مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 555)

حذف توضیحات شناسنامه

سلام،برای معاینه مجددبه شعبه مراجعه نمایید،به شما نامه خواهدداد.موفق باشید

مشاهده

دادخواست خلع ید و عدم اجرای حکم

سلام،انکاربعدازاقرارمسموع نیست.موفق باشید

مشاهده

شکایت از کارفرما بابت حادثه ناشی از کار

سلام،مستمری پدرباشدقطع میکنند ولی شوهرباشد قطع نمیشود.موفق باشید

مشاهده

پست سازمانی

سلام،دندان جلو یک بیستم.موفق باشید

مشاهده

ارث

سلام،دیه وقتی ثابت میشودکه پزشکی قانونی دقیق بنویسدواجرای احکام برابرفرمول محاسبه مینماید.موفق باشید

مشاهده

سلام صبح بخیر

سلام،بعیدمیدانم دیه بپردازد،شایدخسارت پرداخت کند.موفق باشید

مشاهده

قاچاق کالا

سلام،حضانت برای دختروپسر7سال است.موفق باشید

مشاهده

دیه تصادف

سلام،شوهرشمامیتوانددرزندان هم مجددا تقاضای اعساروتقسیط بدهد.موفق باشید

مشاهده

حقوق پدر

سلام،عدم رضایت خودرا بیان کنیدوتقاضای حقوق مالی ازقبیل مهریه،نفقه اجرت المثل رابخواهید.موفق باشید

مشاهده

جلب همسر برای مهریه

سلام،شوهرشمامیتوانددرزندان هم مجددا تقاضای اعساروتقسیط بدهد.موفق باشید

مشاهده

حضانت دختر

سلام،حضانت برای دختروپسر7سال است.موفق باشید

مشاهده

غرامت سربازی

سلام،بعیدمیدانم دیه بپردازد،شایدخسارت پرداخت کند.موفق باشید

مشاهده

دیه در رفتگی شانه

سلام،دیه وقتی ثابت میشودکه پزشکی قانونی دقیق بنویسدواجرای احکام برابرفرمول محاسبه مینماید.موفق باشید

مشاهده

بازگشت بیماری

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

دیه یک دندان جلو

سلام،دندان جلو یک بیستم.موفق باشید

مشاهده

وظیفه بگیران صندوق کشوری

سلام،مستمری پدرباشدقطع میکنند ولی شوهرباشد قطع نمیشود.موفق باشید

مشاهده

انکار اقرار

سلام،انکاربعدازاقرارمسموع نیست.موفق باشید

مشاهده

چگونه معانیه مجدد در پزشکی قانونی بگیرم

سلام،برای معاینه مجددبه شعبه مراجعه نمایید،به شما نامه خواهدداد.موفق باشید

مشاهده

لایحه طلاق

سلام،عدم رضایت خودرا بیان کنیدوتقاضای حقوق مالی ازقبیل مهریه،نفقه اجرت المثل رابخواهید.موفق باشید

مشاهده

خلع ید و توقیف ملک

سلام،نگفتیدهمین یک خانه رادارید؟سندتوقیف میشود مگراجرای حکم باشد.موفق باشید

مشاهده

حمل مشروبات الکلی

سلام،خیر،حکم باید متناسب جرم باشد.موفق باشید

مشاهده

ارث

سلام،واقعابایک پاسخ چیزی متوجه نخواهیدشد،این کار،کسی رامیخواهدکه حقوق خوانده باشدوازقانون مطلع باشد،مراجعه حضوری بایک وکیل داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

اضافه مساحت ملک

سلام،قابل فسخ نیست.موفق باشید

مشاهده

مهریه همسر متوفی

سلام،به توصیه همکاران توجه کنید وسریع تردادخواست مطالبه مهریه بدهید.موفق باشید

مشاهده

چگونگی برخورد با شخصی که از پرداخت شارژ ساختمان امتناع میکند.

سلام،بعدازاظهارنامه دادخواست تقدیم دادگاه کنید.موفق باشید

مشاهده

حکم جلب و ورود به مخفیگاه در دعوی مهریه

سلام،یابایدسکه هارابپردازدویاخودرابرای گذراندن درزندان معرفی نمایدـموفق باشید

مشاهده

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک

سلام،بایدهزینه راپرداخت کنید.موفق باشید

مشاهده

توقیف پول

سلام،به بانک مراجعه کنید،قطعانتیجه خواهیدگرفت.موفق باشید

مشاهده

مطالبه مهریه و زمان اجرای حکم

سلام،مهریه رابایدپرداخت کردوتعدیل دراعسارامکان پذیراست.موفق باشید

مشاهده

محاسبه سود پول پیش عودت داده شده به مستاجر

سلام،تمامی تعهدات براساس قراردادخواهدبود.موفق باشید

مشاهده

زمان اجرای حکم اعسار از پرداخت مهریه

سلام،پس ازابلاغ ،چون قطعی است .موفق باشید

مشاهده

مشاوره حقوقی

سلام،تنهاراه اقدامات قانون است.موفق باشید

مشاهده

صلح نامه

سلام،ابطال سندراازدادگاه بخواهید،ظرافت هایی دردفاع داردکه بایدتوجه شود.موفق باشید

مشاهده

اختلاف همسایگی

سلام،اظهارنامه وسپس ازطریق شورااقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

عدم همکاری ساکنین مجتمع در تعمیر لوله های آب و تخریب واحد طبقه همکف

سلام،بدون حکم دادگاه لوله رانبندید،برای اخذوجه ازطریق شورای حل اختلاف اقدام کنید.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام،بلی راه داردکه نپردازید.موفق باشید

مشاهده

مطالبه ضرر و زیان

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

کارشناس بعد از اجراییه تمکین

سلام،تمکین نکند ناشزه خواهدشد،نفقه تعلق نخواهدکرد.موفق باشید

مشاهده

توقیف و فک پلاک

سلام،اگرسندخودرورادراختیارداریدبه تعویض پلاک مراجعه کنید

مشاهده

سابقه کیفری

سلام،سابقه درج میشوداماسوء سابقه محسوب نیست.موفق باشید

مشاهده

سابقه کیفری

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

شرایط دریافت دیه

سلام،اگرمقصرباشیدپنجاه درصدپرداخت میکنید.موفق باشید

مشاهده

زمین موروثی

سلام،خدمت وکیل حضوری سؤال فرمایید.موفق باشید

مشاهده

کسر از آمار

سلام،رأی صادرشده بایدبه دفتردادگاه مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

تعدیل سکه

سلام،بایددوباره دادخواست تقدیم دادگاه نمایید.موفق باشید

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه

سلام،شماحق اعتراض دارید.موفق باشید

مشاهده

پیگیری جانبازی

سلام،حین خدمت یک قانون دارد.موفق باشید

مشاهده

جعل شناسنامه

سلام،بلی بارضایت مشمول تخفیف خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

مجروحیت حین خدمت

سلام،ازطریق بنیادشهیداقدام کنید.موفق باشید

مشاهده

فرجام خواهی کیفری

سلام،سؤال شمانامفهوم است،درتجدیدنظرقطعی است.موفق باشید

مشاهده

اثبات مالکیت خلع ید

سلام،تقاضای تعدیل وجه نفقه راازدادگاه بخواهید.موفق باشید

مشاهده

مطالبه مهریه

سلام،چیززیادی نمیشودحضوری باوکیل مشورت کنید.موفق باشید

مشاهده

کیفری

سلام،برادرخوبم خودکرده راتدبیرنیست،عدالت هست جهل به قانون یابی توجهی به قانون مشکل ایجادکرده.موفق باشید

مشاهده

درباره ضمانت سفته

سلام، برای آنکه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود باید نکاتی را رعایت کند یعنی دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند اگر وجه سفته پرداخت شد که قضیه تمام است ولی در صورت عدم پرداخت دارنده سفته بای...

مشاهده

سهمیه برادر شهید در مورد تغییر وضعیت

سلام،ازنیروی انسانی اداره سؤال بفرمایید.موفق باشید

مشاهده

طلاق خلع و ضمانت اجرایی آن

سلام،درطلاق خُلع مالی راکه زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده 1146 قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌است: طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر...

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام،بعدازاینکه به زندگی برگشته وتمکین کرده ازنشوزخارج میشودوبرای باردوم اگرتمکین نداردمجدداتشریفات قبلی بایداجراگردد،بنابراین حکم پیشین ازاعتبارخارج شده است.موفق باشید

مشاهده

رجوع از بذل مهریه

سلام،قابل برگشت هست.موفق باشید

مشاهده

پارکینگ

سلام،همین مطالب را طی دادخواستی به دادگاه تقدیم نمایید.موفق باشید

مشاهده

حضانت دختر

سلام،درازدواج اذن پدرشرط است.موفق باشید

مشاهده

فوق العاده شغل

سلام،احتمالا باقانون کارمحاسبه کردند.موفق باشید

مشاهده

ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش

سلام،قطعااینگونه که میگویید نیست،به اداره منطقه بروید به شماخواهندگفت چراتنزل دادند.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام،واخواهی کنید،وهمین مطالبی که گفتیددرواخواهی بنویسیدبه نفع شماحکم خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،239,876,137 ریال میشود.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،صبرکن،دیریازود می آید.موفق باشید

مشاهده

قرار نهایی

سلام،قرارجلب به دادرسی یعنی جرم برای دادسرامحرزاست وبایددادگاه تصمیم بگیرد،بقیه اتهامات که منع تعقیب صادر شده است.موفق باشید

مشاهده

بازداشت به دلیل حمل 2 لیتر شراب دست ساز

سلام،شمامتهم نیستیدتامنع تعقیب صادرشده باشد،آن برگه آزادی شمابود که نوشته بود،بروولی مواظب باش.موفق باشید

مشاهده

اثبات ازدواج در خارج از کشور

سلام،فعلامطالبه مهریه راداشته باش تااتفاقات بعدی،بافیلم و...به جایی نمیرسی،حتما با مشاوره حضوری وکیل اقدام کن.موفق باشید

مشاهده

همراه داشتن مشروب در فرودگاه

سلام،جریمه نقدی خواهیدشد.موفق باشید

مشاهده

تغییر نام کوچک

سلام،چون شهرت به شهاب داریدامکان تغییروجوددارد،ضمنادرتوضیحات شناسنامه نوشته میشودکه بعداازاین بابت گله خواهیدداشت،ازذهنت بیرون کن.موفق باشید

مشاهده

اثبات و گرفتن حق

سلام،شکایت کیفری کنید.موفق باشید

مشاهده

دادنامه

سلام، چون درجلسه رسیدگی نبودید ودادنامه شماغیاباصادرگردیده تقاضای واخواهی بدهید تاازخودتان دفاع کنیدوقانون این حق رابرای شماایجادکرده است.موفق باشید

مشاهده

خانوادگی

سلام، بافرض سؤال راهی برای دادخواست طلاق ندارید، حتمامشاوره حضوری ازیک وکیل بگیرید.موق باشید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام، شمابادردست داشتن اسنادمالکیت خودروبه دادگاه مراجعه نماییدوتقاضای رفع توقیف رااستدعاکنید.موفق باشید

مشاهده

حق الوکاله مهریه

سلام،طبق تعرفه وکالت حق الوکاله گرفته میشود.موفق باشید

مشاهده

در مورد چک برگشتی....

سلام، چک باداشتن وصف تجریدی واصل استقلال امضائات دفاعی نداردولذا وجه چک بایدپرداخت شود ولی اگرمعسرهستیدتقاضای اعسار وتقسیط نمایید.موفق باشید

مشاهده

اصلاح گواهی حصر وراثت

سلام،توضیحات شناسنامه برای همین امورات است نیازی به اصلاح گواهی حصروراثت نیست.موفق باشید

مشاهده

آدم ربایی

سلام،سؤال نامفهوم است، حضوری یاتلفنی بپرسید.موفق باشید

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام،اولا علاقه یک طرفه نیست بایدطرف مقابل هم علاقه مندوراضی باشدثانیااگربازورواجبارباشدعنوان زنای به عنف مصداق داردوحکم آن اعدام است بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده كه دارای چند ب...

مشاهده

حبس تعلیقی

سلام،درتجدیدنظرهراحتمالی وجوددارد،هرگزبرای این امراعتراض نکنید.موفق باشید

مشاهده

ملکی

سلام، پشت بام مشاع است هرحرکتی بدون اجازه مالکین دیگرباشددردادگاه قابل رسیدگی است.موفق باشید

مشاهده

امضا شاهدین ذیل قراردادهای اجاره دستگاههای دولتی

سلام، کافی است لیکن اگراشکال وایرادی باشداثبات آن مستلزم امضای دوشاهداست.موفق باشید

مشاهده

ورشکستگی

سلام، ورشکسته به افرادتاجررا میگویندکه شرایط خاصی درقانون تجارت دارد، شمااحتمالا معسرهستیدکه راهش این هست تقاضای اعساروتقسیط داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

ورشکستگی در کار

سلام، امیدوارم که مشکل شما حل شود،ازدادگاه تقاضای اعساروتقسیط کنید.موفق باشید

مشاهده

اقدام به درگيرى عمدى براى كسب ديه

سلام، فعلاایشان شاکی است وشما مشتکی عنه، درجلسه دادرسی مدارک خودتان راارائه نمایید.موفق باشید

مشاهده

اصلاح گواهی حصر وراثت - نظر دادگاه

سلام، به نظرمیرسدکه حرف قاضی درست میباشدزیرااصلاح شناسنامه ربطی به دادگاه نداردودادگاه مجددنمیتواند وارد شود.موفق باشید

مشاهده

اجرت المثل ایام تصرف

سلام، مابه التفاوت افزایش اجاره را میتوانیدازدادگاه بخواهید.موفق باشید

مشاهده

آزمون استخدامی

سلام، سؤال شماحقوقی نیست.موفق باشید

مشاهده

تعیین مهر المثل

سلام،بلی میشوداعتراض به کارشناس کردوتقاضای هیئت کارشناسی نمایید.موفق باشید

مشاهده

ترک انفاق

سلام، تنها راه مطالبه نفقه، حقوقی است زیراماهانه نفقه رامیداد ولی به زعم شماکم بود

مشاهده

مهریه و انتقال مال

سلام،اگروکیل داشتیداین اتفاق برای شمانمی افتادزیراقبل ازمحکومیت اموالش راتوقیف میکردید،به هرحال عمل ایشان فرارازدین محسوب میباشد،ظرافت هایی درموضوع فرارازدین است که باسوال وجواب به مقصدنمی رسید.موفق باشید

