مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 133)

دیه تصادف.

با سلام بطور کلی دیه جراحات حارصه سر وصورت هرجراحت یکصدم دیده ودر بدن , دست وپا نیم صدم دیه تعلق می گیرد نرخ دیه نیز درسال جاری 231 میلیون تومان می باشد ویکصدم دیه برابراست با 231 هزارتومان ونیم صدم دیه نیز برابر است با 115500توم...

مشاهده

رفع اتهام

با سلام اگرمنظور شما از رفع اتهام قبل از طرح شکایت علیه شما در مراجع قضائی باشد لازم است در قالب طرح شکایت افترا موضوع را پیگیری نمائید . واگرمنظور از رفع اتهام بعد از طرح شکایت علیه شما باشد لازم است در پاسخ به شکایتی که عل...

مشاهده

مشروبات الکلی

با سلام تنها از طریق مراجع ذی صلاح ودر قالب فرآیند رسیدگی یا گزارش به مراجع انتظامی امکان پذیر است .

مشاهده

جزئیات قانون مستمری بگیران

با سلام شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی پس از تصویب «قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت سقف سنی پسران برای استفاده از مستمری، به 20 سال افزایش یافت. بر اساس بند 3 ماده 48، «فرزندان اناث در صـورت نداشتن ...

مشاهده

مقدار دیه

با سلام بطور کلی دیه جراحات حارصه در صورتی که بر روی صورت وسر رخ دهد هر جراحتش یکصدم دیه کامله است ودرصورتی که بر بدن ودست وپا رخ دهد یک دویستم یا نیم صدم دیه کامله ونسبت به ضرب دیدگی وصدماتی که مخل فعالیت عضو می گرددباید به...

مشاهده

شهریه سهمیه مربیان

با سلام با عرض پوزش پاسخ به سوال مطرح مستلزم بررسی نظامات وقوانین خاص دانشگاه مد نظر است که متاسفانه درحال حاضر بدان ها در دسترس نداردم.

مشاهده

هیئت تشخیص وزارت کار

با سلام حالت فعلی اشتغالتان را ذکر ننموده اید ؟ من حیث المجموع حقوق کارگر هنگام مفارق از کار به شرط عدم تقصیر کارگر طبق مواد 21 تا 23 قانون کارمصوب سال 1369شامل مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار ماده 21- قرارداد کار به یکی از طرف زیر خ...

مشاهده

آثار حکم ورشکستگی

باسلام برابر متن مصرح درماده 424 که مقرر می داردهر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرا...

مشاهده

اجازه ساخت طبقه دیگر

با سلام هرچند اشاره ای به پیش خرید یا ساخته شده واحد خریداری شده ننموده اید لیکن بصورت کلی تعهدات فروشنده در مقابل شما تابع قراردادی خواهد بود که بین شما حاکم است وآنچه رافروشنده در قرارداد متعهد گردیده است قابل مطالبه ا...

مشاهده

دیه تصادف

با سلام در صورتی که نظریه پزشکی قانونی ارائه نمائید که ادامه درمان بعدی شما را مرتبط به صدمات تصادف تشخیص دهد می توانید دیات وارش زیان های وارده را بعد از درمان کامل منطبق بر نظریه پزشکی قانونی مطالبه ودادگاه نیز تکلیف به ...

مشاهده

تصادف

با سلام وعرض پوزش به استحضار می رساند سوال مطرح در صلاحیت افسر وکارشناس فنی راهور می باشد وخارج از صلاحیت وکلا است ودر موارد مشابه دادگاه از نظر کارشناس مربوطه استفاده می نماید.

مشاهده

اداری

با سلام برای استخدام در سازمان های دولتی در قالب سهمیه علاوه برجمیع پارامترهای مدنظر سازمان از قبیل تحصیل سن وحرفه در مقایسه با شخص دارای شرایط مساوی , لازم است ردیف استخدامی نیز ایجاد گرددلذا توصیه بنده این است که از کار...

مشاهده

شکستگی دست پسرم در مسابقات فوتبال مدرسه

با سلام همانگونه که مطرح فرموده اید علاوه بر جبران هزینه های درمان موضوع شکستگی وعیوبی که دراثر حادثه حاصل می شود مشروط به طرح شکایت واحراز موضوع در مرجع قضائی متضمن نظریه پزشکی قانونی قابل مطالبه وجبران است البته مسبب م...

مشاهده

متراژ

با سلام ملاک ابعاد وحدود بنا برای صدور سند نقشه وصورتجلسه تفکیکی است که توسط نقشه بردار وکارشناس رسمی اداره ثبت تهیه می گردد لذا تفاوت جزئی ممکن است درحین احداث بنا ویا هنگام متراژ واندازه گیری قبل ازاحداث حاصل گردد.

مشاهده

وثیقه

با سلام فلسفه اخذ وثیقه که در قالب قرار تامین در پرونده های کیفری صادر می گرد برای ضمانت مراجعه متهم به دادگاه یا دادسرا است ودر صورت گذشت یکماه از تاریخ ابلاغ واقعی به کفیل وثیقه گذار وعدم مراجعه متهم وثیقه بنفع صندوق دول...

مشاهده

فروش مال شراکتی

با سلام هرچند وضعیت مغازه از حیث سرقفلی یا ملک بودن متذکر نشده اید به صورت کلی فروش ملک در قالب مزایده به خریدار ی واگذار می گرددکه بالاترین قیمت را پیشنهادمی دهد لیکن در خرید ملک شریک اصطلاحی تحت عنوان حق شفغه در قانون وج...

