره از شورای حل اختلاف پس از پرداخت مالیات بر ارث بین انان تقسیم می گرددمالیات برارث مانند س...

مشاهده

تصادف

با سلام اصولا در این خصوص حتی وکلا نیز با پزشکان متخصص مشورت می نمایند لذا چون امر تخصصی است خارج از صلاحیت اینجانب وقادر به اظهار نظر نمی باشم / هرچند توصیه می گرددکه شما از حق اعتراضتان پس از مشورت با متخصص وشرح دقیق موضو...

مشاهده

طلاق

با سلام هرچند شرط ادامه زندگی مشترک در کنار همسر الفت ومحبت وحس متقابل است اما برای عدم اجرای هریک از تکالیف زوجیت مستلزم ارائه مستندات واحراز موضوع در محاکم است وبصرف طرح وادعا مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت / شما اگ...

مشاهده

در خصوص بخشی از پرونده قرار منع / موقوفی تعقیب صادر شده است

با سلام هرچند سوال بصورت صحیحی مطرح نشده است / بنظر می رسد یکی از قرار های مذکور صادر شده است وقرار منع تعقیب بمعنی این است که شما تبرئه شده اید / قرار موقوفی تعقیب بمعنی این است که فعلا تحقیق وتعقیب متوقف پرونده بایگانی ودر...

مشاهده

وثیقه گذاشتن برای زندانی

با سلام فلسفه اخذ وثیقه برای تعهد به تحویل متهم است ودر صورتی که متهم دستگیر شده است می توانید برای آزادی وثیقه خود درخواست واقدام نمائید موفق باشید .

مشاهده

قرار عدم صلاحیت

با سلام هرچند برای اظهار نظر می بایست متن دقیق قرار صادره ملاحظه گردد / بنظر می رسد منظور از قرار عدم صلاحیت محل وقوع جرم با محل استقرار حوزه قضائی که اقدام نموده اید منطبق نباشد / در هرصورت به شعبه مراجعه واستفسار نمائید م...

مشاهده

پارکینگ

با سلام درصورتی که ساختمان وواحدهای خریداری شده دارای سند وپایانکار می باشد از طریق مراجعه به صورتجلسه تفکیکی می توان به حقیقت موضوع دست یافت / در هرصورت فروشنده نسبت به شروط مندرج در قرارداد بیع متعهد است ودر صورت عدم ام...

مشاهده

سوگند

با سلام دوست عزیز شاکی نیازی به سوگند ندارد وباید بینه ی شرعی یا قانونی ارائه نماید وطرف مقابل که علیه او شکایت شده است در صورت انکار وتشخیص دادگاه برای تبرئه خود می تواند سوگند یاد کند وپرونده مختومه اعلام گردد / درهر صور...

مشاهده

گواهی عدم سازش

با سلام برای اقدام به هرنوع طلاق مقدمتا نیاز به ثبت نام در سامانه نوبت دهی طلاق می باشد وپس از تعیین نوبت مرکز مشاوره تعیین ومراحل را ادامه خواهید دادوحد اقل زمان در این فرایند 45 روز تعیین شده است وپس از اظهار نظر مرکز مشاو...

مشاهده

ساخت مجتمع تجاری توسط پیمانکار

با سلام برای اظهار نظر دقیق لازم است متن قرارداد مطالعه گردد / در هر صورت به تعهدات طرفین مندرج در قرارداد مراجعه وبا دقت مطالعه ودرصورت استنکاف پیمانکار اورا ازطریق تقدیم دادخواست الزام به اجرای تعهد نمائید /البته این ام...

مشاهده

تشخیص آخرین رابطه جنسی

با سلام این امر در صلاحیت پزشکی قانونی است ودر صورتی که بلافاصله بعد از مواقعه معاینه بعمل آید صرفا تشخصی اینکه مواقعه رخ داده است داده می شود مگر اینکه اسپرم یا آثار دیگری باقی باشدکه موضوع را به شخص خاصی منتسب نماید موفق...

مشاهده

سند خودرو

با سلام تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت فروشنده که خودرو را به شما فروخته وشخصی که سند بنام ایشان می باشد موفق باشید.

مشاهده

باطل کردن اقرارنامه غیر مالی

با سلام موضوع از دوطریق قابل پیگیری است اول از طریق کیفری وان درصورتی است که مستندات کافی برای طرح شکایت کیفری تحت عناوین کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر دردسترس شما باشد وراه دوم حقوقی است چرا که بعضی فقها می گویند ضمان د...

مشاهده

تصادف

با سلام هرچند موضوع خارج از صلاحیت اینجانب می باشد / برای بررسی صحنه تصادف اولا نیاز به تهیه کروکی وارائه گزارش راهور می باشد / تنها نکته که می توانم عرض کنم این است که در امر تصادف سبب در تصادف برای تعیین درصد خسارت مورد مح...

مشاهده

تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به رسمی فرزند جانباز 30درصد

با سلام در پاسخ به سوالا شما نسبت به نحوه دفاع سازمان خیر شرط شمول امتیازات مقرر در قانون مربوط وجود سهمیه نمی باشد لذا توصیه می گرددبا تهیه مستندات لازم وتنظیم لایحه مفصل قبل از اتخاذ تصمیم شخصا به شعبه دیوان مراجعه نمائ...

مشاهده

ضرب و جرح همسر

با سلام فرض بر این است که در حین رسیدگی وتحقیقات دادرس با تبحر واستفاده از امارات وقرائن حقیقت موضوع را کشف می نماید/برای تقدیم دادخواست ودرخواست طلاق از سوی زوجه لزوم تحقق شروط مندرج در سند نکاحیه ضروری است .موفق باشید

مشاهده

زندگی برام سخت شده

با سلام قطعا تاکنون مطلع شده اید که طلاق حق مرد است بخصوص که بنظر می رسد مشکل عدم بچه دار شدن از ناحیه شما است وبا وجود این همسرتان موافق به طلاق شما نمی باشد/ صرف نظر ازاقدامات حقوقی وقضائی درصورتی که علقه وحسی نسبت به یکدی...

مشاهده

انفصال مدیر بازنشسته

با سلام ضمانت اجرائی احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری قانون تعین نموده است ومی بایست موضوع را از طریق اجرای احکام دیوان پیگیری نمائید ودر صورت اثبات استنکاف مجری قانون از اجرای حکم ضامن خسارات از هر حیث می باشد .موفق ب...

مشاهده

چک برگشتی

با سلام بار اثبات امر پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بعهده شمای مدعی است ودر صورتی که چک صادره توسط شخصی که طرف حساب مستقیم شما بوده مورد مطالبه قرار گرفته است در حین رسیدگی می بایست با معرفی شهود ویا منجر نمودن موضوع به سوگن...

مشاهده

طلاق بخاطر خیانت

با سلام هدف غائی شما گرفتن طلاق بدون از دست دادن حقوق خود مانند مهریه وغیره هستید این امر در صورتی ممکن است که یکی از شروط ده /دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه در صورتیکه هنگام تنظیم به امضاء وتائید زوج رسیده باشد میسرمی گرد...

مشاهده

انحصار وراثت

با سلام با مراجعه به دفتر خدمات قضائی محل سکونت خود ضمن تنظیم دادخواست درخواست استعلام مشخصات سجلی اشخاص مد نظررا نمائیدموفق باشید

مشاهده

لایحه دفاعی برای مطالبه وجه از کارفرما

با سلام هرچند برای تنظیم لایحه نیاز به وجود مستندات وشرح مفصل موضوع است / اما بصورت کلی برای تنظیم لایحه ی که مورد توجه مراجع قرار گیرد اولا می بایست اصول نگارش را رعایت وبا مقدمه ای بشرح آتی آغاز کنید بطور مثال (( بنام خدا ...

مشاهده

معامله خودرو

با سلام برابر ماده 4٢٣‏قانون مدنی: «‏خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود درحین عقد باشد.» مع الوصف ماده 424 همان قانون در تبیین بیشتر عیب بیان می دارد: «عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان ...

