مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 1556)

حریم پنجره و نورگیر و مزاحمت آن برای همسایه

سلام،برای پنجره ازشهرداری مجوزبگیرید.

مشاهده

محاسبه دیه

سلام،به اجرای احکام دادگاه مراجعه فرمایید.

مشاهده

مطالبه مهریه

سلام،فرارازدین شرایطی دارد.

مشاهده

دیه چشم

سلام،قاضی براساس نظرپزشکی قانونی حکم میکند.

مشاهده

کیفری

سلام،تبریزپرازوکیل خوب است،به کانون وکلا مراجعه نمایید.

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،بایدابتداتقاضای ابطال سندرادرخواست کنید.

مشاهده

مجازات معرفی نکردن مال در پرداخت دیون

سلام،امکان شکایت کیفری وجوددارد.

مشاهده

خودرو توقیفی و مدارک مفقود شده

سلام،تغییرات بایدبراساس قانون باشدوالاخلاف وجرم محسوب میشود.

مشاهده

اشتباهات سهوی حسابداری

سلام،اگرفاکتورهارامیدیدوآنهارابررسی می کرد،دفاع شمااست.

مشاهده

اختلاف

سلام،نگهداری ازسالمندیک وظیفه اخلاقی است،بایدبابچه ها صحبت وارشادکنید.

مشاهده

سند زدن در مشارکت در ساخت

سلام،بایداسنادشمابررسی شود،به یک وکیل حضوری مراجعه نمایید.

مشاهده

سلام وقت بخیر لطفی کنید و مقدار دیه را محسابه کنید

سلام،به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایید.

مشاهده

تنفیذ وصیت نامه

سلام،حضوری به یک وکیل مراجعه نمایید.

مشاهده

محاسبه دیه تصادف

سلام،به اجرای احکام مراجعه نمایید.

مشاهده

انباری و در پاگرد پشت بام

سلام،به شورای حل اختلاف مراجعه نمایید.

مشاهده

تعویض پلاک

سلام،درست گفتندبایدبرای درخواست جدیدهرچندپلاک قبلی راداریداثبات سکونت داشته باشید.

مشاهده

محاسبه دیه تصادف

سلام،به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایید.

مشاهده

بیمه بیکاری

سلام،بعیداست بیمه بیکاری شامل شماشود.

مشاهده

دادخواست استرداد اسناد

سلام،پیشنهاد میکنم حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

مصداق جانبازی در بنیاد شهید

سلام،بنیادشهید به دلایلی جانبازی راقبول نمی کند

مشاهده

فحاشی

سلام،اثبات قذف مشکل است.

مشاهده

وصول شارژ

سلام،ابتدااظهارنامه ارسال نمایید،درصورت عدم پرداخت به شورا مراجعه کنید،مدیرساختمان

مشاهده

آسیب در انجام وظیفه خدمت

سلام،بایدصورت صانحه داشته باشید.

مشاهده

وام مسکن

سلام،مربوط به مقررات بانک هست.

مشاهده

تعدیل اعسار

سلام،بایدبپردازی،سپس مجددتقاضای تقلیل نمایید.

مشاهده

کلاهبرداری ملک

سلام،بانظرجناب فیض آبادی موافقم.

مشاهده

وصيت عهدی

سلام،وراث بایداجازه دهند.

مشاهده

کروکی

سلام،وظیفه کلانتری است که دستورقاضی رامعمول دارد.

مشاهده

مستمری در عقد موقت

سلام،اگرتأمین اجتماعی نفهمد،بلی

مشاهده

اجرت المثل در فقه حنفی

سلام، اجرت المثل در فقه احناف وجود نداشته و زن بهیچوجه نمیتواند آنرا از شوهر خود مطالبه نماید.م،ولی درحال حاضرمطالبه آن برابرقانون حمایت خانواده قابل انجام است.

مشاهده

قوانین مربوط به اخراج از نیروهای مسلج

سلام،اقدامی برای بازگشت متصورنیست.

مشاهده

ارث خانه پدری

سلام،بامدارک حضوری نزدوکیل مشاوره بگیرید.

مشاهده

در مورد جانبازان مشمول حالت اشتغال

سلام،چرادارد،ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام کنید.

مشاهده

راه اندازی سایت

سلام،نیازبه مجوزازاتحادیه مشاورین املاک دارد.

مشاهده

درخواست غرامت

سلام،خیر،چون حادثه نیست.

مشاهده

میزان غرامت تاندون

سلام،ماه حرام مربوط به قتل است.

مشاهده

نظریه منفی در رای حفاظت اطلاعات ناجا

سلام،شماراناامیدنمی کنم،پیگیری داشته باش،بعیداست قبول کنند.

مشاهده

آسیب دیدگی حین خدمت

سلام،غرامت به شماتعلق میگیرد.

مشاهده

دیه تصادف

سلام،ارش محاسبه جداگانه دارد

مشاهده

دیه ترقوه و محدودیت حرکتی

سلام،به اجرای احکام مراجعه نمایید.

مشاهده

دیه تصادف

سلام،به اجرای احکام مراجعه نمایید.

مشاهده

تصادف با عابر

سلام،بستگی به کروکی دارد.

مشاهده

مدت زمان صدور دستور تخلیه

سلام،حضوری بایک وکیل مشورت کنید.

مشاهده

قرارداد وام

سلام،مفهوم سؤال شمارانفهمیدم.

مشاهده

قطع مستمری

سلام،بنام شریک مشکلی ندارد.

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،انشالله مشکلی نیست

مشاهده

نیروهای مسلح

سلام،شهرخودت رابنویس

مشاهده

آسیب و پارگی رباط زانو درحین خدمت سربازی

سلام،جانبازی منتفی است،غرامت ازطریق کمیسیون

مشاهده

انتقالی

سلام،قبلا پاسخ دادم،حضوری به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

اعاده به کار. فرزندان شاهد و ایثارگران

سلام،به بنیادشهیدمحل مراجعه نمایید

مشاهده

پرینت متن پیامک ها چگونه است ؟

سلام،باتشخیص مقام قضایی صورت میگیرد.

