مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 1911)

سفته

سلام،سوال مفهومی نداشت

مشاهده

مشاوره

سلام،بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

دیسک کمر در حین خدمت

سلام،بایدصورت سانحه داشته باشی،صرف ادعا فایده ندارد

مشاهده

برگشت معامله یا توقیف خودرو

سلام،همین مطالب رابرایش اظهارنامه بفرست

مشاهده

تعویض پلاک ناموفق

سلام،راهورمحل تعویض به شماخواهدگفت

مشاهده

مقیم کانادا

سلام،بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

هزینه اصلاح‌ سند

سلام،فرمول منطقه ای اداره ثبت دارد،مراجعه نمایید

مشاهده

استرداد جنس بی کیفیت

سلام،پروسه دادگاه هزینه اش زیاداست،پیشنهادمیکنم به اتحادیه اصناف شکایت کنید

مشاهده

حریم جاده

سلام،قیمت منطقه ای تعلق میگیرد

مشاهده

حقوقی

سلام،بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

حادثه

سلام،بعیدمیدانم

مشاهده

تعیین درصد جانبازی

سلام،راه رادرست رفتی،همه چیزبستگی به کمیسیون دارد

مشاهده

در خصوص تصادف با ماشين ديگر هنگام رانندگی با موتور بدون گواهينامه و زير سن قانونی

سلام،پیشنهادمیشودهمراه بامدارک بایک وکیل حضورا مشورت نمایید

مشاهده

فرار از دین

سلام،پیشنهادمیشودهمراه بامدارک بایک وکیل حضورا مشورت نمایید

مشاهده

دادگاه تصادفات

سلام،آنچه مدارک موجود است ببرید

مشاهده

درخواست نفقه صغیر

سلام،به تأمین اجتماعی مراجعه کنید

مشاهده

نيابت

سلام،غیابی حکم بگیریدوممنوع الخروجش کنید،دربرگشت توی فرودگاه جلب مبشود

مشاهده

زمان رفع نقص پرونده

سلام،حقوقی هاهم بایدثبت ثناداشته باشند

مشاهده

خريد خودرو قولنامه ای

سلام،پیشنهادمیشودهمراه بامدارک بایک وکیل حضورا مشورت نمایید

مشاهده

چک باطل کردن

سلام،چک باطل شدنی نیست

مشاهده

توقیف خودرو بابت مهریه

سلام،اولابرای آزادی خودروراهی نیست ثانیابرای پرداخت بقیه مهریه اعساربدهید

مشاهده

حضانت نوه پسری

سلام،13ساله ازموضوع حضانت خارج است،بایدخودش تصمیم بگیردکجا زندگی کند

مشاهده

اتهام و شهادت دروغ

سلام،پیشنهادمیشودهمراه بامدارک بایک وکیل حضورا مشورت نمایید

مشاهده

ترك منزل توسط زن و مخفی بودن

سلام،خداعاقبت ماراختم به خیرکند

مشاهده

اعتراض ثالث

سلام،بلی،پیشنهادمیشودهمراه بامدارک بایک وکیل حضورا مشورت نمایید

مشاهده

چک

سلام،اگرباوانت کارمیکنید،خیر

مشاهده

توقیف اموال

سلام،دارنده چک قانونامیتواندتاریخ چک رابنویسد،اگرسندبنام شماباشدمیتواندتوقیف نماید

مشاهده

انحصار وراثت

سلام،حق شمامحفوظ است،زیراتاحکم موت فرضی ازدادگاه صادرنشده باشدپدرشمازنده است وارث می برد

مشاهده

پیگیری حق و حقوق

سلام،به هیئت حل اختلاف اداره کارشکایت کنید

مشاهده

خسارت تاخیر و تادیه

سلام،محاسبه وملاک ،اعلامی شاخص بانک مرکزی است

مشاهده

سلام من بسیج تمام وقت سپاه هستم

سلام،منتظررأی کمیسیون باشید

مشاهده

اعسار

سلام،خیرزیراشماضامنید

مشاهده

بازنشستگی پیش از موعد

سلام،به دیوان عدالت اداری شکایت نمایید

مشاهده

شکایت فک پلاک

سلام،میتوانیدشکایت کنید

مشاهده

ملکی

سلام،پیشنهادمیشودهمراه بامدارک بایک وکیل حضورا مشورت نمایید

مشاهده

صلح نامه

سلام،پیشنهادمیشودهمراه بامدارک بایک وکیل حضورا مشورت نمایید

مشاهده

اراضی کشاورزی

سلام،پیشنهادمیشودهمراه بامدارک بایک وکیل حضورا مشورت نمایید

مشاهده

اراضی کشاورزی

سلام،پیشنهادمیشودهمراه بامدارک بایک وکیل حضورا مشورت نمایید

مشاهده

تصادف رانندگی

سلام،اعتراض به کروکی اولیه داشته باشیدوتقاضای کارشناس نمایید

مشاهده

تصادف

سلام،تقصیرربطی به گواهینامه ندارد

مشاهده

دادخواست حصر وراثت

سلام،پروسه طولانی داردپیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

مبلغ غرامت

سلام،اعتراض نمایید

مشاهده

سانحه حین خدمت

سلام،صورت سانحه ازیگانتان بگیرید

مشاهده

عدم پرداخت خسارت

سلام،کروکی دارید؟

مشاهده

عدم تعویض پلاک و زدن سند

سلام،اظهارنامه حضوردردفترخانه

مشاهده

مالیات اجاره مغازه

سلام،پروسه طولانی داردپیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

الزام به پرداخت وجه خودرو

سلام،اظهارنامه حضوردردفترخانه همراه باتاریخ حضوربدهید،اگرحاضرنشددادخواست تقدیم دادگاه نمایید

مشاهده

درخصوص شلاق کیفری

سلام،پرونده مختومه خواهدشد

مشاهده

اعاده حیثیت در مورد شکایت واهی سرقت

سلام،چنانچه مدارکی مبنی براثبات ادعاداشته باشید میتوانیدشکایت کنید

مشاهده

استرداد فرزند مشترک

سلام،معتادهم باشدحق ملاقات دارد

مشاهده

قرارداد

سلام،پروسه طولانی داردپیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

اجرای حکم

سلام،اجرای احکام چک قبول نمیکند

مشاهده

طلاق طبق بند 10 سند ازدواج

سلام،وضعیت فعلی درنظرگرفته میشود

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،پروسه طولانی داردپیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

کلاهبرداری خرید خودرو

سلام،پروسه طولانی داردپیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

مقدار غرامت از سپاه

سلام،به اجرای احکام مراجعه نمایید

مشاهده

قرار نهایی در مورد مشروبات الکلی

سلام،قرارنهایی،یعنی کیفرخواست صادرشد

مشاهده

طلاق و حضانت

سلام،پروسه طولانی داردپیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

فردی 4ماه پیش به بردارم با ماشین زده فرار کرده بردارم فوت کرده

سلام،ازصندوق تأمین خسارت بدنی درخواست دیه نمایید

مشاهده

در خصوص خرید ملک و فسخ معامله

سلام،پیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

درخواست لایحه

سلام،کاری نمیشودکرد

مشاهده

سوء پیشینه سربازی

سلام،خیالت راحت باشه،موفق باشید

مشاهده

هزینه های بخش اختصاصی آپارتمان

سلام،ازمدیربخواهیدتصمیم بگیردزیرامشاعی محسوب است

مشاهده

اجرت المثل

سلام،پروسه دادرسی است

مشاهده

تامین خواسته

سلام،خودروی شماتوقیف میشود

مشاهده

بازنشستگی

سلام،پیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

حبس تعلیقی

سلام،حبس قبلی نیزدرانتظارشمااست

مشاهده

اعسار مهریه و تجدید نظر خواهی

سلام،به این لایحه گفته میشودتبادل لایحه،بنابراین این تبادل بسیارمهم است وقبل ازنوشتن لایحه بایدیک وکیل آن رابخواند

مشاهده

در خصوص طلاق

سلام،پیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

ترک منزل توسط شوهر

سلام،بلی،نفقه فرزندان برپدرواجب است

مشاهده

خرید خودرو

سلام،پیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

تصادف

سلام،پیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

کلاهبرداری

سلام،راه رادرست رفتید،بگردپیداش کنید

مشاهده

در مورد چک

سلام،کیفری نیست،اعساروتقسیط راه حله

مشاهده

شکایت از ... خودرو

سلام،شرکت های خودرویی قانون ندارندبخشنامه دارند،نمیدانم

مشاهده

ادعای جعل چک برگشتی توسط کارفرما

سلام،همین مطالب رادرداگاه عنوان نمایید

مشاهده

جرایم رایانه ای

سلام،پیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

فسخ معامله

سلام،بلی،اظهارنامه فسخ بدهید

مشاهده

قرارداد ملکی

سلام،پیشنهاد می شودهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

تخریب تبصره 2 و 3

سلام،باپرداخت حل خواهدشد

مشاهده

ضمانت چک

سلام،سالهابگذردضامن،ضامن است

مشاهده

پرداخت نکردن سر رسید

سلام،جلب نخواهی شدمبلغ کمی هم شده بدهیدباشما راه می آیند

مشاهده

تنظیم سند

سلام،فرارازدین پروسه طولانی داردهمراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

شکایت از شریک

سلام،بلی میتوانیدتوقیف کنید

مشاهده

محاسبه دیه تصادف

سلام،اجرای احکام به روزمحاسبه خواهدکرد

مشاهده

اگر مبلغ رهن توسط موجر پرداخت نشود باید چه کاری انجام بدهم

سلام،باانقضای اجاره دادخواست به دادگاه تقدیم کنید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،سوءپیشینه لحاظ نمیشود،ازسیستم حذف نمیشود

مشاهده

فاکتور فروش و خرید

سلام،همراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

تغییر آدرس برای گرفتن پلاک

سلام،به نمایندگی مراجعه کنید

مشاهده

گزارش خلاف واقع توسط دفتر اسناد رسمی

سلام،همراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

خسارت تاخیر تادیه و لاشه ی چک

سلام،قانونی بوده هنگام تسویه ازاجرای احکام لاشه چک رادرخواست کنید

مشاهده

دعاوی خانوادگی

سلام،همراه بامدارک حضورابایک وکیل محلی مشورت نمایید

مشاهده

منع خدمات شناسنامه

سلام،کسانیکه تابعیت ایشان مشکوک است ازخدمات سجلی محروم میشوندوبایدبه ثبت احوال مراجعه کنیدومدارک ایرانی بودنتان رابدهید

مشاهده

اتهام ضرب و شتم بدون مدرك پزشك قانونی و صدمه

سلام،مدرک پزشکی قانونی را به دادگاه تقدیم کنید

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،شکایت خیانت درامانت کنید

مشاهده

استرداد لاشه چک

سلام،همراه بامدارک حضورابایک وکیل مشورت نمایید

مشاهده

در مورد زمین کشاورزی

سلام،اگروکیل داریداطمینان کنید

مشاهده

رفع تصرف با رای بدوی دادگاه کیفری

سلام،تاقطعی شدن حکم امکان ندارد

مشاهده

رضایت شاکی پس از قرار منع تعقیب

سلام،بله امکان پذیر است و شاکی می تواند از قرار ترک تعقیبی که برای شما صادر شده یک بار عدول(برگشت) کرده و تا یک سال مهلت دارد مجددا شکایت خودش را علیه شما برای یک بار پیگیری کند

مشاهده

حادثه در پادگان

سلام،دنبال صورت صانحه باش،غرامت تعلق میگیرد

مشاهده

فسخ قرارداد آرایشگاه زنانه

سلام،سعی کن ریش سفیدی حل شود

مشاهده

عدم بیمه از طرف کارفرما

سلام،اداره کاربه نفع شماحکم خواهدداد

مشاهده

خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع

سلام،درودبه همکارعزیزکه مشروح جواب دادند

مشاهده

در رابطه با دروغ در ازدواج و کلاهبرداری

سلام،به شریک زندگیت هرگزسوءظن نداشته باش،عاقبت خوبی ندارد

مشاهده

سند

سلام،به طرفیت صاحب سنددادخواست بدهید

مشاهده

مدت زمان طلاق

سلام،اگرسامانه ثناثبت نام کردید مطلع خواهیدشد،زمان بستگی به شهروشعبه رسیدگی کننده دارد

مشاهده

معلول حین خدمت (بعنوان بسیجی)

سلام،معلول خدمتی بلی،جانبازی خیر

مشاهده

دریافت سند تفکیک آپارتمان

سلام،بستگی به پایان کاردارد

مشاهده

استفاده از وان جکوزی در آپارتمان

سلام،بستگی به قراردادفیمابین دارد

مشاهده

تخلفات

سلام،جریمه

مشاهده

اثبات حجر

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

ملکی

سلام،بامن تماس بگیرید ـــــ بابل09112177584

مشاهده

سلام

سلام،دادخواست بدهیدحکم به نفع شماخواهدبود

مشاهده

سوال

سلام،بلی

مشاهده

مطالبه ی حقوقم به عنوان یک زن شاغل از همسرم در زمان طلاق

سلام،شمامیتوانیددرخواست اجرت المثل کنیدزیرااثبات اینکه به ایشان پول داده اید بسیارسخت است

مشاهده

فسخ ساقط

سلام،اگرعیب پنهان داشته میتوانیددرخواست کارشناس کنید،درصورت تأییداقدامات بعدی دارد