مشاهده

گزارش اصلاحی

با سلام گزارش اصلاحی قطعی است وبرای اشخاصی که آن را امضا نموده ا ند تعهد آور ولازم الاتباع است وبمانند احکام قطعی دادگاه ها به اجرا گذاشته می شود /اما در صورتی که یکی از اصحاب دعوی علی رغم حضور در دادگاه هنگام تنظیم گزارش ا...

مشاهده

ملک تجاری

با سلام درصورتی که پیمانکار بر خلاف واقع با نیرنگ وفریب وبا وعده های واهی اقدام به تنظیم قرارداد باشما نموده است وبه طور کلی مالک مغازه نمی باشد سریعترین اقدام اقدام کیفری است با تنظیم شکوائیه با عنوان کلاهبرداری وتحصیل ...

مشاهده

فحاشی ناموسی توهین ضرب و جرح

با سلام ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب حق اعتراض دارید حتما اعتراض نمائید ودر خواست بررسی مجدد نمائید .ودر صورتی که شهود ندارید موضوع را به سوگند ختم نمائید .

مشاهده

سیلی و فحاشی

با سلام النجات فی الصدق راه نجات در صداقت است اگر نمی توانید راستشو بگوئید پس حد اقل دروغ نگوئید وشما مجبور نیستید که کسی را معرفی کنید شخص مدعی باید دلیل ارائه دهد موفق باشید.

مشاهده

پرونده راننده موتور

با سلام دوست عزیز سوال مطرح شفا و منظور شما براحتی قابل درک نیست لطفا خواست خودرا دقیق مطرح نمائید موفق باشید.

مشاهده

مطالبه خسارت ناشی از تصادف

با سلام دوست عزیز منظور از تامین دلیل اثبات اینکه موبایل در حین تصادف وتوسط مقصر حادثه شکسته شده است ومنبعد برای هرگونه اقدام قضائی حتی در شورای حل اختلاف نیاز به مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی می باشد موفق باشید.

مشاهده

اعسار

با سلام حتی الامکان سعی نمائید در قبال تخلیه منزل وجه ودیعه را از شخص مدعی دریافت نمائید وگر نه مواجه با مشکلات عدیده ای از جمله اعسار وتقسیط خواهید شد لذا بنظر می رسد تا کنون موجر جدید اقدامی برای تخلیه منزل ننموده است وچ...

مشاهده

مجازات جعل رضایت‌نامه محضری برای رفع سوء اثر چک

با سلام بنظر می رسد موضوع از شمول مجازات جعل مادی خارج است واعلام رضایت بکذب نسبت به طلب وجه چک از طرف صاحب چک در قالب امور حقوقی قابل طرح است هرچند که ممکن است در صورت اقدام مشکلاتی برای شخصی که بر خلاف حقیقت مبادرت به چنین...

مشاهده

راه امضا گرفتن از فروشنده که پولش رو کامل گرفته

با سلام در سوال مطرح مشخص نیست که فروشنده منکر دریافت ثمن معامله است ویا اینکه وجه اضافه ای برای حضور وامضا مطالبه می نماید درهر صورت جلب رضایت فروشنده از طریق مسالمت آمیز سریعتر وسهلتر خواهد بود ودر غیر اینصورت برابر مبا...

مشاهده

دادخواست اعسار

باسلام اولا شما حق تجدید نظر خواهی از حکم جدید دارید اگر فرجه 20 روز از ابلاغ را داشته باشید در ثانی برای حکم جدیدمی بایست اجرائیه مجدد درخواست ابلاغ وموضوع اجرائی گردد وتقدیم دادخواست اعسار می بایست از دادنامه دوم باشد نه...

مشاهده

ضامن وام

با سلام با اخذ گواهی از بانکی که تائید نماید شما دین مضمون عنه را پرداخت نموده اید ومطالبه وجوه پرداخت شده از طریق دفاتر خدمات قضائی اقدام نمائید موفق باشید .

مشاهده

مشاوره و راهنمایی

با سلام اگر مدعی هستید حکم محکومیت به پرداخت دیه بناحق صادر شده می توانید با ارائه ادله جدید نسبت به حکم اعاده دادرسی نمائید وبرای اعسار ازپرداخت دیه لزوما 4 نفر شاهدی که اطلاعات کاملی از جزئیات هویتی ودارائی ومحکومیت شما...

مشاهده

رجوع هبه غیر معوض

با سلام رجوع از هبه غیر معوض در غیر موارد مشروحه ذیل امکان پذیر است 1 - بخشش به خویشاوندان باشد؛ مثل پدر و مادر. 2 - واهب مال را «قربه الی الله» بخشیده باشد. 3 - هبه معوضه باشد؛ اگر چه متهب عوض خیلی کم به واهب داده باشد. 4 - ...

مشاهده

تعویض وثیقه

با سلام برابر ماده 217 قانون آئین دادرسی در امور کیفری تامین الزاما باید متناسب با جرم باشد ودر صورتی که شاکی خصوصی وجود ندارد با در نظر گرفتن شرایط سرقت مال وارزش باطری همسرشما حق اعتراض به قرار وثیقه را دارد ودادگاه نسبت ...

مشاهده

دیه فرد به قتل رسیده

با سلام در صورتی که قاتل مادر شما مرد باشید با پرداخت نیمی از دیه کامل مرد قاتل قصاص می گردد ولی راه بهتر مطالبه دیه بیشتر از قاتل وتبدیل قصاص به دیه است که در این صورت از مزایایی همچون شمول ثواب عفو , دریافت دیه ومجازات جنب...

مشاهده

فسخ وکالت سند خودرو بدلیل عدم پرداخت وجه

با سلام در صورتی که خودرو را تا کنون تحویل نداده اید می توانی از حق حبس خوداستفاده نمائید وتا ثمن معامله پرداخت ننماید خودرو تحویل ندهید وبرای این کار اجالتا اظهارنامه ای در این خصوص از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی ...

مشاهده

قرارداد آسانسور

با سلام با توجه به افزایش فاحش قیمت ها بهترین وسریعترین راه حل موضوع از طریق مسالمت است . در غیر اینصورت ودر صورت تصریح در قرارداد مبنی براینکه تغییرات فاحش قیمت تاثیری در اجرای تعهد نمی نماید حق اقدام به الزام به اجرای ت...

مشاهده

پدربزرگ

با سلام مستمری مشمول بازماندگانی میگردد که اولا تحت تکفل قانونی متوفی باشند ثانیا فاقد هر گونه سرپرست برای تامین نفقه باشند ودرصورتی که شما سرپرست محسوب شوید به شما تعلق نخواهد گرفت . موفق باشید

مشاهده

حضانت فرزند

با سلام حضانت طفل حق وتکلیف والدین است وهریک از والدینی که مصلحت طفل درآن باشد حضانت را می پذیرند وبا همین شرط برابر قانون اطفال اعم از پسر یا دختر تا 7 سالگی در حظانت مادر وبعد از ان با پدر ودختران بعد از بلوغ شرعی یعنی 9 سا...

مشاهده

عدم انجام تعهد فروشنده آپارتمان

با سلام موضوع مشمول مرور زمان نمی گردد ومی توانیدبرابر تعهدات مندرج در مبایعه نامه ازفروشنده مطالبه نمائید موفق باشید

مشاهده

الزام به تمکین

با سلام در این صورت زوج می بایست از طریق اجرای احکام درخواست اجرای حکم بنماید وصرفا درحد تنظیم صورت جلسه ای مبنی بر تمکین یا عدم تمکین زوجه ویا ممکن است عدم مراجعه که در معیت زوج مامور به محل اقامت زوجه مراجعه وپس از ابلاغ ...

مشاهده

ساختمان

با سلام در صورتی که پس انداز بعمل امده بنام شخص شما باشد می توانیدمطالبه ودریافت کنید اما در صورتی که پس انداز صورت گرفته جزء امتیازات ساختمان محسوب می گردد ودر مبایعه نامه فروش ساختمان , فروش امتیازات نیز مد نظر وتصریح ش...