مشاهده

استعلاجي

با سلام بدون صدور مجوز لازم ترک خدمت تخلف است لذا موضوع را از طریق پزشکان معتمد وپزشک قانونی برای حصول نتیجه پیگیری نمائید.

مشاهده

دعوی اداره کار

با سلام تابع وبستگی به اساس نامه شرکت و موظف ویا غیر موظف بودن عضو سهامدار دارد.

مشاهده

ابلاغیه

با سلام ابلاغیه برای شما صادر واز طریق سامانه ثنا ابلاغ می گردد

مشاهده

طلاق توافقی

با سلام هرگونه تصرف زوجه در احوال شخصیه (طلاق )صرفا بلوغ شرعی 9 سال کافی است لیکن برای تصرف در امور مالی ( بذل مهریه ویا ...)بخشیدن حقوق مالی خود نیاز به سن وبلوغ قانونی یعنی ورود به 19 سال دارد ودر غیر اینصورت ولی قهری یا قیم ق...

مشاهده

تعلق درصد جانبازی

با سلام اصولا هیچ خسارتی به جسم یا مال انسان ها نباید بدون جبران باقی بماند ولزوماً باید جبران گردد لذا موضوع خسارت وارده به شما در صورت احراز هم مشمول دیه وهم مشمول معلولیت وجانبازی است و 5 در صد معلولیت تعیین شده نیز قابل...

مشاهده

حادثه در محل خدمت

با سلام در فرض سوال شمادو موضوع بر حادثه مترتب است 1 - موضوع مطالبه دیه از مقصر حادثه 2 - موضوع نقص وارد شده به اعضای بدن که در حین ماموریت حادث شده که با ارائه نظریه پزشکی قانونی وتعیین میزان صدماتی که بهبود نیافته باشد با مر...

مشاهده

شکایت

با سلام شرکت های که در قالب مسکن مهر فعالیت دارند تحت نظارت سازمان تعاون ومسکن وشهر سازی می باشند بدوا برای کسب اطلاعات بیشتر به این سازمان ها مراجعه ونوع اقدام در مراجع قضائی بستگی به صحت وصالت شرکت دارد در صورتی که اساسا...

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام با عنایت به وجود مبایعه نامه توقیف خودرو وجاهت قانونی ندارد لیکن برای جلوگیری از هرگونه زیانی به شما می توانید به مرکز تعویض پلاک راهور مراجعه ودرخواست فک پلاک را پیگیری واقدام نمائید

مشاهده

ابلاغیه

با سلام در هر صورت ابلاغیه برای شما ارسال می گردد که در حال حاضر به دوروش ابلاغات ارسال می گردد 1 - از طریق سامانه ثنا 2 - بصورت سنتی ودستی (پستی)

مشاهده

ضربه مغزی و خونریزی مغزی

با سلام بدوا لازم است موضوع در قالب فرایند قضائی رسیدگی ومنجر به صدور حکم گردد ونظر پزشکی قانونی در میزان دیه وهمچنین معافیت از انجام وظیفه صائب خواهد بود .

مشاهده

شناسایی شماره فرد یا خود در اینستا

با سلام پاسخ سوال شما در تخصص اینجانب نمی باشد ودر قالب دیگری می گنجد لذا ارشادا معروض می دارد به متخصصین وطراحان شبکه های ویا به پلیس فتا برای راهنمائی مراجعه نمائید.

مشاهده

جانبازی

با سلام موضوع مطرح شامل دوبخش می باشد بخش اول نوع حادثه تصادف است وتصادف تابع مقررات خاص ودر نهایت مشمول دریافت دیه می باشد اما بخش دوم ان حادثه حین انجام وظیفه است بطور مثال درصورتی که در محل پست ویا در حین انجام تکلیف مقر...

مشاهده

تاخیر انداختن در جلسه دادگاه

با سلام باارائه دلائل ومستندات خودوتقدیم درخواست کتبی با مراجعه حضوری به شعبه درخواست فرجه دوهفته ای نمائید .

مشاهده

خرید خودرو

با سلام ابتدا با تنظیم استشهادیه ی که به امضای شهود رسیده باشد تهیه وسپس به مطالبه ثمن معامله دادخواستی تقدیم مرجع شورای حل اختلاف محل نمائید.

مشاهده

ترک انفاق

با سلام از محل دادگاهی که اعاده را پذیرفته است گواهی پذیرش اعاده رادریافت وبه اجرای احکام بجهت توقف عملیات اجرائی ارائه نمائید ودر غیر اینصورت با جلب رضایت همسرتان موضوع محکومیت کان لم یکن می گردد وبعد از تحمل یک سوم مشمو...

مشاهده

سوابق خدمتی

با سلام در صورتی که صندوق بیمه هردو محل کار یکی باشد سوابق بیمه ی به سهولت قابل ضمیمه می باشد ومی بایست توسط صندوق فعلی وبا درخواست شما استارت بخورد.

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام خیر از طریق اجرای ثبت صرفا اموالی که بنام بدهکار می باشد قابل بازداشت می باشد لیکن از طریق دادگاه پس ازصدور حکم وصدور اجرائیه وبا ارائه سند عادی می توان اموالی را که در ید بدهکاراست توقیف نمود.

مشاهده

ماشین سرقت شده

با سلام باید از محل کلانتری که اعلام می نماید خودرو شاکی دارد سوابق را دریافت وبه مرکزی که شکایت مطرح شده مراجعه ورفع مشکل نمود.