مشاهده

مزاحمت ناموسی

سلام،اثبات موضوع مشکل است

مشاهده

داداگاه تجدید نظر

سلام،بستگی به شعبه دارد

مشاهده

مطالبه وجه و دیه کیفری

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

وکالت بلاعزل بعد از فوت

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

حق و حقوق سرایدار

سلام،به اداره کارمحل شکایت کنیدرسیدگی خواهدشد

مشاهده

همسر موقت

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

تنزل پست سازمانی

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

آدم ربایی

سلام،1ــ بلی2ـــخیر3ــ خیر،امااگررضایت بگیریدمیتوانیدتقاضای تخفیف مجازات داشته باشید

مشاهده

سر خوردن و تصادف در اتوبان

سلام،اگرکروکی افسرراقبول نداریداعتراض کنیدوتقاضای هیئت کارشناسان استدعاکنید

مشاهده

فروش ماشین چک

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

یک نفر از کارت بنده برداشت کرده

سلام،بایدبرای خوددلیلی مثل دونفرشاهدداشته باشیدوگرنه بااتیان سوگندازدادگاه بخواهید

مشاهده

صورتجلسه شورای ده

سلام،بلی،زیراصفحات بانوشته های آخرصفحه پیوستگی دارد

مشاهده

کلاهبرداری

سلام،شکایت فروش مال غیرنمایید

مشاهده

توقیف غیرقانونی

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

الزام به سند خودرو

سلام،دادخواستی به طرفیت ایادی قبلی مبنی برالزام سندتقدیم دادگاه نمایید

مشاهده

گم شدن پرونده

سلام،اثبات موضوع باتوجه به اینکه پدرتان فوت کرده بسیارسخت است،لیکن راه هایی وجودداردکه ازطریق بنیادشهیدقابل پیگیری است،خداباشهدامحشورش نماید

مشاهده

دیه تصادف

سلام،بستگی به نظریه پزشکی قانونی دارد

مشاهده

دیه وخسارت

سلام،درصدراقاضی اجرای احکام تعیین میکند

مشاهده

دیوان عدالت اداری

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

محاسبه سخت و زیان آور

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

خرید ملک مشاعی که کسری متراژ دارد

سلام،اگرفاقدمساحت خریدیدحکم به نفع شمانخواهدبوداما توصیه میشودبه یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

دادخواست تجدیدنظر. فرجام خواهی

سلام،میتوانیددرفرجه 20روزازتاریخ ابلاغ اعتراض نمایید

مشاهده

در مورد چک

سلام،کیفری نیست خیالت جمع

مشاهده

مفهوم قرار اصداری

سلام،یعنی قراری که صادرشده قطعی است

مشاهده

باسلام و درود

سلام،مالک مقصرنیست

مشاهده

تنفیذ مبایعه نامه

سلام،ازطریق شورای حل اختلاف

مشاهده

استرداد فرزند

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

شکایت .........

سلام،یک باردیگراگرازیکسال نگذشته باشدمجددامیتوانیدشکایت خودراادامه دهید

مشاهده

حقوق مستمری

سلام،فقط یک حقوق میتوانیدبگیرید،لیکن هرکدام ازحقوق بیشتراست تقاضای آن رادرخواست نمایید

مشاهده

پارک خودرو

سلام،بستگی به مدیرمجموعه دارد

مشاهده

مهریه

سلام،بایدمبلغ مشابه هم باشدتاتهاترصورت بگیرد

مشاهده

خرید بیمه و سابقه سربازی

سلام،بایدبیمه بشویدوتقاضای خریدبیمه سربازی رادرخواست نمایید،میشود

مشاهده

تبدیل وضعیت فرزندان شاهد

سلام،به کارگزینی شرکت نفت

مشاهده

فروش مال غیر

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

تغییر کاربری

سلام،بعداز3سال مشمول مرورزمان میشود

مشاهده

غرامت سربازی

سلام،خیر،میتوانیدبرای اخذغرامت درصورت داشتن صورت صانحه اقدام نمایید

مشاهده

فسخ مبایعه نامه املاک

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

خانواده

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

تنفیذ ضمنی و فعلی

سلام،بااظهارنامه

مشاهده

جزایی

سلام،ازباب تسبیب این شخصی که رفته غسالخانه ضامن است

مشاهده

صلح ملک

سلام،صلح وفسخ آن شرایطی داردکه به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

عمل كردن حين خدمت

سلام،اگرپزشکی قانونی ادعای شماراتأییدنماید،بلی

مشاهده

تجدید نظر

سلام،تخلف نیست

مشاهده

ابطال گواهی ثبت علائم

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

تغییر وضعیت شغلی از قراردادی به پیمانی

سلام،بستگی به نیازاداره مربوطه دارد

مشاهده

تقسیم ترکه بعد از وکالت بلاعزل

سلام،به یکی ازوکلاحضورامراجعه نمایید

مشاهده

ديه

سلام،دیه به شماتعلق میگیرد،بعضاارش هم پرداخت میشود،نظرپزشکی قانونی مهم است

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

سلام،طلاهامتعلق به شمااست،نفقه رابایدمردبدهد،اگرندادشمابه عنوان ترک انفاق شکایت کنید

مشاهده

دیه راننده مقصر

سلام،هیچ یک ازسؤالات شمارانمیتوان جواب حتمی داد

مشاهده

مستمری بهزیستی

سلام،بهبهزیستی مراجعه نمایید

مشاهده

فروش ملک مشاعی

سلام،یک خانه جزءمستثنیات دین هست اگرهمین باشد

مشاهده

سند خودرو

سلام،دادگاه مدارک شمارابررسی خواهدکردوبه نفع شماحکم میکند

مشاهده

طلاق به درخواست مرد

سلام،سکه قدیم وجدیدنداردمیتواندقدیمی هم بدهد،میتوانیدبه اجرای احکام واگذارکنید

مشاهده

حمل مواد مخدر

سلام،علاوه برجریمه زندانی هم دارد،تخفیف میشودگرفت بایدپرونده مطالعه شود

مشاهده

وام مسکن واحد پیش خرید

سلام،بایدبابانک مذاکره کنیدودلیل تخلف رابیابید

مشاهده

انتقالی

سلام،ازطریق دادیارناظرزندان

مشاهده

حقوقی و کارشناسی

سلام،بستگی به دستورقاضی دارد

مشاهده

دیه تصادف

سلام،به بازرسی شرکت بیمه مراجعه کنید

مشاهده

اطلاع از کاراموزی

سلام،به یکی ازوکلامراجعه کنید

مشاهده

شرب خمر

سلام،حکم رابه راهورنشان دهیدگواهینامه آزادخواهدشد

مشاهده

قصور پزشکی

سلام،بایدبه پزشکی قانونی مراجعه کنیدوبرابرنظریه عمل کنید

مشاهده

انتقالی

سلام،بایدازطریق دیوان عدالت اداری شکایت کنید

مشاهده

عدم تغییر

سلام،تغییرات مربوط به تحقیق ومطالعه پرونده است،که نام آن نظارت میباشد.

مشاهده

پرداخت دیه

سلام،ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شودو بريدن هر بندي از انگشتهاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.

مشاهده

توقیف خودرو بابت مهریه

سلام،خودروشخصی قابل توقیف میباشد.

مشاهده

طلاق توافقی

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشورت نمایید.

مشاهده

قدر السهم هزینه شارژ گاز مصرفی

سلام،شارژواحدبه نفرنیست،هرچندتوافقی باشدبه توافق عمل میشود.

مشاهده

اجاره

سلام،اثبات آن سخت است.

مشاهده

سوال حقوقی

سلام،بایدمعوقه ی نفقه رابپردازد.

مشاهده

موجر و مستاجر

سلام،به شورای حل اختلاف مراجعه ودادخواست تقدیم کنید.

مشاهده

قيم نامه

سلام،فعلا اختیاری ازحیث مطالبی که فرمودیدندارید.

مشاهده

جرایم رایانه ای

سلام،سوءپیشینه نداریدولی درتوضیحات ذیل عدم سوءپیشینه قیدمیگردد

مشاهده

توقیف اموال

سلام،ازطریق اجرای احکام دادگستری.

مشاهده

سئوال حقوقي

سلام،درصورتی که شرایط مهیاباشدبلی.

مشاهده

سند ماشین

سلام،پاسخ داده شدقبلا

مشاهده

سند خودرو

سلام،میشودمستقیم به نام شخص ثالث تنظیم نمود.

مشاهده

اجاره انبار

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشورت نمایید.

مشاهده

فروش اقساطی امن

سلام،معامله به شرط تملیک نمایید.

مشاهده

سایت همسریابی

سلام،بایدپاسخگوی شکایت باشید.

مشاهده

درخواست مطالبه

سلام،دادخواست به دادگاه مبنی برمطالبه وجه بادلیل شاهدیااتیان سوگند.

مشاهده

صلح عمری

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشورت نمایید.

مشاهده

هزینه ایزوگام پشت بام در آپارتمان

سلام،مشاعات به عهده همه واحدهااست.

مشاهده

اختلاف زناشویی

سلام،واقعیت رابه همسرتان بگویید.

مشاهده

راهنمایی

سلام،اگرنقدادریافت کرده پس شرط معناندارد،درهرصورت بایدقراردادمطالعه شود،کجای شمال؟تماس بگیرید

مشاهده

دیه ترک خوردگی استخوان ساعد و پارگی 70 درصدی پرده گوش

سلام،پرونده ها پیچیدگی هایی دارندکه گمانه هاشایدخطاباشد.

مشاهده

جعل و خوردن سهم اعضا توسط شریکم

سلام،جعل جرم جزایی است بایدشکایت کنید.

مشاهده

راه حل استرداد چک برگشتی ضمانت در حالی که اقساط معوقه به روز شده

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشورت نمایید.

مشاهده

حضانت دخترم

سلام،قانونامیتواند،مگرشماثابت کنیدکه صلاحیت نگهداری رانداردوبه مصلحت بچه نیست که درشهرستان باشد.

مشاهده

تعیین تکلیف

سلام،شماهم وکیل اختیارکنید.

مشاهده

تجاوز به عنف

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشورت نمایید

مشاهده

دعوی

سلام،بایدتقاضای کارشناس ازبابت ادعایی که میکنیدداشته باشید.

مشاهده

سفته

سلام،بسیارسخت ومشکل میشود دستگیرکرد.

مشاهده

اهانت

سلام،حتماباجدیت رسیدگی میشود.

مشاهده

یک مقطع تحصیلی رزمندگان

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشورت نمایید.

مشاهده

برائت از جهاد

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشورت نمایید

مشاهده

دستمزد وکالت برای وصول چک

سلام،حدودا10درصدوجه چک.

مشاهده

حق زندگی

سلام،خانم هستیدیاآقا؟

مشاهده

دیه

سلام،اجرای احکام تعیین میکند.

مشاهده

فسخ قرارداد

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشورت نمایید

مشاهده

ندادن پول رهن خانه توسط موجرتا زمان انقضا و درخواست جریمه روزی پنجاه تومن

سلام،بایدقراردادمطالعه شود،ولی توصیه میشودکدخدامنشی حل کنید.

مشاهده

نحوه استفاده از پارکینگی که درسند اختصاصی ذکر شده ولی محل عبور پارک بقیه واحدها را گرفته چگونه است؟

سلام،بایدازدادگاه تقاضای کارشناسی وتنظیم دوباره نقشه پارکینگ رااستدعاکنید.

مشاهده

عدم تمکین

سلام،میتوانیدطلاق بدهید.

مشاهده

تعهد خدمت

سلام،ازطریق دیوان عدالت اداری.

مشاهده

بازگشت به کار

سلام،بایدقبول کند

مشاهده

پاک شدن سوء پیشینه

سلام،سوءپیشینه محسوب نمیشود.

مشاهده

تصادف ماشین با درب باز

سلام،کارشناس تصادفات

مشاهده

ایجاد مزاحمت

سلام،به محض ورودبه دانشگاه به حراست وپلیس 110اطلاع دهیدوموضوع ایجادمزاحمت راقیدنمایند،پس ازآن شکایت کیفری نمایید.

مشاهده

موجر و مستاجر

سلام،دادخواست به شورای حل اختلاف تقدیم نمایید.

مشاهده

پرداخت نشدن حق بیمه

سلام،ازطریق اداره کارمحل

مشاهده

فروش ملک از طریق مبایعه نامه

سلام،به صورت متراژی فروختی یاقطعه؟

مشاهده

کلاهبرداری

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشورت نمایید.

مشاهده

اعسار از پرداخت مهریه

سلام،قانونه،راهنمایی دیگرمتصورنیست

مشاهده

تعیین دیه درفتگی ترقوه

سلام،اجرای احکام براساس حکم تعیین میکند

مشاهده

چگونگی شکایت

سلام،ازطریق پزشک یگان

مشاهده

معلولیت خدمتی

سلام،خدمت وظیفه یاکادر؟

مشاهده

نقض اعاده دادرسی توسط یکی از شعب شهرستان گرگان..