مشاهده

توقیف خودروی لیزینگی

با سلام در هرصورت پرداخت دیون ویا کسب رضایت شرکت لیزینگی ضروری است ودر صورتی که مدعی تخلف شرکت لیزینگی از شروط مندرج در قرارداد فی مابین شما وشرکت لیزینگی هستید حل اختلاف از طریق مراجع قضائی امکان پذیر است. موفق باشید

مشاهده

مسکن مهر

با سلام از محل ضامن ویا وثیقه ای که بعنوان ضمانت باز پرداخت وام از سوی بانک دریافت شده است .

مشاهده

اتش سوزی و قتل غیر عمد

با سلام بار اثبات عمدی بودن اتش سوزی بعهده مدعی است ونظریه اولیه مبنی بر اتصال سیم های برق علت اتش سوزی را موجب شده است , چون توسط کارشناس ذی ربط اراده شده است دفاع شمارا اسان خواهد نمود . موفق باشید

مشاهده

محاسبه دیه

با سلام هرگونه اعتراض به هر نظریه حق مدعی خواهد بود لذا حق اعتراض دارید وبطور کلی جراحات وارده به سرو وصورت از حد اقل یکصدم دیه کامله محاسبه وجراحاتی که در اعضای بدن رخ دهد از نیم صدم دیه محاسبه می گردد لذا پس از قطعی شدن ح...

مشاهده

فرستادن لایحه به دیوان عدالت

با سلام هرچند منظورشما از دیوان دیوان عدالت اداری ویا دیوان عالی کشور مشخص نشده است . قبلا ارسال مکاتبات به دیوان عدالت اداری از طریق پست انجام می گرفت با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی اغلب مکاتبات به مراجع قضائی وب...

مشاهده

عدم انتقال سند خودرو

با سلام در صورت عدم امکان حل موضوع از طریق مسالمت آمیز با درنظر گرفتن تعهدات مندرج در مبایعه نامه تنظیمی با فروشنده خودرو به شما از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی دادخواستی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو موصو...

مشاهده

تغییر کاربری

با سلام برابر قانون حفظ اراضی زراعی وباغات تغییر کاربری اصولا ممنوع است وتنها به صورت موردی حصار ویا دیوار کشی ویا احداث تاسیسات مرتبط با نوع کاربری وگاهی احداث بنا در اراضی با متر اژ های مند رج در قانون مرتبط از سوی مرجع ...

مشاهده

قرار عدم صلاحیت

با سلام اعتراض بلااثر است وحسب مقررات قانون آئین دادرسی مرجعی که قرار عدم صلاحیت صادر می نماید به اعتبار مرجع صالح به رسیدگی مکلف به ارسال پرونده بدان مرجع نیز می باشد ودر فرض سوال بنظر می رسد نباید اعتنائی به دادخواست تج...

مشاهده

خرید سهام شرکت با مسئولیت محدود

با سلام 1 - برای خرید سهام شرکت مسئولیت محدود اخذ رضایت کلیه سهامداران ضروری است ومی بایست قبل از هرگونه پرداختی بابت خرید سهام رضایت سهامداران را به وجه ملزمی که قابل انکارنباشد اخذ وقبل از ان می توانید از ادراه دارائی مح...

مشاهده

آیا سابقه ی کیفری دارد یا خیر

با سلام در هرصورت سوء پیشینه در سوابق وشناسنامه کیفری شخص براساس کد ملی درج می گردد لیکن پس از شمول مرور زمان شخص مرتکب مشمول محرومیت اجتماعی نخواهد بود ودراین صورت در پاسخ استعلام درج نخواهد شد

مشاهده

دیه

با سلام هرچند اشاره ی به اینکه در صحنه جنگ یا غیر جنگ مفقود الاثر شده ننموده اید در هرصورت با توجه به طولانی شدن مدت غیبت مفقود الاثر اصولا فی ابدایه لازم است نسبت به تقدیم موت فرضی اقدام وبا دریافت حکم موت فرضی ودرج شرایط ...

مشاهده

دیه تصادف.

با سلام بطور کلی دیه جراحات حارصه سر وصورت هرجراحت یکصدم دیده ودر بدن , دست وپا نیم صدم دیه تعلق می گیرد نرخ دیه نیز درسال جاری 231 میلیون تومان می باشد ویکصدم دیه برابراست با 231 هزارتومان ونیم صدم دیه نیز برابر است با 115500توم...

مشاهده

رفع اتهام

با سلام اگرمنظور شما از رفع اتهام قبل از طرح شکایت علیه شما در مراجع قضائی باشد لازم است در قالب طرح شکایت افترا موضوع را پیگیری نمائید . واگرمنظور از رفع اتهام بعد از طرح شکایت علیه شما باشد لازم است در پاسخ به شکایتی که عل...

مشاهده

مشروبات الکلی

با سلام تنها از طریق مراجع ذی صلاح ودر قالب فرآیند رسیدگی یا گزارش به مراجع انتظامی امکان پذیر است .

مشاهده

جزئیات قانون مستمری بگیران

با سلام شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی پس از تصویب «قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت سقف سنی پسران برای استفاده از مستمری، به 20 سال افزایش یافت. بر اساس بند 3 ماده 48، «فرزندان اناث در صـورت نداشتن ...

مشاهده

مقدار دیه

با سلام بطور کلی دیه جراحات حارصه در صورتی که بر روی صورت وسر رخ دهد هر جراحتش یکصدم دیه کامله است ودرصورتی که بر بدن ودست وپا رخ دهد یک دویستم یا نیم صدم دیه کامله ونسبت به ضرب دیدگی وصدماتی که مخل فعالیت عضو می گرددباید به...

مشاهده

شهریه سهمیه مربیان

با سلام با عرض پوزش پاسخ به سوال مطرح مستلزم بررسی نظامات وقوانین خاص دانشگاه مد نظر است که متاسفانه درحال حاضر بدان ها در دسترس نداردم.

مشاهده

هیئت تشخیص وزارت کار

با سلام حالت فعلی اشتغالتان را ذکر ننموده اید ؟ من حیث المجموع حقوق کارگر هنگام مفارق از کار به شرط عدم تقصیر کارگر طبق مواد 21 تا 23 قانون کارمصوب سال 1369شامل مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار ماده 21- قرارداد کار به یکی از طرف زیر خ...

مشاهده

آثار حکم ورشکستگی

باسلام برابر متن مصرح درماده 424 که مقرر می داردهر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرا...

مشاهده

اجازه ساخت طبقه دیگر

با سلام هرچند اشاره ای به پیش خرید یا ساخته شده واحد خریداری شده ننموده اید لیکن بصورت کلی تعهدات فروشنده در مقابل شما تابع قراردادی خواهد بود که بین شما حاکم است وآنچه رافروشنده در قرارداد متعهد گردیده است قابل مطالبه ا...

مشاهده

دیه تصادف

با سلام در صورتی که نظریه پزشکی قانونی ارائه نمائید که ادامه درمان بعدی شما را مرتبط به صدمات تصادف تشخیص دهد می توانید دیات وارش زیان های وارده را بعد از درمان کامل منطبق بر نظریه پزشکی قانونی مطالبه ودادگاه نیز تکلیف به ...

مشاهده

تصادف

با سلام وعرض پوزش به استحضار می رساند سوال مطرح در صلاحیت افسر وکارشناس فنی راهور می باشد وخارج از صلاحیت وکلا است ودر موارد مشابه دادگاه از نظر کارشناس مربوطه استفاده می نماید.

مشاهده

اداری

با سلام برای استخدام در سازمان های دولتی در قالب سهمیه علاوه برجمیع پارامترهای مدنظر سازمان از قبیل تحصیل سن وحرفه در مقایسه با شخص دارای شرایط مساوی , لازم است ردیف استخدامی نیز ایجاد گرددلذا توصیه بنده این است که از کار...