مشاهده

سند رسمی تهران

با سلام صدور رای تجدید نظر تابع شرایط وحجم پرونده های مرجوعه به دادگاه است ودر مورد صدور سند تابع نحوه پیگیری وپشتکار متقاضای در ادامه فرایند وپورسه صدور سند است .

مشاهده

سکونت در منزل فرزند برای احراز هویت تعویض پلاک

با سلام در هر صورت برای احراز محل سکونت شرایطی از جمله وجود قبوض , سند ویا اجاره نامه عادی منزل بنام متقاضی ضروری است وهر یک از مدارک مذکور می تواند مشکل شمارا مرتفع نماید .

مشاهده

تجویز ازدواج مجدد

با سلام در صورتی که موضوع بیماری روانی همسرتان در حد جنون تشخیص داده ومحرز گردد موضوع تمکین بدلیل عدم امنیت جانی منتفی است وعدم تمکین شما نیز مستند به تصمیم دادگاه خواهد بود واز جمیع حقوق از جمله نفقه برخوردار خواهید بود .

مشاهده

شکایت برای معرفی نکردن اموال توسط شوهر در پرونده مهریه

با سلام پس از اتمام مراحل پرونده ای که مطرح است وبا صدور حکم در صورت مشاهده ویا دسترسی به مالی از محکوم علیه برای شما فراهم آید در هرزمان می توانید سریعا از طریق اجرای احکام دستورتوقیف اموال بگیرید ومتقابلاً طرف شما نیز در...

مشاهده

پرداخت دیه

با سلام در صورتی که عابر 50 درصد مقصر شناخته شده باشد ومورد حکم قطعی واقه شده باشد تنها 50 در صد دیه وخسارت پرداخت می گردد ولا غیر. ودر صورتی که از بابت تقصیر متوفی به شما خسارتی وارد شده باشد لازم است 50 درصد ان از ما ترک متوفی ...

مشاهده

کیفری

با سلام در صورت گذشت یک سال از زمان قطعیت حکم لازم است برای اجرای حکم ووصول دیه از طریق اجرای احکام کیفری اقدام نمائید ودر صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه تکلیف شما معرفی مال ازهرقبیل که متعلق به محکوم علیه می با...

مشاهده

سوء پيشينه برای 6 ماه حبس

با سلام بله از موارد سو پیشنه است ومحتمل است در سامانه ثبت گردیده باشد.

مشاهده

نفقه معوقه

با سلام همانگونه که نوشته اید در دوره عقد می باشید واین امر دوحالت دارد در صورتی که در دوره عقد همبستر شده ایدواصطلاحاً همسر شما در تمکین عام وخاص بوده در این صورت حق حبس همسر شما ساقط می گرددلذا در این حالت لازم است با فرا...

مشاهده

آدم ربايی, ضرب و جرح عمدی , تهديد با چاقو, تخريب گوشی تلفن همراه

با سلام شما بهتر است در مورد گوشی هم شکایتی با موضوع تخریب عمدی اموال مطرح نمائید ودر ان قالب درخواست مجازات وخسارت نمائید ودر مورد دیه ماه حرم صرفا مختص موارد منجر به قتل است ومشمول جراحات ودیات بدنی نمی شود ودر خصوص فرآی...

مشاهده

محاسبه دیه

با سلام همانگونه که مقرر شده است نرخ کامل در سال 1397 مبلغ231 میلیون تومان می باشد لذا بر این اساس دیه های تعیین شده جمعامعادل حدودمبلغ 31 میلیون تومان می باشد.

مشاهده

درصد دیه

با سلام درهرصورت ودر صورتی که راننده خاور صد درصد مقصر شناخته شود پرداخت دیه متوجه راننده خاور خواهد بود بایک تفاوت وان اینکه درصورتی که صحنه وشرایط ان بنحوی باشد که برابر نظامات حاکم بر محاسبه وپرداخت بیمه ازحیث نوع تصا...

مشاهده

سلام. متشکر میشم درصد این صدمات منو بگید

با سلام دیه حارصه در صورت یک درصد ودر بدن نیم در صد دیه کامله مرد مسلمان ودیه شکستگی استخوان اگر شکستگی استخوان دست توسط درمان بهبودی کامل یابد: 8 درصد واگر شکستگی استخوان دست توسط درمان بهبودی کامل نیابد: 10 درصد خواهد بود

مشاهده

آسیب حین خدمت

با سلام برابر نظامات ومقررات بنیاد با عنایت به درصد مقرر مشمول خدمات وامتیازات برخوردارمی باشید ولازم است برای تشکیل پرونده در حوزه محل سکونت واختصاص کد وکارت شناسائی به بنیاد جانبازان مراجعه نمائید.

مشاهده

سلام

با سلام از تخصص اینجانب خارج است وقادر به پاسخگوئی نیست.

مشاهده

معلولیت

با سلام منظور از حین خدمت اگر خدمت نظام وظیفه باشد قابل پیگیری است در غیر اینصورت مشمول قانون کار وحوادث حین انجام کار می باشد که مشمول دیه ومستمری نیز می گردد.

مشاهده

سخت و زیان آور

با سلام اصولاً پیگیری امور در دیوانعدالت اداری در قالب تبادل لوایح قابل پیگیری است لذا به همین منظور از قلم وتجربه وکلای زبر دست می توانید بهره مند گردید .