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشاوره بگیرید

مشاهده

خانواده

سلام،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشاوره بگیرید

مشاهده

قوانین مربوط به شهرداری

سلام،بلی،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشاوره بگیرید

مشاهده

مبایعه نامه

سلام،شمامیتوانیدازدادگاه تقاضای فک نمایید

مشاهده

صدمه حین خدمت

سلام،غرامت دارد،جانبازی خیر

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه

سلام،بلی،پیشنهادمیشودبایکی ازوکلاحضورامشاوره بگیرید

مشاهده

دیه پارگی فتق در اثر کار سنگین از کارفرما

سلام،قابل شکایت دردادسرای محل میباشد

مشاهده

چک برگشتی

سلام،اجرای ثبت تأخیرتأدیه ندارد

مشاهده

سوء استفاده از وكالتنامه بانكی

سلام،اگرمطلع ازمرگ مغزی نباشدمانعی ندارد

مشاهده

ضبط مکالمه تلفن

سلام،برای اثبات ادعا مکالمه ضبط شده راارائه دهیدخطری ندارد

مشاهده

مظنون به سرقت

سلام،برویددادگاه تقاضای وکیل معاضدتی نمایید،مجانی

مشاهده

گرفتن تاکسی بدلیل سابقه

سلام،شایدازبابت سن شماگفتندبفروش

مشاهده

حضانت

سلام،فرزندتاهفت سالگی درحضانت مادرمیباشدولی برای گذرنامه ویامسافرت بایدبااذن پدریاولی باشد

مشاهده

حداقل میزان حبس محکوم

سلام،درگیری منجربه ضرب وجرح علاوه بردیه زندان هم دارد

مشاهده

رعب و وحشت

سلام،بعدازتماس وحضورپلیس حتما وی راملاقات کن وازپلیس بخواه که گواهی کندوباهمین گواهی شکایت کن

مشاهده

معاونت در جعل

سلام،خیر،شمامشکلی ندارید

مشاهده

طرح شکایت

سلام‌،مداراکن،حل خواهدشد

مشاهده

مشکل با شوهر

سلام،خیر،قانوناحقی ازاین بابت نداری

مشاهده

بازگشت به کار

سلام،به هیئت تشخیص اداره کارشکایت نمایید

مشاهده

شکایت از کارفرما بدلیل موافقت نکردن با جابجایی با توجه به داشتن بیماری

سلام،این بیماری هایی که فرمودیدبایدازطریق مستندات پزشکی ثابت کنی

مشاهده

مطالبه حق السعی پرداخت نشده 7 سال

سلام،میتوانیدبه اداره کارمراجعه نمایید

مشاهده

طلب سهم الارث

سلام،پیشنهادمی شودبه جهت پیچیده بودن موضوع حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

انتقالی

سلام،میتوانیدازتبعیت ازهمسرمنتقل شوید،اگرنشد،دیوان عدالت اداری

مشاهده

خیانت در امانت چک در دادگاه کیفری

سلام،پیشنهادمی شودبه جهت پیچیده بودن موضوع حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

رضایت مشروط

سلام،رضایت مشروط نداریم،رضایت بایدمنجزباشد نه مشروط ومعلق

مشاهده

خودرو

سلام،برابرمبایعه نامه عمل میشود

مشاهده

مشاعات ساختمان

سلام،پیشنهادمی شودبه جهت پیچیده بودن موضوع حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

سهم از خانه

سلام،پیشنهادمی شودبه جهت پیچیده بودن موضوع حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

اختلاف در مورد پارکینگ

سلام،آنچه درسندثبتی قیدشده درست است

مشاهده

درگیری

سلام،بایدشکایت کنید

مشاهده

عدم تمکین

سلام،شتاب نکن

مشاهده

قرار منع تعقیب

سلام،بایدبرای ادعایی که میکنیدشاهدداشته باشید

مشاهده

برگشت به خدمت

سلام،ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام کنید

مشاهده

میزان دیه تصادف

سلام،بعدازمراحل پزشکی قانونی ونهایت رأی دادگاه مبلغ تعیین خواهدشد

مشاهده

مواد مخدر

سلام،اگرموادی ازایشان نگرفتندنگران نباشید

مشاهده

سیمکارت ایرانسل

سلام،مصالحه کنید

مشاهده

طلاق

سلام،اگربافاکتوراثبات کنیدمتعلق به شمااست،بلی

مشاهده

توقیف منافع زمین خارج از شهر اوقافی بابت مهریه

سلام،به اداره اوقاف محل اطلاع ومراجعه نمایید

مشاهده

مبلغ دیه

سلام،قاضی تعیین میکند

مشاهده

درصد غرامت بیمه

سلام،خیلی نمیشود

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،قانونی توقیف شد،مگرشمامبایعه نامه ازوی داشته باشید

مشاهده

واحد آپارتمان

سلام،دادخواست تقدیم دادگاه نمایید

مشاهده

تصادف ماشین

سلام،سؤال کامل نیست

مشاهده

تخلف سازنده ملک

سلام،پیشنهادمی شودبه جهت پیچیده بودن موضوع حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

اعسار

سلام،ربطی به گذشته ندارد

مشاهده

ابطال سند

سلام،برای مادربزرگ وکیل بگیرید

مشاهده

تنفیذ وصیت نامه عادی

سلام،پیشنهادمی شودحضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

تصادف در چهارراه

سلام،بانظرافسروکروکی،بلی

مشاهده

مطالبه وجه چک

سلام،چک درسررسیدبایدپرداخت شود،دست هرکسی باشد

مشاهده

حقوقی

سلام،حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

معلول خدمتی

سلام،مزایایی ندارد

مشاهده

عقب نشینی

سلام،شماتازمانی که تخریب نکنیدنمیتواننداقدامی کنند

مشاهده

صاحب خانه بی مسئولیت

سلام،مدت رسیدگی بستگی به دادگاه شهرشمادارد

مشاهده

خروج از شرکت

سلام،بلی استعفا بدهید

مشاهده

رفع تجاوز به ملک مجاور

سلام،حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

مهریه

سلام،بخشی ازخودروکه پولش داده شدتقاضای توقیف کنید

مشاهده

محاسبه حقوق بازنشستگی

سلام،معمولادوسال آخرسال محاسبه میشود

مشاهده

شکستن رای

سلام،به رأی اعتراض نمایید

مشاهده

دیه و از کار افتادگی حادثه حین خدمت سربازی

سلام،معمولاغرامت میدهند،بستگی به کمیسیون دارد

مشاهده

سوال قضایی

سلام،امکان اعتراض هست

مشاهده

آیا معلول حین خدمت در زمان جنگ جانباز است یانه

سلام،برای بنیادشهیددرغیرمناطق درگیری وجنگ قابل قبول نیست

مشاهده

حریم پنجره و نورگیر و مزاحمت آن برای همسایه

سلام،برای پنجره ازشهرداری مجوزبگیرید.

مشاهده

محاسبه دیه

سلام،به اجرای احکام دادگاه مراجعه فرمایید.

مشاهده

مطالبه مهریه

سلام،فرارازدین شرایطی دارد.

مشاهده

دیه چشم

سلام،قاضی براساس نظرپزشکی قانونی حکم میکند.

مشاهده

کیفری

سلام،تبریزپرازوکیل خوب است،به کانون وکلا مراجعه نمایید.

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،بایدابتداتقاضای ابطال سندرادرخواست کنید.

مشاهده

مجازات معرفی نکردن مال در پرداخت دیون

سلام،امکان شکایت کیفری وجوددارد.

مشاهده

خودرو توقیفی و مدارک مفقود شده

سلام،تغییرات بایدبراساس قانون باشدوالاخلاف وجرم محسوب میشود.

مشاهده

اشتباهات سهوی حسابداری

سلام،اگرفاکتورهارامیدیدوآنهارابررسی می کرد،دفاع شمااست.

مشاهده

اختلاف

سلام،نگهداری ازسالمندیک وظیفه اخلاقی است،بایدبابچه ها صحبت وارشادکنید.

مشاهده

سند زدن در مشارکت در ساخت

سلام،بایداسنادشمابررسی شود،به یک وکیل حضوری مراجعه نمایید.

مشاهده

سلام وقت بخیر لطفی کنید و مقدار دیه را محسابه کنید

سلام،به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایید.

مشاهده

تنفیذ وصیت نامه

سلام،حضوری به یک وکیل مراجعه نمایید.

مشاهده

محاسبه دیه تصادف

سلام،به اجرای احکام مراجعه نمایید.

مشاهده

انباری و در پاگرد پشت بام

سلام،به شورای حل اختلاف مراجعه نمایید.

مشاهده

تعویض پلاک

سلام،درست گفتندبایدبرای درخواست جدیدهرچندپلاک قبلی راداریداثبات سکونت داشته باشید.

مشاهده

محاسبه دیه تصادف

سلام،به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایید.

مشاهده

بیمه بیکاری

سلام،بعیداست بیمه بیکاری شامل شماشود.

مشاهده

دادخواست استرداد اسناد

سلام،پیشنهاد میکنم حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

مصداق جانبازی در بنیاد شهید

سلام،بنیادشهید به دلایلی جانبازی راقبول نمی کند

مشاهده

فحاشی

سلام،اثبات قذف مشکل است.

مشاهده

وصول شارژ

سلام،ابتدااظهارنامه ارسال نمایید،درصورت عدم پرداخت به شورا مراجعه کنید،مدیرساختمان

مشاهده

آسیب در انجام وظیفه خدمت

سلام،بایدصورت صانحه داشته باشید.

مشاهده

وام مسکن

سلام،مربوط به مقررات بانک هست.

مشاهده

تعدیل اعسار

سلام،بایدبپردازی،سپس مجددتقاضای تقلیل نمایید.

مشاهده

کلاهبرداری ملک

سلام،بانظرجناب فیض آبادی موافقم.

مشاهده

وصيت عهدی

سلام،وراث بایداجازه دهند.

مشاهده

کروکی

سلام،وظیفه کلانتری است که دستورقاضی رامعمول دارد.

مشاهده

مستمری در عقد موقت

سلام،اگرتأمین اجتماعی نفهمد،بلی

مشاهده

اجرت المثل در فقه حنفی

سلام، اجرت المثل در فقه احناف وجود نداشته و زن بهیچوجه نمیتواند آنرا از شوهر خود مطالبه نماید.م،ولی درحال حاضرمطالبه آن برابرقانون حمایت خانواده قابل انجام است.

مشاهده

قوانین مربوط به اخراج از نیروهای مسلج

سلام،اقدامی برای بازگشت متصورنیست.

مشاهده

ارث خانه پدری

سلام،بامدارک حضوری نزدوکیل مشاوره بگیرید.

مشاهده

در مورد جانبازان مشمول حالت اشتغال

سلام،چرادارد،ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام کنید.

مشاهده

راه اندازی سایت

سلام،نیازبه مجوزازاتحادیه مشاورین املاک دارد.

مشاهده

درخواست غرامت

سلام،خیر،چون حادثه نیست.

مشاهده

میزان غرامت تاندون

سلام،ماه حرام مربوط به قتل است.

مشاهده

نظریه منفی در رای حفاظت اطلاعات ناجا

سلام،شماراناامیدنمی کنم،پیگیری داشته باش،بعیداست قبول کنند.

مشاهده

آسیب دیدگی حین خدمت

سلام،غرامت به شماتعلق میگیرد.

مشاهده

دیه تصادف

سلام،ارش محاسبه جداگانه دارد

مشاهده

دیه ترقوه و محدودیت حرکتی

سلام،به اجرای احکام مراجعه نمایید.

مشاهده

دیه تصادف

سلام،به اجرای احکام مراجعه نمایید.

مشاهده

تصادف با عابر

سلام،بستگی به کروکی دارد.

مشاهده

مدت زمان صدور دستور تخلیه

سلام،حضوری بایک وکیل مشورت کنید.

مشاهده

قرارداد وام

سلام،مفهوم سؤال شمارانفهمیدم.

مشاهده

قطع مستمری

سلام،بنام شریک مشکلی ندارد.

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،انشالله مشکلی نیست

مشاهده

نیروهای مسلح

سلام،شهرخودت رابنویس

مشاهده

آسیب و پارگی رباط زانو درحین خدمت سربازی

سلام،جانبازی منتفی است،غرامت ازطریق کمیسیون

مشاهده

انتقالی

سلام،قبلا پاسخ دادم،حضوری به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

اعاده به کار. فرزندان شاهد و ایثارگران

سلام،به بنیادشهیدمحل مراجعه نمایید

مشاهده

پرینت متن پیامک ها چگونه است ؟

سلام،باتشخیص مقام قضایی صورت میگیرد.

مشاهده

اثبات رابطه ی کاری

سلام،ازطریق اجرای احکام دادگستری اقدام نمایید

مشاهده

طلب ارثیه پدری سلب شده پس از مدت طولانی

سلام،حضوری نزد وکیل مشاوره کنید.

مشاهده

ایا میتوان به تبعیت از همسر نظامی ،خانم فرهنگی انتقالی بگیرد؟

سلام،بایدبرابربخشنامه تبعیت ازهمسرشمارامنتقل کنند،اگرنشدبایدازطریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.

مشاهده

خرید پیش فروش

سلام،تأمین دلیل ازشوراتقاضا نماییدوبعدابرآن اساس تقاضای خسارت کنید.

مشاهده

توقیف خودرو فروخته شده

سلام،به وسیله چک توقیف نمایید.

مشاهده

افتادن از روی مخزن در حین کار

سلام،پزشکی قانونی ملاک است.

مشاهده

هیئت مدیره آپارتمانها

سلام،درصورتی که علی البدل باشدجایگزین میشودوگرنه مجددانتخاب میشوند.

مشاهده

ادعای حیثیت

سلام،تایکسال میتوانیدشکایت کنید،رفع اتهام شد

مشاهده

ادعای شرف

سلام،نداریم

مشاهده

گم شدن سفته دست ضامن بانکی

سلام،رسیدی مبنی برپرداخت وام وادعای ایشان که سفته گم شده است وامانت دراختیارشان بوده است،بادوشاهدزیررسیدراامضانمایند.