مشاهده

اعلام کردن شخصی مظنون به سرقت

سلام،شکایت قابل استماع نیست.موفق باشید

مشاهده

ضمانت

سلام،رشوه گیرنده ورشوه دهنده(راشی ومرتشی)مجازات دارند.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،نفقه شامل مسکن، لباس،تغذیه و...میباشد،بنابراین نفقه نمیدهدمعناندارد،لطفا سعی کنیدزندگی کنید.موفق باشید

مشاهده

مطالبه چک حقوقی

سلام،هرشهری عدم پرداخت صادرشودبایدهمان شهراقدام گردد،برای جلب وامثال آن ازدادگاه نیابت بگیرید.موفق باشید

مشاهده

قتل

سلام،معنای پاپوش درقتل چه مفهومی دارد؟قتل یاعمدیاشبه عمدیاخطااست.موفق باشید

مشاهده

جرم اقدام به ساخت مشروبات الکلی

سلام،آنچه که نوشتیدهمین باشدمنع تعقیب صادرخواهدشد.موفق باشید

مشاهده

تاخیر اقساط وام

سلام،نوعا بانک هاازضامن مبلغ وام رامیگیرند،ایشان اگراموالی دارند شماتوقیف کنید.موفق باشید

مشاهده

با سلام و دعاى خير

سلام،لیزینگی هااین مشکلات رادارد.موفقباشید

مشاهده

شکایت

سلام،شماودارنده چک حق رفتن به درب منزل کسی راندارید،به خیرگذشت.موفق باشید

مشاهده

تقسیم ارث بین برادر و خواهر

سلام،سهم الارث پسردو،دختریک،سهم خودرامیتواندواگذارکند.موفق باشید

مشاهده

ماشین

سلام،دادخواست الزام به انتقال سند تنظیم کنید.موفق باشید

مشاهده

تجدید نظر خواهی

سلام،حبس تعلیقی نداریم،حبس تعزیری است که یکسال تعلیق میگردد،برای تعلیق کاری نمیشودکرد.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،به نظرمیرسداین موردازمواردتدلیس باشد.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت یا کلاهبرداری

سلام،اگردرصحت عقل انتقال صورت گرفته باشدامکان ابطال انتقال سخت است.موفق باشید

مشاهده

مقصر تصادف

سلام،آن شخص مقصراست،زیراازپارک خارج می شدشما درحرکت بودید.موفق باشید

مشاهده

سوال برای موضوع پایان نامه

سلام،بلی قصورپزشکی ازابعادوزوایای مختلف قابل پژوهش است.موفق باشید

مشاهده

سوال درباره توقیف اموال

سلام،لوازم منزل ازمستثنیات دین به شمار می آیدونمیتوانیدتوقیف نمایید.موفق باشید

مشاهده

ترک انفاق

سلام،ترک انفاق به صورت کیفری خیرولی حقوقی بلی.موفق باشید

مشاهده

ترک منزل توسط همسر

سلام،همین پیامک هاراضمیمه دادخواست تمکین کن.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،شمادیه راگرفتید،تمام شد.موفق باشید

مشاهده

حضانت

سلام،تصمیم رادخترتان خواهدگرفت.موفق باشید

مشاهده

ایا فحاشی در پاسخ به فحاشی جرم محسوب میشود

سلام،فرصت شکایت کیفری یکسال است،درصورت اثبات قذف 80ضربه شلاق اجرامیشود.موفق باشید

مشاهده

ابطال صلح نامه

سلام،به همین صورتی است که دادگاه گفته درست است.موفق باشید

مشاهده

پس گرفتن وامی که توسط شخص دیگری تسویه شده

سلام،دادخواست مطالبه وجه بدهیدموفق خواهیدشد.

مشاهده

ممانعت عمدی و مخفی کردن عمدی فرزند با سوءنیت عام و خاص توسط زوجه

سلام،ماهم متأسفیم،فعلابه جهت شلوغی دادگاه همین رونداست.موفق باشید

مشاهده

پرداخت خسارت بیمه بدنه

سلام،بابیمه تان مذاکره کنیداحتمالا حل شود.موفق باشید

مشاهده

مدت زمان پاسخ اظهارنامه

سلام،بستگی به نظر اظهارکننده است.موفق باشید

مشاهده

طلب چک و سفته

سلام،مبلغی برای دعوی اعسارذکرنشده است.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،باشاهدمیتوانیدبه حقتان برسید.موفق باشید

مشاهده

ملاک تاریخ انتقال مال در داد خواست اعسارو فرار از دین

چنانچه محکوم علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت تمامی اموال خود دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. یکی از تکالیف مدعی اعسار ارائه صورت ت...

مشاهده

مهریه

سلام،رهن منزل توقیف نمیشود،معمولاپیش قسط معین میکنندوتقسیط میشود.موفق باشید

مشاهده

حضانت کودک

سلام،خودش میتواند تصمیم بگیرد.موفق باشید

مشاهده

إثبات مال شوهربه چندطريق امكانپذيرأست؟

سلام،همینکه ایشان وارث پدرش باشدشماسهم الارث وی رامیتوانیدتوقیف کنیدوبنام هیچکس نمیتواندانتقال دهد.موفق باشید

مشاهده

تصادف ماشین

سلام،فرارازصحنه جرم است،لیکن سوء پیشینه نیست.موفق باشید

مشاهده

طلاق و مهریه و خیانت در امانت

سلام،درسطر5نوشته فوق،فرزندشمانورچشمی شمااست،نوشته شدولی درنوشتارطلا تایپ شدکه ازاین بابت عذرخواهی میکنم.موفق باشید

مشاهده

قرار نهایی

سلام،قبلاتوضیح داده شد.موفق باشید

مشاهده

صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

سلام،یکی ازدلایل دعوی کیفری عدم مطابقت امضابانمونه امضابانک میباشدلذامیتوانیدبه دادسرامراجعه وشکایت نمایید.موفق باشید

مشاهده

ورود به عنف

سلام،محیط مشاعی وتعریف منزل متفاوت است،شکایت ازاین حیث اعتباری ندارد.موفق باشید

مشاهده

دیه تصادف

سلام،خیر،زیرامشتکی عنه معلوم نیست،مگراینکه شکایت کنیدوتعقیب راکب موتورراازدادسرابه وسیله دوربین هابخواهید.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،لطفابه راهورناجا مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

شناسنامه

سلام،بلی شناسنامه دوم المثنی است،سوم ،چهارم و... المثنی هستند

مشاهده

اجرت المثل

سلام،اصل برتبرعی نبودن کاردرمنزل میباشدبنابراین اجرت المثل رامیتواندمطالبه نماید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،شمابامطالبه مهریه دردادخواست میتوانیداموالی که به ایشان میرسدراتوقیف نمایید.موفق باشید

مشاهده

اقساط اعسار

سلام،تاقطعی نشده ضرورتی ازباب پرداخت اقساط وجودندارد.موفق باشید

مشاهده

ملک قولنلمه ای

سلام،دادخواست الزام به انتقال سندبراساس نشانی درقولنامه برای ایشان بفرستیدمراحلی داردکه بایدطی شودکه سندبنام شماتنظیم خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

تعیین حدودی دیه

سلام،به اجرای احکام مراجعه فرماییدمحاسبه دقیق رابه شماخواهندگفت.موفق باشید

مشاهده

در مورد حذف توضیحات شناسنامه

سلام،توضیحات حذف نمیشود،به دلایلی به نفع شمااست که حذف نشود.موفق باشید

مشاهده

تعیین حدودی دیه تصادف

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنیدبه شمادقیق خواهندگفت.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،دیه وارش رااحتمالا گرفتید،لذابرای درمان مبلغی تعیین نمیشود.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام، ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان میدارد چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد ...

مشاهده

در رابطه با ملک

سلام،سؤال نامفهوم مطرح شده،لیکن حتمامیدانیدهمه چیزبراساس سندومدرک میباشدودادگاه به ادعاتوجهی ندارد،اگرشاهدی داریدمعرفی کنید.موفق باشید

مشاهده

ساخت زمین شریکی

سلام،همه چیزبراساس توافق اعتباردارد،لذابرادرشمانمیتواندخارج چهارچوب زیاده خواهی کند.موفق باشید

مشاهده

مدارک برای حقوق پدر به دختر مطلقه

سلام،عنایت کنیدبه اداره مربوطه ای که پدرشماحقوق می گرفت مراجعه نماییدحتمامدارک موردنیازراخواهندگفت وحتماراهنمایی میکنند.موفق باشید

مشاهده

قصورمراکز تعویض پلاک

سلام،به هرحال اگرسرقتی باشدبایدبه صاحبش برگردد،شماهم میتوانیدازکسی که خریدیدشکایت نمایید.موفق باشید

مشاهده

ارث و میراث

سلام،سؤال نامفهوم است،درقانون برای اسنادخصوصاثبتی اعتبارقائل شده است،برای عدم اعتبار یاابطال آن بایدازطریق دادگاه اقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

فرار از صحنه تصادف

سلام،راهی ندارید،اگرآن شخص شماره پلاک خودرویتان راگرفته باشدمیتواندشکایت نماید.موفق باشید

مشاهده

درخواست طلاق همسر (زن) بدون رضایت شوهر

سلام،به نظرم شماباهمین ادبیات خونسردی خودرا حفظ کنیدهیچ اتفاق غیرمعمولی برایتان بوجود نمی آید،البته مهریه حق زن است واگرمطالبه کردتقاضای تقسیط کنیدضمن آنکه حق طلاق بامرداست،امیدوارم موضوع به خوشی حل وفصل شود.موفق باش...

مشاهده

در مورد رهن

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

عقدنامه

سلام،اگرهیچ سندی نداریدمیتوانیدازشهوداستفاده کنیدومهریه خودرامطالبه نمایید.موفق باشید

مشاهده

حکم جلب

سلام،تاسه مرتبه مأمورین میتوانند به مخفیگاه وی بروند،اگردراین سه مرتبه وی رانیافتندمجددابایدتقاضاکنید، اعساروایسارتابع شرایط مالی است ولذاطرف شمااگرارثی ویاسرمایه ای برسدشماهم میتوانیددادخواست متمکن بودن وی رابده...

مشاهده

حکم جلب

سلام،شما حکم جلب وورودبه مخفیگاه بگیریدوواردشوید.موفق باشید

مشاهده

اعلام ورشکستگی

سلام،بانکی که بدهکارهستیدازضامن شماخواهدگرفت وبه شماکاری ندارد،ازاین بابت متأسفم.موفق باشید

مشاهده

شنود مکالمات

سلام،بلی میتوانید.موفق باشید

مشاهده

تشخیص جانباز بودن یا معلول خدمتی

سلام،جانبازی فقط درمنطقه جنگی است وبایددرعملیات ویاآثارتیرباشد،ضمنا نیروهای مسلح ازجمله زحمت کشان این مرزوبوم هستندکه هرگزبه کسی اجحاف نمی کنند.موفق باشید

مشاهده

تعديل اقساط مهريه

سلام،معمولا پیش سکه هاتغییرنمی کندلیکن اقساط امکانش وجوددارد،ضمنااین امور به تشخیص قاضی محترم پرونده میباشد.موفق باشید

مشاهده

تشخیص جعل امضا از روی کاربن

سلام،بلی ازروی کاربن هم میشودجعل راتشخیص داد.موفق باشید

مشاهده

کوچک کردن شناسنامه

سلام،راه هایی برای کمترکردن سن وجودداردولی قطعانیروهای مسلح نمی پذیرند.موفق باشید

مشاهده

ورود به حریم

سلام،درمحکمه دلیل ثابت کننده ادعااست مواردی که مطرح کردیددلیل محکمه پسندی نیست.موفق باشید

مشاهده

عدم استقبال از اظهارنامه و عدم شرکت در جلسات مشاوره

سلام،شمامی توانید دادخواست تمکین بدهیددرصورتی که تمکین نکندناشزه خواهدشدوشماازاینحیث برای پرداخت نفقه وامثال آن معاف خواهی شد،ضمنااگرایشان نفرت وکراهت ازشماداشته باشدطلاق ازنوع خلع میباشدبنابراین طلاق خلع نوعی طلا...

مشاهده

مقصر تصادف

سلام،بی خیال شو.موفق باشید

مشاهده

شکایت از کارفرما

سلام،قطعاکارگران دیگرمشابه شمادرکارخانه هستندحتماتقاضای تحقیق کنیدبه حقتان میرسید.موفق باشید

مشاهده

قرارداد سفید امضای کارگر و کارفرمایی و ادعای جعل

سلام،دررويه قضايي مي‌توان گفت، سفيدامضا در حقوق ايران پذيرفته شده ‌است. با اين توصيف، هرگاه کسي متن سفيدي را امضا کرد و به ديگري سپرد تا آن را تکميل کرده و مورد استفاده قرار دهد، در حقيقت به دارنده اختيار و وکالت داده ...

مشاهده

گرفتن مهریه

سلام،قبلا پاسخ مشروح دادم،اگرمیخواهیداقدامی انجام دهیدحضوری نزدیک وکیل تشریف ببریدتابه نتیجه برسید.موفق باشید

مشاهده

تهدید و تهمت

سلام،صرف ترسیدن برای شکایت دلیل نیست،اگرمجدداتهدیدکرد وازاین حیث شاهدویامدرکی داری میتوانیدشکایت نمایید.موفق باشید

مشاهده

بیمه بیکاری

سلام،پاسخ کامل توسط همکارگرامیم داده شد‌موفق باشید

مشاهده

دیه حادثه در کارگاه

سلام،بایدبه پزشکی قانونی معرفی ومراجعه کنید،باگواهی پزشکی قانونی میتوانیدتقاضای دیه ویاازکارافتادگی داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

عودت دادن سفته قرارداد

سلام،اگرشاهد ویامدرکی نداریدتنهاراهی که میماندتقاضای اتیان سوگنداست.موفق باشید

مشاهده

جلب افراد در دادسراها و دادگاها

سلام،باحکم جلب درحوزه قضایی مرتبط مأمورین میتوانند دستگیرنمایند.موفق بلشید

مشاهده

آزمون استخدامی

سلام،6ماه برابرقانون میباشد.موفق باشید

مشاهده

مرخصی زایمان

سلام،کش وقوسی دراین موردمیان قانون گذاران وجوددارد،انشاالله تاآن موقع خواسته شمااجابت خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

جانبازی

سلام،درحال حاضرراهی وجودندارد،اگرحوصله ووقت داریدبه بنیادشهیدوامورجانبازا تشریف ببریدواستشهادیه ای تهیه وازشهودخودبخواهیدآن راامضاوتأییدنمایندشایدفرجی بشود.موفق باشید

مشاهده

اعتراض به قرار منع تعقیب

سلام،اگرقراردادسرا به نفع شمااست طرفتان بایداعتراض کندولی اگربه ضررتان میباشدشما10روزاززمان ابلاغ اعتراض نمایید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،مطالبه مهریه درهرموقعیتی امکان پذیراست،حتی بعدازفوت شوهر

مشاهده

طلاق

سلام،این نوع نوشته برای شخص ثالث تعهدی ایجادنمیکندمگراینکه شخص ثالث ذیل آن نوشته راامضاوپرداخت وجه را تعهدنموده باشد،برای طلاق هم کفایت نمیکند،دلایلی داردکه ازحوصله این نوشتارخارج است.موفق باشید

مشاهده

طلاق و مهریه و خیانت در امانت

سلام،امیدوارم باتولدفرزندتان مشکل شماحل شودوهمسرتان اشتباه خودرا جبران نماید،زیرازندگی ارزشش بیشترازاین امورمادی ازقبیل طلااست،طلای شمانورچشمی شمااست که به زودی چشمتان روشن خواهدشد،بدون تردید همه چیزعادی خواهدشد،...