مشاهده

تبدیل از پیمانی به رسمی

با سلام موضوع تابع نظامات سازمان وموافقت مسئولین مربوطه است واقدام قضائی در این خصوص متصور نیست

مشاهده

ثبتی

با سلام هرچند موضوع نیاز به بررسی دقیق سوابق ثبتی ونقشه ها وجانمائی دارد لیکن به صورت کلی سند موخر می تواند حاکم باشد.

مشاهده

خیانت در امانت

با سلام بدیهی است که موضوع تابع نوع دفاع شما وطرف مقابل است وبه صرف صدور کیفر خواست وارجاع به شعبه دادگاه حمل بر محکومیت نمی گردد ودر صورتی که دلائل شما محکمه پسند باشد ودلیل مخالفی توسط طرف شما ارائه نگردد برابر ماده 673 قا...

مشاهده

عدم تنظیم سند رسمی

با سلام از معرفی وکیل معذورم اما درخصوص اصل موضوع قانون پیش خرید ساختمان اخیر التصویب مقرر نموده است متصدیان املاک صرفا می توانند طرفین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند ودر صورتی که از زمان تنظیم قرارداد کمتر از دوسال گذ...

مشاهده

دادگاه

با سلام در صورتی که در سامانه ثنا ثبت نام نموده اید به یکی از دفاتر خدمات قضائی ویا شخصا از طریق انترنت با ورود به سامانه موصوف از جزئیات موضوع مطلع شوید .

مشاهده

حقوقی

با سلام از موارد اعاده دادرسی لذا با تقدیم دادخواست حقوقی ویا طرح شکایت کیفری با توجه به دست امدن سند جدیدمی توانیدکار را پیگیری نمائید

مشاهده

روش شکایت از شنود شدن

با سلام منظور از شنود مکالمات تلفنی اگر باشد با طرح شکایت بدون تعیین طرف از دادسرا درخواست اخذ استعلام از مراکز ارتباطات نمائید .

مشاهده

عدم تنظیم سند

با سلام درصورتی که در متن مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند تصریح خلاف نشده باشد از تکالیف فروشنده است ودر صورتی که موانع تنظیم سند در حین عقد قرارداد موجود بوده ودر حال حاضرتنظیم سند رسمی خارج از اراده فروشنده باشد وقادر به آ...

مشاهده

درخواست صدور پروانه

با سلام حل وفصل هرگونه اختلافی که در خصوص فعل واقدامات نهادهای انقلاب اسلامی در دادگاهها قابل پیگیری است

مشاهده

اعاده دادرسی

با سلام با استفاده از سامانه عدل ایران وسامانه ثنا ضمن شناسائی شعبه ی که پرونده به آن ارجاع شده با مراجعه وتقدیم درخواست کتبی مبنی بر صدور گواهی تقدیم دادخواست به نتیجه خواهید رسید .

مشاهده

مزاحمت همسایه در یک ساختمان دو طبقه (آپارتمان)

با سلام موضوع از موارد مزاحمت وقابل طرح ومسموع خواهد بود .

مشاهده

معلول خدمتی

با سلام در صورت انتساب زیان به طرف مقصر دیه در قالب شکایت کیفری وبه همین استناداز کار افتادگی در قالب دعوی حقوقی وتسبیب مورد مطالبه ومسموع خواهد بود .

مشاهده

مسال مالی و خیانت در امانت

با سلام ادله قابل اعتنائی در اختیار دارید وبصرف وجود پیامک خیلی نگران نباشید لذا ضمن تهیه مستندات وکلاسه پرونده ی که در قالب ان کالاهارا ترخیص وحقوق گمرکی وجرائم را پرداخت نموده اید دفاعیات خود را ارائه نمائید موفق باشید...

مشاهده

محاسبه دیه مصدوم

با سلام بعد از قطعی شدن دادنامه وبا مراجعه به اجرای احکام طبق جداول در اختیار به سهولت موردمحاسبه قرار خواهد گرفت .

مشاهده

آدم ربایی

با سلام با توضیحاتی که مرقوم فرمودید درصورتی که مستنداتی در این خصو از قبیل شهود یا دلائل محکمه پسندی در ید دارید سریعا طرح شکایت تحت عنوان آدم ربائی سرقت اموال علیه مرتکبین نمائید .

مشاهده

نفقه معوقه

با سلام همانگونه که اشاره نموده اید زوجه با استفاده از حق حبس مطالبه نفقه نموده است برابر قانون زوجه می تواند با استفاده از حق حبس هم تمکین نکند مهریه ونفقه را هم مطالبه کند وشما نیز حق تقدیم دادخواست اعسار دارید .

مشاهده

نفقه

با سلام در صورتی که موارد اشاره شده در فرآیند رسیدگی ارائه نمودید وبدان توجهی نشده است خیر اما درصورتی که مستندات جدیدی در این خصوص بدست آید از موارد پذیرش دعوی اعاده دادرسی می باشد .

مشاهده

کلاهبرداری

با سلام در فرض سوال صرف نظر از سوابق طرف شما هرشخصی که محکوم به پرداخت مالی گردد وقادر نباشد یکجا انرا بپردازد با تقدیم دادخواست ومعرفی شهود می تواند محکوم به را تقسیط کند قانو ورویه قضائی نیز این امر را پذیرفته است .وشما ن...

مشاهده

تصادف

با سلام در فرض سوال شخصی که در مقابل شما است ودر صحنه تصادف مقصر شناخته شده است از نظر قانون محکوم به پرداخت دیه خواهد شد ودر صورتی که وسیله نقلیه بیمه معتبرداشته باشد از محل بیمه شخص ثالث خسارت ها به سهولت قابل پرداخت است ...