مشاهده

رای حل اختلاف

سلام،بعدازیکهفته.

مشاهده

چک

سلام،مطالبی که ادعامیکنیدبایداثبات نمایید.

مشاهده

استرداد جهيزيه

سلام،وسایل جدیدجهیزیه محسوب نیست.

مشاهده

وکالت بلاعزل

سلام،منزل جزء مستثنیات دین هست نمی توانندبگیرند.

مشاهده

دیسک کمر

سلام،جانبازی خیر،بایددنبال صورت سانحه باشید،صرف ادعاکافی نیست

مشاهده

مناطق شهرداری

سلام،شکایت نمیشود

مشاهده

دیه قوزک داخلی پا

سلام،تعیین آن باپزشکی قانونی است

مشاهده

شراکت در خرید مغازه

سلام،حرف ایشان خلاف قانون است وشمامیتوانیدمحل کارش را دستورپلمپ بگیرید

مشاهده

در مورد سرقفلی

سلام،بایک وکیل حضوری مشورت نمایید

مشاهده

قبولیت وصیت نامه

سلام،صرف وصیت نامه ملاک نیست،شماهم ارث میبرید

مشاهده

هزینه آب مشترک

سلام،همه بایدبالسویه بپردازند

مشاهده

فروش ملک دارای عقب نشینی

سلام،متراژ کم یازیادمراحلی دارد،باوکیل حضوری مشورت نمایید

مشاهده

ابلاغیه الکترونیکی

سلام،روزمطرح است،6ماه اول 31روزمیباشد

مشاهده

سفته

سلام،بلی

مشاهده

تعدیل نفقه

سلام،دردادگاه

مشاهده

دریافت متن پیام سیم کارت

سلام،به شماحکم نمیدهند،بایدشکایتی باشدوازدادگاه برای استدلال درخواست دریافت پیامک راداشته باشید

مشاهده

سفته. حقوقی؛ ابلاغیه

سلام،به سرعت وبدون اتلاف وقت مجدداعساربده

مشاهده

حقوقی

سلام،حضوری باوکیل مشاوره نمایید

مشاهده

اجرای احکام

سلام،بایدبه اجرای احکام مراجعه کنید

مشاهده

تصادف

سلام،تکلیف مصدوم بایدروشن شود

مشاهده

تصادف

سلام،اگربیمه دارید،بلی

مشاهده

در مورد پارکینگ

سلام،هرچه درسندقیدشده،ملاک می باشد

مشاهده

تصادف جزیی

سلام،شرعاوقانوناضامن هستیدبایدصاحب آن راپیداکنیدواگرازپیداکردن ایشان ناامیدشدیدبااذن حاکم شرع صدقه دهید.درودبرشماموفق باشید

مشاهده

هزینه مشاعات ساختمان

سلام،براساس واحداست،بعضادرمجتمع های بزرگ معمولاوفق متراژمیباشد

مشاهده

پاک شدن سوء پیشینه

سلام،عدم سوءپیشیینه به شماخواهندداد،ولی درتوضیحات موضوع مطروحه مینویسند

مشاهده

پارگی رباط صلیبی حین خدمت

سلام،بستگی به کمیسیون دارد

مشاهده

مستمری

سلام،فرزندبدون پدرنمیشود،ازطریق دادگاه اقدام نمایید

مشاهده

اعسار از هزینه ی دادرسی مهریه

سلام،دوتاشاهدکافیه،زن ومردفرقی ندارد

مشاهده

اعسار

سلام،میتوانیدمجدداعساربدهید،اماپدرشمانمیتواندوکیل شماشود،وکیل میتوانیدبگیرید

مشاهده

طلاق

سلام،این چیزهایی که نوشتیدکمکتان میکند

مشاهده

فرار از دین و ابطال سند رسمی

سلام،منزل جزءمستثنیات دین است شمازودتراقدام نمایید

مشاهده

توقیف خودرو برای مهریه

سلام،به قدرمبلغ محکوم به میتواندتوقیف کند.

مشاهده

بازگشت به كار

سلام،ازطریق ه اداره کار

مشاهده

قوانین پرداخت شارژ

سلام،ازطریق شورای حل اختلاف دادخواست بدهید،البته مدیرساختمان

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام،ببین عزیزم به نظرم شماازیک وکیل حضوری مشورت بگیرید.

مشاهده

شکایت از چک امانت یا امانت در قرارداد

سلام،قراردادبین دونفریاچندنفرهمیشه معتبراست

مشاهده

ارث

سلام،مادربزرگ طبقه اول ارث نیست.

مشاهده

حادثه و سوانح

سلام،به نظرم حضوری بایک وکیل مشورت نمایید.

مشاهده

ممانعت از حق

سلام،همین مطلب رابه دادگاه منعکس نماییدودونفرشاهدمبنی براینکه سالهای متمادی سکونت دارید.

مشاهده

رد مال

سلام،بایددرخواست ردمال بدهید.

مشاهده

هزینه کارشناسی تملیک اراضی

سلام،هرکسی تقاضای کارشناسی نمایدبایدحق کارشناسی راپرداخت نماید.

مشاهده

فحاشی پیامکی

سلام،پیامک هاراکپی کنیدوبه دادسرای محل شکایت کنید.

مشاهده

ضمانت متهم

سلام،متهم تاتحویل دادگاه نشود تحت تعقیب خواهدبود.

مشاهده

خودرو

سلام،شمااقدام قانونی کنید

مشاهده

حدودا چند درصد و چه مبلغی میشود

سلام،ازاجرای احکام دادگاه سؤال بفرمایید.

مشاهده

فرجام خواهی و اعتراض به رأی كميسيون ناجا

سلام،ازطریق معاونت اداری ناجااقدام به بازنشستگی نمایید

مشاهده

مهر کردن پشت چک

سلام،مطالبی که گفتید قابل دفاع است

مشاهده

ممنوع الخروجی

سلام،بااین اطلاعات شمابعید می بینم

مشاهده

اجرا گذاشتن مهریه

سلام،به قسمت رایانه دادگاه.

مشاهده

دفاع از اتهام انتسابی

سلام،ظرف مدت 5روزبایدبه دادسرا برویدوازاتهام خوددفاع کنید،ضمنا یک نفرشمارا همراهی کندباجوازکسب یابافیش حقوقی

مشاهده

اجاره مغازه

سلام،باانقضای مدت بلی.

مشاهده

چک

سلام،چک شماکیفری نیست.

مشاهده

اعسار از هزینه دادرسی

سلام،بایدحرفه ای دفاع شود.

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،دادخواست بدهید ودونفرشاهدبرای اثبات این قضیه به دادگاه معرفی کنید

مشاهده

تعویض پلاک موتور سیکلت

سلام،اظهارنامه به نشانی ایشان که درقولنامه قیدشده بفرست،سپس به داگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند

مشاهده

فروش وکالتی

سلام،شماسهم خودرا می توانیدبفروشید.

مشاهده

جرم خیانت در امانت

سلام،بایداین تفاوت رااثبات نمایید،تقاضای کارشناسی کنید.

مشاهده

مزاحمت همسایه

سلام،خلاف اخلاق هست،امابایدشماکه مشرف هستیدبه فکرپوشش باشید

مشاهده

تنزل پست سازمانی

سلام،خیرقانونی نیست ازطریق اداره کاراقدام نمایید.

مشاهده

ارثیه

سلام،ابتدابایدانحصاروراثت بگیرید وسپس دادخواست حق السهم تقدیم دادگاه نمایید

مشاهده

حقوق

سلام،بلی.

مشاهده

اصلاحات ارضی

سلام،توصیه میشودحضوری با وکیل مشورت کنید.

مشاهده

استرداد تلفن همراه

سلام،دزدی کجاشده؟وکیل میتواند

مشاهده

بدهی وارائه سفته

سلام،تاریخ سفته هاراتعیین کنید

مشاهده

تصادف

سلام،توصیه میکنم ازوکیل محترمتان سؤال بفرمایید

مشاهده

دفاعیه مدرک تحصیلی

سلام،به شماگواهی پایان پاس واحدهارادادند باید دفاع کنید

مشاهده

پس گرفتن طلب از بدهکاری که از او سفته دارم

سلام،سفته رابه اندازه ای که هست میتوانیداقدام کنیدوتقاضای تأخیرتأدیه نمایید.

مشاهده

خرید مال سرقتی

سلام،بایدبادوتاشاهدثابت نمایید

مشاهده

باسلام

سلام،باپایان گرفتن انقضا فسخ معناندارد

مشاهده

تصادف جاده ای

سلام،بایدبه دادگاه مراجعه نمایید

مشاهده

عقب نشینی آپارتمان

سلام،شمازمین نمیفروشید،بلکه آپارتمان میفروشید،نیازی به گفتن نداردیعنی هرچه درسندقید میباشد،درواقع هرچه دراستعلامی که ازشهرداری می کنید ملاک خواهدبود

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،به شماگواهی عدم سوءپیشینه خواهندداد،نگران نباشید

مشاهده

صلح

سلام1ـــوراث زوجه شوهروفرزندان هستند2ـــبلی امکانش هست

مشاهده

خانواده

سلام،راه اثبات راشمابایدپیداکنید،ضمناتوصیه میشوداین کاررانکنید

مشاهده

از کارافتادگی از بیمه

سلام،اگرحادثه باشه بلی

مشاهده

در مورد انتقالی

سلام،تقاضای انتقال نمایید،انشاالله

مشاهده

تبدیل وضعیت

سلام،انشاالله اقدام کنید

مشاهده

مشروب شیشه ای خارجی

سلام،تا5برابرقیمتی که گمرک تعیین میکند

مشاهده

مبنای محاسبه از کارافتادگی

سلام،نظرکمیسیون معمولا ازابتدااست

مشاهده

نقص عضو و از کار افتادگی و غرامت

سلام،به نظرم حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

صیغه

چنانچه مستمری شوهرش دریافت کنددرازدواج دایم یا موقت قطع نمشود ولی چنانچه مستمری پدریا مادرش را دریافت میکند درازدواج دایم قطع ودرازدواج موقت با شوهرقبلیش باشد قطع میگردد

مشاهده

جانبازان سپاه پاسداران

سلام،ازطریق بنیادشهیدبایداقدام نمایید

مشاهده

مطالبه سهم الارث

سلام،حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

مساحت بیشتر از فروش

سلام،میتوانندزیاده راازخریداربخواهند

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،بایددادخواست مطالبه وجه بدهید

مشاهده

مهریه

سلام،بدون دادن پول به دادگاه ،انجام میدهیم

مشاهده

بدهی متوفی

سلام،اگراموال ودارایی ازپدر موجودباشد،بلی میتوانند

مشاهده

خیانت در امانت چک

سلام،پول رابرگردانید،زیرااگرخیانت درامانت اثبات شودعلاوه برردمال زندانی هم دارد

مشاهده

محجوریت

سلام،ازطریق پزشکی قانونی

مشاهده

مطالبه شدن سفته و پول از حساب ضامن کسر شده

سلام،حضوری باوکیل مشورت نمایید،برای مشورت دادن اغلب وکلا حق المشاوره نمی گیرند

مشاهده

ارث پدری

سلام،بلی،شمااگرشوهرنداریدنصف این حقوق به شما تعلق میگیرد

مشاهده

اعتراض به رد اعتراض

سلام،به همان دادسرا

مشاهده

فروش طلا و دادن پول به شوهرم

سلام،بلی دست نوشته کارسازاست

مشاهده

نفقه

سلام،مطالب شمانکته هایی داردکه حضوری ازوکیل مشورت بگیرید

مشاهده

اعتراض به رای بازپرس

سلام،بایدبه دادگاه نظامی مراجعه کنید

مشاهده

ارث

سلام،مینوانیدتقاضای اتیان سوگندازدادگاه درخواست کنید

مشاهده

ضمانت پشت چک سفید

سلام،اگرازتاریخ سررسیدبیش ازپانزده روزگذشته باشدوچک برگشت خورده نگران نباشد

مشاهده

آسیب دیدگی در سربازی

سلام،چه بگم؟نزدیک20سال

مشاهده

تعدیل اقساط مهریه

سلام،اگرمدرکی دال برتمکن وملائت شماراارسال نماید،امکان تغییروجوددارد

مشاهده

فروش خودرو

سلام،اظهارنامه بفرستید

مشاهده

دادخواست اعسار

سلام،بایدشخصایاوکیل شمابه شعبه مراجعه نمایید

مشاهده

طلاق در خارج از کشور

سلام،همه مواردی که سؤال شدامکانش وجوددارد،اما شما وکیلی قوی وباتجربه لازم داریدکه ازشمادفاع نماید،تمام دادسراودادگاه های ایران وکیل میتواندمداخله کند،درخدمتیم.موفق باشید ضمناازخانواده شمانمی توانددرخواست کندواگری...

مشاهده

ادعای حیثیت

سلام،شکایت مبنی برافشای اسراربه دادسراتقدیم نمایید

مشاهده

نقض قرارداد

سلام،قصه ی درازی دارد

مشاهده

در صورت گذشت 8ماه از تاریخ شرط مبایعه آیا امکان فسخ قرارداد وجود دارد

سلام،مبایعه نامه بایدمطالعه شود،پیشنهادمیکنم حضورباوکیل مشورت کنید

مشاهده

مفقودی فرد

سلام،کلانتری محل و....