مشاهده

شکستگی دست پسرم در مسابقات فوتبال مدرسه

با سلام همانگونه که مطرح فرموده اید علاوه بر جبران هزینه های درمان موضوع شکستگی وعیوبی که دراثر حادثه حاصل می شود مشروط به طرح شکایت واحراز موضوع در مرجع قضائی متضمن نظریه پزشکی قانونی قابل مطالبه وجبران است البته مسبب م...

مشاهده

متراژ

با سلام ملاک ابعاد وحدود بنا برای صدور سند نقشه وصورتجلسه تفکیکی است که توسط نقشه بردار وکارشناس رسمی اداره ثبت تهیه می گردد لذا تفاوت جزئی ممکن است درحین احداث بنا ویا هنگام متراژ واندازه گیری قبل ازاحداث حاصل گردد.

مشاهده

وثیقه

با سلام فلسفه اخذ وثیقه که در قالب قرار تامین در پرونده های کیفری صادر می گرد برای ضمانت مراجعه متهم به دادگاه یا دادسرا است ودر صورت گذشت یکماه از تاریخ ابلاغ واقعی به کفیل وثیقه گذار وعدم مراجعه متهم وثیقه بنفع صندوق دول...

مشاهده

فروش مال شراکتی

با سلام هرچند وضعیت مغازه از حیث سرقفلی یا ملک بودن متذکر نشده اید به صورت کلی فروش ملک در قالب مزایده به خریدار ی واگذار می گرددکه بالاترین قیمت را پیشنهادمی دهد لیکن در خرید ملک شریک اصطلاحی تحت عنوان حق شفغه در قانون وج...

مشاهده

استعلاجي

با سلام بدون صدور مجوز لازم ترک خدمت تخلف است لذا موضوع را از طریق پزشکان معتمد وپزشک قانونی برای حصول نتیجه پیگیری نمائید.

مشاهده

دعوی اداره کار

با سلام تابع وبستگی به اساس نامه شرکت و موظف ویا غیر موظف بودن عضو سهامدار دارد.

مشاهده

ابلاغیه

با سلام ابلاغیه برای شما صادر واز طریق سامانه ثنا ابلاغ می گردد

مشاهده

طلاق توافقی

با سلام هرگونه تصرف زوجه در احوال شخصیه (طلاق )صرفا بلوغ شرعی 9 سال کافی است لیکن برای تصرف در امور مالی ( بذل مهریه ویا ...)بخشیدن حقوق مالی خود نیاز به سن وبلوغ قانونی یعنی ورود به 19 سال دارد ودر غیر اینصورت ولی قهری یا قیم ق...

مشاهده

تعلق درصد جانبازی

با سلام اصولا هیچ خسارتی به جسم یا مال انسان ها نباید بدون جبران باقی بماند ولزوماً باید جبران گردد لذا موضوع خسارت وارده به شما در صورت احراز هم مشمول دیه وهم مشمول معلولیت وجانبازی است و 5 در صد معلولیت تعیین شده نیز قابل...

مشاهده

حادثه در محل خدمت

با سلام در فرض سوال شمادو موضوع بر حادثه مترتب است 1 - موضوع مطالبه دیه از مقصر حادثه 2 - موضوع نقص وارد شده به اعضای بدن که در حین ماموریت حادث شده که با ارائه نظریه پزشکی قانونی وتعیین میزان صدماتی که بهبود نیافته باشد با مر...

مشاهده

شکایت

با سلام شرکت های که در قالب مسکن مهر فعالیت دارند تحت نظارت سازمان تعاون ومسکن وشهر سازی می باشند بدوا برای کسب اطلاعات بیشتر به این سازمان ها مراجعه ونوع اقدام در مراجع قضائی بستگی به صحت وصالت شرکت دارد در صورتی که اساسا...

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام با عنایت به وجود مبایعه نامه توقیف خودرو وجاهت قانونی ندارد لیکن برای جلوگیری از هرگونه زیانی به شما می توانید به مرکز تعویض پلاک راهور مراجعه ودرخواست فک پلاک را پیگیری واقدام نمائید

مشاهده

ابلاغیه

با سلام در هر صورت ابلاغیه برای شما ارسال می گردد که در حال حاضر به دوروش ابلاغات ارسال می گردد 1 - از طریق سامانه ثنا 2 - بصورت سنتی ودستی (پستی)

مشاهده

ضربه مغزی و خونریزی مغزی

با سلام بدوا لازم است موضوع در قالب فرایند قضائی رسیدگی ومنجر به صدور حکم گردد ونظر پزشکی قانونی در میزان دیه وهمچنین معافیت از انجام وظیفه صائب خواهد بود .

مشاهده

شناسایی شماره فرد یا خود در اینستا

با سلام پاسخ سوال شما در تخصص اینجانب نمی باشد ودر قالب دیگری می گنجد لذا ارشادا معروض می دارد به متخصصین وطراحان شبکه های ویا به پلیس فتا برای راهنمائی مراجعه نمائید.

مشاهده

جانبازی

با سلام موضوع مطرح شامل دوبخش می باشد بخش اول نوع حادثه تصادف است وتصادف تابع مقررات خاص ودر نهایت مشمول دریافت دیه می باشد اما بخش دوم ان حادثه حین انجام وظیفه است بطور مثال درصورتی که در محل پست ویا در حین انجام تکلیف مقر...

مشاهده

تاخیر انداختن در جلسه دادگاه

با سلام باارائه دلائل ومستندات خودوتقدیم درخواست کتبی با مراجعه حضوری به شعبه درخواست فرجه دوهفته ای نمائید .

مشاهده

خرید خودرو

با سلام ابتدا با تنظیم استشهادیه ی که به امضای شهود رسیده باشد تهیه وسپس به مطالبه ثمن معامله دادخواستی تقدیم مرجع شورای حل اختلاف محل نمائید.

مشاهده

ترک انفاق

با سلام از محل دادگاهی که اعاده را پذیرفته است گواهی پذیرش اعاده رادریافت وبه اجرای احکام بجهت توقف عملیات اجرائی ارائه نمائید ودر غیر اینصورت با جلب رضایت همسرتان موضوع محکومیت کان لم یکن می گردد وبعد از تحمل یک سوم مشمو...

مشاهده

سوابق خدمتی

با سلام در صورتی که صندوق بیمه هردو محل کار یکی باشد سوابق بیمه ی به سهولت قابل ضمیمه می باشد ومی بایست توسط صندوق فعلی وبا درخواست شما استارت بخورد.

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام خیر از طریق اجرای ثبت صرفا اموالی که بنام بدهکار می باشد قابل بازداشت می باشد لیکن از طریق دادگاه پس ازصدور حکم وصدور اجرائیه وبا ارائه سند عادی می توان اموالی را که در ید بدهکاراست توقیف نمود.

مشاهده

ماشین سرقت شده

با سلام باید از محل کلانتری که اعلام می نماید خودرو شاکی دارد سوابق را دریافت وبه مرکزی که شکایت مطرح شده مراجعه ورفع مشکل نمود.

مشاهده

سند رسمی تهران

با سلام صدور رای تجدید نظر تابع شرایط وحجم پرونده های مرجوعه به دادگاه است ودر مورد صدور سند تابع نحوه پیگیری وپشتکار متقاضای در ادامه فرایند وپورسه صدور سند است .

مشاهده

سکونت در منزل فرزند برای احراز هویت تعویض پلاک

با سلام در هر صورت برای احراز محل سکونت شرایطی از جمله وجود قبوض , سند ویا اجاره نامه عادی منزل بنام متقاضی ضروری است وهر یک از مدارک مذکور می تواند مشکل شمارا مرتفع نماید .

مشاهده

تجویز ازدواج مجدد

با سلام در صورتی که موضوع بیماری روانی همسرتان در حد جنون تشخیص داده ومحرز گردد موضوع تمکین بدلیل عدم امنیت جانی منتفی است وعدم تمکین شما نیز مستند به تصمیم دادگاه خواهد بود واز جمیع حقوق از جمله نفقه برخوردار خواهید بود .