مشاهده

اثبات رابطه ی کاری

سلام،ازطریق اجرای احکام دادگستری اقدام نمایید

مشاهده

طلب ارثیه پدری سلب شده پس از مدت طولانی

سلام،حضوری نزد وکیل مشاوره کنید.

مشاهده

ایا میتوان به تبعیت از همسر نظامی ،خانم فرهنگی انتقالی بگیرد؟

سلام،بایدبرابربخشنامه تبعیت ازهمسرشمارامنتقل کنند،اگرنشدبایدازطریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.

مشاهده

خرید پیش فروش

سلام،تأمین دلیل ازشوراتقاضا نماییدوبعدابرآن اساس تقاضای خسارت کنید.

مشاهده

توقیف خودرو فروخته شده

سلام،به وسیله چک توقیف نمایید.

مشاهده

افتادن از روی مخزن در حین کار

سلام،پزشکی قانونی ملاک است.

مشاهده

هیئت مدیره آپارتمانها

سلام،درصورتی که علی البدل باشدجایگزین میشودوگرنه مجددانتخاب میشوند.

مشاهده

ادعای حیثیت

سلام،تایکسال میتوانیدشکایت کنید،رفع اتهام شد

مشاهده

ادعای شرف

سلام،نداریم

مشاهده

گم شدن سفته دست ضامن بانکی

سلام،رسیدی مبنی برپرداخت وام وادعای ایشان که سفته گم شده است وامانت دراختیارشان بوده است،بادوشاهدزیررسیدراامضانمایند.

مشاهده

رای حل اختلاف

سلام،بعدازیکهفته.

مشاهده

چک

سلام،مطالبی که ادعامیکنیدبایداثبات نمایید.

مشاهده

استرداد جهيزيه

سلام،وسایل جدیدجهیزیه محسوب نیست.

مشاهده

وکالت بلاعزل

سلام،منزل جزء مستثنیات دین هست نمی توانندبگیرند.

مشاهده

دیسک کمر

سلام،جانبازی خیر،بایددنبال صورت سانحه باشید،صرف ادعاکافی نیست

مشاهده

مناطق شهرداری

سلام،شکایت نمیشود

مشاهده

دیه قوزک داخلی پا

سلام،تعیین آن باپزشکی قانونی است

مشاهده

شراکت در خرید مغازه

سلام،حرف ایشان خلاف قانون است وشمامیتوانیدمحل کارش را دستورپلمپ بگیرید

مشاهده

در مورد سرقفلی

سلام،بایک وکیل حضوری مشورت نمایید

مشاهده

قبولیت وصیت نامه

سلام،صرف وصیت نامه ملاک نیست،شماهم ارث میبرید

مشاهده

هزینه آب مشترک

سلام،همه بایدبالسویه بپردازند

مشاهده

فروش ملک دارای عقب نشینی

سلام،متراژ کم یازیادمراحلی دارد،باوکیل حضوری مشورت نمایید

مشاهده

ابلاغیه الکترونیکی

سلام،روزمطرح است،6ماه اول 31روزمیباشد

مشاهده

سفته

سلام،بلی

مشاهده

تعدیل نفقه

سلام،دردادگاه

مشاهده

دریافت متن پیام سیم کارت

سلام،به شماحکم نمیدهند،بایدشکایتی باشدوازدادگاه برای استدلال درخواست دریافت پیامک راداشته باشید

مشاهده

سفته. حقوقی؛ ابلاغیه

سلام،به سرعت وبدون اتلاف وقت مجدداعساربده

مشاهده

حقوقی

سلام،حضوری باوکیل مشاوره نمایید

مشاهده

اجرای احکام

سلام،بایدبه اجرای احکام مراجعه کنید

مشاهده

تصادف

سلام،تکلیف مصدوم بایدروشن شود

مشاهده

تصادف

سلام،اگربیمه دارید،بلی

مشاهده

در مورد پارکینگ

سلام،هرچه درسندقیدشده،ملاک می باشد

مشاهده

تصادف جزیی

سلام،شرعاوقانوناضامن هستیدبایدصاحب آن راپیداکنیدواگرازپیداکردن ایشان ناامیدشدیدبااذن حاکم شرع صدقه دهید.درودبرشماموفق باشید

مشاهده

هزینه مشاعات ساختمان

سلام،براساس واحداست،بعضادرمجتمع های بزرگ معمولاوفق متراژمیباشد

مشاهده

پاک شدن سوء پیشینه

سلام،عدم سوءپیشیینه به شماخواهندداد،ولی درتوضیحات موضوع مطروحه مینویسند

مشاهده

پارگی رباط صلیبی حین خدمت

سلام،بستگی به کمیسیون دارد

مشاهده

مستمری

سلام،فرزندبدون پدرنمیشود،ازطریق دادگاه اقدام نمایید

مشاهده

اعسار از هزینه ی دادرسی مهریه

سلام،دوتاشاهدکافیه،زن ومردفرقی ندارد

مشاهده

اعسار

سلام،میتوانیدمجدداعساربدهید،اماپدرشمانمیتواندوکیل شماشود،وکیل میتوانیدبگیرید

مشاهده

طلاق

سلام،این چیزهایی که نوشتیدکمکتان میکند

مشاهده

فرار از دین و ابطال سند رسمی

سلام،منزل جزءمستثنیات دین است شمازودتراقدام نمایید

مشاهده

توقیف خودرو برای مهریه

سلام،به قدرمبلغ محکوم به میتواندتوقیف کند.

مشاهده

بازگشت به كار

سلام،ازطریق ه اداره کار

مشاهده

قوانین پرداخت شارژ

سلام،ازطریق شورای حل اختلاف دادخواست بدهید،البته مدیرساختمان

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام،ببین عزیزم به نظرم شماازیک وکیل حضوری مشورت بگیرید.

مشاهده

شکایت از چک امانت یا امانت در قرارداد

سلام،قراردادبین دونفریاچندنفرهمیشه معتبراست

مشاهده

ارث

سلام،مادربزرگ طبقه اول ارث نیست.

مشاهده

حادثه و سوانح

سلام،به نظرم حضوری بایک وکیل مشورت نمایید.