مشاهده

محاسبه دیه تصادف

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنید

مشاهده

وضعيت خاص طلق

سلام،بلی بایدبرای دودانگ به اوقاف مراجعه نمایید

مشاهده

مهریه-حضانت فرزند

سلام،حق طلاق بامرداست،ولی اگرطبق شرایط ضمن عقدپیش نرود،زن هم میتواندتقاضای طلاق نماید

مشاهده

اعتراض به پذیرش دعوی کیفری واهی

سلام،پرونده بایدتوسط یک وکیل مطالعه شود،حضوری مشاوره بگیرید

مشاهده

اعتراض به نظر افسر راهنمایی و رانندگی

سلام،پنجاه پنجاه درست است،اگرقبول نداریداعتراض نمایید

مشاهده

آسيب حين خدمت

سلام،اگرصورت سانحه باشدغرامت به شماتعلق میگیرد

مشاهده

تصادف موتور با ماشین

سلام،خسارت بعیداست به شماتعلق بگیرد

مشاهده

پیگیری پرونده سرقت گوشی

سلام،برای پرونده وکیل بگیرید

مشاهده

عدم حضور در دادگاه چه عواقبی دارد

سلام،اگرنمتوانیدبرویدوکیل بفرستید

مشاهده

محاسبه غرامت

سلام،حدود30میلیون

مشاهده

معامله آپارتمان

سلام،حضوری نزدوکیل بروید

مشاهده

پیوست خانواده

سلام،دردسرهای خودش رادارد

مشاهده

دیه رباط صلیبی زانو

سلام،به اجرای احکام تشریف ببرید

مشاهده

جعل دسته چک و امضا

سلام،اگرادعای شما درست باشدازکارمندبانک هم میتوانیدشکایت نمایید

مشاهده

مهلت رسیدگی

سلام،درجرایم حق الهی مختومه میشود،ولی درجرایم حق الناس حکم غیابی خواهدداد

مشاهده

توقیف پلاک

سلام،برای آن کسی که ازوی خریدی اظهارنامه ارسال نمایید

مشاهده

سرقت لوازم ماشین توسط همسایه

سلام،دادگاه بایداطمینان پیداکندوشمابایددنبال اثبات آن باشید

مشاهده

مزاحمت در استفاده از پارکینگ

سلام،ایشان مزاحمتی ندارد،درواقع جای خودروی خودپارک میکند،لیکن جای دوتاپارکینگ هردوباریک میباشد

مشاهده

معلول حین خدمت

سلام،جانبازی ندارید،معلولیت خدمتی است مستمری تعلق میگیردزیراجانبازی درمقابله بااشرار،جنگ وامثال آن میباشد

مشاهده

ماده 639

سلام،در تعریف این جرم می‌توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد

مشاهده

نفقه

سلام،نفقه تعلق میگیرد

مشاهده

درباره مزاحمت تلفنی

سلام،به دادسرامراجعه کنید

مشاهده

زمان رسیدگی به اعتراض به رای یا تجدیدنظر

سلام،زمان رادادگاه تعیین میکند،اگرپرونده حقوقی است تبادل لایحه داردازفرصت استفاده کنید.

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،بامذاکره حل خواهدشد

مشاهده

سوال درمورد چک برگشتی

سلام،کلیه حقوق خودرا به ...انتقال دادم.امضانماید

مشاهده

لطفا جواب بدین خواهشن

سلام،غرامت پرداخت میکنند

مشاهده

وحدت رویه

سلام،ازطریق اینترنت جستجونمایید

مشاهده

الزام به انتقال سند اپارتمان

سلام،بلی الزام به تنظیم سند

مشاهده

حکم جلب

سلام،راهی که رفتیددرست بود

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،حضوری باوکیل مشورت نمایید

مشاهده

جانبازی تعلق میگیرد یا نه

سلام،برای جانبازی بایددردرگیری مسلحانه مجروح شده باشید

مشاهده

شکایت ضامن از وام گیرنده

سلام،خیرفقط امکان اخذوجه دربانک میباشد

مشاهده

صلح عمری

سلام،دونفرشاهدداشته باشید

مشاهده

مهریه

سلام،مهریه ربطی به طلاق نداردهروقت میتوانید تقاضای مطالبه مهریه نمایید

مشاهده

شکایت کیفری ترک انفاق

سلام،حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

گرفتن فتق اينگوينال

سلام،تقاضای صورت سانحه کن،به پزشکی قانونی هم مراجعه نما

مشاهده

استفاده خصوصی از قسمتهای مشاع

سلام،این مشکل توسط مدیرقابل حل میباشد

مشاهده

انتقال بیماری جنسی

سلام،ازدادگاه تقاضای استعلام ازپرونده پزشکی نمایید

مشاهده

خرید خانه بصورت شرایطی

سلام،حتمامشاوره حضوری باوکیل داشته باشید

مشاهده

بدهی

سلام،خسارت رامیتوانیدازکفیل بگیرید

مشاهده

نفقه

سلام،همه چیزبه شماتعلق میگیرد

مشاهده

تجاوز به محارم

سلام،سعی کنیدلباس های مناسب وگشادبپوشید،وازهراقدامی که درلباس وخواب میتواند تحریک کننده باشدپرهیزکنید

مشاهده

تقاضای طلاق

سلام،حکم به نفع شماخواهدبود

مشاهده

ترک زودتر از موعد قرارداد کاری

سلام،حقوق معوقه همیشه قابل دریافت میباشد

مشاهده

هبه نامه عادی

سلام،اگرمدعی داشته باشیداثبات آن دشواراست

مشاهده

تغییر اسم کوچک

سلام،کدام شهری؟

مشاهده

چک خط خورده شده توسط غیره

سلام،بایدادعای خودت رااثبات کنیدودرصورت اثبات شکایت خیانت درامانت نمایید

مشاهده

تاثیر در مهریه

سلام،همکارگرامیم پاسخ کامل دادند

مشاهده

صلح عمری

سلام،درزمان حیات قانونی به آنها واگذارنمایید

مشاهده

فسخ مبایعه نامه در معامله مسکن

سلام،به اتحادیه مشاورین املاک مراجعه نمایید

مشاهده

دیه تصادف

سلام،اجرای احکام محاسبه میکند

مشاهده

دیه شانه راست

سلام،پزشکی قانونی نظرمیدهد

مشاهده

مستمری بگیر

سلام،بدهی چیه؟

مشاهده

مستاجرم

سلام،ابتدااظهارنامه ارسال نمایید.موفق باشید

مشاهده

جعل امضا و کلاهبرداری

سلام،موضوعی که عنوان کردیدبسیارپیچیده است،وکیل اختیارکنید.موفق باشید

مشاهده

سلام

سلام،پنهانی دچارمشکل میشوی د.موفق باشید

مشاهده

حکم غیابی

سلام،پرونده اتهام قتل بدون وگیل بودید؟

مشاهده

صلح و سازش

سلام،حضوری ازوکیل مشورت بگیرید.موفق باشید

مشاهده

فروش موتور

سلام،برای وی ابتدااظهارنامه بفرست.موفق باشید

مشاهده

حکم تمکین

سلام،اگرحکم رااجرانکنیدناشزه خواهیدشدونفقه به شماتعلق نخواهدگرفت.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،حتماباوکیل حضوری مشورت نمایید.موفق باشید

مشاهده

حکم اجرایی

سلام،دادگستری.موفق باشید

مشاهده

اثبات نسب

سلام،اثبات نسب بسیارپیچیده است،اگرشرایط آماده نباشدطولانی خواهدبود.موفق باشید

مشاهده

طلاق غیابی

سلام،یک ساعت.موفق باشید

مشاهده

مستمری

سلام،سؤال عجیبی است!

مشاهده

حقوقی

سلام،به حکم شورااعتراض نمایید.موفق باشید

مشاهده

ملکی

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،نفقه منتفی است.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی حین خدمت

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

کیفری

سلام،به نظرمن جرمی صورت نگرفته است.موفق باشید

مشاهده

شکایت کیفری ترک انفاق

سلام،اگرماهانه مبلغی پرداخت میکردیدنگران هیچ موردی نباش.موفق باشید

مشاهده

ورود کلانتری به منزل مرد به دلیل گشتن محل اختفای فرزند توسط زن

سلام،برای ورودبه منزل بایدازدادگاه اجازه داشته باشد،چگونه رفته کلیدساخته،جای تعجب داردباید بررسی شود.موفق باشید

مشاهده

حضانت موقت

سلام،نفقه زن وفرزندان غیررشید واجب است.موفق باشید

مشاهده

آسانسور

سلام،وقتی شماحاضربه گرفتن درب میشویدبه معنای رضایت این امرمیباشد،بنابراین هیچ اقدامی متصور نیست.موفق باشید

مشاهده

دعوی تصرف زمین

سللم،باوکیل حضوری مشورت کنید.موفق باشید

مشاهده

اتهام جعل حکم

سلام،چراحضوری باوکیل مشورت نمیکنید؟موفق باشید

مشاهده

نمونه رای دادگاه انقلاب

سلام،ازسایت ها دریافت کنید.موفق باشید

مشاهده

استعلام حساب همسر برای مهریه

سلام،همین تقاضاازبانک مرکزی راازدادگاه درخواست نماییدموفق باشید

مشاهده

بیمه و حوادث کاری

سلام،همین مواردرابه اداره کارمحل بنویسید.موفق باشید

مشاهده

تاخیر در شناسنامه طفل قصور از طرف مادر

سلام،ابتدااظهارنامه بدهید.موفق باشید

مشاهده

حق الزحمه وکالت کاری برای برگشت زمین به مالک

سلام،میزان مطالبه به عهده کارشناس میباشد.موفق باشید

مشاهده

هزینه ضروری آپارتمان

سلام،مدیرساختمان بایددادخواست الزام به مطالبه وجه بدهد.موفق باشید

مشاهده

مزایده زمین کشاورزی

سلام،دوبار.موفق باشید

مشاهده

دعوا

سلام،سرنوشت پرونده رابایدمطالعه کردتانظرداد.موفق باشید

مشاهده

زندان اشتغال

سلام،راهی ندارد،پولی که درزندان به دست میآوردتقاضای توقیف نمایید.موفق باشید

مشاهده

آپارتمان نشینی

سلام،پارکینگ جزءمشاعات است،بقیه ی اموربه عهده مدیرساختمان میباشد.موفق باشید

مشاهده

آپارتمان نشینی

سلام،پارکینگ معمولاجزءمشاعات ساختمان میباشدمگردرسندچیزدیگری قیدشده باشد.موفق باشید

مشاهده

درصد دیه شکستگی ستون فقرات مهره کمری ال1وال2

سلام،باتعیین میزان شکستگی ازسوی پزشکی قانونی دیه معین میشود.موفق باشید

مشاهده

رسید شدن پرونده بدون اطلاع

سلام،بایدحضوری مراجعه نماییدوپیگیری کنید.موفق باشید

مشاهده

آسیب گوش در حین سربازی

سلام،براساس گزارش پزشک کمیسیون مراتب راتأیید میکند.موفق باشید

مشاهده

حکم رشد و اجازه خروج

سلام،درصورتی که حکم رشدرابگیریدمثل همه مردم میتوانیدپاس بگیرید.موفق باشید

مشاهده

تصرف در سهم مشاع مفروزالرعیه

سلام،بامدارکی که دراختیارداریدبه دادگاه مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

قرار منع پیگرد

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

مطالبه ایام بلاتکلیفی

سلام،ایام بدون کاررامیتوانیدمطالبه نمایید.موفق باشید

مشاهده

سند صلح عمری

سلام،میتوانیدعدول کنید.موفق باشید

مشاهده

تفاوت وظیفه ذاتی با وظیفه قانونی

سلام،منظورشمارانفهمیدم.موفق باشید

مشاهده

باسلام. من بازخرید ناجا هستم به رای خود در دیوان شکایت کردم رد شد میخواهم به خدمت بازگردم

سلام،حداقل ازمشاوره وکیل استفاده میکردید،الان راهی ندارد.موفق باشید

مشاهده

محاسبه دیه

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

اعتراض بیمه به رای دادگاه

سلام،درصورتیکه پزشکی قانونی اشتباه راقبول کندمیتوانیداعتراض نمایید.موفق باشید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،اگرفروشنامه یادونفرشاهدداریدارائه دهید.موفق باشید

مشاهده

آسیب حین سربازی

سلام، اگرمدارک بیمارستانی موجوداست،برای غرامت اقدام کن.موفق باشید

مشاهده

سوال در مورد تعزیرات حکومتی

سلام،میتوانیدشکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

مدرک تحصیلی

سلام،خیر،نگران نباش.موفق باشید

مشاهده

ماشین شرایطی

سلام،حتماحضوری ازوکیل مشورت بگیر.موفق باشید

مشاهده

ابطال سند وقف

سلام،مدارک بایدتوسط وکیل رؤیت شود،لطفاحضوری بایکی ازوکلامشاوره بگیرید.موفق باشید

مشاهده

انتقال سوابق بیمه

سلام،احتمالاخیر.موفق باشید

مشاهده

رفع تصرفات عدوانی

سلام،حضوری ازوکیل مشورت بگیرید.موفق باشید

مشاهده

عدم تعهدات دانشگاه

سلام،نمونه رأی راندارم.موفق باشید

مشاهده

درمورد اعسار

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

نقطه زنی

سلام،هم چه چیزی نداریم.موفق باشید

مشاهده

اعسار تقسیط مهریه

سلام،چیزی ازسؤال نفهمیدم.موفق باشید

مشاهده

شکایت شوهر بابت رابطه نامشروع

سلام،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به کار

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

سفته بلامحل

سلام،اعتزاض کنیدوتقاضای استماع شهادت شهودنمایید.موفق باشید

مشاهده

کلاهبرداری بدون قرار داد، امضا فاکتور با اسم مجوز شخص دیگر

سلام،لطفاحضوری ازوکیل مشاوره بگیرید.موفق باشید

مشاهده

نفقه شامل چه چیزهای است؟

سلام،نفقه درحدمتعارف،بایدباشد.موفق باشید

مشاهده

دادگاه نفقه

سلام،بایداثبات کنیدکه نفقه پرداخت کردید.موفق باشید

مشاهده

مهریه و تمکین

سلام،قانون همان قدیم است.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،مجددبا2شاهدبدهید.موفق باشید