مشاهده

مواد 120و241

سلام، در فقه؛ از قاعده‌ای بحث می‌شود که مشهور به قاعده «درء» است. نام این قاعده از روایت یا روایاتی گرفته شده که ماده «درء = منع» در آن به‌کار رفته است. و معنای کلی‌اش این است: «از افرادی که متهم به خطا ...

مشاهده

جعل امضا

سلام،امضاهایی که پدرشمادراسنادمختلف ازقبیل عقدنامه های بچه ها یااسنادملکی و‌‌‌‌‌‌...داشته است به کارشناس ارائه نماییدبدون تردید کارشناس صحت وسقم امضاهارا میفهمدونظریه خودرا اعلام خواهدنمود.موفق باشید

مشاهده

توقیف پلاک

سلام،بلی. موفق باشید

مشاهده

تجدید نظر در رای اعسار

سلام،اولاتایکسال قبل ازدادخواست اعساربایدتغییروانتقال اسنادرابه داگاه اعلام نمایدثانیاچنانچه مدرک ویاسندی ارائه نماییدکه ایشان برای فرارازدین اموال خودراانتقال داده قطعاتجدیدنظر حکم به رداعساروی راخواهدداد.موفق ...

مشاهده

اتهام به دزدی

سلام،شماراابتدابه عنوان مظنون میبرندلذابایدمدرکی که دلالت کندشماآن ساعت مثلادرمهمانی بودید یاشاهدمعرفی کنیدکه حرفهای شماراگواهی کند،هرچندکه درابتدا شاکی بایددلیلی برای این ادعاعلیه شماداشته باشد.موفق باشید

مشاهده

در خصوص خرید خودرو و کلاهبرداری شرکت لیزینگ خصوصی

سلام،بایدتقاضای مابه التفاوت باقرادادرادنبال کنیدزیراشماباگرفتن خودرووانتقال سندبنام خودمعامله راپذیرفتید،به عبارتی عقدقراردادباگرفتن خودروتعهدجدیدمحسوب میشود.موفق باشید

مشاهده

تصادف ماشین

سلام،راه پیداکردن خودروی خسارت دیده دراختیارشمااست،اثبات تصادف باخودرویی که مدتی گذشته است سخت امکان پذیراست.موفق باشید

مشاهده

قرارداد جعاله

سلام،باتوجه به اینکه همه ورثه قراردادراامضاکردندبایدبرای تمدید نیزهمه امضانمایندمگروکالت داشته باشد.موفق باشید

مشاهده

سلام تامین خواسته چک و مسدود کردم حسابهای بانکیم

سلام،فعلاراهی ندارد،بعدازآنکه شخص ثالث وجه چک رادریافت کردشمادادخواستی به طرفیت شخصی که اختلاف حساب داریداقامه دعوی کنید.موفق باشید

مشاهده

اجرای احکام

سلام،اگرمکان مخفی شدن وی رامیدانیدازدادگاه تقاضای حکم جلب وورودبه مخفیگاه رااستدعانمایید.موفق باشید

مشاهده

ایجاد مزاحمت تصرف عدوانی و تخریب محیط زیست

سلام،هرادعایی سندومدرک میخواهداگرشمامدرکی داریدبه عنوان ایجادمزاحمت به دادسراشکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

پرسش

سلام،رویه بانک ها این است که اگروام گیرنده وام راندادازضامن اخذمیکنندلذاشمانگران نباش ازتضمینات ایشان خواهندگرفت.موفق باشید

مشاهده

تصادف دیه راننده

سلام،منظورازادعای حیثیت دراین موضوع مفهومی ندارد.موفق باشید

مشاهده

درخصوص انتقال سرقفلی

سلام،بستگی به تصمیمات اعضای مجتمع دارد،به عبارت دیگربه صورتجلسه ای که برای شارژوآب بهانوشتیدمراجعه ومدیرشماباهمان اختیارات میتوانداقدام نماید.موفق باشید

مشاهده

مشورت

سلام،معنای جلب به دادرسی همان معنای کیفرخواست طبق قانون قبلی است،بنابراین پرونده شماوطرفتان هردوبه دادگاه خواهدرفت وتصمیم نهایی رارییس شعبه دادگاه میگیرد.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،بلی المثنی است.موفق باشید

مشاهده

ضرب و جرح توسط شوهر که تنها علامت آن درد است

سلام،صرف ادعادرهیچ محکمه ای پذیرفته نیست،حتمابامذاکره حل کنید،فراموش نکنیم که شکایت آخرین مرحله است لذاامیدوارم این مسائل باپنجه تدبیروعقل حل شود.موفق باشید

مشاهده

انسداد كوچه

سلام،تصمیم نهایی دادگاه براساس نظریه کارشناس است،اگرنظریه کارشناس راقبول نداریداعتراض کنید وتقاضای هیئت کارشناسان رااستدعا کنید،ضمنا میتوانیدازسازمان محیط زیست ویاسازمان آب هم تأمین دلیل وکارشناسی نماییدزیرا نهرآب...

مشاهده

نحوه شکایت چک

سلام،بلی مجددابه طرفیت شرکت بامدیرعاملی...دادخواست مطالبه وجه راتقدیم دادگاه کنید.موفق باشید

مشاهده

اعتراض به قرار منع تعقیب

سلام،دفاعیات شمابرای تبرئه شدن مهم است ونه چیزدیگر،بنا براین احرازاتهام بزه انتسابی برای قاضی مهم میباشد‌موفق باشید

مشاهده

آپارتمان نشینی (مشخص نمودن خدمات مشترک)

سلام،بستگی به تصمیمات اعضای مجتمع دارد،به عبارت دیگربه صورتجلسه ای که برای شارژوآب بهانوشتیدمراجعه ومدیرشماباهمان اختیارات میتوانداقدام نماید.موفق باشید

مشاهده

دادخواست اعسار

سلام،اعساربرابرقانون یاقبول میشودویارد،ولی اگردرفرمی که به دادگاه

مشاهده

چک حسن انجام تعهدات

سلام،درهردوصورت دارنده چک برای اخذوجه چک بایددلیل ومدرکی ارائه نمایدکه کاربه نحومطلوب انجام نشدویاسندانتقال نگردید،به نظرمیرسدحسن انجام کارشامل امورات صفرتاصدراشامل میشود،پایان کاروانتقال سندجزئی ازحسن انجام کارا...

مشاهده

انصراف از بازنشستگی پیش از موعد

سلام،به نظرمیرسدتقاضای ابطال کمیسونی که شمارابازنشسته نموده رااستدعانمایید،باذکردلیل.موفق باشید

مشاهده

ابلاغیه.. بیشتر از این نمیشه مختصر نوشت. ممنون

سلام،معنای جلب به دادرسی همان معنای کیفرخواست طبق قانون قبلی است،بنابراین پرونده شماوطرفتان هردوبه دادگاه خواهدرفت وتصمیم نهایی رارییس شعبه دادگاه میگیرد.موفق باشید

مشاهده

آیا با داشتن رابطه نامشروع میتوان ادای حیثیت کرد؟

سلام،منظورازادعای حیثیت دراین موضوع مفهومی ندارد.موفق باشید

مشاهده

شناسنامه

سلام،بلی المثنی است.موفق باشید

مشاهده

اثبات بی گناهی در مالخری

سلام،اگردادنامه غیاباصادرگردیدشماهرچه سریعتروبدون معطلی به همان شعبه مراجعه کنیدوتقاضای واخواهی بدهیدتامجددا باحضورشما واصحاب دعوی رسیدگی شود.موفق باشید

مشاهده

تصادف رانندگی

سلام،میتوانیدباهمان کارت ومدارک ماشین که دست شمااست به شورای حل اختلاف برویدودعوی خودراتقدیم دارید.موفق باشید

مشاهده

تقسیط بدهی

سلام،مدارک هزینه داروبامعرفی دوشاهدبه دادگاه تقدیم کنید انشاالله قبول خواهدکرد.موفق باشید

مشاهده

رعایت نکردن حقوق همسایگی

سلام،ازطریق مدیرساختمان اقدام کن،چنانچه حل نشد دادخواست به طرفیت مالک ومتصرف به شورای حل اختلاف تقدیم کنید.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری شمادرج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری شما درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات.موفق باشید

مشاهده

تامین وثیقه زندانی اعسار

سلام،تامبلغ محکوم به رانپردازدآزادنخواهدشدمگراینکه مجددااعساربدهد.موفق باشید

مشاهده

اتهام زیر چبست

سلام،کلاهبرداری.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،اعساروایسارتابع شرایط شخص میباشدبنابراین تمکن وعدم تمکن همیشه قابل ادعااست.موفق باشید

مشاهده

مشورت

سلام،قرارنهایی رادادسرا صادرمیکندو10روزفرصت اعتراض دارید.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در

مشاهده

شناسنامه

سلام،ماهم امیدواریم سریعتراتفاق بیفته.موفق باشید

مشاهده

قرار نهایی دادسرا

سلام،ازسؤال مطول بپرهیزید‌.موفق باشید

مشاهده

استرداد طلا و جواهرات

سلام،سؤال شمابسیارمطول بودوبعضاخودتان جوابتان رامیان سؤال دادید،حضوری نزدوکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

تنظیم لایحه دفاعی

سلام،لطفا تخصص های وکلارادردادراه جستحوکنیدحتما به خواسته خود میرسید.موفق باشید

مشاهده

با سلام اجرای احکام

سلام،قاضی هرگزاعلان نمیکند که پرونده مختومه است یاباید تبرئه شویدویا حکمی برای شمادرنظرگرفته است،درهردوصورت به شماابلاغ میشود،اگرابلاغ واقعی نشده باشدتقاضای واخواهی کنید.موفق باشید

مشاهده

قوانین موجر و مستاجر

سلام،قطعامراجعه کنیدوشرایط شمارا ببینندبرابرضوابط ومقررات کمک خواهندکرد.موفق باشید

مشاهده

ملک مشاع

سلام،حمل یانگهداری مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه مجازات دارد،قضات شریف ماشرایط سنی ونحوه به دست آوردن شوکررا درنظرمی گیرندوانشاالله حکم تعلیق به شما خواهدداد.موفق باشید

مشاهده

راهنمایی و طریقه نوشتن درخواست فروش اموال

سلام،اولابانک که اقساط خودراازشما خواهدگرفت ثانیاپس ازاینکه وام راپرداخت کردیددادخواستی به طرفیت کسانی که پول راگرفتندتقاضای مطالبه وجه بابت وام دریافتی تقدیم دادگاه کنید،ضمناشمابایدثابت نماییدکه این وام راآنها دری...

مشاهده

درمورد فروش مال غیر وتصرف عدوانی

سلام،باهمان قولنامه میتوانیداقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

عدم انتقال سند خودرو

سلام،منزل ازجمله مستثنیات دین میباشدونمیتوانیدمنزل رابگیرید ولی اگراموال دیگرداشته باشدامکانش وجوددارد.موفق باشید

مشاهده

کار

سلام،اگرحکم قطعی است کاری نمیشود کردولی میتوانیدبابت محکوم به دادخواست اعساربدهید.موفق باشید

مشاهده

شکایت بابت انتقال سند و فک پلاک موتور

سلام،بایدمدرکی ارائه کنید که این جعل راشما انجام ندادید،مثلا مبایعه نامه راارائه دهید یادونفرشاهدببرید.موفق باشید

مشاهده

راهنمایی

سلام،ازراه نظام پزشکی.موفق باشید

مشاهده

شکایت از مدیر شرکت (ورشکستگی به تقصیر)

سلام،اگراعلام ورشکستگی کرده مدیر تصفیه دارد بنابراین ازطریق مدیرتصفیه به حق وحقوق خودمیرسید.موفق باشید

مشاهده

در خواست کمک

سلام،قطعامراجعه کنیدوشرایط شمارا ببینندبرابرضوابط ومقررات کمک خواهندکرد.موفق باشید

مشاهده

جرم برای زیر 18 سال

سلام،حمل یانگهداری مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه مجازات دارد،قضات شریف ماشرایط سنی ونحوه به دست آوردن شوکررا درنظرمی گیرندوانشاالله حکم تعلیق به شما خواهدداد.موفق باشید

مشاهده

طلب پول

سلام،اولابانک که اقساط خودراازشما خواهدگرفت ثانیاپس ازاینکه وام راپرداخت کردیددادخواستی به طرفیت کسانی که پول راگرفتندتقاضای مطالبه وجه بابت وام دریافتی تقدیم دادگاه کنید،ضمناشمابایدثابت نماییدکه این وام راآنها دری...