مشاهده

شکایت برای معرفی نکردن اموال توسط شوهر در پرونده مهریه

با سلام پس از اتمام مراحل پرونده ای که مطرح است وبا صدور حکم در صورت مشاهده ویا دسترسی به مالی از محکوم علیه برای شما فراهم آید در هرزمان می توانید سریعا از طریق اجرای احکام دستورتوقیف اموال بگیرید ومتقابلاً طرف شما نیز در...

مشاهده

پرداخت دیه

با سلام در صورتی که عابر 50 درصد مقصر شناخته شده باشد ومورد حکم قطعی واقه شده باشد تنها 50 در صد دیه وخسارت پرداخت می گردد ولا غیر. ودر صورتی که از بابت تقصیر متوفی به شما خسارتی وارد شده باشد لازم است 50 درصد ان از ما ترک متوفی ...

مشاهده

کیفری

با سلام در صورت گذشت یک سال از زمان قطعیت حکم لازم است برای اجرای حکم ووصول دیه از طریق اجرای احکام کیفری اقدام نمائید ودر صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه تکلیف شما معرفی مال ازهرقبیل که متعلق به محکوم علیه می با...

مشاهده

سوء پيشينه برای 6 ماه حبس

با سلام بله از موارد سو پیشنه است ومحتمل است در سامانه ثبت گردیده باشد.

مشاهده

نفقه معوقه

با سلام همانگونه که نوشته اید در دوره عقد می باشید واین امر دوحالت دارد در صورتی که در دوره عقد همبستر شده ایدواصطلاحاً همسر شما در تمکین عام وخاص بوده در این صورت حق حبس همسر شما ساقط می گرددلذا در این حالت لازم است با فرا...

مشاهده

آدم ربايی, ضرب و جرح عمدی , تهديد با چاقو, تخريب گوشی تلفن همراه

با سلام شما بهتر است در مورد گوشی هم شکایتی با موضوع تخریب عمدی اموال مطرح نمائید ودر ان قالب درخواست مجازات وخسارت نمائید ودر مورد دیه ماه حرم صرفا مختص موارد منجر به قتل است ومشمول جراحات ودیات بدنی نمی شود ودر خصوص فرآی...

مشاهده

محاسبه دیه

با سلام همانگونه که مقرر شده است نرخ کامل در سال 1397 مبلغ231 میلیون تومان می باشد لذا بر این اساس دیه های تعیین شده جمعامعادل حدودمبلغ 31 میلیون تومان می باشد.

مشاهده

درصد دیه

با سلام درهرصورت ودر صورتی که راننده خاور صد درصد مقصر شناخته شود پرداخت دیه متوجه راننده خاور خواهد بود بایک تفاوت وان اینکه درصورتی که صحنه وشرایط ان بنحوی باشد که برابر نظامات حاکم بر محاسبه وپرداخت بیمه ازحیث نوع تصا...

مشاهده

سلام. متشکر میشم درصد این صدمات منو بگید

با سلام دیه حارصه در صورت یک درصد ودر بدن نیم در صد دیه کامله مرد مسلمان ودیه شکستگی استخوان اگر شکستگی استخوان دست توسط درمان بهبودی کامل یابد: 8 درصد واگر شکستگی استخوان دست توسط درمان بهبودی کامل نیابد: 10 درصد خواهد بود

مشاهده

آسیب حین خدمت

با سلام برابر نظامات ومقررات بنیاد با عنایت به درصد مقرر مشمول خدمات وامتیازات برخوردارمی باشید ولازم است برای تشکیل پرونده در حوزه محل سکونت واختصاص کد وکارت شناسائی به بنیاد جانبازان مراجعه نمائید.

مشاهده

سلام

با سلام از تخصص اینجانب خارج است وقادر به پاسخگوئی نیست.

مشاهده

معلولیت

با سلام منظور از حین خدمت اگر خدمت نظام وظیفه باشد قابل پیگیری است در غیر اینصورت مشمول قانون کار وحوادث حین انجام کار می باشد که مشمول دیه ومستمری نیز می گردد.

مشاهده

سخت و زیان آور

با سلام اصولاً پیگیری امور در دیوانعدالت اداری در قالب تبادل لوایح قابل پیگیری است لذا به همین منظور از قلم وتجربه وکلای زبر دست می توانید بهره مند گردید .

مشاهده

تبدیل از پیمانی به رسمی

با سلام موضوع تابع نظامات سازمان وموافقت مسئولین مربوطه است واقدام قضائی در این خصوص متصور نیست

مشاهده

ثبتی

با سلام هرچند موضوع نیاز به بررسی دقیق سوابق ثبتی ونقشه ها وجانمائی دارد لیکن به صورت کلی سند موخر می تواند حاکم باشد.

مشاهده

خیانت در امانت

با سلام بدیهی است که موضوع تابع نوع دفاع شما وطرف مقابل است وبه صرف صدور کیفر خواست وارجاع به شعبه دادگاه حمل بر محکومیت نمی گردد ودر صورتی که دلائل شما محکمه پسند باشد ودلیل مخالفی توسط طرف شما ارائه نگردد برابر ماده 673 قا...

مشاهده

عدم تنظیم سند رسمی

با سلام از معرفی وکیل معذورم اما درخصوص اصل موضوع قانون پیش خرید ساختمان اخیر التصویب مقرر نموده است متصدیان املاک صرفا می توانند طرفین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند ودر صورتی که از زمان تنظیم قرارداد کمتر از دوسال گذ...

مشاهده

دادگاه

با سلام در صورتی که در سامانه ثنا ثبت نام نموده اید به یکی از دفاتر خدمات قضائی ویا شخصا از طریق انترنت با ورود به سامانه موصوف از جزئیات موضوع مطلع شوید .

مشاهده

حقوقی

با سلام از موارد اعاده دادرسی لذا با تقدیم دادخواست حقوقی ویا طرح شکایت کیفری با توجه به دست امدن سند جدیدمی توانیدکار را پیگیری نمائید

مشاهده

روش شکایت از شنود شدن

با سلام منظور از شنود مکالمات تلفنی اگر باشد با طرح شکایت بدون تعیین طرف از دادسرا درخواست اخذ استعلام از مراکز ارتباطات نمائید .

مشاهده

عدم تنظیم سند

با سلام درصورتی که در متن مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند تصریح خلاف نشده باشد از تکالیف فروشنده است ودر صورتی که موانع تنظیم سند در حین عقد قرارداد موجود بوده ودر حال حاضرتنظیم سند رسمی خارج از اراده فروشنده باشد وقادر به آ...

مشاهده

درخواست صدور پروانه

با سلام حل وفصل هرگونه اختلافی که در خصوص فعل واقدامات نهادهای انقلاب اسلامی در دادگاهها قابل پیگیری است

مشاهده

اعاده دادرسی

با سلام با استفاده از سامانه عدل ایران وسامانه ثنا ضمن شناسائی شعبه ی که پرونده به آن ارجاع شده با مراجعه وتقدیم درخواست کتبی مبنی بر صدور گواهی تقدیم دادخواست به نتیجه خواهید رسید .

مشاهده

مزاحمت همسایه در یک ساختمان دو طبقه (آپارتمان)

با سلام موضوع از موارد مزاحمت وقابل طرح ومسموع خواهد بود .

مشاهده

معلول خدمتی

با سلام در صورت انتساب زیان به طرف مقصر دیه در قالب شکایت کیفری وبه همین استناداز کار افتادگی در قالب دعوی حقوقی وتسبیب مورد مطالبه ومسموع خواهد بود .

مشاهده

مسال مالی و خیانت در امانت

با سلام ادله قابل اعتنائی در اختیار دارید وبصرف وجود پیامک خیلی نگران نباشید لذا ضمن تهیه مستندات وکلاسه پرونده ی که در قالب ان کالاهارا ترخیص وحقوق گمرکی وجرائم را پرداخت نموده اید دفاعیات خود را ارائه نمائید موفق باشید...