مشاهده

دیه طحال

با سلام به دنبال اختلاف نظرات وآراء دادگاه ها موضوع مورد سوال شما منجر به صدور ﺭﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 740ـ 18 فروردین 1394 ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ شد است که در آن آمده است: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ...

مشاهده

مستثنیات دین

با سلام منزلی از دین مستثناء است که در شان شخص بدهکار باشد هرچند بنا بدلائلی در ان سکونت نداشته باشد .

مشاهده

احتساب خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

با سلام ضمن درج شرایط مقرر درقانون شرایط خود در رابا قانون موصوف مطابقت داده و برابرقانون مربوط اقدام نمائید (( افرادی که خدمت سربازی خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل به انجام رسانده اند و یا داوطلبانه در جبهه بوده اند ...

مشاهده

انتقال چک و عودت چک به شخص قبلی

با سلام چک سندی است دارای اوصاف تجاری وسند لازم الاجرااست ونزد هرشخصی که باشد حاکی از طلب او است مگر اینکه خلاف ان در دادگاه ثابت شود .

مشاهده

انتقال چک فقط با یک امضا

سلام برابر تعریفی ازقانون چک ((دارنده چک کسی است که گواهینامه عدم پرداخت بنام او صادرشده باشد ))لذادر صورتی که صرفا دارنده چک امضانموده است وبدون نوشتن عبارت (( کلیه حقوق خود را نسبت به چک به آقای ... واگذار نمودم )) به نحوی که...

مشاهده

استرداد طلاجات

با سلام درصورتی که زوجین زندگی مشترک را آغازنموده باشند یعنی بعد از عقد این اتفاق افتاده باشد حق مطالبه واسترداد هدایا نخواهند داشت ودر صورت طرع دعوی دراین خصوص قابل دفاع واستماع خواهد بود.

مشاهده

استرداد جهیزیه

با سلام دعوی استرداد جهیزیه مالی است ودر صورتی که ارزش جهیزیه تا مبلغ 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است وبالاتر از مبلغ مذکور در صلاحیت دادگاه خواهد بود تامین خواسته اقدامی احتیاطی است ودر صورتی که تا ده ر...

مشاهده

سلام فرزند من چند سالی است پیش مادرش بوده و حالا به سن 10 سالگی رسیده

با سلام باعنایت به توضیح مختصر شما در صورتی که متارکه نموده اید و در قالب وجه ملزمی حضانت فرزند را به مادر واگذار ننموده اید می توانی با تقدیم دادخواست وطرح دعوی استرداد فرزند از مادرش از طریق دادگاه خانواده مطالبه بنمائی...

مشاهده

مهریه

با سلام برابر قانون نحوه محکومیت های مالی هر شخص بدهکار بعد از محکومیت بدون در نظر گرفتن اعمال سلائیق مد نظر ویا توصیه های مورد اشاره توسط جنابعالی حق دارد دادخواست اعسار تقدیم همان دادگاهی نماید که دادنامه اصلی را مبنی ب...

مشاهده

تفاوت کلاهبرداری و دروغگویی

با سلام به نظر می رسد از مصادیق کلاهبردای وجرم است چرا که مشتکی عنه با طرفند وحیله وعنوان واهی موجب اغفال وفریب وبردن مال شما شده شما می بایست ظرف ده روز فرجه مقرر قانونی به تصمیم دادیار اعتراض می نمودید تا موضوع توسط قاضی ...

مشاهده

مشکل پارکینگ و انباری

با سلام در صورتی که ملک موصوف با سند رسمی واگذارشده است ودارای پایان کار شهرداری بدون تخلف می باشد , اولاًدر خصوص سوال مطرح لازم است به صورتجلسه تفکیکی تهیه شده توسط اداره ثبت مراجعه گردد تا مشخص گردد که به چه شکلی واحدها ت...

مشاهده

دریافت مهریه چند سال بعد از مرگ شوهر

با سلام 1 - در هرصورت بستانکار حق مطالبه خود را از ما ترک را دارد وبعد از فوت متوفی وفق شرع وقانون بعد از کسر هزینه های کفن ودفن بر ورثه لازم است اولاً بدهی متوفی را ÷رداخت کنند وتا قبل از ÷رداخت بدهی حق هیچگونه دخل وت...

مشاهده

گرفتن مهریه

با سلام اصولا در طلاق خلع زوجه حق رجوع به مهریه را داردودر صورتی که ازدواج اول شما بصورت دائم اعم ازرسمی ثبت شده یا عادی بدون ثبت بوده نباید مجددا صیغه ازدواج خوانده می شد بلکه بصرف رجوع شما به مهریه همسرشما حق رجوع می یاب...

مشاهده

ادعای خیانت در امانت

با سلام درصورتی که امضا متعلق به شما است باید تلاش کنید وموضوع عدم تحویل اقلام را از هرطریقی مانند شهود ویا قرائن وغیره ثابت کنید وگر نا مسئول خواهید بود

مشاهده

سفته

با سلام مبلغ سفته بصورت چاپی درج گردیده است وصادر کننده صرفا مشخصات خودرا درج وامضا می نماید ونیازی به نوشتن مبلغ نمی باشد.

مشاهده

فسخ قرارداد رهن و اجاره ملک تجاری

با سلام در صورتی که شرطی در قرارداد اجاره بنفع شما نسبت به فسخ قائل نشده اید امکان فسخ وجود ندارد لیکن به منظور جلوگیری از خسارات وپرداخت اجاره دلائل خودرا فراهم وبدوا با ارسال اظهارنامه موضوع را بصورت قانونی به مالک ابلا...