مشاهده

تک برگی کردن زمین

سلام،باهمان قولنامه میتوانیداقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

طلاق به خاطر اعتیاد

سلام،منزل ازجمله مستثنیات دین میباشدونمیتوانیدمنزل رابگیرید ولی اگراموال دیگرداشته باشدامکانش وجوددارد.موفق باشید

مشاهده

اعتراض به حکم برداشتن طحال

سلام،اگرحکم قطعی است کاری نمیشود کردولی میتوانیدبابت محکوم به دادخواست اعساربدهید.موفق باشید

مشاهده

جعل

سلام،بایدمدرکی ارائه کنید که این جعل راشما انجام ندادید،مثلا مبایعه نامه راارائه دهید یادونفرشاهدببرید.موفق باشید

مشاهده

تغییر سن

سلام،اگر3سال بخواهی ازطریق دادگاه واگربیش از5سال بخواهی ازطریق کمیسون تشخیص امکان پذیراست.موفق باشید

مشاهده

داد خاست

سلام،بایدآن اساسنامه ای که امضاکردیدمطالعه شود،سعی کنیدریش سفیدی حل کنید،اگرامکان نداشت میشودیکجا وصول کرد.موفق باشید

مشاهده

دادخواست اثبات نصب

سلام،اثبات نسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌

مشاهده

شکایت از عدم رعایت تعهدات قرارداد کاری بین دونفر که دستی نوشته شده است

سلام،چنانچه اسرار،مشروع باشد میتوانید شکایت کنیدولی اگرخلاف قانون یاشرع باشدمشکل پیدامیکنید،به عنوان مثال اسرارشما کشف دفینه یااخفای موادمخدرویا...باشدبنابراین حضوری بایدمشورت شود.موفق باشید

مشاهده

نحوه دستگیری فرد

سلام،جلب سیاروورودبه مخفیگاه.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،درموضوع خیانت درامانت عنوان سپردن بایداثبات شود،بافرض مسئله امکان تعقیب کیفری وجوددارد.موفق باشید

مشاهده

حضانت دختر بعد 7سالگی

سلام،وفق قانون فرزندچه دختر وچه پسرتا7سالگی درحضانت مادروبعدازآن درحضانت پدرمیباشد.موفق باشیذ

مشاهده

ایجاد درب به داخل محله

سلام،اگرمنظورشما ازمحله کوچه ویاخیابان است بلی میتواند درب بازنماید.موفق باشید

مشاهده

آیا دادگاه حقوقی می تواند در خصوص عدم استحکام بنا حکم تخریب ساختمان یا حکم الزام به تعهد صادر کند؟

سلام،باتوجه به سؤالتان ماده صدنظرمیدهدواگربه نظرماده صداعتراض داریدبه دیوان عدالت اداری مراجعه وتقاضای ابطال آن ماده را استدعاکنید.موفق باشید

مشاهده

کار به عنوان کاراموز

سلام،دانشجوی عزیزحتماتمام وجودت رابگذاربرای درس خواندن ودردانشگاه، ممتازباش یعنی معدل ترم کمتراز 19نشودوالادرآزمون های وکالت ویاقضاوت مشکل خواهی داشت،من برای شما آنچه که میخواهی راازخداوندگارمسئلت دارم.پسرم بخوان بخ...

مشاهده

سلام بابت اجاره نامه

سلام،وقتی موجرومستأجراجاره نامه ای ازشماندارندسالبه به انتفاءموضوع است،مدرکی برای ارائه به دادگاه وجودندارد،نگران نباش.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام،چک درحکم سندلازم الاجرااست ووصف تجریدی دارد، وصف تجريدي به اين معنا مي باشد كه فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقي، تأثيري بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقي طرفين قابل تسري به شخص يا اشخاص ثالث نيست و اين حفظ شدن اع...

مشاهده

طلاق

سلام،تا7سالگی خیرولی ازطریق معتمدین فامیل وتوصیه های خیرخواهانه امیدوارم به زندگی برگردید.موفق باشید

مشاهده

قطعه زمین شکایتی

سلام،حتماازشهود برای دفاع استفاده کنید،حتمابخواهیدچرادراین سال های متمادی 15،16سال موضوع رادنبال نکردند،ترجیحا وکیل انتخاب کنید.موفق باشید

مشاهده

درخواست نفقه از همسر

سلام،امیدوارم باحضوروکیل وتوصیه به صلح وسازش به زندگی مشترکتان برگردید.موفق باشید

مشاهده

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

سلام،شکایت کیفری کردیدو3روزبعدتشخیص دادیدموضوع راحقوقی دنبال کنید،بنابراین جواب ازمتن سؤالتان قابل ستخراج میباشد.موفق باشید

مشاهده

طلاق

سلام،هبه قابل رجوع است.موفق باشید

مشاهده

حضانت

سلام،خودشیفتگی یک اختلال روانی است وبه نظرمیرسد بخشی ازمردم گرفتاراین اختلال هستند،دردادگاههای ایران برای این امرقابل اثبات نیست.موفق باشید

مشاهده

خرید خودروی تصادفی و کلاهبرداری فروشنده

سلام،بلی شماباشهودی که داریدموفق خواهی شد.موفق باشید

مشاهده

اعلام دقیق مبلغ دیه

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنید براساس جدولی که دارندمحاسبه خواهندکرد.موفق باشید

مشاهده

نفرين كردن طرف دعوی حقوقی در حضور قاضی

سلام،ازاین حقیرقبول کن هرگز به کسی نفرین نکن زیرا شماهم مثل اوخواهیدبوداگردست به مقابله بمثل زدید.موفق باشید

مشاهده

نداشتن آدرس از خانواده همسرم و نامعلوم بودن وضعیت بنده

سلام،زن می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، تامین دلیل (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است و در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقتبار خواهد شد یا دسترسی به آنها به‌طور کلی از بین خواهد رفت، می‌تواند از دادگا...

مشاهده

چک

سلام،بنابرِ نظریه مشورتی شماره 295/94/7 ـ 5/2/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی‌رغم م...

مشاهده

اغفال وكيل

سلام،هم قانون،هم تبصره،هم راه وجوددارد،اقدامات بایدازطریق یک وکیل توانمند انجام شودتا به حقتان برسید.موفق باشید

مشاهده

ابطال طلاق

سلام،سؤال شماناقص است،ولی بدانیدکه بعدازابلاغ رأی 3ماه فرصت مراجعه به دفترطلاق داریدوالامنقضی خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

شکایت از پلاک

سلام،به دادسرای محل مراجعه نماییدوتقاضای معرفی به پزشکی قانونی کنیدکه پس ازتأییدپزشکی قانونی درخواست تعقیب،مجازات وتأدیه دیه داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

منع خدمات شناسنامه

سلام،بایدبه زاهدان تشریف ببریدودرخواست خودراازثبت احوال بخواهید.موفق باشید

مشاهده

وكالت بلاعزل

سلام،ایشان اگروکالت فروش داشته است،که تخلفی نکرده،ولی اگرازنفس وکالت خارج شده میتوانیدعلیه وی اقامه دعوی کنید.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،شماراهی نداریدجزاینکه فیش های حقوقی قبلی راپیداکنیدواثبات کنیدکه بیشترحقوق می گیرد

مشاهده

چک برگشتی

سلام،وجه چک بایدپرداخت شودوشماهم میتوانیددادخواستی مبنی برتأمین دلیل باجلب نظرکارشناس به شورا تقدیم کنید،لذاپس ازتعیین اضافه دریافتی تقاضای مطالبه همان وجه اضافه دریافتی راازدادگاه داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

نصب اعلامیه در آسانسور مجتمع مسکونی

سلام،به نظرمی رسدنیازی به این همه توضیح نیست،بسیارخلاصه،مکان، روزوساعت جلسه برای تصمیم گیری رااعلام نمایید.موفق باشید

مشاهده

حادثه حین انجام کار

سلام،سریعتراعتراض کنید

مشاهده

سوء استفاده از سادگی شخص

سلام،منظورازساده چیست؟اگراختلال حواس دارد ویابه شکلی است که درامورمالی مشکلی داردمیتواندپس بگیرد.موفق باشید

مشاهده

نمونه شرح خواسته در شکایت از کارفرما

سلام،ماشاالله خودت یک پاوکیل هستید،خوب نوشتید.موفق باشید

مشاهده

ضرب و شتم

سلام،درست عمل کردیدتقاضای دیه ومجازات ایشان را بخواهید.موفق باشید

مشاهده

پرونده

سلام،بستگی به رأی دادگاه دارد،اگررأی یکی باشد اجرای احکام برابرآن عمل میکند.موفق باشید

مشاهده

ربا

سلام،اثبات ربادردادگاه بسیارمشکل است،مدارک قوی برای این امرلازم است.موفق باشید

مشاهده

نحوه پرداخت تاخیر تادیه

سلام،مجددا دادخواست مطالبه وجه تأخیرتأدیه بدهید.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،اسقاط حق اعسارقابل برگشت نیست.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،بلی،اعسارمربوط به محکوم به میباشد.موفق باشید

مشاهده

حکم جلب و اعسار

سلام،حکم جلب به قوت خودباقی است،دوباره میتواندتقاضای اعسارنماید.موفق باشید

مشاهده

سفته

سلام،موعداعتراض20روزپس ازابلاغ است،اگراعتراض نکندیعنی قطعی شود تا30روزفرصت تقدیم اعساردارد،اگراعسارپذیرفته شود حکم معسرراداردواگراعسارپذیرفته نشودصدوراجراییه وبقیه ماجرا..‌.موفق باشید

مشاهده

درباره اثبات نسب

سلام،ثبت احوال کجا؟

مشاهده

طلاق

سلام،شمانوشتیدکه شوهرم بخاطر کتک کاری سوءرفتار بددهنی.. وبعدنوشتیدعسروحرج بایدمدرک باشه...وقتی که شماراکتک میزندبه پزشکی قانونی برویدوگواهی مبنی برضرب وجرح عمدی بگیریدتاعسروحرج برای دادگاه ثابت شود.موفق باشید

مشاهده

حبس تعزیری 3 سال

سلام،بلی، به همان شعبه ای که رأی دادمراجعه کن وهمین متنی که برای دادراه نوشتیدبنویسیدودرآخرمتن تقاضای واخواهی نمایید.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،ازهیچکس،موفق باشید

مشاهده

مزاحمت تلفنی

سلام،هرگزباهیچکس پیشا پیش درمیان نگذارزیراهنوزاقدامی نکرده شمارازخودت رابرملامی کنی بدون آنکه ازدست ایشان کاری ساخته باشد ‌ودرثانی اواقدام نخواهدکرد!به این جهت که دراین ماجرااول پای خودش گیراست.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیگر خبری از قرار مجرمیت نیست و به جای آن از قرار جلب به دادرسی سخن گفته شده است. در واقع، قرار جلب به دادرسی، همان قرار مجرمیت سابق است،ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری چنین است: «ب...

مشاهده

حکم جلب

سلام،خیر،وجزاقدام ازطریق ضابطین قضایی برای دستگیری وی راه دیگری نیست.موفق باشید

مشاهده

تعهدنامه

سلام،الزام به انجام تعهدچاره کاراست.موفق باشید

مشاهده

کیفری

سلام،بابت ضرب وجرح به دیه محکوم خواهیدشدولی درموردشوکرمنکرنگهداری شوید.موفق باشید

مشاهده

موجر و مستاجر

سلام،باهم مصالحه کنید،مبلغی راکه گفتیدبیش ازاین رابایددرمسیردعوی هزینه کنید.موفق باشید

مشاهده

در صورت وارد کردن خسارت مستاجر به واحد استیجاری، موجر از چه مرجعی میتواند پیگیری کند؟

سلام،ازبابت فحاشی وتوهین به دادسراشکایت کنید،ازبابت خسارت درصورتی که موجر ادعای وارد شدن خسارت به موردِ اجاره را داشته باشد، می بایست ابتدا مبلغ ودیعه را به صتدوق دادگستری بسپارد و منعاقب آن با تامین دلیل نمودن، در مور...

مشاهده

حکم محکومیت بابت مهریه

سلام، ترک زندگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب و در مدت یک سال بدون عذر موجه باشد،زوجه میتواندازباب عسروحرج تقاضای طلاق نماید،ضمنادرخواست طلاق غیابی درموت فرضی باید4سال بگذرد.موفق باشید

مشاهده

بعد از سازش با کارفرما

سلام،مصالحه وسازش توافق است وبایدطرفین ملزم به توافق باشند.موفقباشید

مشاهده

طلاق

سلام،متأسفم امیدوارم مشکلات شما حل شود،من هم پیشنهاد یک وکیل رابرای شمادارم.موفق باشید

مشاهده

خانوادگی

سلام،به نظرمی رسدکه این دخترخانم ازهیجده سالگی گذشت بدین ترتیب ایشان درحضانت کسی نیست ورشیده است،پدرش به عنوان ولی می توانداقداماتی انجام دهدکه ازحوصله این سامانه خارج است.موفق باشید

مشاهده

شکایت اجرای چک

سلام، چنانچه کسی برای صدور چک بلامحل به دایره اجرای ثبت مراجعه کند و همزمان نیز شکایت کیفری طرح نماید عمل وی خلاف نبوده و رجوع به اجرای ثبت در مقام مطالبه حقوق خصوصی، انصراف از شکایت تلقی نمی شود بنابراین جهت وصول حقوق خ...

مشاهده

عدم پاسخگويی اظهارنامه تمكين

سلام،اظهارنامه اماره است وعدم پاسخ به آن مشکلی ایجادنمیکند،لیکن بایددفاعیه قوی به اینکه چراتمکین نکردی داشته باشی.موفق باشید

مشاهده

پذیرش اعسار

سلام،بنانیست سرمایه تکافوی کل دین راداشته باشد، مدیون موظف به ارائه لیست اموال وسرمایه خویش است وبس،بنابراین درصورت کتمان، فرارازپرداخت محرزاست ومورد تعقیب قرارمیگیرد.موفق باشید

مشاهده

الزام به ایفا تعهد مالی

سلام،تقاضای مابه التفاوت قیمت بادارا بودن کوچه وبدون آن باجلب نظرکارشناس دادخواست بدهید.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام،شمابایدبابت واریزی ها مدرکی ارائه کنید که مربوط به چک هابوده است،دقت کنیددارنده چک همیشه طلبکاراست وصاحب چک همیشه مدیون میباشد.موفق باشید

مشاهده

حضانت

سلام،بایدبدانیم این حضانت رادرمقابل اخذیک امتیاز به همسرتان داده اید؟خیروالابلی.موفق باشید

مشاهده

شکایت حقوقی

سلام،شما تقاضای تقدیم دادخواست تقابل کنید،وهمین مطالب رادرآن دادخواست قیدکنید.موفق باشید

مشاهده

همسایگی

سلام،ازطریق محیط زیست اقدام کنید قطعا برخورد خواهندکرد.موفق باشید

مشاهده

مزاحمت در محل کار

سلام،بلی شمامی توانید به عنوان ایجادمزاحمت شکایت کنیدوقانون ازشما حمایت میکند.موفق باشید

مشاهده

ممنوع الخروج شدن

سلام،ممنوع الخروجی ربطی به مقدار چک نیست،ازطریق ثبت به راحتی ممنوع الخروجی امکان پذیراست.موفق باشید

مشاهده

تکلیف نگهبان شرکت خصوصی در هنگام سرقت

سلام،ازبابت سرقت موردتعقیب قرارنمی گیرندلیکن ازباب سهل انگاری وبی توجهی به وظیفه بازخواست خواهندشد.موفق باشید

مشاهده

سلا م کسی که در یک اتحادیه شرکت تعاونی استانی مدیر عامل بوده و محکوم به تحصیل مال نامشروع شده

سلام،موضوع تحصیل مال نامشروع کیفری است، اگردردادگاه اثبات شده باشدنمی تواند،ولی اگرهیئت مدیره ازوی خواستندکه مال های ازدست رفته راجبران نمایدمیتوانددرانتخابات شرکت کند.موفق باشید

مشاهده

فرار از دین محکوم به

سلام،کاری نمی توانی انجام دهی موضوع اعسار،قانون است،ولی اگرازاین راه کلاهبرداری میشود موضوع دیگری است که باید اثبات کنید.موفق باشید

مشاهده

حکم منع تعقیب

سلام،منع تعقیب یعنی عمل متهم مجرمانه نیست یا عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد، دادسراقرار منع تعقیب صادر می کند،البته موارد دیگری نیز به جز این دو مورد کلی برای صدو...