مشاهده

ممانعت از حق

سلام،همین مطلب رابه دادگاه منعکس نماییدودونفرشاهدمبنی براینکه سالهای متمادی سکونت دارید.

مشاهده

رد مال

سلام،بایددرخواست ردمال بدهید.

مشاهده

هزینه کارشناسی تملیک اراضی

سلام،هرکسی تقاضای کارشناسی نمایدبایدحق کارشناسی راپرداخت نماید.

مشاهده

فحاشی پیامکی

سلام،پیامک هاراکپی کنیدوبه دادسرای محل شکایت کنید.

مشاهده

ضمانت متهم

سلام،متهم تاتحویل دادگاه نشود تحت تعقیب خواهدبود.

مشاهده

خودرو

سلام،شمااقدام قانونی کنید

مشاهده

حدودا چند درصد و چه مبلغی میشود

سلام،ازاجرای احکام دادگاه سؤال بفرمایید.

مشاهده

فرجام خواهی و اعتراض به رأی كميسيون ناجا

سلام،ازطریق معاونت اداری ناجااقدام به بازنشستگی نمایید

مشاهده

مهر کردن پشت چک

سلام،مطالبی که گفتید قابل دفاع است

مشاهده

ممنوع الخروجی

سلام،بااین اطلاعات شمابعید می بینم

مشاهده

اجرا گذاشتن مهریه

سلام،به قسمت رایانه دادگاه.

مشاهده

دفاع از اتهام انتسابی

سلام،ظرف مدت 5روزبایدبه دادسرا برویدوازاتهام خوددفاع کنید،ضمنا یک نفرشمارا همراهی کندباجوازکسب یابافیش حقوقی

مشاهده

اجاره مغازه

سلام،باانقضای مدت بلی.

مشاهده

چک

سلام،چک شماکیفری نیست.

مشاهده

اعسار از هزینه دادرسی

سلام،بایدحرفه ای دفاع شود.

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،دادخواست بدهید ودونفرشاهدبرای اثبات این قضیه به دادگاه معرفی کنید

مشاهده

تعویض پلاک موتور سیکلت

سلام،اظهارنامه به نشانی ایشان که درقولنامه قیدشده بفرست،سپس به داگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند

مشاهده

فروش وکالتی

سلام،شماسهم خودرا می توانیدبفروشید.

مشاهده

جرم خیانت در امانت

سلام،بایداین تفاوت رااثبات نمایید،تقاضای کارشناسی کنید.

مشاهده

مزاحمت همسایه

سلام،خلاف اخلاق هست،امابایدشماکه مشرف هستیدبه فکرپوشش باشید

مشاهده

تنزل پست سازمانی

سلام،خیرقانونی نیست ازطریق اداره کاراقدام نمایید.

مشاهده

ارثیه

سلام،ابتدابایدانحصاروراثت بگیرید وسپس دادخواست حق السهم تقدیم دادگاه نمایید

مشاهده

حقوق

سلام،بلی.

مشاهده

اصلاحات ارضی

سلام،توصیه میشودحضوری با وکیل مشورت کنید.

مشاهده

استرداد تلفن همراه

سلام،دزدی کجاشده؟وکیل میتواند

مشاهده

بدهی وارائه سفته

سلام،تاریخ سفته هاراتعیین کنید

مشاهده

تصادف

سلام،توصیه میکنم ازوکیل محترمتان سؤال بفرمایید

مشاهده

دفاعیه مدرک تحصیلی

سلام،به شماگواهی پایان پاس واحدهارادادند باید دفاع کنید

مشاهده

پس گرفتن طلب از بدهکاری که از او سفته دارم

سلام،سفته رابه اندازه ای که هست میتوانیداقدام کنیدوتقاضای تأخیرتأدیه نمایید.

مشاهده

خرید مال سرقتی

سلام،بایدبادوتاشاهدثابت نمایید

مشاهده

باسلام

سلام،باپایان گرفتن انقضا فسخ معناندارد

مشاهده

تصادف جاده ای

سلام،بایدبه دادگاه مراجعه نمایید

مشاهده

عقب نشینی آپارتمان

سلام،شمازمین نمیفروشید،بلکه آپارتمان میفروشید،نیازی به گفتن نداردیعنی هرچه درسندقید میباشد،درواقع هرچه دراستعلامی که ازشهرداری می کنید ملاک خواهدبود

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،به شماگواهی عدم سوءپیشینه خواهندداد،نگران نباشید

مشاهده

صلح

سلام1ـــوراث زوجه شوهروفرزندان هستند2ـــبلی امکانش هست

مشاهده

خانواده

سلام،راه اثبات راشمابایدپیداکنید،ضمناتوصیه میشوداین کاررانکنید

مشاهده

از کارافتادگی از بیمه

سلام،اگرحادثه باشه بلی

مشاهده

در مورد انتقالی

سلام،تقاضای انتقال نمایید،انشاالله

مشاهده

تبدیل وضعیت

سلام،انشاالله اقدام کنید

مشاهده

مشروب شیشه ای خارجی

سلام،تا5برابرقیمتی که گمرک تعیین میکند

مشاهده

مبنای محاسبه از کارافتادگی

سلام،نظرکمیسیون معمولا ازابتدااست

مشاهده

نقص عضو و از کار افتادگی و غرامت

سلام،به نظرم حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

صیغه

چنانچه مستمری شوهرش دریافت کنددرازدواج دایم یا موقت قطع نمشود ولی چنانچه مستمری پدریا مادرش را دریافت میکند درازدواج دایم قطع ودرازدواج موقت با شوهرقبلیش باشد قطع میگردد

مشاهده

جانبازان سپاه پاسداران

سلام،ازطریق بنیادشهیدبایداقدام نمایید

مشاهده

مطالبه سهم الارث

سلام،حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

مساحت بیشتر از فروش

سلام،میتوانندزیاده راازخریداربخواهند

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،بایددادخواست مطالبه وجه بدهید