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام،به مالک اظهارنامه بدهید،اگرموفق نشدیدبه طرفیت همه ایادی دادخواست بدهید.موفق باشید

مشاهده

شهرداری هزينه پروانه

سلام،مناطق کشورمتفاوت است،بهشهرداری محل مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

معلول حین خدمت

سلام،جانبازی نمیدهند.موفق باشید

مشاهده

بیمه دختر مطلقه

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

درخواست متن دستور موقت

سلام،اگرباقانون کاربودیدبه اداره کارمراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

انتقال وام مسکن

سلام،توافقی است.موفق باشید

مشاهده

فسخ اجاره نامه توسط مستاجر

سلام،ابتدااظهارنامه مبنی برفسخ بدهید،اگرموفق نشدیدبه شورای حل اختلاف دادخواست بدهید.موفق باشید

مشاهده

دستور موقت

سلام،خیرـموفق باشید

مشاهده

پیدا کردن گمشده

سلام،به کلانتری محل مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

تنظیم سند خودرو

سلام،وکالت به یکی ازبستگان برای انتقال سند،بنام خریدارتنظیم کنیدونیازی به آمدن شمانیست.موفق باشید

مشاهده

مجروح حین خدمت

سلام،بایدبه یگان خدمتی مراجعه وتقاضای مستمری نمایید.موفق باشید

مشاهده

ایا اگر زوجه سهام زوج را توقیف کند دیگر زوج ملزم به پرداخت پیش قسط نمیباشد؟

سلام،باهمان اجراییه به اجرای احکام مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

ربا

سلام،ربادراسلام بسیارمذمت شده،حتی ازمعصومین نقل شده که جنگ باخدااست وتعابیربسیارسنگین ترمثل زنابامحارم عنوان گردیده است،مواظب باشیدکه وارداین گناه بزرگ نشوید.

مشاهده

سند خودرو

سلام،ازطریق راهوراقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

تصادف موتور با سواری

سلام،همه چیزبراساس کروکی افسرکارشناس است.موفق باشید

مشاهده

شکستگی درآوردن طحال

سلام،قاضی برابرگواهی پزشکی قانونی دیه راتعیین میکند.موفق باشید

مشاهده

مبایعه نامه

سلام،موردقبول نیست ومعامله حکم صوری رادارد.موفق باشید

مشاهده

منظور از صلح معوض مهریه چیه

سلام،صلح معوض یعنی درقبال صلح مالی عوض میگیرد.موفق باشید

مشاهده

خرید زمین

سلام،اگرپول اضافه داریدریسک کنیدوگرنه جای دیگرسرمایه گذاری نمایید.موفق باشید

مشاهده

شکایت

سلام،بلی،حتی اگرتخلیه نماییدحق شمامحفوظ است.موفق باشید

مشاهده

درفتگی کتف در حین خدمت

سلام،جانبازی خیر،غرامت میدهند.موفق باشید

مشاهده

رفع خرابی ها و تسویه حساب با صاحب ملک قبل از خرید مسکن

سلام،همه چیزبه توافق شمابستگی دارد.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع

سلام،به نڟرمیرسدازطریق وکیل خوداقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

احضار مطلع

سلام،بایدتقاضای استماع شهادت شهودکنید،مطلع جایگاهی ندارد،لذااگرشهود حاضرشوندوشهادت آنهادراندازه مطلع باشددادگاه مراتب استنادراباتشخیص خویش حکم میکند،علم قاضی همینجااست.موفق باشید

مشاهده

مهر صفحه دوم شناسنامه

سلام،ثبت احوال محل صدورشناسنامه.موفق باشید

مشاهده

سوال حقوقی

سلام،اولابستگی به مبایعه نامه داردثانیا اگرغبن افحش باشدمیتوانیدتقاضای فسخ نمایید.موفق باشید

مشاهده

درخواست وصول طلب

سلام،باهمین حکم تقاضای صدوراججراییه داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام،اگرمال ودارایی داشته باشدازهمین ابتدادرخواست تامین اموال بگیر،والا بااعسارصاحب چک تقسیط خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

جبران خسارت تصادف

سلام،بعدازحکم دادگاه وقبل ازصدوراجراییه اقرارنامه محضری بگیرید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،سکه رادادگاه براساس مناسبات تورم اقتصادی ودرآمدماهیانه شما تعیین میکند.موفق باشید

مشاهده

تصادف در پادگان

سلام،معافیت وهمینطورغرامت راکمیسیون تعیین میکند.موفق باشید

مشاهده

تغییر کاربری زمین زراعی

سلام،خیر،شمابایداصلاح کنی.موفق باشید

مشاهده

حکم مشروبات خارجی

سلام،نظرقانون رافرمودید!.موفق باشید

مشاهده

دیه

سلام،حتماتعلق میگیرد.موفق باشید

مشاهده

قطع حقوق مستمری

سلام،اگرقطع رابطه بامدرسه داشته باشی،بلی والاخیر.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،خیر،نمی دهد.موفق باشید

مشاهده

ایا سند دستنویس بذل مهریه قابل اجرا است

سلام،اگرصلح معوض باشدحکم به رددادخواست دارد،لیکن غیرمعوض باشدمیتواندعدول ازبذل نماید.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،قانونانیازی به دادخواست نیست،حضوری بایک وکیل مشاوره نمایید.موفق باشید

مشاهده

اعمال مدرک تحصیلی

سلام،ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید.موفق باشید

مشاهده

پاره شدن تاندون انگشت دست

سلام،اعتراض به کمیسیون داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

سانحه در پادگان

سلام،جانبازی خیر.موفق باشید

مشاهده

مرخصی زایمان

سلام،به تأمین اجتماعی مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

انتقال پلاک

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

حساب بانکی

سلام،امورات بچه هاباشمااست،یکسال درسته.موفق باشید

مشاهده

کم کردن نفقه

سلام،همین مطالب رادریک صفحه(لایحه)به دادگاه تقدیم کنید،حتماتقسیط خواهدشد.موعق باشید

مشاهده

دریافت سنوات

سلام،به اداره کارمراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

سلام،به نظرمیرسدپاسخ تأمین اجتماعی صحیح باشد.موفق باشید

مشاهده

سرقت چک در وجه حامل

سلام،شمانمی توانید،راه حلی هم ندارد.موفق باشید

مشاهده

اجرای احکام تعزیراتی

سلام،حتمابه دادگاه برابرابلاغیه حضورپیداکنید.موفق باشید

مشاهده

گم کردن خط و گوشی

سلام،خیرمشکلی پیش نمی آید.موفق باشید

مشاهده

معلول حین خدمت

سلام،دراختیاریگان میباشد.موفق باشید

مشاهده

آئين نامه نيروهای مسلح

سلام،مناطق مختلف تفاوت دارد،بیشتربخشنامه ای است.موفق باشید

مشاهده

دیه پاره شدن غضروف گوش

سلام،ماده 600- از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آن‌ها نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است. ماده 601- پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه ی...

مشاهده

خرید خودرو

سلام،برای ایشان اظهارنامه بفرست.موفق باشید

مشاهده

جانبازی،غرامت،نقص عضو در سربازی

سلام،جانبازی تعلق نمی گیرد،غرامت هم بعیدمیدانم،ولی ناامیدنباش اقداماتت راانجام بده.موفق باشید

مشاهده

جانبازی

سلام،جانبازی خیر.موفق باشید

مشاهده

رای پزشکی قانونی

سلام،خلاف ادعارادادگاه نظرمیدهد،نه پزشکی قانونی.موفق باشید

مشاهده

شرایط قیم شدن پدر

سلام،قیم یک نفراست،بقیه میتوانندبه نحوه صلاحیت شما معترض باشند.موفق باشید

مشاهده

نفقه و وکالت

سلام،میتوانیدوکیل بگیریدوخودتان نروید،نفقه براساس درآمدپدرمیباشد.موفق باشید

مشاهده

دریافت دیه

سلام،فوت کرده یاکشتند؟درفوت ماه حرام وغیرحرام ندارد.موفق باشید

مشاهده

گم کردن مبایعه نامه

سلام،2شاهدخریدداشته باشید کافی است.موفق باشید

مشاهده

حقوق بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

سلام،دانشگاه های مختلف شرایطشان متفاوت هست.موفق باشید

مشاهده

معلولیت خدمتی

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

سند خودرو

سلام،ملاک درمالکیت سندثبتی است،نه برگ سبز.موفق باشید

مشاهده

دریافت مهریه

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

مشمول صدور دستور تخلیه میشوم یا خیر

سلا،مفروضاتی که درسؤال مطرح کردیدبایدعنایت کنیدحضوری به کیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

اصلاح سند ملک

سلام،به اداره ثبت مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

قیمیت

سلام،استدلال شمااگرمحکم باشد،بلی.موفق باشید

مشاهده

اقساط معوق مسكن مهر و اقدام بانك در اين زمينه

سلام،ازطریق دادگاه ابلاغ خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

چک مفقودی

سلام،1ــاستردادغیرمالی است2ــدادخواست به طرفیت صادرکننده چک3ــچه میدانیم بایدشاهدیااعلام مفقودی وامثال آن4ــانشالله.موفق باشید

مشاهده

حمل 3 لیتر مشروب دست ساز چه حکمی دارد؟

سلام،اعتراض نمایید،کم خواهدشد،بایدلایحه خوب بنویسی.موفق باشید

مشاهده

تعیین میزان دیه

سلام،به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

قانون تملک آپارتمان شینی

سلام،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،تاریخ رابنویس،برگشت بزن،ودادخواست مطالبه وجه تضامنا تقدیم دادگاه کنید،ضمناازطریق اداره کارنیزمیتوانی اقدام نمایی.موفق باشید

مشاهده

ماده 248 قانون مدنی

سلام، تفاوت معامله فضولی ومعامله غیرخیلی به هم نزدیک است،بایددیدبه چه شکلی انتقال داد،دقت کنیدمعامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد،که مبنای حقوق...

مشاهده

چک برگشتی و فرار از دین

سلام،هرنوع نقل و انتقال وتغییرات دراموال ودارایی یکسال قبل ازتاریخ دادخواست اعساررابایددرصورت اموال ذکرشود،عدم ذکر،موجب کتمان حقیقت ومجازات دارد،فرارازدین شرایطی داردکه ازحوصله این نوشتارخارج است.موفق باشید

مشاهده

پايان مدت اعتبار توافق نامه مالی

سلام،باتوجه به اهمیت موضوع حضوری بامدارک به وکیل مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

تمدید شفاهی اجاره نامه

سلام،تقاضای دستورتخلیه به شورای حل اختلاف استدعانمایید.موفق باشید

مشاهده

جعل و استفاده از آن

سلام،اگرمتصدی اقدام معلوم باشدبلی،والاخیر.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،خیر،ولی غرامت تعلق می گیرد.موفق باشید

مشاهده

نفطه زنی موبایل

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،بایدافسرکارشناس کروکی تنظیم نماید.موفق باشید

مشاهده

ارزش حقوقی کپی برگه ی استعلاجی

سلام،نظريه 3480/7 – 1/58/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه:می گوید «چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود. ب...