مشاهده

فحاشی، افترا و توهین و ایجاد درگیری پسر مستاجر

سلام،برای شکایت به دادسرای محل مراجعه نمایید وهمین مطالبی که فرمودیددرشکوائیه مطرح کنید،ضمنابایدبرای اثبات این ادعا شاهدداشته باشید.موفق باشید

مشاهده

حاضر نشدن فروشنده خودرو برای انتقال سند و پلاک

سلام،تقاضای الزام به انتقال سندبه طرفیت ازکسی که خودرورا ازایشان خریدید وصاحب سندداشته باشید.موفق باشید

مشاهده

شکایت پلاک قبلی

سلام،نگران نباشیدپلاک بنام شخص قبلی است وایشان باید پاسخگوباشد والان اتومبیل شما باهویت جدیدترددمیکند.موفق باشید

مشاهده

تغییر سن شناسنامه

سلام،کدام شهرهستید؟موفق باشید

مشاهده

تصرف عدوانی

سلام،به نظرم همان مدارک قبلی که به بازپرسی تقدیم نمودیدمجددا تقدیم کنید،ضمنا این بار مدارکتان باتوجه به قرارمنع تعقیبی که داریدنسبت به قبلی قوی ترمیباشدوبااین مدارک دفاع کنید.موفق باشید

مشاهده

انحصار وراثت

سلام،بلی شما میتوانیددادخواست بدهیدوتقاضای سهم الارث ایام تصرف برادرتان راداشته باشید،اگرقولنامه موجودباشد که سهم شما معلوم است ولی اگرقولنامه موجودنیست وبرادرتان مبلغ اجاره راکتمان میکند تقاضای اجرت المثل ایام تصر...

مشاهده

اعسار

سلام،اینگونه که فرمودیدنیست،زیراکه ظرف مدت یکسال تغییراتی دراموال شما بوجود نیامده باشدودوشاهدتعرفه شده ازسوی جناب عالی هم درست گواهی داده باشندحکم به نفعتان صادرمیشودوالایاگواهان درست شهادت نداده اندویامبایعه نامه...

مشاهده

گمشده

سلام،همانگونه که همکاران عزیزم راهنمایی کردندانشاءالله پیدامیشوند.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،هرکسی به مالش دسترسی نداشته باشدمعسرشناخته میشودلذادرصورت اثبات اعسار درموضوع محکوم به مالی برای وی تقسیط خواهدشد،بنابراین برای ایشان هم تقسیط میشود.موفق باشید

مشاهده

کلاهبرداری در ازدواج

سلام،مأیوس نباشیدبه نظرمی رسد که می توانیدحق خودرابگیریدولی توصیه می شودحضوری باوکیلی مشورت فرمایید.موفق باشید

مشاهده

قرارداد ساخت

سلام،ازطریق اتحادیه مربوطه اقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

اعتراض اشخاص ثالث اجرایی

سلام،پاسخ به این سؤالات وپیش بینی به فرجام پرونده،خودیک مقاله است.موفق باشید

مشاهده

نتیجه کیفر

سلام،برای معافیت ازهزینه دادرسی دادخواست اعساربدهید،واگربادوشاهدثابت کنید که پولی برای هزینه دادرسی نداریدازپرداخت هزینه دادرسی معاف میشوید.موفق باشید

مشاهده

سند ثبتی

سلام،چنانچه ملکی دوسندداشته باشدیکی ازآنهاحکم معارض دارد به همین جهت برای ابطال سندمعارض درقانون پیش بینی هایی درنظرگرفته شدازجمله تعیین تاریخ مقدم ومؤخروامثال آن که ازحوصله این سامانه خارج است ، پیشنهاد مشورت حضوری ب...

مشاهده

نفقه

سلام،اززمانی که پرداخت نشد بایدپرداخت گرددواجرای احکام گذشته رامحاسبه میکند.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،امیدوارم شماهم همیشه بی نیازباشید،سؤال شما نامفهوم است،اما اگرفروخته باشید قابل استردادنیست،لذابایدحضوری باوکیل مشورت کن تاراهکارمناسب به شماارائه نماید.موفق باشید

مشاهده

بابت ورثه

سلام،گرفتن وکیل اجباری نیست،حضوری بایکی ازوکلا مشورت کنید.موفق باشید

مشاهده

عدم حضور فروشنده خودرو در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی

سلام،بایددادخواست الزام به انتقال سندتقدیم دادگاه نمایید،موضوع غیرمالی است هزینه زیادندارد.موفق باشید

مشاهده

خانواده حضانت فرزند

سلام،بچه هاتاسن هفت سالگی درحضانت مادرمیباشند،پس ازآن درحضانت پدرقرارخواهندگرفت.موفق باشید

مشاهده

اثر اماره سند نکاحیه

سلام،عقدنامه پدرومادردلیلی است برتقاضای اصلاح محل تولد.موفق باشید

مشاهده

وکالت بلاعزل

سلام،موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد،ضمنابلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط ...

مشاهده

حقوقی

سلام،شهادت وجانبازی درنیروهای مسلح فقط درمیادین جنگی ودرگیری های بادشمن میباشد،برای شما اتفاق حادثه درحین ماموریت محاسبه میشود.موفق باشید

مشاهده

آزاد كردن سند رهنی بانک ميزان

سلام،بایدتسویه حساب ازبانک داشته باشیدتاثبت، سندشماراآزادنماید،به هرترتیب باوکیل مشورت کنید.موفق باشید

مشاهده

قضایی

سلام،جریمه خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

هزینه شورا بابت تعیین نفقه فرزند

سلام،می توانیداعسارازهزینه دادرسی بدهید.موفق باشید

مشاهده

معاملات خودرو

سلام،به شورای حل اختلاف بامدرکی که داریدمراجعه کنیدودادخواست الزام به انتقال سندتقدیم نمایید.موفق باشید

مشاهده

سرقت

سلام،غیرازآن دادیار محترم هم بود ،منع تعقیب می داد،شمادلیلی ارائه نکردید.موفق باشید

مشاهده

گرو نگه داشتن اجاره نامه

سلام،پیشگویی نداریم.موفق باشید

مشاهده

پول نقد بعنوان امانت و در ازاى آن رسيد با امضاء و اثر انگشت دريافت نمودم

سلام،بافرض سؤال،موضوع ازمصادیق امانت نیست،تقاضای مطالبه وجه داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

وقت نظارت

سلام،این دوجمله همخوانی ندارند،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

خانواده

سلام،دفاع تمکین ویاعدم تمکین بسیارفنی است وحتما بایدمدارک دفاعی رؤیت شود.موفق باشید

مشاهده

دریافت گردش حساب

سلام،درهرصورت گردش صورت حساب بادرخواست صاحب حساب فقط ازطریق بانک میسراست،چنانچه صاحب حساب حاضربه به همکاری نیست به شورای حل اختلاف اقامه دعوی کنید.موفق باشید

مشاهده

فروش مال غیر

سلام،باعرض معذرت سؤال نامفهم است.موفق باشید

مشاهده

اشتباه تایپی و معنایی در متن قرارداد

سلام،چون مدت قراداد60روز‌ نوشته شده ولغایت قراردادهم ذکرشده،مطلب گویااست ومشکلی ایجادنمی کند.موفق باشید

مشاهده

انتسابی دایر

سلام،اگر دقت کنیدقبل ازکلمه انتسابی،نوشته است،اتهام انتسابی،لذااینگونه بخوانید،اتهام انتسابی،دایربر(مثلا)سرقت،اتهامی که به شما منتسب است.موفق باشید

مشاهده

الزام به ایفای تعهد شامل1-تکمیل واحد آپارتمانی2-اخذ پایانکار3-فک رهن ازبانک5-تنظیم سند1/5ازسندمشاع

سلام،دادخواست الزم به ایفای تعهدمندج درقولنامه بااحتساب کلیه هزینه وخسارات دادرسی تقدیم دادگاه نمایید.موفق باشید

مشاهده

سند ششدانگ

سلام،قانونا نگرانی ندارد،اماهرچیزی دراطراف ماامکان پذیراست.موفق باشید

مشاهده

کلاهبرداری در ازدواج

سلام،بامدرک وسندی که اشاره کردیدمی توانیدباعنوان تدلیس درازدواج،جعل سندواستفاده ازسندمجعول شکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

مشاوره ملک

سلام،قولنامه محضری و یاعادی بادوشاهدازنظر حقوقی یکسان است وقولنامه بافوت احدی ازطرفین( فروشنده یاخریدار)به قوت خودباقی است وهیچکس نمی تواند آنرا باطل کند،ضمنااگربناباشدابطال کندباید دادخواست ابطال دهدبامدرک وسند.موف...

مشاهده

ممعانت از حق

سلام،شمابامدارکی که داریدحکم به نفع شماخواهدبود،حبس ندارد،چنانچه حکم به نفع شما صادرشود تقاضای خسارات دادرسی اعم ازحق الوکاله و‌و... استدعا کنید،حق الوکاله طبق تعرفه می باشد.موفق باشید

مشاهده

شناسنامه المثنی

سلام،نام پدروپسرهرگزحذف نمی شود،ابوت وبنوت قابل حذف نیست،ولی همسرسابق تحت شرایط وضوابطی قابل حذف شدن می باشد.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت گوشی

سلام،باتوجه به اینکه شماسندی که دلالت بربی گناهی تان باشدنداریدلذا ازدادگاه تقاضای اتیان سوگنداستدعا نمایید.موفق باشید

مشاهده

قرار

سلام،یعنی اسنادومدارک شاکی قابل اثبات نبود.موفق باشید

مشاهده

مرجع مناسب برای استرداد طلا

سلام،ازطریق شورای حل اختلاف،چون عین هست ووجه نیست هزینه دادرسی غیرمالی میباشد.موفق باشید

مشاهده

شکایت ممعانعت از حق

سلام،به صرف شمااست که وکیل بگیریدومتحمل هزینه اضافی وهم صرف زمان نشوید،.موفق باشید

مشاهده

استرداد طلا

سلام،چنانچه درعقدنامه به عنوان بخشی ازمهری نوشته شده باشد متعلق به خانم میباشد،والا میتوانیدبرابرفاکتورهایی که داریداستردادطلاهارا بخواهید.موفق باشید

مشاهده

ارث

سلام،بلی اگربخواهند میتوانندتقاضای ارث کنند،پیشنهاد میشودازهمین الان اقدام به یک صورتجلسه ای کنیدکه همه وراث مادرشما دلیل انتقال سندرابه مادرامضاکنندونیزچندنفرازمعتمدین محل گواهی کنند.موفق باشید

مشاهده

موارد حقوقی در مورد فاکتور خرید

سلام،اگرشاهدومدرکی که دلالت برانتساب مواردذکرشده به شما باشدقابل اثبات است.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام،بلی چک شماکیفری نبوده منع تعقیب صادرشد.موفق باشید

مشاهده

وصیت نامه

سلام،انشاءاله که سالم باشیدهبه ،صلح وامثال آن بایددرزمان حیات باشد.موفق باشید

مشاهده

مطالبه حق

سلام،اگربتوانیدپیدایش کنیدشکایت نمایید،ولی به نظرمیرسدازطریق چک اقدام کنید.موفق باشید

مشاهده

شکایت از دکتر زنان

سلام،چنانچه قصوروکوتاهی دکتر محرزباشدمیتوانید شکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

زمان پرداخت دیه ی قتل غیرعمد

سلام،مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ترتیب زیر است، مگر این‌که به‌نحو دیگری تراضی شده باشند: الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری؛ ب) در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری؛ ج) در خطای محض، ظرف سه سال قمری،مهلت پر...

مشاهده

ارتباط شوهر با زن غریبه

سلام،شما نمی توانیدشکایت کنیدوبااین مطالبی که فرمودید موضوع منافی عفت راثابت نمیکند.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،سوءپیشینه نیست خیالت جمع باشد.موفق باشید

مشاهده

دفاع از اتهام انتسابی دایر بر تصرف عدوانی و تخریب

سلام،نگفتیدعنوان شکایت چه بوده،لیکن بایدبه عنوان تخریب وایجادمزاحمت شکایت نمایید.موفق باشید

مشاهده

پیامک دادگستری

سلام،یعنی حکم یاهمان رأی صادرگردیدوبایدبه شعبه مربوط مراجعه نمایید،چنانچه حکم یاهمان دادنامه به نفع شماصادرشد که مشکلی ندارید واگربه ضررتان بوداعتراض نماییدتا درتجدیدنظراستان موردرسیدگی مجددقرارگیرد.موفق باشید

مشاهده

کیفری

سلام،اگرشاهدیامدرکی باشدکه مثبت ادعای شماباشدازحیث حقوقی مطمئن تربه نتیجه میرسید،وگرنه چنانچه آدم خداترسی باشدتقاضای سوگندنمایید.موفق باشید

مشاهده

اثر سوگند

سلام،تعریف جامع سوگند بتی یا قاطع دعوا، که تنها به موضوع معین باز نمی گردد و هدف آن سقوط یا تأئید دعواست ، به در خواست اطراف دعوا انجام می شود و دادگاه در دعوت یا الزام به سوگند دخالتی ندارد

مشاهده

تخفیف مجازات

سلام، درنزاع هردوطرف مجازات میشوند،سازش بهترین گزینه است .موفق باشید

مشاهده

مهریه و اعسار

سلام،شهادت کذب تعقیب کیفری وزندان دارد.موفق باشید

مشاهده

قرار منع تعقیب

سلام،اگرشکایت بدون مدرک وسندتشکیل کردد،بلی.موفق باشید

مشاهده

درخواست حکم رشد

سلام،حکم رشدبرای استیفای حقوق مادی ومعنوی است ازجمله مسایل مالی،ازدواج و...موفق باشید

مشاهده

معامله ماشین

سلام،دادخواست مطالبه وجه مابه التفاوت تقدیم شورای حل اختلاف کنید،اماتوصیه این است که ریش سفیدی حل کنید.موفق باشید

مشاهده

آیا مستأجری که سه سال یا بیشتر بشینه میتونه صاحب خونه بشه یا نه؟

سلام،قانون برای کسی که سندبنامش میباشدمحترم میداندبنابراین نگرانی هایی که مرقوم داشتید بی مورداست.موفق باشید