مشاهده

محاسبه دیه مصدوم

با سلام بعد از قطعی شدن دادنامه وبا مراجعه به اجرای احکام طبق جداول در اختیار به سهولت موردمحاسبه قرار خواهد گرفت .

مشاهده

آدم ربایی

با سلام با توضیحاتی که مرقوم فرمودید درصورتی که مستنداتی در این خصو از قبیل شهود یا دلائل محکمه پسندی در ید دارید سریعا طرح شکایت تحت عنوان آدم ربائی سرقت اموال علیه مرتکبین نمائید .

مشاهده

نفقه معوقه

با سلام همانگونه که اشاره نموده اید زوجه با استفاده از حق حبس مطالبه نفقه نموده است برابر قانون زوجه می تواند با استفاده از حق حبس هم تمکین نکند مهریه ونفقه را هم مطالبه کند وشما نیز حق تقدیم دادخواست اعسار دارید .

مشاهده

نفقه

با سلام در صورتی که موارد اشاره شده در فرآیند رسیدگی ارائه نمودید وبدان توجهی نشده است خیر اما درصورتی که مستندات جدیدی در این خصوص بدست آید از موارد پذیرش دعوی اعاده دادرسی می باشد .

مشاهده

کلاهبرداری

با سلام در فرض سوال صرف نظر از سوابق طرف شما هرشخصی که محکوم به پرداخت مالی گردد وقادر نباشد یکجا انرا بپردازد با تقدیم دادخواست ومعرفی شهود می تواند محکوم به را تقسیط کند قانو ورویه قضائی نیز این امر را پذیرفته است .وشما ن...

مشاهده

تصادف

با سلام در فرض سوال شخصی که در مقابل شما است ودر صحنه تصادف مقصر شناخته شده است از نظر قانون محکوم به پرداخت دیه خواهد شد ودر صورتی که وسیله نقلیه بیمه معتبرداشته باشد از محل بیمه شخص ثالث خسارت ها به سهولت قابل پرداخت است ...

مشاهده

دیه طحال

با سلام به دنبال اختلاف نظرات وآراء دادگاه ها موضوع مورد سوال شما منجر به صدور ﺭﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 740ـ 18 فروردین 1394 ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ شد است که در آن آمده است: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ...

مشاهده

مستثنیات دین

با سلام منزلی از دین مستثناء است که در شان شخص بدهکار باشد هرچند بنا بدلائلی در ان سکونت نداشته باشد .

مشاهده

احتساب خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

با سلام ضمن درج شرایط مقرر درقانون شرایط خود در رابا قانون موصوف مطابقت داده و برابرقانون مربوط اقدام نمائید (( افرادی که خدمت سربازی خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل به انجام رسانده اند و یا داوطلبانه در جبهه بوده اند ...

مشاهده

انتقال چک و عودت چک به شخص قبلی

با سلام چک سندی است دارای اوصاف تجاری وسند لازم الاجرااست ونزد هرشخصی که باشد حاکی از طلب او است مگر اینکه خلاف ان در دادگاه ثابت شود .

مشاهده

انتقال چک فقط با یک امضا

سلام برابر تعریفی ازقانون چک ((دارنده چک کسی است که گواهینامه عدم پرداخت بنام او صادرشده باشد ))لذادر صورتی که صرفا دارنده چک امضانموده است وبدون نوشتن عبارت (( کلیه حقوق خود را نسبت به چک به آقای ... واگذار نمودم )) به نحوی که...

مشاهده

استرداد طلاجات

با سلام درصورتی که زوجین زندگی مشترک را آغازنموده باشند یعنی بعد از عقد این اتفاق افتاده باشد حق مطالبه واسترداد هدایا نخواهند داشت ودر صورت طرع دعوی دراین خصوص قابل دفاع واستماع خواهد بود.

مشاهده

استرداد جهیزیه

با سلام دعوی استرداد جهیزیه مالی است ودر صورتی که ارزش جهیزیه تا مبلغ 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است وبالاتر از مبلغ مذکور در صلاحیت دادگاه خواهد بود تامین خواسته اقدامی احتیاطی است ودر صورتی که تا ده ر...

مشاهده

سلام فرزند من چند سالی است پیش مادرش بوده و حالا به سن 10 سالگی رسیده

با سلام باعنایت به توضیح مختصر شما در صورتی که متارکه نموده اید و در قالب وجه ملزمی حضانت فرزند را به مادر واگذار ننموده اید می توانی با تقدیم دادخواست وطرح دعوی استرداد فرزند از مادرش از طریق دادگاه خانواده مطالبه بنمائی...

مشاهده

مهریه

با سلام برابر قانون نحوه محکومیت های مالی هر شخص بدهکار بعد از محکومیت بدون در نظر گرفتن اعمال سلائیق مد نظر ویا توصیه های مورد اشاره توسط جنابعالی حق دارد دادخواست اعسار تقدیم همان دادگاهی نماید که دادنامه اصلی را مبنی ب...

مشاهده

تفاوت کلاهبرداری و دروغگویی

با سلام به نظر می رسد از مصادیق کلاهبردای وجرم است چرا که مشتکی عنه با طرفند وحیله وعنوان واهی موجب اغفال وفریب وبردن مال شما شده شما می بایست ظرف ده روز فرجه مقرر قانونی به تصمیم دادیار اعتراض می نمودید تا موضوع توسط قاضی ...

مشاهده

مشکل پارکینگ و انباری

با سلام در صورتی که ملک موصوف با سند رسمی واگذارشده است ودارای پایان کار شهرداری بدون تخلف می باشد , اولاًدر خصوص سوال مطرح لازم است به صورتجلسه تفکیکی تهیه شده توسط اداره ثبت مراجعه گردد تا مشخص گردد که به چه شکلی واحدها ت...

مشاهده

دریافت مهریه چند سال بعد از مرگ شوهر

با سلام 1 - در هرصورت بستانکار حق مطالبه خود را از ما ترک را دارد وبعد از فوت متوفی وفق شرع وقانون بعد از کسر هزینه های کفن ودفن بر ورثه لازم است اولاً بدهی متوفی را ÷رداخت کنند وتا قبل از ÷رداخت بدهی حق هیچگونه دخل وت...

مشاهده

گرفتن مهریه

با سلام اصولا در طلاق خلع زوجه حق رجوع به مهریه را داردودر صورتی که ازدواج اول شما بصورت دائم اعم ازرسمی ثبت شده یا عادی بدون ثبت بوده نباید مجددا صیغه ازدواج خوانده می شد بلکه بصرف رجوع شما به مهریه همسرشما حق رجوع می یاب...

مشاهده

ادعای خیانت در امانت

با سلام درصورتی که امضا متعلق به شما است باید تلاش کنید وموضوع عدم تحویل اقلام را از هرطریقی مانند شهود ویا قرائن وغیره ثابت کنید وگر نا مسئول خواهید بود

مشاهده

سفته

با سلام مبلغ سفته بصورت چاپی درج گردیده است وصادر کننده صرفا مشخصات خودرا درج وامضا می نماید ونیازی به نوشتن مبلغ نمی باشد.

مشاهده

فسخ قرارداد رهن و اجاره ملک تجاری

با سلام در صورتی که شرطی در قرارداد اجاره بنفع شما نسبت به فسخ قائل نشده اید امکان فسخ وجود ندارد لیکن به منظور جلوگیری از خسارات وپرداخت اجاره دلائل خودرا فراهم وبدوا با ارسال اظهارنامه موضوع را بصورت قانونی به مالک ابلا...

مشاهده

ادعای دروغ شوهر

با سلام ادعا مسموع نیست زوج مکلف است منزل مستقل وامن فراهم کند صرف نظر از مسائل عاطفی واخلاقی امکان اجبارشما به پرستاری از مادر میسر نیست

مشاهده

پيگيری جانبازی

با سلام دوست عزیز موضوع را از یگان اعزام کننده پیگیری نمائید تا موضوع در کمیسیون بنیادشهید وایثارگران مطرح وبا ارجاع امر به پزشکان معتمد بنیاد موضوع احراز ودر صد جانبازی تعیین گرددموضوع از موارد وکالتی نمی باشد وصرفا مس...