مشاهده

ادعای دروغ شوهر

با سلام ادعا مسموع نیست زوج مکلف است منزل مستقل وامن فراهم کند صرف نظر از مسائل عاطفی واخلاقی امکان اجبارشما به پرستاری از مادر میسر نیست

مشاهده

پيگيری جانبازی

با سلام دوست عزیز موضوع را از یگان اعزام کننده پیگیری نمائید تا موضوع در کمیسیون بنیادشهید وایثارگران مطرح وبا ارجاع امر به پزشکان معتمد بنیاد موضوع احراز ودر صد جانبازی تعیین گرددموضوع از موارد وکالتی نمی باشد وصرفا مس...

مشاهده

درخواست عکس از خانم

با سلام خیر با فرض سوال نگرانی بی مورد است موفق باشید.

مشاهده

تقسیط مهریه

با سلام درصورتی که مورث فوت نموده واملاکی بنام متوفی می باشد باصدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نسبت به بازداشت سهم همسرتان واملاک با پلاک ثبتی سریعا اقدام نمائید

مشاهده

خرید خودرو

با سلام با مراجعه به دفتر خدمات قضائی دادخواستی با خواسته فسخ بیع بدلیل تدلیس مطرح ودر قالب آن تامین خواسته نسبت به استرداد ثمن معامله را مطالبه نمائید

مشاهده

پرداخت دیه

با سلام قبل از محکومیت مسئولتی متوجه شما نیست .

مشاهده

تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

با سلام موضوع مطرح از جمله جرائم غیر عمد است ومجازاتی جز جبران خسارت در ر نخواهد داشتونسبت به اینکه در حال حاضر فاقد سمت هستید تاثیری در موضوع ندارد در صورت احراز تقصیر خسارت متوجه شما بعنوان مدیر سازمان خواهد بود البته ب...

مشاهده

انفصال دائم

با سلام خیر انفصال دائم از خدمت باستناد رای دادگاه اعمال شده است وجنبه عمومی جرم است وقابل گذشت نمی باشد.

مشاهده

ازدواج دختر مستمری بگير

با سلام از تاریخ ثبت واقعه ازدواج دختر بدلیل اینکه نفقه اش برعهده شوهر است مشمول دریافت مستمری نمی باشد به اداره یا نهاد پرداخت کننده مستمری باید مراجعه نمائید موفق باشید.

مشاهده

عدم پرداخت خسارت وارد

با سلام ابتدا با تنظیم استشهادیه از افرادی که شاهد موضوع بوده اند درخواست نمائیم موضوع را گواهینمایند وبا تامین دلیل موضوع سپس باارائه یادداشتی که توسط همسایه نوشته شده است با تنظیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضائی مط...

مشاهده

قانون شهرداری

با سلام پنجره های مشرف به حریم خصوصی مغایر بانظامات فنی شهرداری وخلاف می باشد در فرض سوال بنظر می رسد پارک محل عمومی است ومانند معابر عمومی می باشد . ومشکلی در بر نخواهد داشت برای اطمینان بیشتر به کارشناسان شهرداری ویا دف...

مشاهده

شکایت از کارگر

با سلام دوست گرامی بنحوی که مسئله را مطرح نموده اید ظاهرا یک فقره چکی که توسط کارگر نزد شما تودیع گردیده است بابت حسن انجام کار بوده وحالا شما مدعی خراب شدن پرینتر وسبب قطع همکاری شما با اداره گاز وغیره هستید اولا باید توج...

مشاهده

خودداری یکی از وراث پدری جهت فروش ملک پدری

با سلام دوست عزیز برابر عرف شرع وقانون با فوت شخص ملکیت اموال وماترک متوفی به صورت قهری به ورثه منتقل می گردد واصطلاحا شرکت قهری بین ورثه ایجاد می گردد حال درصورت تفاهم بین ورثه تقسیم ویا فروش اموال سهل وآسان خواهد بود ودر...

مشاهده

مورد تعلیق یا تعویق یا تبدیل حکم مشروب

سلام دوست گرامی در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375که در سال 1387 اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی وضع شد. بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به ...

مشاهده

مشاوره در مورد شکایت الزام به سند خودرو

با سلام در مرحله رسیدگی ودر جلسه اول حتما شخصی که خودررا به شما فروخته به دعوا جلب نمائید واین موضوع که شرط شده است تا قبل از پرداخت حق فروش نداشته مطرح نمائید موضوع قابل استماع از سوی دادگاه خواهد بود

مشاهده

فتق دو طرفه ی اینگوینال

با سلام احراز اینکه فتق در حین انجام خدمت سربازی حادث شده است بعهده شما است وتصریحی نسبت به میزان آن در قانون نشده است لذا اصطلاحا از موارد ارش است ومی بایست توسط پزشکی قانونی تعیین گردد.

مشاهده

حقوق بیمه

با سلام در صورتی که تنها شما با مادرتان ورثه می باشید مستمری مرحوم پدرتان طبق قانون بصورت مساوی بین شما ومادرتان تقسیم می گردد

مشاهده

صفحه آخر شناسنامه

باسلام هرچند خواسته اداره شما فاقد وجاهت قانونی است اما ممکن است در شرایط مساوی پذیرش حضرتعالی را منوط به ارائه صفحه موصوف شناسنامه نمایند (موضوع التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی مطرح گردد ) در هرصورت تلاش نمائیددر صورت...