مشاهده

ملکی

سلام،نشانی درهمان فروشنامه ای که داریدمعتبراست درستون خوانده بنویسید.موفق باشید

مشاهده

الفاظ رکیک تلفنی و پیامک

سلام،باپیامک وصدای ضبط شده قابل اثبات میباشد.موفق باشید

مشاهده

شکایت علیه همسایه

سلام،به نظرهردورا به عنوان مظنون معرفی کنید.موفق باشید

مشاهده

مشارکت در مال

سلام،چنانچه شهودی که دارید حاضربه شهادت به نفع شماباشند میتوانیدسهم خودرا بگیرید.موفق باشید

مشاهده

ممنوع الخروج

سلام،بلی موفق باشید

مشاهده

رجوع بعد از سه طلاق با وجود محلل

سلام،چنانچه قانونی سه طلاقه شدیدقانونا بایدثبت میکردید.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،دردادگاه هرچیزی امکان پذیراست زیرادررسیدگی ماهوی همه چیزبستگی به نظرقاضی واستنباط ایشان دارد،وقت رسیدگی مربوط به رایانه ونوبت دهی راسیستم دفترتعیین مینماید.موفق باشید

مشاهده

شهادت نخوردن در دادگاه

سلام،اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می شود، اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می‌شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد.موفق باشید

مشاهده

حقوقی خودرو

سلام،دادخواست الزام به انتقال سندبدهیدوایشان بایددردادگاه مدارک طلب ازشمارا ارئه دهد،بنابراین اگرمدرکی که دلالت برطلب نداشته باشد قانون وی راملزم به انتقال سندخواهدکرد.موفق باشید

مشاهده

برقراری حقوق مستمری پدر

سلام،پرداخت مستمری برابرضوابط ومقررات مربوط به خودرادارا است، حضوری به تأمین اجتماعی مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

طریقه صحیح انجام طلاق توافقی بدون تبعات آتی و رجوع از بذل

سلام،حق الوکاله توافقی است،حتماوکیل بگیریدتا مشکلی پیش نیاید.موفق باشید

مشاهده

نفقه حقوقی و قرار عدم صلاحیت

سلام،یعنی این شعبه دادگاه نمی تواندرسیدگی کند،قرارعدم صلاحیت برای آن دادگاه وصلاحیت برای دادگاه دیگرراتعیین میکند.موفق باشید

مشاهده

طلاق از شوهر معتاد

سلام،بچه تا7سالگی درحضانت مادر میباشدوباتوجه به وضعیت اعتیادپدردرحضانت شما خواهدماند،هرکدام شمابرابراسنادومدارک متعلق به شماخواهدبود،مهریه حق شرعی وقانونی زن میباشدوبه شمامیرسد.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام،درقانون برای ممنوع الخروجی مبلغ تعیین نشده است.موفق باشید

مشاهده

قرار نهایی صادر شد

سلام،چنانچه درسامانه ثنا ثبت نام کردید میتوانید اطلاعات بگیریدوالابایدحضوری مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

طلب از شرکت ... ...

سلام،اولاحتماازباب انقضای قرارداددادخواستی به طرفیت شرکت بدهید،زیرااحتمال ورشکستگی وجودداردثانیا قراردادراتمدیدکنیدتاحقی ازشماتضییع نشود.موفق باشید

مشاهده

مشکل مستاجر

سلام،دقت کنیدتقاضای دستورتخلیه ،،شورای حل اختلاف،،مدت یکهفته.موفق باشید

مشاهده

اثبات وقوع بیع و ابطال سند رسمی

سلام،1-شهادت افرادی که نام بردید موردقبول دادگاه میباشد2-موضوع ازمصادیق امورکیفری نیست واگرشکایت کندمحکوم به رداست.موفق باشید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام،تراضی وتوافق برابرشرع وقانون محترم شمرده شده،لذاامکان اینکه توافق نادیده گرفته شودوجودندارد.موفق باشید

مشاهده

معامله معارض

سلام،معامله معارض نیست،فروش مال غیرمیباشدوجنبه کیفری دارد.موفق باشید

مشاهده

اجرای طلاق

سلام،باحکم دادگاه دفترخانه صیغه طلاق راجاری میکند.موفق باشید

مشاهده

شکایت پلاک

سلام،تادستورتوقیف نداشته باشدتوقیف نمی شود،زیراصرف شکایت متوقف نم شود.موفق باشید

مشاهده

شورای حل اختلاف

سلام،اگردستورقاضی راگرفتید وبدون تمبربه دفتردادگاه ارائه نمودید وفق قانون مدیردفترموظف است به شمااخطاررفع نقص بدهدولذاباید تافرجه بعدی رفع نقص کنید

مشاهده

اعتراض ثالث

سلام،سؤال شمانامفهوم است،اگرمنزل رابامدرک خریدیدکه بایددفاع میکردید وقولنامه را تقدیم دادگاه می کردیدولی اگرغیرازاین باشدپاسخ بایدحضوری باشد.موفق باشید

مشاهده

حوادث ناشی از کار

سلام،کاهش شنوایی ناشی ازکاریاکاهش بینایی ناشی ازمثلاجوشکاری وامثال آن دیه ندارد،فقط درحین کارچنانچه حادثه یااتفاقی رخ دهد که نقص عضوبه وجودبیایدخسارت بایدپرداخت گرددکه آن هم مراتب ومراحلی دارد.موفق باشید

مشاهده

سابقه زندان

سلام،سوءپیشینه نیست،ولی درسامانه ثبت میباشد.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،هزینه پارکینگ ودادرسی قابل وصول است.موفق باشید

مشاهده

فسخ قولنامه دستی

سلام،نه درج شده ونه گرفتی چه مبایعه نامه ای است!؟درخریدو فروش مشورت کنید.موفق باشید

مشاهده

مبایعه نامه

سلام،وجه پرداختی مگردرمبایعه نامه قیدنشده؟دربیع بایدثمن ومثمن نوشته شودوالامی توان ایرادگرفت.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،مصداق ترک منزل برای مردمصطلح نیست،بنابراین شوهربه خانه نیامده درست است،ودرعقدموقت شوهرهیچ وظیفه ای نسبت به خانم خویش ندارد،مبلغی که به عنوان مهریه درعقدمطرح گردیدباید پرداخت گردد.موفق باشید

مشاهده

اعاده حیثیت

سلام،ادعاي شرف يا به اصطلاح حقوقي اعاده ي حيثيت به اين معناست که هرکس به هرنحو امور غير واقع را به ديگري نسبت دهد به شکلي که اين کار باعث پايمال شدن حقوق وي )اعم از مادي يا معنوي) بشودمی باشد.موفق باشید

مشاهده

دعوای حقوقی یا کیفری

سلام،هرنوع ادعایی راقاضی نمی پذیردولذامادربزرگ شمابایدبرای اثبات ادعادلیل بیاوردازاینرووقتی کارت ورمزآن رابه شماداده دلالت بررضایت وی بوده و...موفق باشید

مشاهده

عدم عودت مبلغ مانده نزد موجر

سلام،اگردرب،ازسوی شماخسارت دیده،بلی بایدخسارت رابپردازیدوالاخیر.موفق باشید

مشاهده

تصادف موتور با ماشین سنگین

سلام، پول وکسی نداشتن سبب حکم صادره نشده است بلکه عدم پیگیری منجربه حکم علیه شما شده است،بهرحال الان هم دیرنشده به همان شعبه مراجعه کنیدوتقاضای واخواهی نمایید تامجددادادگاه به موضوع رسیدگی کند.موفق باشید

مشاهده

سند در رهن سایپا

سلام،باتسویه حساب تقاضای انتقال کنید.موفق باشید

مشاهده

سه دنگ از مال خود را بخشیدن

سلام،دردفترخانه باهمان مدارک مالکیت به شماصلح کند.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،اقرارزوجه یاگواهی گواهان مبنی براینکه پول واریزشده بابت مهریه بوده میتواندادعای شما رااثبات نمایدوالا صرف واریزی دلالت براثبات ادعا ندارد.موفق باشید

مشاهده

ممنوع الخروج

سلام،سهل ترین راه ممنوع الخروج کردن ازطریق اداره ثبت می باشد.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،بلی بایدمجدداتقاضای حکم جلب کنید.موفق باشید

مشاهده

آیا شخصی بعنوان موکل میتواند بصورت محضری به شخصی وکالت دهد که در دادگاه از طرف ایشان طرح دعوی کند

سلام،درمحاکم قضایی وکیل باید وکیل دادگستری که بامشقت پروانه وکالت گرفته باشدولاغیر،لیکن باوکالت مدنی یاهمان محضری اگراختیاراخذوکیل دادگستری داشته باشدمی توانداقدام نماید.موفق باشید

مشاهده

داوری

سلام،اگرداورمعرفی شده درجلسه حاضرنشودیاترک کندویاازامضاء صورتجلسه امتناع نمایدبه تقاضای احدی ازاصحاب دعوی مجدداداور تعیین میشود.موفق باشید

مشاهده

تقاضای ارش معیوب

سلام، سؤال نامفهوم است،به هرحال اگراتومبیلی که فروختیدموقع فروش این عیب راداشت شما ضامن هستیدوالاچنانچه بعدا عیب پیداکرد مربوط به شمانیست.موفق باشید

مشاهده

تهمت کلاهبرداری

سلام،صرف شهادت هیچ جرمی راثابت نمی کند،احتمالات دیگری متصورمی باشد.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام، شما درپرداخت مهریه توافق کردید،بنابراین دادگاه تصمیمی برای پرداخت نداشته تاتصمیم جدیدبگیرد.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،تآخیرتآدیه ،هزینه دادرسی وخسارات دادرسی قابل وصول است ،کپی برابر اصل به دادگاه ارائه خواهدشدواصل چک درپرونده نگهداری نمیشود.موفق باشید

مشاهده

در مورد مهریه زن ثیّبه که فقه نظر داده قانون محاکم چه حکمی دارند؟

سلام،پاسخ اینجانب وهمکاران محترم کامل بود، منتی ازباب پاسخ به سؤال کاربران عزیزراهیچکس ندارد،لذا کاربرعزیزرشته حقوق بسیاروسیع وعمیق است چنانچه قانع نشدیدبایکی ازهمکاران تماس تلفنی یاحضوری داشته باشیدحتما باشرح حالی ...

مشاهده

طلب پول

سلام،شمادرمقابل ادعای وی دفاع کنیدمبنی برملائت وتمکن مالی ونیزداشتن کارگاه که ماهانه فلان مبلغ درآمددارد.موفق باشید

مشاهده

ملکی

سلام،اثبات مالکیت یکباراست،شماتقاضای ابطال سندمبنی بر......داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

مطالبه رسید عادی

سلام،ایشان ازطریق وکالت مدنی که ازشما می گیرد،مع الواسطه وکیل دادگستری رابرای وکالت انتخاب میکند ،امامواظب افرادکلاهبردارویامتظاهرین درامروکالت باشید.موفق باشید

مشاهده

تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان

سلام،کسی نمی تواندقصددیگری رابخواندووفق قانون اصحاب دعوی حق تجدیدنظرخواهی رادارند،موضوع حضوردرتجدیدنظرراهمکاران محترم پاسخ فرمودند.موفق باشید

مشاهده

ندادن رهن و اجاره

سلام،اگرشریک باشدایشان هم حکم صاحبخانه وموجرراداردپس از اخذودیعه تخلیه نمایید.موفق باشید

مشاهده

بذل مهریه

سلام،باتوکل به خدا ومداراباهمسر اززندگی لذت ببر.موفق باشید

مشاهده

ديه

سلام،اخذدیه ازبیت المال بسیار سخت وطاقت فرسااست.موفق باشید

مشاهده

سوال حقوقی

سلام،تعیین مدت دراموری که مربوط به دادگاه می باشد امکان پذیرنیست،دادگاه درشهری که مشتکی عنه(محل جرم)حضورداردصلاحیت رسیدگی رادارد.موفق باشید

مشاهده

تجاوز به ملک

سلام،احدی ازوراث هم می توانداقدام به شکایت نماید،وراث می توانندبرای پیش بردن امورات درآینده،به یکی ازوراث وکالت مدنی بدهند وایشان کارها را پیگیری نماید.موفق باشید

مشاهده

انحصار وراثت

سلام، يكي از وراث با مراجعه به دادگاه (شوراي حل اختلاف) فرم مخصوص «انحصار وراثت» را دريافت و اسامي افرادي كه از متوفي ارث مي‌برند را با مشخصات كامل و نسبت آنها با مرحوم در آن فرم درج مي‌كند و مدارك و مستندات خود را...

مشاهده

عدم تمكين به حق قانونی از سهم الارث

سلام،ازطریق اجرای احکام درخواست نماینده ازدادگاه جهت انتقال سندبه قدرالسهم خواهر داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

مهریه برای دختر ثیبه

سلام،راه قانونی تقاضای فسخ نکاح ازباب تدلیس می باشد بنابراین هیچ مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد،مشروط به اینکه بعدازفهمیدن موضوع سریعااقدام به تقاضای فسخ داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

وکالت طلاق

سلام،شمامی توانیدباگرفتن وکیل دادگستری بدون حضوروخبرکردن ایشان طلاق بگیرید.موفق باشید

مشاهده

کیفری

سلام،هیچ موفقیتی نداری،همانگونه که همکاران عزیزم راهنمایی کردندمواظب باش.

مشاهده

نوع دادخواست

سلام،اولاشمابامدرکی که داریدمالکیت خودرا اثبات کنید سپس موضوع تغییرشغل راتعقیب کنید،به قول ضرب المثل اول برادری راثابت کن بعدا دنبال ارث برو،دادخواست اثبات مالکیت.موفق باشید

مشاهده

طلاق از طرف زن

سلام،بلی،اولانفقه بچه هارابایدبپردازدثانیابااثبات عسروحرج می توانیدطلاق بگیرید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،بخشش مهریه از سوی زن، می تواند سه حالت داشته باشد. حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می کند. به این بیان که می گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث م...

مشاهده

دیوان عدالت اداری

سلام،پیمانی های ناجاپس از5سال درصورتی می توانندادامه خدمت داشته باشندکه اولاگزارش خلافی ازحفاظت یا عقیدتی سیاسی نداشته باشندثانیابازرسی ناجانیزگزارشی ازعملکردمنفی وی نداشته باشدثالثاشماپس ازحضوردرکمیسون های بدوی و...

مشاهده

اکراه در مسولیت کیفری

سلام، تفاوت بین اکراه و اجبار 1. در اکراه، شخص مُکرَه دارای اراده بوده، ولی اراده‌اش به جهت تهدید از سوی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و محدود است؛ بدین معنا که شخص مُکرَه، کاری را که انجام می‌دهد از روی اراد...