مشاهده

مهریه

سلام،بدون دادن پول به دادگاه ،انجام میدهیم

مشاهده

بدهی متوفی

سلام،اگراموال ودارایی ازپدر موجودباشد،بلی میتوانند

مشاهده

خیانت در امانت چک

سلام،پول رابرگردانید،زیرااگرخیانت درامانت اثبات شودعلاوه برردمال زندانی هم دارد

مشاهده

محجوریت

سلام،ازطریق پزشکی قانونی

مشاهده

مطالبه شدن سفته و پول از حساب ضامن کسر شده

سلام،حضوری باوکیل مشورت نمایید،برای مشورت دادن اغلب وکلا حق المشاوره نمی گیرند

مشاهده

ارث پدری

سلام،بلی،شمااگرشوهرنداریدنصف این حقوق به شما تعلق میگیرد

مشاهده

اعتراض به رد اعتراض

سلام،به همان دادسرا

مشاهده

فروش طلا و دادن پول به شوهرم

سلام،بلی دست نوشته کارسازاست

مشاهده

نفقه

سلام،مطالب شمانکته هایی داردکه حضوری ازوکیل مشورت بگیرید

مشاهده

اعتراض به رای بازپرس

سلام،بایدبه دادگاه نظامی مراجعه کنید

مشاهده

ارث

سلام،مینوانیدتقاضای اتیان سوگندازدادگاه درخواست کنید

مشاهده

ضمانت پشت چک سفید

سلام،اگرازتاریخ سررسیدبیش ازپانزده روزگذشته باشدوچک برگشت خورده نگران نباشد

مشاهده

آسیب دیدگی در سربازی

سلام،چه بگم؟نزدیک20سال

مشاهده

تعدیل اقساط مهریه

سلام،اگرمدرکی دال برتمکن وملائت شماراارسال نماید،امکان تغییروجوددارد

مشاهده

فروش خودرو

سلام،اظهارنامه بفرستید

مشاهده

دادخواست اعسار

سلام،بایدشخصایاوکیل شمابه شعبه مراجعه نمایید

مشاهده

طلاق در خارج از کشور

سلام،همه مواردی که سؤال شدامکانش وجوددارد،اما شما وکیلی قوی وباتجربه لازم داریدکه ازشمادفاع نماید،تمام دادسراودادگاه های ایران وکیل میتواندمداخله کند،درخدمتیم.موفق باشید ضمناازخانواده شمانمی توانددرخواست کندواگری...

مشاهده

ادعای حیثیت

سلام،شکایت مبنی برافشای اسراربه دادسراتقدیم نمایید

مشاهده

نقض قرارداد

سلام،قصه ی درازی دارد

مشاهده

در صورت گذشت 8ماه از تاریخ شرط مبایعه آیا امکان فسخ قرارداد وجود دارد

سلام،مبایعه نامه بایدمطالعه شود،پیشنهادمیکنم حضورباوکیل مشورت کنید

مشاهده

مفقودی فرد

سلام،کلانتری محل و....

مشاهده

محاسبه دیه تصادف

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنید

مشاهده

وضعيت خاص طلق

سلام،بلی بایدبرای دودانگ به اوقاف مراجعه نمایید

مشاهده

مهریه-حضانت فرزند

سلام،حق طلاق بامرداست،ولی اگرطبق شرایط ضمن عقدپیش نرود،زن هم میتواندتقاضای طلاق نماید

مشاهده

اعتراض به پذیرش دعوی کیفری واهی

سلام،پرونده بایدتوسط یک وکیل مطالعه شود،حضوری مشاوره بگیرید

مشاهده

اعتراض به نظر افسر راهنمایی و رانندگی

سلام،پنجاه پنجاه درست است،اگرقبول نداریداعتراض نمایید

مشاهده

آسيب حين خدمت

سلام،اگرصورت سانحه باشدغرامت به شماتعلق میگیرد

مشاهده

تصادف موتور با ماشین

سلام،خسارت بعیداست به شماتعلق بگیرد

مشاهده

پیگیری پرونده سرقت گوشی

سلام،برای پرونده وکیل بگیرید

مشاهده

عدم حضور در دادگاه چه عواقبی دارد

سلام،اگرنمتوانیدبرویدوکیل بفرستید

مشاهده

محاسبه غرامت

سلام،حدود30میلیون

مشاهده

معامله آپارتمان

سلام،حضوری نزدوکیل بروید

مشاهده

پیوست خانواده

سلام،دردسرهای خودش رادارد

مشاهده

دیه رباط صلیبی زانو

سلام،به اجرای احکام تشریف ببرید

مشاهده

جعل دسته چک و امضا

سلام،اگرادعای شما درست باشدازکارمندبانک هم میتوانیدشکایت نمایید

مشاهده

مهلت رسیدگی

سلام،درجرایم حق الهی مختومه میشود،ولی درجرایم حق الناس حکم غیابی خواهدداد

مشاهده

توقیف پلاک

سلام،برای آن کسی که ازوی خریدی اظهارنامه ارسال نمایید

مشاهده

سرقت لوازم ماشین توسط همسایه

سلام،دادگاه بایداطمینان پیداکندوشمابایددنبال اثبات آن باشید

مشاهده

مزاحمت در استفاده از پارکینگ

سلام،ایشان مزاحمتی ندارد،درواقع جای خودروی خودپارک میکند،لیکن جای دوتاپارکینگ هردوباریک میباشد

مشاهده

معلول حین خدمت

سلام،جانبازی ندارید،معلولیت خدمتی است مستمری تعلق میگیردزیراجانبازی درمقابله بااشرار،جنگ وامثال آن میباشد

مشاهده

ماده 639

سلام،در تعریف این جرم می‌توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد

مشاهده

نفقه

سلام،نفقه تعلق میگیرد

مشاهده

درباره مزاحمت تلفنی

سلام،به دادسرامراجعه کنید

مشاهده

زمان رسیدگی به اعتراض به رای یا تجدیدنظر

سلام،زمان رادادگاه تعیین میکند،اگرپرونده حقوقی است تبادل لایحه داردازفرصت استفاده کنید.