مشاهده

محاسبه مهریه

با سلام با توجه به نرخ سکه تعداد سکه ها ضرب در نرخ سکه بنرخ روز محاسبه خواهد شد در صورتی که مغازه ملک است ودارای سند ثبتی ودر دفتر املاک اداره ثبت واسناد واملاک به ثبت رسیده باشد امکان توقیف ووصول مهریه میسر خواهد بود ولی د...

مشاهده

اطلاع نامه صدور اجراییه مهریه

با سلام دوست گرامی با ابلاغ اطلاع نامه زوج که متعهد است مکلف است زمینه را جهت پرداخت دیون خود فراهم نماید . وبا ابلاغ اجرائیه یک ماه فرصت دارد تا صورت اموال خودرا به واحد اجرای ثبت به صورت مکتوب اعلام نماید ودرصورتی که فاقد...

مشاهده

وکالت بلاعزل ضم وکیل

با سلام دوست گرامی در این صورت موکل می تواند به وکیلی که حق عزل اورا اسقاط نموده ضم وکیل نماید وجمیع امور مربوط به موضوع وکالت را منوط به اقدام هردو وکیل نماید البته در صورتی که موکل حق ضم وکیل را از خود سلب ننموده باشد موفق...

مشاهده

ازدواج زن مسلمان و مرد مسیحی

سلام دوست عزیز تغییر دین از اسلام به هر دینی دیگریعنی ارتداد و فرو رفتن در گمراهی و مقابل فرمان الهی ایستادن است، دستور خدا یعنی اسلام و احکام آن، مسیحت و یهودیت امروز بجز نامی از گذشته چیز دیگری را با خود ندارند و به اذعان...

مشاهده

دادگاه خانواده

باسلام دوست گرامی 1- هرکسی در هر مقامی ودر هرجایگاهی مدعی هر امری باشد می بایست دلائل محکمه پسندی ارائه نماید . 2 - وبه صرف ادعا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود . 3 - مگر اینکه حضرتعالی در جلسات مشاوره وشورای حل اختلاف اقرار به ام...

مشاهده

درخواست اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال خدمت

باسلام در قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تنها نسبت به جانبازان بالای 50 درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

مشاهده

سند مالکیت

با سلام دوست عزیز انتقال مالکیت از آثار بیع است واصولا فروشنده ضامن انتقال مبیع بنام خریدار ویا قائم مقام او می باشد ودر این حالت که ایادی متعدد درانتقال مالکیت متعهد شده اندبترتیب هریک از فروشنده ها نسبت به خریداران خود ...

مشاهده

راهنمایی

تسری آراء به اشخاص ثالث وجاهت قانونی ندارد وآراء صادره صرفا نسبت به اصحاب دعوی موثر است وبرای دیگر محاکم لازم الاتباع نیستند مگر آراء وحدت رویه که در حکم قانون تلقی شده اند.

مشاهده

مجوز خروج از کشور

با سلام دوست عزیز دریافت گذرنامه با مجوز خروج از کشور دومقوله مستقل است لذا ممکن است موفق به دریافت گذرنامه شوید لیکن مسیر گذرنامه در سامانه اداره مهاجرت وگذرنامه بجای سبز قرمز باشد واین بدان معنی است که حق خروج از کشو را ...

مشاهده

اعتراض به منع تعقیب

با سلام بعید بنظر می رسد قادر به اصلاح این جمله باشید توصیه می گردد قبل از اقدام از بازپرس مربوطه مشورت بگیرید

مشاهده

سامانه ثنا

با سلام در سمانه ثنا این موضوع پیش بینی شده است لذا هنگام ثبت دادخواست در سامانه ثنا گزینه ارجاع امر به کارشناس را انتخاب وسپس با پرداخت 100 هزار تومان هزینه دادرسی علی الحساب اقدام نمائید

مشاهده

نمیخواهم طلاق دهم

با سلام دوست عزیز وفق قانون وشرع طلاق حق مرد است وزن در صورت وجود شروط ده گانه مقرر در سند نکاحیه تنها می تواند به دادگاه مراجعه ودر خواست طلاق نماید وموافت زوج در طلاق شرط است اما تحت شزایطی واز جمله موضوعی که تحت عنوان ع...

مشاهده

برگشت چک

با سلام اثبات اطلاق امانت نسبت به چک درمحاکم با وجوددرج نام دارنده رقم وتاریخ معین در متن چک دشوار است در هرحال درصورتی که دلائل محکمه پسندی مبنی بر اینکه چک بصورت امانت تودیع شده است در دست داریدحق طرح شکایت کیفری علیه در...

مشاهده

دیه و ارش

با سلام برای تعیین دیه شکستگی استخوان دو حالت وجود دارد 1- درصورت ترمیم وبدست اوردن حالت اول همان میزان ارشی که مقرر شده است 2 - در حالت عدم ترمیم ویابهمراه نقص دیه معین قابل مطالبه است براین اساس طول درمان مقرر از سوی پزشکی ...

مشاهده

سوال در مورد نحوه ملاقات فرزند با مادر طلاق داده شده

با سلام دوست عزیز به نظر می رسد درمتن حکم طلاق می بایست نسبت به مدت زمان ومکان ونحوه ملاقات تعیین تکلیف می گردید در صورتی که این مهم در تحریر دادنامه مغفول مانده است متقاضی ملاقات می بایست دادخواست ملاقات تقدیم نماید ودر ...