مشاهده

ارث

سلام،بلی،همه امورات ایرانیان مقیم خارج ازطریق سفارت ویاکنسولی ایران اعم ازوکالت یااقرارنامه ویا...کارسازی می شودوبامهررسمی درایران قابل پیگیری می باشد.موفق باشید

مشاهده

ضمانت

سلام،ضامن همیشه وجه ضمانت رابایدبپردازدسپس دادخواستی به طرفیت بدهکارمبنی برمطالبه وجه به انضمام هزینه هاوخسارت های دادرسی به دادگاه تقدیم نماید.موفق باشید

مشاهده

اتهام تحصیل مال مسروقه

سلام،اگرادعاکنیدکه اطلاع وآگاهی ازسرقتی بودن مال نداشتید وازاین حیث شاهدوسندی به دادگاه ارائه نمایید تبرئه خواهیدشد.موفق باشید

مشاهده

توقیف پلاک بعلت بدهی

سلام،به عنوان معترض ثالث همراه بامدارک و مستندات به دادگاه مراجعه کنید،ازاینرودراعتراض ثالث اجرایی درصورتی که اعتراض مستندبه حکم قطعی یاسندرسمی مقدم باشدرفع توقیف بدون سپردن تأمین ودرغیراین مورددرصورت تشخیص دادگاه د...

مشاهده

چک قرضی

سلام،قبلا پاسخ داده شد،موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،خیرشمانمی توانید مسدودکنید،باید پرداخت شودبنابراین اگرایشان ندادازطریق همان رسیدبه دادگاه تقاضای مطالبه وجه ازهمان دوست داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

دادخواست متقابل

سلام،اگردلیلی برپرداخت بخشی ازمهریه رادادیددادخواست متقابل مبنی براینکه مطالبه مهریه به مبلغ خواسته خواهان درپرونده اصلی وخوانده فعلی خلاف است را تقدیم همان شعبه نمایید.موفق باشید

مشاهده

هزینه کارشناسان نفقه

سلام،درقانون قیدشده که درخواست کننده برای کارشناسی یاهیئت کارشناسان بایدحق کارشناس یاکارشناسان رابپردازد،نهایتا پس ازمحکومیت هریک ازاصحاب دعوی ازمحل محکوم به کسی که بنفعش حکم شده وجوه کارشناسی پرداخت می شود‌‌مو&z...

مشاهده

خیانت همسر

سلام،برای شکایت رابطه نامشروع باید همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود داشته باشدلذابه همین دلیل قانون در خصوص این جرم و اثبات آن سختگیری خاصی دارد و در مواردی که فردی به دیگری نسبت زن...

مشاهده

مکان زندگی

سلام، طبق قانون مدنی مدیر و رییس خانواده مرد است، اصل بر این است که مرد همان‌طور که نفقه زن (شامل مسکن ، خوراک و پوشاک و ...) را به عهده دارد، طبق ماده 1114 قانون مدنی باید حق انتخاب مسکن که از لوازم تأمین نفقه است، را نیز داشت...

مشاهده

مهریه دادن

سلام،باتشخیص قاضی محترم دادگاه ، پرداخت مهریه تقسیط خواهدشد،برای زوج هم مبلغی درنظر می گیرند که زنده بماند(مزاح).موفق باشید

مشاهده

مشکلات مربوط به خواهر خوانده

سلام، بر اساس ماده 2 قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست و به استناد ماده 861 قانون مدنی ، فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست. یعنی نه فرزندخوانده از پدر و مادرخوانده‌اش و نه آنان از فرزندخوانده ارث می‌برند. به بیان قانون: «ا...

مشاهده

تخریب و ضرب و شتم عمدی

سلام،گاهی اوقات درگیری‌ها به صورت دسته‌جمعی است. در این موارد قانون‌گذار برای هر فردی که ادر منازعه شرکت کرده است، چه آسیب‌ دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است. این مجازات صرفاً به خاطر حضو...

مشاهده

رابطه با زن بیوه

سلام،هیچ فردعاقلی چندباروسوسه همچوافرادی رانمی خورد(خودکرده راتدبیر نیست)ببخشید ازاینکه راحت حرف می زنم ازخیرپولت بگذر.موفق باشید

مشاهده

استرداد حق وکالت

سلام، وجهی که وکیل در ابتدای کار از موکل اخذ میکند قابل استرداد نخواهد بود به دلیل اینکه تعهد وکیل به وسیله میباشد نه نتیجه.موفق باشید

مشاهده

هم کفو بودن و مخالفت ولی دختر

سلام،کفو یعنی هم رتبه و هم شأن بودن در ازدواج فرد هنگام ازدواج می بایست ظرفیت ظاهری و باطنی خود را با تمام حواشی آن بسنجد و با فرض ظرفیت خود به عنوان معدل فردی و بر اساس آن دست به انتخاب شریک زندگی خود بزند،برترین ملاک کفو...

مشاهده

حدود و تعزیرات

برای برخی از گناهان در شرع مقدس، مجازات‌هایی تعیین شده است که به این مجازات‌های مشخص و معین شده، حدّ اطلاق می‌شود،تعزیر در فقه بر کیفرى اطلاق مى‌‌شود که (بر خلاف حد)، شارع مقدّس اندازه‌‌اى براى آن تعیین نک...

مشاهده

درخواست طلاق از طرف زن

سلام،اثبات انحراف جنسی بسیارتخصصی است وتاکنون بعیدمی دانم دردادگاهی اثبات شده باشد.موفق باشید

مشاهده

بازپس گیری چک ضمانت

سلام،ضمانت وچک ضمانتی قابل پس گرفتن نیست،ولی اگراقساط راپرداخت نکردقانونا بایدشماپرداخت کنیدوبعدادادخواست مطالبه وجه به طرفیت ایشان بدهید.موفق باشید

مشاهده

سرقت

سلام،پیش داوری شما نسبت به مأمورین عزیز ودلاورنیروی انتظامی وآگاهی غیرموجه است،شما بعنوان بزه دیده قانونا شکایت کنید،قطعا مأمورین پرتلاش وقضات محترم مساعی خودرا نسبت به شکایت شما ومظنون احتمالی پیگیری خواهندکرد.موفق ...

مشاهده

ابطال متارکه

سلام،طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشداین طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رج...

مشاهده

چک امانی

سلام،اولاموضوع امانی بودن چک منتفی است ثانیا شما فقط می توانیددادخواست مطالبه وجه بدهید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،ضمن احترام به نظرهمکاران عزیزم،بایدعرض کنم مهریه یاصداق مربوط به عقدنکاح می باشدولذاافزایش باعنوان مهریه جایگاهی درشرع وقانون نداردولذا اگرافزایش دهندتعهدجدیدمالی است وربطی به افزایش مهریه ندارد،بلی اگرتصمیم ب...

مشاهده

قرار وثیقه

سلام،هرقراری متناسب جرم صادرمی شودبنابراین اگرقرارجدیدصادرشودبایدتأمین شودزیراشایدقرارجدید چندبرابرقرارفعلی باشد.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،اتومبیل شمارامی تواند توقیف کندلیکن منزل جزءمستثنیات دین می باشد.موفق باشید

مشاهده

سرقت مستوجب تعزیر

سلام،اولااگرشاکی معترف باشد که شمادزدنیستیدوشاهدهم ببریدکه زمان وساعت دزدی، شما درجای دیگری بودیدمجازات نمی شویدثانیا اینکه مال خراگراثبات کندکه آگاه به سرقتی بودن مالی که خریده نبوده تبرئه خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

حمل مشروبات الکلی چه حکمی دارد

سلام،اگرواقعامربوط به ایشان نباشد ودلایل اثبات کننده نزدش باشد می تواندارائه دهد،البته بایدباوکیل دادگستری حضوری مشاوره داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،نیم عشرودرصورت توافق یک چهارم راباید بپردازیدواگرندارید پرداخت کنیددادخواست اعساروتقسیط به دادگاه بدهید.موفق باشید

مشاهده

تفسیر طرفین در ماده 605 ق م ا (تعزیرات)

سلام،درفصل سیزدهم موضوع تعدیات مأمورین دولت مطرح شده ،ودرماده605 نیزاشاره به ماده 598دارد،بنابراین سایراشخاص راشامل نمی شود.موفق باشید

مشاهده

تقسیم ترکه

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

قسم خوردن در اثبات ادعا

سلام،هرگاه شخصی، حقی را برذمه دیگری ثابت بداندوهیچ دلیل ومدرکی برای اثبات آن حق نداشته باشدتقاضای اتیان قسم ازدادگاه می کندوقسم ازسوی خوانده بایداعمال شود.موفق باشید

مشاهده

اخذ تامین دلیل جهت فروش خودرو

سلام،ایشان راه صحیح رارفته،شماهم حتما یاوکیل بگیریدیابایکی ازوکلای محترم مشورت حضوری بگیرید.موفق باشید

مشاهده

تبانی خواهر با برادر در جهت تحصیل مال در آن

سلام،اگرسندراباوکالت درزمان بعداز فوت انتقال داده شمامی توانید تقاضای ابطال رابدهید به موجب اینکه وکالت درزمان حیات موکل اعتباردارد.موفق باشید

مشاهده

اشتغال زوجه

سلام،اگرکارومحیط ،مردانه باشدمی توانیددادخواست تقدیم دادگاه داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

ابطال سند رسمی

سلام،ابطال سنددرسؤال شمامفهومی ندارد،اگرهم بخواهدازباب مستثنیات دین هم اقدام کند،گفتید که قبلاردشده،شایسته است بایکی ازوکلای محترم حضوری مشورت کنید.موفق باشید

مشاهده

حضانت

سلام،اگرکودک شماپسرمی باشد،دراین سن می توانیدحضانت راازمادربگیرید،اسقاط حضانت باشرایطی که درقانون وجودداردقابل اثبات است.موفق باشید

مشاهده

بهترین عکس العمل در قبال در خواست طلاق از طریق همسر (خانم )

سلام،1-مهریه، نفقه واجرت المثل ایام زوجیت،مسکن،و...ازحقوق حقه زن میباشدکه درصورت درخواست بایدتوسط زوج پرداخت وتأمین شود2-حق طلاق بامرداست وزوجه نمی تواندتقاضای طلاق کند مگرباشرایطی که درضمن عقدامضاکردیدویاعسروحرج برای...

مشاهده

فحاشی

سلام،اثبات فحاشی مشکل است ،درهرحال اگرمحکوم شدید راه آن رضایت شاکی است.موفق باشید

مشاهده

ادعای خیار غبن

سلام،اصل معامله پابرجاست،غبن اگرافحش باشد امکان فسخ وجوددارد.موفق باشید

مشاهده

استفاده از مستمری نیروهای مسلح

سلام،مستمری فقط مربوط به پدر می باشد،شامل پدربزرگ نمی شود.موفق باشید

مشاهده

ارث

سلام،شما نمی توانید دادخواست بدهیدولی می توانیدازمادرتان وکالت رسمی بگیرید وبه یکی ازوکلای محترم دادگستری برای حق مادروکالت بدهید.موفق باشید

مشاهده

تغییر نام

سلام،مطالبی که گفته شدخارج ازعقل،دین ومبانی دینی است،بدون تردیددفاترمراجع عظام همچوسخنانی را نخواهندگفت واین مطالب تخیلی است،توصیه می شود بایکی ازهمکاران عزیزوکیل حضوری مشورت بگیرید.موفق باشید

مشاهده

مزاحمت

سلام،نگران نباشیداینگونه که شما نوشتیدمزاحمت نیست ودرصورت شکایت، منع تعقیب صادرخواهدشد.موفق باشید

مشاهده

گرفتن وام

سلام،قابل پاسخگویی نیست وسؤال دراین درگاه خارج ازموضوع می باشد

مشاهده

عنن

سلام،آری،زیرافرارازبررسی ،ادعای زوجه را به صحت نزدیک می کندو قاضی به این وسیله علم به موضوع پیدامیکند ورأی خواهدداد

مشاهده

بنام زدن خودرو

سلام، به طرفیت فروشنده ای که به شما فروخت وایادی قبلی دادخواست الزام به تنظیم وانتقال سندتقدیم نمایید.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،دادخواست اعسار(نداشتن تمکن مالی)وایسار(دارای تمکن مالی)درهرزمانی قابل تقدیم به دادگاه می باشد.موفق باشید

مشاهده

طلاق غیر توافقی

سلام،صرف ادعای زن کفایت نمی کند،بلی اگرشرایط بخشش خلاف باشد می تواند درخواست کند‌موفق باشید

مشاهده

تناقض در آرای صادره فی ما بین دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی ( ملاک کدام حکم است)

سلام،به نظرمیرسدشکل سؤال غیرمتعارف است زیراپس از ابرام دیوان، پرونده به تجدید نظرنمی رود،بلی درصورتیکه دیوان دادخواست رابپذیردوبه دادگاه هم عرض ارجاع دهدآنچه که دراین مرحله حکم میکند صائب است.موفق باشید

مشاهده

ارائه اصل چک به دادگاه

سلام،تمامی مدارک واسناداعم ازچک ، عقدنامه،سند خانه و...برای ارائه به دادگاه بایدکپی برابراصل باشد،لیکن درموعددادرسی درصورتیکه قاضی تقاضای رؤیت کند ویاطرف مقابل ادعای نادرستی آن سندراداشته باشد بایداصل سندومدرک راتقدی...

مشاهده

سلام

سلام،بادادن وکالت ووکالت درتوکیل که نوعادروکالتنامه های رسمی نوشته میشود،قطعا همسرشماباگرفتن وکیل حکم طلاق راازدادگاه خواهدگرفت وبه جنابعالی هیچ برگه ای ابلاغ نخواهدشد،فقط ازطریق رایانه دادگاه محل تقدیم دادخواست می...