مشاهده

ابطال سند بوسیله حجر

سلام،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

سرباز زدن از قرارداد شراکت

سلام،دادخواست مطالبه سهم مشارکت باجلب نظرکارشناس تقدیم دادگاه نمایید.موفق باشید

مشاهده

سلام

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

دعوای حقوقی

سلام،شایسته است،حضوری به وکیل مراجعه کنیدتاتمام ابعادبرای شما توضیح داده شود.موفق باشید

مشاهده

اجرای رای دیوان توسط بنیاد

سلام،اگرحکم شهادت گرفتی،بنیادموظف به عمل کردن هست.موفق باشید

مشاهده

آسيب ديدگی حين خدمت

سلام،چندباربه جنابعالی پاسخ داده شد.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت و اقدام روی چک

سلام،قانونی است،اگرمدرکی داریدکه دلالت برامانت باشد،بلی،والاخیر.موفق باشید

مشاهده

انتقال در ارتش

سلام،بابازرسی یگانت درمیان بگذار.موفق باشید

مشاهده

تاخیر تادیه

سلام،طبق شاخص بانک مرکزی.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی در حین خدمت سربازی

سلام،ازیگان خدمتی خودشروع کن وبه کمیسیونی که به همین منظورتشکیل خواهدشداعتراض کن.موفق باشید

مشاهده

معاوضه يا مبايعه

سلام،هروقت معامله ای مستحق للغیردرآیدمعامله باطل است،زیرافروش مال غیر است،ضمنااگرخریدارآگاهی ازمالکیت غیرداشته باشداوهم مجازات خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

تبدیل وضعیت زنان سرپرست خانوار

سلام،نشنیدم لغوشده باشد،ولی تضادسلایق وجوددارد.موفق باشید

مشاهده

شهادت و قسم دروغ به قرآن مجید

سلام،ضرورت داردحضوری به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

حقوق مستمری دختر

سلام،اگربی کارشوی مجدداعادی خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

چک، خیانت درامانت

سلام،هشتادمیلیون رابده باشماراه خواهدآمد.موفق باشید

مشاهده

درخواست غرامت

سلام،بلی،درصوتیکه پرونده بالینی راازبیمارستان بگیری.موفق باشید

مشاهده

اعاده دادرسی

سلام،اگربتوانی تبانی راثابت کنی کارشمابهترپیش میرود.موفق باشید

مشاهده

درخواست مشاوره

سلام،خودت رامعرفی کن تاخودروتوقیف نشود،چون توقیف خودروبرای پیداکردن شمااست.موفق باشید

مشاهده

حقوق مزایا در قرارداد مشخص

سلام،بایدبازرس تأمین اجتماعی،برابرمقررات سختی کارراتأییدنماید.موفق باشید

مشاهده

وثیقه

سلام،چاره ای جزمطالبی که اشاره داشتیدندارید.موفق باشید

مشاهده

تهدید و توهین و فحاشی

سلام،اگرمدارک جهت اثبات تهدیدوتوهین کافی باشدحق شمااست که پیگیری کنی.موفق باشید

مشاهده

عوارض حق مشرفیت

سلام،أخذ حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت است شرعاً حرام مي‌باشد ولي جعل عوارض بر اين حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعي ندارد.موفق باشید

مشاهده

تقسیم ارث

سلام،تقسیمات ارث پیچیده است،شماچندبرادر وخواهرید؟ زمین هبه است ؟یاصلح است ویاخریداری شده است؟و...حضوری نزدوکیل مراجعه نمائیدـموفق باشید

مشاهده

چک

سلام،خیانت درامانت نیست،نگران نباش.موفق باشید

مشاهده

سرقت از مغازه

سلام،پرونده را بایدیک وکیل مطالعه نماید واستدلال نماید،اینگونه که شمانوشتیدمحکومیتش محرزاست.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،بلی،شرایطی دارد،ازجمله اظهارنامه استردادچکها بهدارنده آن بفرستد،اگرازاسترداداستنکاف کردمیتواندشکایت خیانت درامانت نماید.موفق باشید

مشاهده

معلول خدمتی

سلام،معلول خدمتی فقط مستمری می گیردومزایای جانبازی راندارد.موفق باشید

مشاهده

اقامه یک دعوی

سلام،بایددادخواست دیه ویاارش تقدیم دادگاه میکردی،الان اگرشهودشهادت بدهندوپزشکی قانونی تأییدنمایدبه عنوان ضربه غیرعمدی قابل پیگیری است.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی حین مأموریت

سلام،بایدازکمیسیون تقاضای معلولیت حین خدمت میکردید،به نظرم ازیگان خودت مجدداقدام وبه پزشکی قانونی معرفی تادرصدتعیین شود.موفق باشید

مشاهده

طرح شکایت از کارفرما در جریان کار اجرایی برای ایشان

سلام،بایدبه اداره کاردادخواست بنویسید.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،راه آزادی سپردن وثیقه است.موفق باشید

مشاهده

خرید خودرو اقساطی از شرکت خصوصی ... ...

سلام،اگرشرکت معتبرباشددیروزودداره سوخت وسوزنداره.موفق باشید

مشاهده

جانباز می شم یا نه

سلام،مستمری برقرارمیشود.موفق باشید

مشاهده

چیزی هم دستمو میگیره یا نه

سلام،انشاالله.موفق باشید

مشاهده

غرامت

سلام،پاسخ همکارعزیزکامل بوده.موفق باشید

مشاهده

نفقه معوقه

سلام،موضوع نفقه گذشته باتمکین متفاوت است.موفق باشید

مشاهده

عدم تعهد

سلام،نکته هایی داردکه بایدحضوری به وکیل مراجعه کنیدـموفق باشید

مشاهده

ایا بابت نوشتن انواع دادخواست باید هزینه تمبر و ثبت آن را در دادسرا پرداخت کرد؟

سلام،مطالبه خسارت ناشی ازجرم دادخواست ندارد،بدون تشریفات درخواست دارد.موفق باشید

مشاهده

درخواست مهریه همسر

سلام،خودرومستثنیات دین نیست،منزل وسهم الارث بایددفاع شود.موفق باشید

مشاهده

خلع ید ملک مشاع

سلام،اعتراض شودسه دانگ متعلق به پدرشمااست.موفق باشید

مشاهده

معامله صوری

سلام،اثبات معامله صوری ظرافت هایی دارد،حتماحضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،هروقت پشیمان شودمیتواندادامه ندهد.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،ماشاالله پرسشگرخوداستاداست.موفق باشید

مشاهده

عقب نشينی مغازه

سلام،برای مشاوره بایدمدارک رویت شود.موفق باشید

مشاهده

کلاهبرداری

سلام،حضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

محاسبه دیه

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

استعلام سابقه کیفری

سلام،میتواند.موفق باشید

مشاهده

سختی کار و بازنشستگی

سلام،همکارعزیزمان بسیارباحوصله جواب دادند،امیدوارم استفاده شود.موفق باشید

مشاهده

ضمانت بانک

سلام،ضامن اول یادوم نداریم.موفق باشید

مشاهده

رسیدگی بدوی کیفری جرحی

سلام،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

انتقالی

سلام،قبلامفصل پاسختان رادادم،سؤال تکراری است.موفق باشید

مشاهده

مهریه متوفی

سلام،ننوشتیدوراث متوفی چه کسانی هستند؟.موفق باشید

مشاهده

مبایعه نامه

سلام،پس کجاراخریدند،درخریدبایدثمن وجودداشته باشد،مگرصلح یاهبه وامثال آن باشد،اعتبارندارد.موفق باشید

مشاهده

طلاق و بزور تمکین

سلام،امیدوارم پاسخ همکاران عزیزقانع کننده بوده است.موفق باشید

مشاهده

غرامت دوره آموزشی

سلام،قابل پیگیری است.موفق باشید

مشاهده

سند مالکیت

سلام،قبلاتوضیح دادم،سؤال شماتکراری است.موفق باشید

مشاهده

عندالاستطاعه

سلام،این قانون مربوط به بعدازعقدو قبل اززناشویی میباشد،حق حبس،.موفق باشید

مشاهده

ابطال مبایعه نامه

سلام،بایدحضوری اسنادرویت شود.موفق باشید

مشاهده

مال مسروقه

سلام،تنهاراه ازطریق دیوان عالی کشورمیباشد.موفق باشید

مشاهده

سوء استفاده از مدرک تحصیلی

سلام،بااظهارنامه تقاضای استردادمدرک داشته باشید،اگربه شمانداده اندازطریق دادگاه اقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

فرار از خدمت

سلام،ازهمین اول زندگی سعی کن روراست باشی.موفق باشید

مشاهده

پرونده جرحی با حکم قطعی استان و نقص پرونده توسط دادسرا از اول

سلام،اگرشهودرامعرفی کردید،تقاضای احضاربه دادگاه نمایید.موفق باشید

مشاهده

محجور شدن

سلام،درزمان محجوریت معامله باطل است.موفق باشید

مشاهده

نام گذاری

سلام،چرااصراربریک نام برای دوفرزنددارید،درحالی که بچه هابعدابه جهت مسایل ثبتی مدرسه، دانشگاه،ارث وامثال آن به مشکل دچارخواهندشد.موفق باشید

مشاهده

سلب قیمومت

سلام،عدم صلاحیت قیمومیت راازدادگاه درخواست نمایید.موفق باشید

مشاهده

پرداخت تخلف رانندگی

سلام،شماره شناسه پرداخت رابه راهورببرید.موفق باشید

مشاهده

اثبات نسب و اخذ شناسنامه

سلام،تنهاراه آن ازطریق دادگاه باشهادت شهود ویاآزمایشDNIامکان پذیراست.موفق باشید

مشاهده

در رفتگی کتف و پارگی تاندون

سلام،غرامت بلی،جانبازی خیر.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،شرعاوقانوناموظف هستیدنفقه فرزندان رابه صورت متعارف بدهید،لذااگرنظرشان این بودکه مبلغ نفقه کم است میتوانندازدادگاه افزایش آن رابخواهند،معطل نکنید سریعابپردازید.موفق باشید

مشاهده

عدم موافقت با انتقالی زوجه

سلام،ازبخشنامه دولت مبنی برتبعیت ازهمسراستفاده کنید،اگربانک زیرباراین موضوع نرفت بایدازطریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

دور زدن در خیابان

سلام،پاسخ این اطلاعات تخصصی وکلانیست.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،اگرمعسرباشی تقاضای اعساربدهید.موفق باشید

مشاهده

باسلام و احترام

سلام،بایدازامورمالی اداره خودت سؤال کنید.موفق باشید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،باهمان قولنامه قابل اثبات است.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،اگردادخواست اعساردهیدیعنی واقعامالی نداشته باشیدقسطی میشود.موفق باشید

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام،ادعای شمااماواگرنداردباشهادت دونفرشکایت نمایید.موفق باشید

مشاهده

رای ارشاد و رفع ابهام چیست؟

سلام،رأی رابنویس یاازطریق تلگرام بفرست.موفق باشید

مشاهده

نگهدارنده

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

سلام،چندین بارسؤال نمودیدوپاسخ گرفتید،بازهم همان سؤال؟.موفق باشید

مشاهده

ابطال چک

سلام،اگرچک راخرج کندازباب تجریدوحسن نیت دارنده چک،محکوم به پرداخت خواهی شد.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی و چک پشتیبان بعنوان امانت

سلام،اگردرچک چیزی به عنوان امانت یاضمانت قیدنشده باشد،ازباب تجریدبایدوجه چک را به پردازی،باطرفت کناربیا.موفق باشید

مشاهده

ازدواج بدون اجازه پدر

سلام،پدرصلاح شمارادرنظرمیگیرد،باوالدین بیشترصحبت کن.موفق باشید

مشاهده

توقیف به علت مصادره اموال صاحب سند

سلام،به عنوان ثالث واردشوید.موفق باشید

مشاهده

پیش خرید آپارتمان در حال ساخت از پیش خرید کننده

سلام،مشاوره حضوری بایک وکیل داشته باش.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،دربعضی ازمواردعلاوه بردیه ارش هم شامل میشود.موفق باشید

مشاهده

ازدواج

سلام،ازدواج بابیگانه اگرقانونی نباشدبه دردسرخواهی افتاد،توصیه میشودقانونادنبال کن.موفق باشید

مشاهده

کمک به رد شاهدا و هدف قرار دادن خودش به عنوان دروغگو

سلام،پس ازقطعی شدن حکم تا30روزفرصت تقدیم اعساردارد.موفق باشید

مشاهده

ضمانت زندانی متواری

سلام،قبل ازابلاغیه خودت مراجعه کن،چه بسابه شماابلاغ شده است وشماخبرندارید.موفق باشید

مشاهده

مهريه

سلام،هرکدام ازخواسته های شماراقبول کنندمناسب است.موفق باشید

مشاهده

قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان

سلام،حتماحضوری به وکیل مراجعه ومشاوره بگیرید.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی در آموزش سربازی

سلام،جانبازی منتفی است،لیکن به یگان خودت مراجعه نماییدوتقاضای غرامت ناشی ازآسیب دیدگی حین خدمت استدعاکنید.موفق باشید

مشاهده

مالک و مستاجر

سلام،حتمااظهارنامه به نشانی آن بفرست.موفق باشید

مشاهده

اثبات جعل

سلام،اگرجعل صورت نگرفته وشمامرددهستی،شکایت نکن.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به کار

سلام،دلیلی برای عدم تعادل روحی درآن ایام داشته باشی امکان گرفتن رأی رادارید.موفق باشید

مشاهده

حق سنوات طبق روز و یا تاخیر در مطالبه

سلام،دردیوان به تجدیدنظردیوان اعتراض نمایید.موفق باشید

مشاهده

جدا شدن از شریک تجاری در شرکت با مسئولیت محدود

سلام،بستگی به توافق وتراضی طرفین دارد.موفق باشید

مشاهده

اعسار دوم

سلام،اعساروایسارجنبه حدوثی دارد،یعنی هرزمانی میتوانیددادخواست اعساربدهیدهمانگونه که طرف شمانیزمیتواندتقاضای ایساروملائت شمارابدهد.موفق باشید

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام،برای ازدواج مجددازدادگاه حکم بگیرید.موفق باشید

مشاهده

ضمانت بانکی بدون کسر حقوقی و چک

سلام،قبلامفصل پاسخ دادم.موفق باشید

مشاهده

دریافت وام پرداختی از وام گیرنده

سلام،هزینه حق الوکاله درحدتعرفه محکوم میشود.موفق باشید

مشاهده

سقط جنین

سلام،جلب به دادرسی یعنی مجرمیت طرف شمامحرزاست پرونده به دادگاه رفته است.موفق باشید

مشاهده

بند و ماده کسر حقوق

سلام،بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چها...