مشاهده

درخواست عکس از خانم

با سلام خیر با فرض سوال نگرانی بی مورد است موفق باشید.

مشاهده

تقسیط مهریه

با سلام درصورتی که مورث فوت نموده واملاکی بنام متوفی می باشد باصدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نسبت به بازداشت سهم همسرتان واملاک با پلاک ثبتی سریعا اقدام نمائید

مشاهده

خرید خودرو

با سلام با مراجعه به دفتر خدمات قضائی دادخواستی با خواسته فسخ بیع بدلیل تدلیس مطرح ودر قالب آن تامین خواسته نسبت به استرداد ثمن معامله را مطالبه نمائید

مشاهده

پرداخت دیه

با سلام قبل از محکومیت مسئولتی متوجه شما نیست .

مشاهده

تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

با سلام موضوع مطرح از جمله جرائم غیر عمد است ومجازاتی جز جبران خسارت در ر نخواهد داشتونسبت به اینکه در حال حاضر فاقد سمت هستید تاثیری در موضوع ندارد در صورت احراز تقصیر خسارت متوجه شما بعنوان مدیر سازمان خواهد بود البته ب...

مشاهده

انفصال دائم

با سلام خیر انفصال دائم از خدمت باستناد رای دادگاه اعمال شده است وجنبه عمومی جرم است وقابل گذشت نمی باشد.

مشاهده

ازدواج دختر مستمری بگير

با سلام از تاریخ ثبت واقعه ازدواج دختر بدلیل اینکه نفقه اش برعهده شوهر است مشمول دریافت مستمری نمی باشد به اداره یا نهاد پرداخت کننده مستمری باید مراجعه نمائید موفق باشید.

مشاهده

عدم پرداخت خسارت وارد

با سلام ابتدا با تنظیم استشهادیه از افرادی که شاهد موضوع بوده اند درخواست نمائیم موضوع را گواهینمایند وبا تامین دلیل موضوع سپس باارائه یادداشتی که توسط همسایه نوشته شده است با تنظیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضائی مط...

مشاهده

قانون شهرداری

با سلام پنجره های مشرف به حریم خصوصی مغایر بانظامات فنی شهرداری وخلاف می باشد در فرض سوال بنظر می رسد پارک محل عمومی است ومانند معابر عمومی می باشد . ومشکلی در بر نخواهد داشت برای اطمینان بیشتر به کارشناسان شهرداری ویا دف...

مشاهده

شکایت از کارگر

با سلام دوست گرامی بنحوی که مسئله را مطرح نموده اید ظاهرا یک فقره چکی که توسط کارگر نزد شما تودیع گردیده است بابت حسن انجام کار بوده وحالا شما مدعی خراب شدن پرینتر وسبب قطع همکاری شما با اداره گاز وغیره هستید اولا باید توج...

مشاهده

خودداری یکی از وراث پدری جهت فروش ملک پدری

با سلام دوست عزیز برابر عرف شرع وقانون با فوت شخص ملکیت اموال وماترک متوفی به صورت قهری به ورثه منتقل می گردد واصطلاحا شرکت قهری بین ورثه ایجاد می گردد حال درصورت تفاهم بین ورثه تقسیم ویا فروش اموال سهل وآسان خواهد بود ودر...

مشاهده

مورد تعلیق یا تعویق یا تبدیل حکم مشروب

سلام دوست گرامی در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375که در سال 1387 اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی وضع شد. بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به ...

مشاهده

مشاوره در مورد شکایت الزام به سند خودرو

با سلام در مرحله رسیدگی ودر جلسه اول حتما شخصی که خودررا به شما فروخته به دعوا جلب نمائید واین موضوع که شرط شده است تا قبل از پرداخت حق فروش نداشته مطرح نمائید موضوع قابل استماع از سوی دادگاه خواهد بود

مشاهده

فتق دو طرفه ی اینگوینال

با سلام احراز اینکه فتق در حین انجام خدمت سربازی حادث شده است بعهده شما است وتصریحی نسبت به میزان آن در قانون نشده است لذا اصطلاحا از موارد ارش است ومی بایست توسط پزشکی قانونی تعیین گردد.

مشاهده

حقوق بیمه

با سلام در صورتی که تنها شما با مادرتان ورثه می باشید مستمری مرحوم پدرتان طبق قانون بصورت مساوی بین شما ومادرتان تقسیم می گردد

مشاهده

صفحه آخر شناسنامه

باسلام هرچند خواسته اداره شما فاقد وجاهت قانونی است اما ممکن است در شرایط مساوی پذیرش حضرتعالی را منوط به ارائه صفحه موصوف شناسنامه نمایند (موضوع التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی مطرح گردد ) در هرصورت تلاش نمائیددر صورت...

مشاهده

محاسبه مهریه

با سلام با توجه به نرخ سکه تعداد سکه ها ضرب در نرخ سکه بنرخ روز محاسبه خواهد شد در صورتی که مغازه ملک است ودارای سند ثبتی ودر دفتر املاک اداره ثبت واسناد واملاک به ثبت رسیده باشد امکان توقیف ووصول مهریه میسر خواهد بود ولی د...

مشاهده

اطلاع نامه صدور اجراییه مهریه

با سلام دوست گرامی با ابلاغ اطلاع نامه زوج که متعهد است مکلف است زمینه را جهت پرداخت دیون خود فراهم نماید . وبا ابلاغ اجرائیه یک ماه فرصت دارد تا صورت اموال خودرا به واحد اجرای ثبت به صورت مکتوب اعلام نماید ودرصورتی که فاقد...

مشاهده

وکالت بلاعزل ضم وکیل

با سلام دوست گرامی در این صورت موکل می تواند به وکیلی که حق عزل اورا اسقاط نموده ضم وکیل نماید وجمیع امور مربوط به موضوع وکالت را منوط به اقدام هردو وکیل نماید البته در صورتی که موکل حق ضم وکیل را از خود سلب ننموده باشد موفق...

مشاهده

ازدواج زن مسلمان و مرد مسیحی

سلام دوست عزیز تغییر دین از اسلام به هر دینی دیگریعنی ارتداد و فرو رفتن در گمراهی و مقابل فرمان الهی ایستادن است، دستور خدا یعنی اسلام و احکام آن، مسیحت و یهودیت امروز بجز نامی از گذشته چیز دیگری را با خود ندارند و به اذعان...

مشاهده

دادگاه خانواده

باسلام دوست گرامی 1- هرکسی در هر مقامی ودر هرجایگاهی مدعی هر امری باشد می بایست دلائل محکمه پسندی ارائه نماید . 2 - وبه صرف ادعا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود . 3 - مگر اینکه حضرتعالی در جلسات مشاوره وشورای حل اختلاف اقرار به ام...

مشاهده

درخواست اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال خدمت

باسلام در قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تنها نسبت به جانبازان بالای 50 درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

مشاهده

سند مالکیت

با سلام دوست عزیز انتقال مالکیت از آثار بیع است واصولا فروشنده ضامن انتقال مبیع بنام خریدار ویا قائم مقام او می باشد ودر این حالت که ایادی متعدد درانتقال مالکیت متعهد شده اندبترتیب هریک از فروشنده ها نسبت به خریداران خود ...

مشاهده

راهنمایی

تسری آراء به اشخاص ثالث وجاهت قانونی ندارد وآراء صادره صرفا نسبت به اصحاب دعوی موثر است وبرای دیگر محاکم لازم الاتباع نیستند مگر آراء وحدت رویه که در حکم قانون تلقی شده اند.