مشاهده

قولنامه صوری

سلام،اگرمشاوراملاک وشهوددیگردرزمینه ادعای شماگواهی کنندمی توانیدرأی به نفع خود بگیرید،تقاضای ابطال معامله مبنی برصوری بودن،موفق باشید

مشاهده

مهاجرت به ایتالیا

سلام،وارداین مقال نشویدزیراکه مقیم شدن در کشورهای غربی به سادگی نیست ونوعاگرفتاراقداماتی خواهندشدکه پشیمانی آن راه برگشت ندارد،مواظب پولهایت باش!موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام،باتوجه به تجریدی بودن چک،بایددروجه دارنده چک کارسازی شود،راه های اثبات اینکه بخشی ازوجه چک راپرداخت نمودیدوجوددارد اماکاروکیل دادگستری است،اینجامحل توضیح نیست.موفق باشید

مشاهده

پرسش

سلام،راه حل این است که 8نفرتان یک وکیل بوشهری بگیریدتاموضوع راپیگیری نماید.موفق باشید

مشاهده

راهنمایی حکم های صادره در ابلاغیه الکترونیک

سلام،یعنی شکایت ردشده،ضمنا شاکی حق اعتراض داردتا پرونده به دادگاه برود.موفق باشید

مشاهده

حقوقی کیفری

سلام،باتوجه به اینکه برای اثبات موضوع دلیلی ندارید می توانیدازطریق پرینت بانک وپیامک ها دررابطه با ردوبدل شدن پولها به انضمام اتیان سوگنددادخواست تقدیم دادگاه نمایید.موفق باشید

مشاهده

دریافت پارکینگ ثبت شده در سند تک برگی

سلام،برای این منظورتأمین دلیل کنیدوعلیه فروشنده دادخواست بدهید.موفق باشید

مشاهده

چگونگی معرفی خوانده محبوس در زندان به دادگاه

سلام،لازم به ذکربند نیست،صرفانشانی ونام زندان را درستون مربوط قیدکنید کافی است،واگرآدرس ونشانی ازوی نداریدتقاضای ابلاغ قانونی ازطریق آگهی روزنامه رااستدعانمایید.موفق باشید

مشاهده

حادثه کار

سلام،دادگاه های تجدیدنظرمیتوانندهم شکلی وهم ماهیتی پرونده را بررسی کنند وحکمی خلاف رأی بدوی بدهند،بنابراین درتجدیدنظراگردلایل کارشناس راقوی ندانندباتقاضای تجدیدنظرخواه قرارجدید صادرمی کند.موفق باشید

مشاهده

ابلاغ واقعی

سلام،اگرمخاطب ابلاغ(ابلاغ شونده)شخصا امضانمایدابلاغ واقعی است،ولی غیرازاین، به آن هاابلاغ قانونی گفته می شود،که هرکدام ازاین ها بارحقوقی مربوط به خودرادارد.موفق باشید

مشاهده

تهمت و افترا

سلام،باتوجه به اینکه تقاضای سازش نموده شایدنظرش خیرباشد،درهرحال جلسه دادگاه شرکت کنیدحرفش راگوش کنیددرصورتی که سندی ارائه نموده باشدواین سندراشما امضا ننموده باشیددرهمان دادگاه تقاضای استکتاب(خط شناسی) نمایید،نهایت...

مشاهده

زمین

سلام،تصورمی کنم که این موضوع مربوط به شهرداری میشود،لیکن اگربرابرنقشه های شهرداری طرف مقابل شما رفع مانع نکرد،می توانید با عنوان مزاحمت ازهمسایه خویش شکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

زمین های مشاع

سلام،سؤال غیرقابل پاسخ است،منظورپرسشگرعزیزافراز یاتفکیک ویا تحدیدحدوداربعه است؟معلوم نیست، درصورت امکان سؤال راروشن ترمرقوم نمایند.موفق باشید

مشاهده

شکایت از وکیل

سلام،پرسشگرگرامی سؤال شمادوفرض دارد،فرض 1-اگرکاری نکرده منظورنتیجه به نفعتان نیست وکیل وظیفه خودراانجام داد2-نوشتیدحتی یک باربه دادگاه نرفته،اگرمنظوراین باشدکه تمبرباطل نکرده وپرونده رامطالعه نکرده وجه پرداختی ازوکی...

مشاهده

مشاوره حقوقی

سلام،چنانچه ازدست کسی موادمخدر یامشروب بگیرندویاازمحل کارویازندگی وی کشف کنند مورد مجازات قرارمیگیردولذاصرف گفتن دیگری تأثیری ندارد.موفق باشید

مشاهده

چک و خیانت در امانت

سلام،می توانی باموضوع خیانت درامانت شکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

اعتراض به جریمه و حبس مشروب

سلام،هرچندنمی شودگفت که چه کاری بهتره چون سؤال مبهمه،ولی به هرجهت به نظرمی رسداینکه وفق ماده442قانون آیین دادرسی کیفری پیش ازپایان مهلت تجدیدنظرخواهی بارجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی راازخود ساقط کنیدمن...

مشاهده

دیه

سلام،اجرای احکام همان دادگاه براساس مبلغ دیه کل،وجدول موجودوبه ریال محاسبه می کند.موفق باشید

مشاهده

تاخیر و تادیه

سلام،چنانچه مطالبه وجه، موضوع طلب ازبابت وجه رایج باشدتأخیرتأدیه دارد،لیکن اگرازبابت طلب خریدکالاوامثال آن باشد تأخیرتأدیه ندارد.موفق باشید

مشاهده

اجرای حکم رد اموالی که وجود نداشته باشد

سلام،اجرای احکام برابرلیست تنظیم شده درتأمین دلیل اقدام خواهد کردواگرمال نباشد مثل آن واگرمثل امکان پذیر نباشدقیمت سوق(بازار)محاسبه می گردد.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،شما هنوزدوشیزه هستیدبه عبارتی هنوزعروسی نکردیدودرخانه پدری زندگی می کنید نفقه به شماتعلق نمی گیرد.موفق باشید

مشاهده

شکایت از خانواده

سلام،سؤال گویانیست مادرزن که نمی تواند بچه راببرد،بنابراین منظورتان این است که خانم شما منزل راترک کرده وطبعا بچه شیرخوار راهمراه خودبرده ، بایداول اقداماتی راعلیه همسرتان درجهت تمکین داشته باشید تابعدامحکوم به پرداخ...

مشاهده

چک

سلام،باتوجه به اینکه تنهامدرک شما فیلم وصدای بدهکار می باشد دادخواست به دادگاه تقدیم کنید وفیلم را درقالب سی دی یافلش ضمیمه کنیدضمنا فیلم دلیل محسوب نیست لیکن قاضی به عنوان اماره رأی به نفع شما خواهدداد.موفق باشید

مشاهده

دریافت دیه

سلام،باحکمی که داریدبه اجرای احکام همان دادگاه مراجعه کنیدوتقاضای اجرای حکم واخذدیه برابردادنامه راداشته باشید.موفق باشید

مشاهده

حضانت پسر 3 ساله

سلام،چنانچه خانم شماصلاحیت نگهداری فرزندرا وفق قانون ازدست داده باشد،شما می توانیدحضانت بگیریددرغیراین صورت تا7سالگی درحضانت مادرمی باشد.موفق باشید

مشاهده

حق الزحمه مشاوره و وکالت برای خرید واحد مسکونی

سلام،درصورت صلاحدیددادراه ، درخدمتم

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام،درفرض سؤال برای هردونفردادخوست الزام به انجام تعهدوفق قرارداد تنظیمی تقدیم کنید.موفق باشید

مشاهده

ورود پلیس به منزل با حکم قضایی

سلام،ضابطین قضایی باحکم قضایی می توانند ازاماکن مسکونی وغیرمسکونی بازرسی وتفتیش نمایند،هرچندبار،بنابراین ربطی به شکایت واهی یاغیرواهی ندارد،ضمنااگرپلیس برابرصورتجلسه اقدامات خودرا گزارش نماید شکایت از پلیس بی مورد...

مشاهده

حادثه کار

ازهردو آیین دادرسی استفاده می کند.موفق باشید

مشاهده

برگه امین موقت

سلام، بایدبه بهزیستی محل خودتان مراجعه نماییدوازپیداشدن این بچه توسط شمادرخیابان رااعلام نمایید .موفق باشید

مشاهده

ورود به عنف و تخریب و ضرب و جرح

سلام،علاوه برشکایتی که لازم است باید شاهد هم داشته باشیدوبرای اینکه شکایت شما مستند باشدبه پزشکی قانونی مراجعه کنید‌‌.

مشاهده

توقیف ماشین خاور

سلام،سوال ناقص است

مشاهده

پیدا کردن متهم با حکم جلب سیار

سلام،مدت زندان روشن می نمایدکه وجه چک زیاد نیست لذایافتن این افرادمتواری به سادگی نیست حتی ازطریق وسایل مخابراتی حمایت نمی شوید،مواظب بقیه پولتان باشید

مشاهده

تصرف در زمین پدری

سلام،چون فعلادرید(تصرف)آنهااست وعلاوه اینکه آنان نوشته ای دارند وشما هیچ مدرکی ندارید ، ازطرفی همه به رحمت ایزدی پیوستندوسالهای طولانی ازموضوع گذشته است،لذا اقدامات نتیجه ای ندارد . موفق باشید

مشاهده

فسخ قرارداد

سلام،بعدازمنقضی شدن قراداد، همه چیز به حالت سابق برمی گردد ،وفسخ قوانینی داردکه دراین بحث جایگاهی ندارد.موفق باشید

مشاهده

اعتراض به رای قطعی

سلام،اعسارامری است حدوثی،یعنی امروز متمکن وپولداری ولی شب به جهت زلزله ویا هرچیزدیگرفردا پولی نداری ولذا دادخواست اعسارمحدودیت ندارد هرزمان می توانید اقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

طلب راهنمایی در تصرف عدوانی

سلام،عنوان تصرف عدوانی ندارد،زیراتصرف درملک مشاع عدوانی نیست ، ضمنا داشتن پایان کار وتفکیک نهایی درسند میتواند مشکل شما را حل نماید

مشاهده

اجراییه چک

باسلام،چون شماغیابی صادرکننده چک رامحکوم نمودیدلذا مطابق تبصره 2 - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اين كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامب...

مشاهده

برای اثبات حضور نداشتن در یک درگیری

سلام،این امکان برای شما دیگروجودندارد،زیرا پرونده مختومه شده است،ضمنا قضات ازامکانات مخابراتی کمتراستفاده میکنند.عبارت صحیح این است شما به 6ماه حبس تعزیری محکوم شدیدکه به مدت 5سال تعلیق شده است.موفق باشید

مشاهده

گذاشتن وثیقه

سلام،اگرعرصه وقف باشد اعیان قابل تودیع است

مشاهده

فسخ و فروش

سلام،یک نکته اساسی قابل دفاع دارید، گفتیدبارضایت طرفین فسخ کردید بنابراین اقاله صورت گرفت ومالک می تواند به هرشخصی بفروشد ومصداق فروش مال غیر نیست.موفق باشید

مشاهده

مطالبه بدهی

سلام،متأسفانه ضمانت اجرایی چک بسیار پایین میباشد وراهی که رفتید بیراهه نبود،،،اما اینه!

مشاهده

تحدید حدود

سلام،درهرصورت تحدید حدود به نفع شمااست ودرسندتک برگی حدود اربعه ذکرمی شود

مشاهده

حضور شاهد

شرعادرعقدشهود لازم نیست واین درحالی است که درطلاق دوشاهد ضرورت دارد،درفرض موضوع چون عقد ثبت محضری نشده لزومی برای طلاق ازسوی قانون ندارد ولی دوشاهد لازم دارد

مشاهده

دریافت دفترچه بیمه

سلام بایدبه خدمات درمانی نیروهای مسلح جنب پل سیدخندان کناروزارت دفاع مراجعه کنید ، ضمنا مدارک لازم خصوصا دفترچه قدیمی مادر یا پدر ویاکپی آن راداشته باشید تابه راحتی پرونده پدرپیداشود چون دخترزمانی که مجردباشد میتواندا...

مشاهده

اعتراض به رای اداره مالیات بر ارث

موضوع شما بادفتریکی ازمراجع تقلیدحل خواهدشد

مشاهده

بدهکاری خودرو

اگرمعامله ها باقولنامه که قانونی است صورت گرفته ، موضوع حقوقی است،به نظراینجانب صبرکنید تاآخرین خریدار ،دادخواست به دادگاه بدهدوشمابامعرفی دوشاهد ،می گوییدمن وفق قولنامه فلان مبلغ طلبکارم

مشاهده

مهریه

شما می توانیدباتقدیم دادخواست تقاضای اعساروتقسیط راازدادگاه داشته باشید...درصورت نیاز به نوشتن دادخواست تماس بگیرید

مشاهده

معامله خودرو

احتمالا منظورسائل شکایت ثالث است نه مالک قبلی،لذا دراین حال برابرقولنامه ای که دارید به دادگاه مراجعه وسندراضمیمه نمایید

مشاهده

درخواست ثمن معامله توسط وراث

سلام،نظرمن اینه که،اثبات صوری بودن انتقال بسیار سخت است،زیراشخص انتقال دهنده فوت کرده واحتمال صلح ویا... میتواندباشد .

مشاهده

خسارت فسخ مبایعه نامه

سلام،به نظرمی رسد که درمبایعه نامه کلمه خسارت همان وجه التزام ناشی ازعدم ایفاء تعهد میباشد،لذاتقاضای اخذوجه توافق شده ،هم قانونی است وهم شرعی،دادگاه براین مبنا رأی خواهدداد،درخدمتیم

مشاهده

بیمه آتش سوزی

سلام،بیمه درست گفته ، تنهاراه اینه که دادخواست مطالبه وجه خسارت ازهمسایه راداشته باشید،ضمنااگربنای این اقدام رادارید ازطریق شورای حل اختلاف تقاضای تأمین دلیل داشته باشید

مشاهده

معاونت در جعل

سلام،سوال شماروشن نیست،اگرتاکنون اثبات نشده به سادگی قابل اثبات نیست،لذاموضوع بسیارظریف است و باید وکیل ورودکند،درخدمتیم.

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام،عسروحرج دردادگاه باارائه اینگونه مسایل قابل اثبات نیست وبافرض سوال شما باطلاق موافقت نخواهد شد

مشاهده

طلاق

سلام،بعدازجاری شدن صیغه عقد زن وشوهر نست به هم حقوقی دارند،ازجمله مهریه حق زن است ودرهرحال باید شوهرآن را بپردازد. پراید چون بنام شماست ربطی به مهریه ندارد مگر امضایی داده باشید که ازمهریه شماکسرگردد.

مشاهده

اظهارنامه قسطی کردن چک برگشتی

باسلام،برای تقسیط باید دادخواست اعساروتقسیط بدهید ودونفرشاهددرداگاه جهت اینکه درحال حاضر توانایی پرداخت به صورت یکجاراندارید شهادت بدهند،تنهاراه همینه.

مشاهده

فاکتور فروش

باسلام واحترام،فاکتوری که به مشتری می دهید ارزشی برای مطالبه وجه ندارد ولی اگر نسیه ویااقساط به مشتری،جنسی می فروشید حتما یاباید درفاکتورقیدشودوذیل فاکتورامضامشتری باشدویا جداگانه ازایشان رسید بکیرید ،لازم به ذکراست ...

مشاهده

تهدید و فحاشی به ناموس

فحاشی ازطریق پیامک، شلاق ازنوع تعزیر دارد واگر فحاشی درحد قذف باشد( مثل اینکه بگوید زنازاده ) باید حد جاری شود.تهدید به قتل اگر اثبات شودازدوماه تا دوسال زندانی دارد،ضمنا ظرافتهایی برای اثبات وجوددارد که اگر مایل بودید ب...

مشاهده