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،بامذاکره حل خواهدشد

مشاهده

سوال درمورد چک برگشتی

سلام،کلیه حقوق خودرا به ...انتقال دادم.امضانماید

مشاهده

لطفا جواب بدین خواهشن

سلام،غرامت پرداخت میکنند

مشاهده

وحدت رویه

سلام،ازطریق اینترنت جستجونمایید

مشاهده

الزام به انتقال سند اپارتمان

سلام،بلی الزام به تنظیم سند

مشاهده

حکم جلب

سلام،راهی که رفتیددرست بود

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،حضوری باوکیل مشورت نمایید

مشاهده

جانبازی تعلق میگیرد یا نه

سلام،برای جانبازی بایددردرگیری مسلحانه مجروح شده باشید

مشاهده

شکایت ضامن از وام گیرنده

سلام،خیرفقط امکان اخذوجه دربانک میباشد

مشاهده

صلح عمری

سلام،دونفرشاهدداشته باشید

مشاهده

مهریه

سلام،مهریه ربطی به طلاق نداردهروقت میتوانید تقاضای مطالبه مهریه نمایید

مشاهده

شکایت کیفری ترک انفاق

سلام،حضوری باوکیل مشورت کنید

مشاهده

گرفتن فتق اينگوينال

سلام،تقاضای صورت سانحه کن،به پزشکی قانونی هم مراجعه نما

مشاهده

استفاده خصوصی از قسمتهای مشاع

سلام،این مشکل توسط مدیرقابل حل میباشد

مشاهده

انتقال بیماری جنسی

سلام،ازدادگاه تقاضای استعلام ازپرونده پزشکی نمایید

مشاهده

خرید خانه بصورت شرایطی

سلام،حتمامشاوره حضوری باوکیل داشته باشید

مشاهده

بدهی

سلام،خسارت رامیتوانیدازکفیل بگیرید

مشاهده

نفقه

سلام،همه چیزبه شماتعلق میگیرد

مشاهده

تجاوز به محارم

سلام،سعی کنیدلباس های مناسب وگشادبپوشید،وازهراقدامی که درلباس وخواب میتواند تحریک کننده باشدپرهیزکنید

مشاهده

تقاضای طلاق

سلام،حکم به نفع شماخواهدبود

مشاهده

ترک زودتر از موعد قرارداد کاری

سلام،حقوق معوقه همیشه قابل دریافت میباشد

مشاهده

هبه نامه عادی

سلام،اگرمدعی داشته باشیداثبات آن دشواراست

مشاهده

تغییر اسم کوچک

سلام،کدام شهری؟

مشاهده

چک خط خورده شده توسط غیره

سلام،بایدادعای خودت رااثبات کنیدودرصورت اثبات شکایت خیانت درامانت نمایید

مشاهده

تاثیر در مهریه

سلام،همکارگرامیم پاسخ کامل دادند

مشاهده

صلح عمری

سلام،درزمان حیات قانونی به آنها واگذارنمایید

مشاهده

فسخ مبایعه نامه در معامله مسکن

سلام،به اتحادیه مشاورین املاک مراجعه نمایید

مشاهده

دیه تصادف

سلام،اجرای احکام محاسبه میکند

مشاهده

دیه شانه راست

سلام،پزشکی قانونی نظرمیدهد

مشاهده

مستمری بگیر

سلام،بدهی چیه؟

مشاهده

مستاجرم

سلام،ابتدااظهارنامه ارسال نمایید.موفق باشید

مشاهده

جعل امضا و کلاهبرداری

سلام،موضوعی که عنوان کردیدبسیارپیچیده است،وکیل اختیارکنید.موفق باشید

مشاهده

سلام

سلام،پنهانی دچارمشکل میشوی د.موفق باشید

مشاهده

حکم غیابی

سلام،پرونده اتهام قتل بدون وگیل بودید؟

مشاهده

صلح و سازش

سلام،حضوری ازوکیل مشورت بگیرید.موفق باشید

مشاهده

فروش موتور

سلام،برای وی ابتدااظهارنامه بفرست.موفق باشید

مشاهده

حکم تمکین

سلام،اگرحکم رااجرانکنیدناشزه خواهیدشدونفقه به شماتعلق نخواهدگرفت.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،حتماباوکیل حضوری مشورت نمایید.موفق باشید

مشاهده

حکم اجرایی

سلام،دادگستری.موفق باشید

مشاهده

اثبات نسب

سلام،اثبات نسب بسیارپیچیده است،اگرشرایط آماده نباشدطولانی خواهدبود.موفق باشید

مشاهده

طلاق غیابی

سلام،یک ساعت.موفق باشید

مشاهده

مستمری

سلام،سؤال عجیبی است!

مشاهده

حقوقی

سلام،به حکم شورااعتراض نمایید.موفق باشید

مشاهده

ملکی

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،نفقه منتفی است.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی حین خدمت

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

کیفری

سلام،به نظرمن جرمی صورت نگرفته است.موفق باشید

مشاهده

شکایت کیفری ترک انفاق

سلام،اگرماهانه مبلغی پرداخت میکردیدنگران هیچ موردی نباش.موفق باشید

مشاهده

ورود کلانتری به منزل مرد به دلیل گشتن محل اختفای فرزند توسط زن

سلام،برای ورودبه منزل بایدازدادگاه اجازه داشته باشد،چگونه رفته کلیدساخته،جای تعجب داردباید بررسی شود.موفق باشید

مشاهده

حضانت موقت

سلام،نفقه زن وفرزندان غیررشید واجب است.موفق باشید

مشاهده

آسانسور

سلام،وقتی شماحاضربه گرفتن درب میشویدبه معنای رضایت این امرمیباشد،بنابراین هیچ اقدامی متصور نیست.موفق باشید