مشاهده

تمکین

با سلام دوست عزیز برابر روایتی که دراین خصوص وارد شده است (الحاکم جاهل بین العالمین) موضوع مطرح اثباتی است ودر هرصورت مدعی بایدبرای ادعای خود بینه ودلیل ارائه دهد هرچند که در این حالت اوصولا خانم ها با طرح شکایت ومراجعه به...

مشاهده

فروش مال غیر

با سلام دوست عزیز شرط مقرردر مبایعه نامه خلاف قانون آمره است چرا که وفق قانون آپارتمان دارای فضاهای اختصاصی واشتراکی یا همان مشاعات است وفروشنده حق واگذاری مشاعات را به صورت اختصاصی بر خلاف قانون نداشته است لذا شما در صو...

مشاهده

صدور دستور تخلیه برای مستاجر

با سلام دوست عزیز وفق قانون برای درخواست تخلیه راه های متعددی وجود دارد سریع ترین راه درخواست صدور تخلیه است که شرایطی دارد وآن اینکه 1- وجود قرارداد اجاره کتبی که به امضای موجر ومستاجرودونفر شاهد رسیده باشد 2 - مدت اجاره م...

مشاهده

صدور دستور تخلیه برای مستاجر

با سلام دوست عزیز وفق قانون برای درخواست تخلیه راه های متعددی وجود دارد سریع ترین راه درخواست صدور تخلیه است که شرایطی دارد وآن اینکه 1- وجود قرارداد اجاره کتبی که به امضای موجر ومستاجرودونفر شاهد رسیده باشد 2 - مدت اجاره م...

مشاهده

اعسار از پرداخت مهریه

با سلام دوست عزیز در صورتی که در سامانه ثنا ثبت نام نموده اید ابلاغ اوراق قضائی از طریق سامانه بعمل می اید ودر غیر اینصورت ودرصورت اطلاع از محکومیت قبل از گذشت یکماه از تاریخ ابلاغ مبادرت به اعساز از مهریه نمائید با عنایت ...

مشاهده

آسیب در انجام وظیفه خدمت

با سلام موضوع جانبازی مختص موارد خاصی است اما بنظر می رسد موضوع شما نوعی حادثه در حین انجام کار است وبرای پیگیری موضوع از فرمانده مستقیم خود وفرمانده یگان مربوطه در دادسرای محل طرح شکایت وفرآیند را تا معرفی به پزشکی قانون...

مشاهده

بخشش مهریه با سند دستنویس ورد مطالبه مجدد توسط قاضی

با سلام توصیه به اعتراض می نمایم ودر مرحله بعدی ضمن انتخاب وکیل نسبت به اینکه موضوع بخشیدن مهریه نوعی صلح معوض بوده تاکید بر احراز نقض تعهدات از سوی طرف مقابل گردد.

مشاهده

تصادف

با سلام درصورتی که رضایت اعطائی عادی بوده ودر مرجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی اعطا نشده است می توانید مجدد جریان شکایت را مطرح وبا ارجاع امر به پزشکی قانونی فرایند شکایت را تا حصول نتیجه ادامه دهید

مشاهده

شکایت از کارگر

با سلام باتوضیحاتی که مرقوم فرمودید بنظر می رسد دفاع درستی بعمل نیآمده است ویا مورد عنایت واقع نشده است اولا هنگامی که کارگاهی واگذار می گردد انتقال گیرنده کارگاه وفق قانون قائم مقام انتقال دهنده تلقی شده وجمیع حقوق وتکا...

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام 1 - نسبت به اعمال قانون توسط مرجع انتظامی وفق نظامات اقدام ودر مواردی که خارج از جداول مقررقانونی است که توسط قانونگذار تعیین شده است نیاز به ارجاع امربه مرجع قضائی می باشد وخارج از صلاحیت مرجع انتظامی خواهد بود . 2 ...

مشاهده

رفع توقیف خودرو لیزینگی

با سلام برای ارشاددقیقتر حضرتعالی نیاز به مطالعه وبررسی مفاد قرارداد فی مابین می باشد

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام بستانکار یا کسی که به نفعش حکمی صادر گردد طبق قانون تنها مجاز به توقیف اموال متعلق به محکوم علیه را دارد و حق توقیف اموال شخص ثالث هرچند برادر شما باشدرا ندارد لذا برادرشما می توانند به استناد مواد 147 - 148 قانون اجرا...

مشاهده

گرفتن حق مطالعات از حساب متمرکز

با سلام اصولا مطالبه وبرداشت محکوم به از سازمان های دولتی که مستلزم تصویب بودجه دولتی هستند طبق قانون از تاریخ قطعیت 18 ماه فرجه پرداخت دارند اما سازمان اوقاف وامور خیریه چون عملا استقلال مالی وخودگردان است برداشت از حساب...

مشاهده

نحوه شکایت از غرفه داران شرکت کننده در نمایشگاه های بوستان ...

با سلام بدوامدیریت نمایشگاه مکلف به ارائه مشخصات وآدرس صحیح فروشنده می باشد ورابطه قراردای شما با فروشنده است هرچند از باب تسبیب می توانی به مدیریت نمایشگاه نیز رجوع ومطالبات بحق خودرا پیگیری کنید

مشاهده

تغییر نام نوزاد 2ماهه

با سلام برای تغیر نام غیر متعارف ومنسوخ برای مرحله اول با مراجعه به ثبت احوال امکان پذیراست واگرنام مد نظراز اسامی مقبول و متعارف در جامعه بوده .و اشتهار به نامی غیر از نام مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه ضروری بنظر برسد و د...

مشاهده