مشاهده

مجوز خروج از کشور

با سلام دوست عزیز دریافت گذرنامه با مجوز خروج از کشور دومقوله مستقل است لذا ممکن است موفق به دریافت گذرنامه شوید لیکن مسیر گذرنامه در سامانه اداره مهاجرت وگذرنامه بجای سبز قرمز باشد واین بدان معنی است که حق خروج از کشو را ...

مشاهده

اعتراض به منع تعقیب

با سلام بعید بنظر می رسد قادر به اصلاح این جمله باشید توصیه می گردد قبل از اقدام از بازپرس مربوطه مشورت بگیرید

مشاهده

سامانه ثنا

با سلام در سمانه ثنا این موضوع پیش بینی شده است لذا هنگام ثبت دادخواست در سامانه ثنا گزینه ارجاع امر به کارشناس را انتخاب وسپس با پرداخت 100 هزار تومان هزینه دادرسی علی الحساب اقدام نمائید

مشاهده

نمیخواهم طلاق دهم

با سلام دوست عزیز وفق قانون وشرع طلاق حق مرد است وزن در صورت وجود شروط ده گانه مقرر در سند نکاحیه تنها می تواند به دادگاه مراجعه ودر خواست طلاق نماید وموافت زوج در طلاق شرط است اما تحت شزایطی واز جمله موضوعی که تحت عنوان ع...

مشاهده

برگشت چک

با سلام اثبات اطلاق امانت نسبت به چک درمحاکم با وجوددرج نام دارنده رقم وتاریخ معین در متن چک دشوار است در هرحال درصورتی که دلائل محکمه پسندی مبنی بر اینکه چک بصورت امانت تودیع شده است در دست داریدحق طرح شکایت کیفری علیه در...

مشاهده

دیه و ارش

با سلام برای تعیین دیه شکستگی استخوان دو حالت وجود دارد 1- درصورت ترمیم وبدست اوردن حالت اول همان میزان ارشی که مقرر شده است 2 - در حالت عدم ترمیم ویابهمراه نقص دیه معین قابل مطالبه است براین اساس طول درمان مقرر از سوی پزشکی ...

مشاهده

سوال در مورد نحوه ملاقات فرزند با مادر طلاق داده شده

با سلام دوست عزیز به نظر می رسد درمتن حکم طلاق می بایست نسبت به مدت زمان ومکان ونحوه ملاقات تعیین تکلیف می گردید در صورتی که این مهم در تحریر دادنامه مغفول مانده است متقاضی ملاقات می بایست دادخواست ملاقات تقدیم نماید ودر ...

مشاهده

تمکین

با سلام دوست عزیز برابر روایتی که دراین خصوص وارد شده است (الحاکم جاهل بین العالمین) موضوع مطرح اثباتی است ودر هرصورت مدعی بایدبرای ادعای خود بینه ودلیل ارائه دهد هرچند که در این حالت اوصولا خانم ها با طرح شکایت ومراجعه به...

مشاهده

فروش مال غیر

با سلام دوست عزیز شرط مقرردر مبایعه نامه خلاف قانون آمره است چرا که وفق قانون آپارتمان دارای فضاهای اختصاصی واشتراکی یا همان مشاعات است وفروشنده حق واگذاری مشاعات را به صورت اختصاصی بر خلاف قانون نداشته است لذا شما در صو...

مشاهده

صدور دستور تخلیه برای مستاجر

با سلام دوست عزیز وفق قانون برای درخواست تخلیه راه های متعددی وجود دارد سریع ترین راه درخواست صدور تخلیه است که شرایطی دارد وآن اینکه 1- وجود قرارداد اجاره کتبی که به امضای موجر ومستاجرودونفر شاهد رسیده باشد 2 - مدت اجاره م...

مشاهده

صدور دستور تخلیه برای مستاجر

با سلام دوست عزیز وفق قانون برای درخواست تخلیه راه های متعددی وجود دارد سریع ترین راه درخواست صدور تخلیه است که شرایطی دارد وآن اینکه 1- وجود قرارداد اجاره کتبی که به امضای موجر ومستاجرودونفر شاهد رسیده باشد 2 - مدت اجاره م...

مشاهده

اعسار از پرداخت مهریه

با سلام دوست عزیز در صورتی که در سامانه ثنا ثبت نام نموده اید ابلاغ اوراق قضائی از طریق سامانه بعمل می اید ودر غیر اینصورت ودرصورت اطلاع از محکومیت قبل از گذشت یکماه از تاریخ ابلاغ مبادرت به اعساز از مهریه نمائید با عنایت ...

مشاهده

آسیب در انجام وظیفه خدمت

با سلام موضوع جانبازی مختص موارد خاصی است اما بنظر می رسد موضوع شما نوعی حادثه در حین انجام کار است وبرای پیگیری موضوع از فرمانده مستقیم خود وفرمانده یگان مربوطه در دادسرای محل طرح شکایت وفرآیند را تا معرفی به پزشکی قانون...

مشاهده

بخشش مهریه با سند دستنویس ورد مطالبه مجدد توسط قاضی

با سلام توصیه به اعتراض می نمایم ودر مرحله بعدی ضمن انتخاب وکیل نسبت به اینکه موضوع بخشیدن مهریه نوعی صلح معوض بوده تاکید بر احراز نقض تعهدات از سوی طرف مقابل گردد.

مشاهده

تصادف

با سلام درصورتی که رضایت اعطائی عادی بوده ودر مرجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی اعطا نشده است می توانید مجدد جریان شکایت را مطرح وبا ارجاع امر به پزشکی قانونی فرایند شکایت را تا حصول نتیجه ادامه دهید

مشاهده

شکایت از کارگر

با سلام باتوضیحاتی که مرقوم فرمودید بنظر می رسد دفاع درستی بعمل نیآمده است ویا مورد عنایت واقع نشده است اولا هنگامی که کارگاهی واگذار می گردد انتقال گیرنده کارگاه وفق قانون قائم مقام انتقال دهنده تلقی شده وجمیع حقوق وتکا...

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام 1 - نسبت به اعمال قانون توسط مرجع انتظامی وفق نظامات اقدام ودر مواردی که خارج از جداول مقررقانونی است که توسط قانونگذار تعیین شده است نیاز به ارجاع امربه مرجع قضائی می باشد وخارج از صلاحیت مرجع انتظامی خواهد بود . 2 ...

مشاهده

رفع توقیف خودرو لیزینگی

با سلام برای ارشاددقیقتر حضرتعالی نیاز به مطالعه وبررسی مفاد قرارداد فی مابین می باشد

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام بستانکار یا کسی که به نفعش حکمی صادر گردد طبق قانون تنها مجاز به توقیف اموال متعلق به محکوم علیه را دارد و حق توقیف اموال شخص ثالث هرچند برادر شما باشدرا ندارد لذا برادرشما می توانند به استناد مواد 147 - 148 قانون اجرا...

مشاهده

گرفتن حق مطالعات از حساب متمرکز

با سلام اصولا مطالبه وبرداشت محکوم به از سازمان های دولتی که مستلزم تصویب بودجه دولتی هستند طبق قانون از تاریخ قطعیت 18 ماه فرجه پرداخت دارند اما سازمان اوقاف وامور خیریه چون عملا استقلال مالی وخودگردان است برداشت از حساب...

مشاهده

نحوه شکایت از غرفه داران شرکت کننده در نمایشگاه های بوستان ...

با سلام بدوامدیریت نمایشگاه مکلف به ارائه مشخصات وآدرس صحیح فروشنده می باشد ورابطه قراردای شما با فروشنده است هرچند از باب تسبیب می توانی به مدیریت نمایشگاه نیز رجوع ومطالبات بحق خودرا پیگیری کنید

مشاهده

تغییر نام نوزاد 2ماهه

با سلام برای تغیر نام غیر متعارف ومنسوخ برای مرحله اول با مراجعه به ثبت احوال امکان پذیراست واگرنام مد نظراز اسامی مقبول و متعارف در جامعه بوده .و اشتهار به نامی غیر از نام مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه ضروری بنظر برسد و د...

مشاهده