مشاهده

دعوی تصرف زمین

سللم،باوکیل حضوری مشورت کنید.موفق باشید

مشاهده

اتهام جعل حکم

سلام،چراحضوری باوکیل مشورت نمیکنید؟موفق باشید

مشاهده

نمونه رای دادگاه انقلاب

سلام،ازسایت ها دریافت کنید.موفق باشید

مشاهده

استعلام حساب همسر برای مهریه

سلام،همین تقاضاازبانک مرکزی راازدادگاه درخواست نماییدموفق باشید

مشاهده

بیمه و حوادث کاری

سلام،همین مواردرابه اداره کارمحل بنویسید.موفق باشید

مشاهده

تاخیر در شناسنامه طفل قصور از طرف مادر

سلام،ابتدااظهارنامه بدهید.موفق باشید

مشاهده

حق الزحمه وکالت کاری برای برگشت زمین به مالک

سلام،میزان مطالبه به عهده کارشناس میباشد.موفق باشید

مشاهده

هزینه ضروری آپارتمان

سلام،مدیرساختمان بایددادخواست الزام به مطالبه وجه بدهد.موفق باشید

مشاهده

مزایده زمین کشاورزی

سلام،دوبار.موفق باشید

مشاهده

دعوا

سلام،سرنوشت پرونده رابایدمطالعه کردتانظرداد.موفق باشید

مشاهده

زندان اشتغال

سلام،راهی ندارد،پولی که درزندان به دست میآوردتقاضای توقیف نمایید.موفق باشید

مشاهده

آپارتمان نشینی

سلام،پارکینگ جزءمشاعات است،بقیه ی اموربه عهده مدیرساختمان میباشد.موفق باشید

مشاهده

آپارتمان نشینی

سلام،پارکینگ معمولاجزءمشاعات ساختمان میباشدمگردرسندچیزدیگری قیدشده باشد.موفق باشید

مشاهده

درصد دیه شکستگی ستون فقرات مهره کمری ال1وال2

سلام،باتعیین میزان شکستگی ازسوی پزشکی قانونی دیه معین میشود.موفق باشید

مشاهده

رسید شدن پرونده بدون اطلاع

سلام،بایدحضوری مراجعه نماییدوپیگیری کنید.موفق باشید

مشاهده

آسیب گوش در حین سربازی

سلام،براساس گزارش پزشک کمیسیون مراتب راتأیید میکند.موفق باشید

مشاهده

حکم رشد و اجازه خروج

سلام،درصورتی که حکم رشدرابگیریدمثل همه مردم میتوانیدپاس بگیرید.موفق باشید

مشاهده

تصرف در سهم مشاع مفروزالرعیه

سلام،بامدارکی که دراختیارداریدبه دادگاه مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

قرار منع پیگرد

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

مطالبه ایام بلاتکلیفی

سلام،ایام بدون کاررامیتوانیدمطالبه نمایید.موفق باشید

مشاهده

سند صلح عمری

سلام،میتوانیدعدول کنید.موفق باشید

مشاهده

تفاوت وظیفه ذاتی با وظیفه قانونی

سلام،منظورشمارانفهمیدم.موفق باشید

مشاهده

باسلام. من بازخرید ناجا هستم به رای خود در دیوان شکایت کردم رد شد میخواهم به خدمت بازگردم

سلام،حداقل ازمشاوره وکیل استفاده میکردید،الان راهی ندارد.موفق باشید

مشاهده

محاسبه دیه

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

اعتراض بیمه به رای دادگاه

سلام،درصورتیکه پزشکی قانونی اشتباه راقبول کندمیتوانیداعتراض نمایید.موفق باشید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،اگرفروشنامه یادونفرشاهدداریدارائه دهید.موفق باشید

مشاهده

آسیب حین سربازی

سلام، اگرمدارک بیمارستانی موجوداست،برای غرامت اقدام کن.موفق باشید

مشاهده

سوال در مورد تعزیرات حکومتی

سلام،میتوانیدشکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

مدرک تحصیلی

سلام،خیر،نگران نباش.موفق باشید

مشاهده

ماشین شرایطی

سلام،حتماحضوری ازوکیل مشورت بگیر.موفق باشید

مشاهده

ابطال سند وقف

سلام،مدارک بایدتوسط وکیل رؤیت شود،لطفاحضوری بایکی ازوکلامشاوره بگیرید.موفق باشید

مشاهده

انتقال سوابق بیمه

سلام،احتمالاخیر.موفق باشید

مشاهده

رفع تصرفات عدوانی

سلام،حضوری ازوکیل مشورت بگیرید.موفق باشید

مشاهده

عدم تعهدات دانشگاه

سلام،نمونه رأی راندارم.موفق باشید

مشاهده

درمورد اعسار

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

نقطه زنی

سلام،هم چه چیزی نداریم.موفق باشید

مشاهده

اعسار تقسیط مهریه

سلام،چیزی ازسؤال نفهمیدم.موفق باشید

مشاهده

شکایت شوهر بابت رابطه نامشروع

سلام،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به کار

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

سفته بلامحل

سلام،اعتزاض کنیدوتقاضای استماع شهادت شهودنمایید.موفق باشید

مشاهده

کلاهبرداری بدون قرار داد، امضا فاکتور با اسم مجوز شخص دیگر

سلام،لطفاحضوری ازوکیل مشاوره بگیرید.موفق باشید

مشاهده

نفقه شامل چه چیزهای است؟

سلام،نفقه درحدمتعارف،بایدباشد.موفق باشید

مشاهده

دادگاه نفقه

سلام،بایداثبات کنیدکه نفقه پرداخت کردید.موفق باشید

مشاهده

مهریه و تمکین

سلام،قانون همان قدیم است.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،مجددبا2شاهدبدهید.موفق باشید

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام،به مالک اظهارنامه بدهید،اگرموفق نشدیدبه طرفیت همه ایادی دادخواست بدهید.موفق باشید

مشاهده

شهرداری هزينه پروانه

سلام،مناطق کشورمتفاوت است،بهشهرداری محل مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

معلول حین خدمت

سلام،جانبازی نمیدهند.موفق باشید

مشاهده

بیمه دختر مطلقه

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

درخواست متن دستور موقت

سلام،اگرباقانون کاربودیدبه اداره کارمراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

انتقال وام مسکن

سلام،توافقی است.موفق باشید

مشاهده

فسخ اجاره نامه توسط مستاجر

سلام،ابتدااظهارنامه مبنی برفسخ بدهید،اگرموفق نشدیدبه شورای حل اختلاف دادخواست بدهید.موفق باشید

مشاهده

دستور موقت

سلام،خیرـموفق باشید

مشاهده

پیدا کردن گمشده

سلام،به کلانتری محل مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

تنظیم سند خودرو

سلام،وکالت به یکی ازبستگان برای انتقال سند،بنام خریدارتنظیم کنیدونیازی به آمدن شمانیست.موفق باشید

مشاهده

مجروح حین خدمت

سلام،بایدبه یگان خدمتی مراجعه وتقاضای مستمری نمایید.موفق باشید

مشاهده

ایا اگر زوجه سهام زوج را توقیف کند دیگر زوج ملزم به پرداخت پیش قسط نمیباشد؟

سلام،باهمان اجراییه به اجرای احکام مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

ربا

سلام،ربادراسلام بسیارمذمت شده،حتی ازمعصومین نقل شده که جنگ باخدااست وتعابیربسیارسنگین ترمثل زنابامحارم عنوان گردیده است،مواظب باشیدکه وارداین گناه بزرگ نشوید.