مشاهده

اعاده حيثيت و فحاشی و توهين

سلام،بلی میتوانیدشکایت نمایید.موفق باشید

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام،اگرپیامک هارابطه معمولی وکاری باشد،خیر،لیکن غیرازاین باشدبه دردسرمیافتید.موفق باشید

مشاهده

با سلام

سلام،بایداعساربدهیدتازندان نروید،پرایدشمارامیتواندتوقیف نمایدولی منزل،خیر.موفق باشید

مشاهده

هزینه انگشت نگاری

سلام،برای تشخیص خط یاانگشت به کارشناس ارجاع میدهندکه هزینه دارد،هزینه اش زیادنیست.موفق باشید

مشاهده

اختراع

سلام،به ثبت اختراعات مراجعه نماییداگرمشابه آن اختراع نشد،قطعاثبت میکنند.موفق باشید

مشاهده

سرقت و خیانت در امانت لوازم کار

سلام،مصداق سرقت نداردبایدخیانت درامانت شکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

غرامت سربازی

سلام،ازطریق یگانت برای غرامت اقدام کنید.موفق باشید

مشاهده

سرباز ناجا

سلام،میتوانیداعتراض نمایید.موفق باشید

مشاهده

مشاعات

سلام،اگر مجوز شهرداری باشدمنعی نداردوالانمیشودساخت.موفق باشید

مشاهده

مزاحمت تلفنی برای همسرم

سلام،ایجادمزاحمت مصداق دارد،شمامصداق را چه میدانید؟ازطرفی خانم شماهم ارتباط داشته،وتماس میگرفته،بنابراین آن آقاهم میتواندشکایت ایجادمزاحمت داشته باشد،به همسرتان بفرماییددنبال عیب گیری شماازطریق دوستانتان نباشدوز...

مشاهده

طلاق و حضانت کودک

سلام،چرایک دفعه تصمیم گرفتیدحتی باداشتن فرزند،عجله وشتاب نکن،گرفتن طلاق بدون دردسرنیست!.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،600سکه رابایدبدهید،فقط منزل جزءمستثنیات دین میباشد.موفق باشید

مشاهده

ارث در مورد زوج بی اولاد

سلام،ریزه کاری هایی داردکه لزوم حضوری نزد وکیلی رامی طلبد.موفق باشید

مشاهده

هزینه دادرسی

سلام،وقتی سفته داریدکلاه برداری مفهومی ندارد.موفق باشید

مشاهده

حذف توضیحات شناسنامه

سلام،توضیحات درشناسنامه به نفع شمااست،زیرااگرسندی یامدرکی ویاارثی بخواهدبه شمابرسد،اثباتش سخت نیست والا مشکل پیداخواهیدکرد،قانون همیشه به منافع اکثریت تصویب می شود.موفق باشید

مشاهده

مطالبه مهریه

سلام،فقط حساب شماتوقیف میشود،ضمناپارتی وامثال آن بحمدالله دردادگاه هاراه نداردوپاکدست ترین، قضات محترم هستند.موفق باشید

مشاهده

جدایی از همسر

سلام،اگرشوهرت رادوست داری ومشکلی ندارد،این تصمیم غیرعاقلانه است،راه های زیادی برای قوام زندگی وجوددارد،فقط بچه دارشدن به زندگی خوشبختی نمی آورد!به هرحال بیشترفکرکن،سعی خودرادردرمان شوهرت داشته باش،الآن که ناباروری د...

مشاهده

سند عادی باغ

سلام،به جای انکار،مبایعه نامه رابنام شرکاتنظیم کن.موفق باشید

مشاهده

ملک

سلام،موضوع اموال غیرمنقول دردادگاه محل ملک قابل رسیدگی است.موفق باشید

مشاهده

تعهد برای کتک کاری

سلام،حق طلاق درصورت تکرارضرب وجرح ،میتوانیدازایشان بگیرید.موفق باشید

مشاهده

عدم دریافت رضایت نامه از باشگاه ... تهران

سلام،وفق توصیه همکارگرامی دنبال کنید.موفق باشید

مشاهده

چک بابت ضمانت

سلام،چک درحکم اسنادلازم الاجرااست،وازباب تجریدوحسن نیت دارنده،بایدپول رابدهیدوقاضی کاری به منشاءدین ندارد.موفق باشید

مشاهده

مشاوره

سلام،عقدرهن،ازعقودلازم است و یک امرحقوقی است،وراث یابه طرفیت میتوانندادامه دهند.موفق باشید

مشاهده

معلول خدمتی

سلام،اجرای احکام محاسبه میکند.موفق باشید

مشاهده

آشنایی با قرارهای دادگاه

سلام،یعنی این راهی که رفتی درست نبود،به وکیل حضوری مراجعه فرمایید.موفق باشید

مشاهده

مشکل سند خودرو

سلام،به نشانی صاحب سندمراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،اگریکماه گذشت وهمسرتان تقاضای اعسارندادشمابرای اجرای حکم مراجعه وتقاضای حبس مبنی برعدم پرداخت مهریه نمایید.موفق باشید

مشاهده

فروش ملک مشاعی بدون اجازه شریک

سلام،برادرشماحقی بنام شُفعه دارد،یعنی باقیمتی که میخرنداولویت خریدباشریک است،اگرنخواست ویازیاده طلب است برای این امرشاهدبگیر وبفروش،اگرهم قابل تفکیک است تفکیک کنید.موفق باشید

مشاهده

دعاوی اجرت المثل ملک مشاعی

سلام،اگرمتعلق به برادرت هست،میتوانداجرت المثل ایام تصرف رابگیرد،امامسالمت آمیزبابرادرت بنشین وحق ایشان را بده ورضایت وی رابگیر.موفق باشید

مشاهده

نگهداری هرویین

سلام،بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق دارد.موفق باشید

مشاهده

انصراف از دادخواست طلاق

سلام،بعدازقطعیت دادنامه اصطلاحش عدم حضوربه محضرمی باشد،بلی میتواندنیاید،ضمنا نوع طلاق چه باشد.موفق باشید

مشاهده

پرسش بیمه

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

مشکوک تابع بودن

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

سوال در مورد محاسبه دیه مرد مسلمان

سلام،به اجرای احکام دادگاه مربوط مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

تغییر نام خانوادگی

سلام،موسوی برای سادات است،شماسیدهستی؟شناسنامه وکارت ملی یک هویت است.موفق باشید

مشاهده

فروش ملک مشاع

سلام،وکیل بگیری بهتراست،قیمت توافقی است.موفق باشید

مشاهده

ورشکستگی و حکم جلب

سلام،احتمالا حکم غیابی دارند،واخوهی بدهد.موفق باشید

مشاهده

فحاشی ناموسی- هل دادن-تهدید

سلام،صرف شکایت فحاشی کافی نیست،بلکه کلماتی که عنوان فحش است بایدمصداق داشته باشد.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،فرارازدین شرایطی دارد.موفق باشید

مشاهده

تنظیم سند و تحویل آپارتمان

سلام،به دردسرمی افتی،باهم کناربیایید.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،قبلاسؤال کردید.موفق باشید

مشاهده

پاداش سنوات

سلام،مشکل خودت را طوردیگرحل کن.موفق باشید

مشاهده

جعل چک

سلام،جعل درکپی مصداق ندارد.موفق باشید

مشاهده

حق طلاق

سلام،توضیحات همکارعزیزمان کامل بود.موفق باشید

مشاهده

بیمه بیکاری

سلام،بیمه بیکاری مربوط به زمانی است که هنوزکارجدیدنگرفتید.موفق باشید

مشاهده

جهیزیه

سلام،کارشان قانونی بوده.موفق باشید

مشاهده

طول درمان و راست نشدن کمر

سلام،طول درمان بستگی به نظرپزشک دارد.موفق باشید

مشاهده

بستن قرارداد

سلام،مواظب باش.موفق باشید

مشاهده

توقیف چک

سلام،بایدبررسی شوددرقراردادشماره چک قیدشده است یاخیر،به وکیل حضوری مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

گزارش حادثه

سلام،ازچه کسی غرامت میخواهی؟موفق باشید

مشاهده

شهود اعسار

سلام،جرح یک امرقانونی است.موفق باشید

مشاهده

سهام شرکت سهامی خاص

سلام،نزدوکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

مجهول المکان بودن اقامت خوانده

سلام،رأی ،غیابی صادرمیشود.موفق باشید

مشاهده

الزام به تمکین

سلام،میزان ضرب وجرح راپزشکی قانونی معلوم میکند.موفق باشید

مشاهده

دیه خارج کردن طحال از بدن در سال97

سلام،دیه کامل ندارد.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،مهریه،نفقه واجرت المثل حق خانمهااست.موفق باشبد

مشاهده

عدم تحویل ملک

سلام،فسخ شرایطی داردکه پاسخ به آن دراین سامانه امکانپذیرنیست.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

درخواست طلاق زوجه

سلام،حضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

طلاق

سلام،موضوع شماپیچیده است،شتاب نکن،مشورت بابزرگ خانواده داشته باش.موفق باشید

مشاهده

ماده 134و121و 133 سپاه موضوع معلول حین خدمت

سلام،جانبازمحسوب نیستی.موفق باشید

مشاهده

قرار موقوفی قتل عمد

سلام،هروقت قاتل پیداشد.موفق باشید

مشاهده

درخواست طلاق از طرف زوجه با بخشیدن نصف مهریه

سلام،همیشه قانون مصلحت اکثریت رادرنظرمی گیرد.موفق باشید

مشاهده

مستمری بگیران دختر

سلام،اگرثابت شودکه شوهرکرده قطع خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

حق فسخ از طرف فروشنده

سلام،حضوری به وکیل مراجعه کنید،بایدقولنامه رؤیت شود.موفق باشید

مشاهده

گزارش حادثه

سلام،گزارش حادثه فوری است.موفق باشید

مشاهده

شکایت برای فک پلاک خودرو

سلام،نیازنیست چیزی به حساب دولت واریزشود.موفق باشید

مشاهده

حذف توضیحات شناسنامه

سلام،ازطریق ثبت احوال.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به كار

سلام،برابردادنامه عمل میشود.موفق باشید

مشاهده

دیه

سلام،فلسفه ضمانت ،حاضرنمودن متهم به دادگاه میباشد،درصورت عدم حضور،وثیقه به نفع طرف دعوی مزایده میرود.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،اگرتوافق داریدنمی تواندتقاضای نفقه کندوالاحق ایشان میباشد.موفق باشید

مشاهده

حمل و نگهداری هرویین

سلام،بلی سابق درحکم قاضی مؤثرخواهدبود.موفق باشید

مشاهده

معاونت در جرم

سلام،بلی،اگراثبات شودمعاونت درجرم مصداق دارد.موفق باشید

مشاهده

غرامت

سلام،به چه دلیل غرامت پرداخت کنند؟!.موفق باشید

مشاهده

سکه مهریه

سلام،بایددلیل محکمه پسندارائه دهی،لایحه قوی بااسنادومدارک،از یک وکیل بخواه برای شمالایحه بنویسد.موفق باشید

مشاهده

در خصوص برخورد عابر به بغل ماشين

سلام،اگرآنهابه شماآسیب رساندندبایدخسارت بدهند.موفق باشید

مشاهده

پارک در کوچه بن بست

سلام،حتمابامجوزساخته.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،چطوربه قانون نسبت میدهید؟!.موفق باشید

مشاهده

سوال سوء پيشينه

سلام،شهرفرقی ندارد.موفق باشید

مشاهده

میزان اعتبار حق طلاق زوجه

سلام،درحال حاضرمشاوره بایدبروی.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،پرونده شماکیفری است،حتماحضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

فسخ مبایعه نامه

سلام،تقاضای تنفیذفسخ کنید.موفق باشید

مشاهده

وصیت

سلام،خیرمعتبرنیست.موفق باشید

مشاهده

تهدید و فریب و قسم دروغ

سلام،دادن سندیعنی چه؟منظور انتقال است؟یا...موفق باشید

مشاهده

سرقت

سلام،یک نفرضامن همراه ببرکه منجربه بازداشت شمانشود.موفق باشید

مشاهده

صدمه در حین کار

سلام،چون حادثه نبوده نمی شوداستدلال کرد.موفق باشید

مشاهده

مهريه

سلام،توافق دوجانبه است ،میشود همه رابخشید.موفق باشید

مشاهده

بعد از فوت برادر

سلام،برابرتوصیه همکاراقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد...

مشاهده

عقب نشينی مغازه

سلام،بایداجاره نامه مطالعه شود،حضورابه وکیل مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

مطالبه اجرت المثل

سلام،حکم دادگاه لازم است.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام، نظر به اینکه طرح دعوی همزمان از دو مرجع قانونی و مطالبه وجه یک چک در دو مرجع صحیح نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در موقعیت کنونی موافق قانون ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواه...

مشاهده

چک ضمانت بابت وام

سلام،درچک بابت ضمانت وام شماره...بانک...بنویسیدبهتراست موفق باشید

مشاهده

بهترین راه ممکن

سلام،خداراشکرکه دادراه راهی برای رفع مشکلات مردم خوب وفهیم ایران گشود،ومشکل این هم وطن حل شد،خداکندمدیرعامل فرهیخته وعزیزدادراه نظرسنجی برای کسانی که مشکلشان حل گردیدتهیه کند،دادراه محترم ازاینکه برای ماوکلاراه کمک ...

مشاهده

اختلاف با شهرداری و قاضی

سلام،درصورت اثبات تبانی میتوانیدازشهرداردردادگاه مرکزاستان شکایت کنی،ازقاضی دادسرای انتظامی قضات.موفق باشید

مشاهده

اعسار واخواهی

سلام،واخواهی رانوعا میپذیرند.موفق باشید

مشاهده

معلول حین خدمت بسیجی شاغل

سلام،دیه تعلق میگیرد.موفق باشید

مشاهده