مشاهده

سند خودرو

سلام،ازطریق راهوراقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

تصادف موتور با سواری

سلام،همه چیزبراساس کروکی افسرکارشناس است.موفق باشید

مشاهده

شکستگی درآوردن طحال

سلام،قاضی برابرگواهی پزشکی قانونی دیه راتعیین میکند.موفق باشید

مشاهده

مبایعه نامه

سلام،موردقبول نیست ومعامله حکم صوری رادارد.موفق باشید

مشاهده

منظور از صلح معوض مهریه چیه

سلام،صلح معوض یعنی درقبال صلح مالی عوض میگیرد.موفق باشید

مشاهده

خرید زمین

سلام،اگرپول اضافه داریدریسک کنیدوگرنه جای دیگرسرمایه گذاری نمایید.موفق باشید

مشاهده

شکایت

سلام،بلی،حتی اگرتخلیه نماییدحق شمامحفوظ است.موفق باشید

مشاهده

درفتگی کتف در حین خدمت

سلام،جانبازی خیر،غرامت میدهند.موفق باشید

مشاهده

رفع خرابی ها و تسویه حساب با صاحب ملک قبل از خرید مسکن

سلام،همه چیزبه توافق شمابستگی دارد.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع

سلام،به نڟرمیرسدازطریق وکیل خوداقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

احضار مطلع

سلام،بایدتقاضای استماع شهادت شهودکنید،مطلع جایگاهی ندارد،لذااگرشهود حاضرشوندوشهادت آنهادراندازه مطلع باشددادگاه مراتب استنادراباتشخیص خویش حکم میکند،علم قاضی همینجااست.موفق باشید

مشاهده

مهر صفحه دوم شناسنامه

سلام،ثبت احوال محل صدورشناسنامه.موفق باشید

مشاهده

سوال حقوقی

سلام،اولابستگی به مبایعه نامه داردثانیا اگرغبن افحش باشدمیتوانیدتقاضای فسخ نمایید.موفق باشید

مشاهده

درخواست وصول طلب

سلام،باهمین حکم تقاضای صدوراججراییه داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام،اگرمال ودارایی داشته باشدازهمین ابتدادرخواست تامین اموال بگیر،والا بااعسارصاحب چک تقسیط خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

جبران خسارت تصادف

سلام،بعدازحکم دادگاه وقبل ازصدوراجراییه اقرارنامه محضری بگیرید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،سکه رادادگاه براساس مناسبات تورم اقتصادی ودرآمدماهیانه شما تعیین میکند.موفق باشید

مشاهده

تصادف در پادگان

سلام،معافیت وهمینطورغرامت راکمیسیون تعیین میکند.موفق باشید

مشاهده

تغییر کاربری زمین زراعی

سلام،خیر،شمابایداصلاح کنی.موفق باشید

مشاهده

حکم مشروبات خارجی

سلام،نظرقانون رافرمودید!.موفق باشید

مشاهده

دیه

سلام،حتماتعلق میگیرد.موفق باشید

مشاهده

قطع حقوق مستمری

سلام،اگرقطع رابطه بامدرسه داشته باشی،بلی والاخیر.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،خیر،نمی دهد.موفق باشید

مشاهده

ایا سند دستنویس بذل مهریه قابل اجرا است

سلام،اگرصلح معوض باشدحکم به رددادخواست دارد،لیکن غیرمعوض باشدمیتواندعدول ازبذل نماید.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،قانونانیازی به دادخواست نیست،حضوری بایک وکیل مشاوره نمایید.موفق باشید

مشاهده

اعمال مدرک تحصیلی

سلام،ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید.موفق باشید

مشاهده

پاره شدن تاندون انگشت دست

سلام،اعتراض به کمیسیون داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

سانحه در پادگان

سلام،جانبازی خیر.موفق باشید

مشاهده

مرخصی زایمان

سلام،به تأمین اجتماعی مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

انتقال پلاک

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

حساب بانکی

سلام،امورات بچه هاباشمااست،یکسال درسته.موفق باشید

مشاهده

کم کردن نفقه

سلام،همین مطالب رادریک صفحه(لایحه)به دادگاه تقدیم کنید،حتماتقسیط خواهدشد.موعق باشید

مشاهده

دریافت سنوات

سلام،به اداره کارمراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

سلام،به نظرمیرسدپاسخ تأمین اجتماعی صحیح باشد.موفق باشید

مشاهده

سرقت چک در وجه حامل

سلام،شمانمی توانید،راه حلی هم ندارد.موفق باشید

مشاهده

اجرای احکام تعزیراتی

سلام،حتمابه دادگاه برابرابلاغیه حضورپیداکنید.موفق باشید

مشاهده

گم کردن خط و گوشی

سلام،خیرمشکلی پیش نمی آید.موفق باشید

مشاهده

معلول حین خدمت

سلام،دراختیاریگان میباشد.موفق باشید

مشاهده

آئين نامه نيروهای مسلح

سلام،مناطق مختلف تفاوت دارد،بیشتربخشنامه ای است.موفق باشید

مشاهده

دیه پاره شدن غضروف گوش

سلام،ماده 600- از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آن‌ها نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است. ماده 601- پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه ی...

مشاهده

خرید خودرو

سلام،برای ایشان اظهارنامه بفرست.موفق باشید

مشاهده

جانبازی،غرامت،نقص عضو در سربازی

سلام،جانبازی تعلق نمی گیرد،غرامت هم بعیدمیدانم،ولی ناامیدنباش اقداماتت راانجام بده.موفق باشید

مشاهده

جانبازی

سلام،جانبازی خیر.موفق باشید

مشاهده

رای پزشکی قانونی

سلام،خلاف ادعارادادگاه نظرمیدهد،نه پزشکی قانونی.موفق باشید

مشاهده

شرایط قیم شدن پدر

سلام،قیم یک نفراست،بقیه میتوانندبه نحوه صلاحیت شما معترض باشند.موفق باشید

مشاهده

نفقه و وکالت

سلام،میتوانیدوکیل بگیریدوخودتان نروید،نفقه براساس درآمدپدرمیباشد.موفق باشید

مشاهده

دریافت دیه

سلام،فوت کرده یاکشتند؟درفوت ماه حرام وغیرحرام ندارد.موفق باشید

مشاهده

گم کردن مبایعه نامه

سلام،2شاهدخریدداشته باشید کافی است.موفق باشید

مشاهده

حقوق بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

سلام،دانشگاه های مختلف شرایطشان متفاوت هست.موفق باشید

مشاهده

معلولیت خدمتی

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

سند خودرو

سلام،ملاک درمالکیت سندثبتی است،نه برگ سبز.موفق باشید

مشاهده

دریافت مهریه

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

مشمول صدور دستور تخلیه میشوم یا خیر

سلا،مفروضاتی که درسؤال مطرح کردیدبایدعنایت کنیدحضوری به کیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

اصلاح سند ملک

سلام،به اداره ثبت مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

قیمیت

سلام،استدلال شمااگرمحکم باشد،بلی.موفق باشید

مشاهده

اقساط معوق مسكن مهر و اقدام بانك در اين زمينه

سلام،ازطریق دادگاه ابلاغ خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

چک مفقودی

سلام،1ــاستردادغیرمالی است2ــدادخواست به طرفیت صادرکننده چک3ــچه میدانیم بایدشاهدیااعلام مفقودی وامثال آن4ــانشالله.موفق باشید

مشاهده

حمل 3 لیتر مشروب دست ساز چه حکمی دارد؟

سلام،اعتراض نمایید،کم خواهدشد،بایدلایحه خوب بنویسی.موفق باشید

مشاهده

تعیین میزان دیه

سلام،به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

قانون تملک آپارتمان شینی

سلام،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،تاریخ رابنویس،برگشت بزن،ودادخواست مطالبه وجه تضامنا تقدیم دادگاه کنید،ضمناازطریق اداره کارنیزمیتوانی اقدام نمایی.موفق باشید

مشاهده

ماده 248 قانون مدنی

سلام، تفاوت معامله فضولی ومعامله غیرخیلی به هم نزدیک است،بایددیدبه چه شکلی انتقال داد،دقت کنیدمعامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد،که مبنای حقوق...

مشاهده

چک برگشتی و فرار از دین

سلام،هرنوع نقل و انتقال وتغییرات دراموال ودارایی یکسال قبل ازتاریخ دادخواست اعساررابایددرصورت اموال ذکرشود،عدم ذکر،موجب کتمان حقیقت ومجازات دارد،فرارازدین شرایطی داردکه ازحوصله این نوشتارخارج است.موفق باشید

مشاهده

پايان مدت اعتبار توافق نامه مالی

سلام،باتوجه به اهمیت موضوع حضوری بامدارک به وکیل مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

تمدید شفاهی اجاره نامه

سلام،تقاضای دستورتخلیه به شورای حل اختلاف استدعانمایید.موفق باشید

مشاهده

جعل و استفاده از آن

سلام،اگرمتصدی اقدام معلوم باشدبلی،والاخیر.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،خیر،ولی غرامت تعلق می گیرد.موفق باشید

مشاهده

نفطه زنی موبایل

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،بایدافسرکارشناس کروکی تنظیم نماید.موفق باشید

مشاهده

ارزش حقوقی کپی برگه ی استعلاجی

سلام،نظريه 3480/7 – 1/58/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه:می گوید «چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود. ب...

مشاهده

ابطال سند بوسیله حجر

سلام،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

سرباز زدن از قرارداد شراکت

سلام،دادخواست مطالبه سهم مشارکت باجلب نظرکارشناس تقدیم دادگاه نمایید.موفق باشید

مشاهده

سلام

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

دعوای حقوقی

سلام،شایسته است،حضوری به وکیل مراجعه کنیدتاتمام ابعادبرای شما توضیح داده شود.موفق باشید

مشاهده

اجرای رای دیوان توسط بنیاد

سلام،اگرحکم شهادت گرفتی،بنیادموظف به عمل کردن هست.موفق باشید

مشاهده

آسيب ديدگی حين خدمت

سلام،چندباربه جنابعالی پاسخ داده شد.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت و اقدام روی چک

سلام،قانونی است،اگرمدرکی داریدکه دلالت برامانت باشد،بلی،والاخیر.موفق باشید

مشاهده

انتقال در ارتش

سلام،بابازرسی یگانت درمیان بگذار.موفق باشید

مشاهده

تاخیر تادیه

سلام،طبق شاخص بانک مرکزی.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی در حین خدمت سربازی

سلام،ازیگان خدمتی خودشروع کن وبه کمیسیونی که به همین منظورتشکیل خواهدشداعتراض کن.موفق باشید

مشاهده

معاوضه يا مبايعه

سلام،هروقت معامله ای مستحق للغیردرآیدمعامله باطل است،زیرافروش مال غیر است،ضمنااگرخریدارآگاهی ازمالکیت غیرداشته باشداوهم مجازات خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

تبدیل وضعیت زنان سرپرست خانوار

سلام،نشنیدم لغوشده باشد،ولی تضادسلایق وجوددارد.موفق باشید

مشاهده

شهادت و قسم دروغ به قرآن مجید

سلام،ضرورت داردحضوری به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

حقوق مستمری دختر

سلام،اگربی کارشوی مجدداعادی خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

چک، خیانت درامانت

سلام،هشتادمیلیون رابده باشماراه خواهدآمد.موفق باشید

مشاهده

درخواست غرامت

سلام،بلی،درصوتیکه پرونده بالینی راازبیمارستان بگیری.موفق باشید

مشاهده

اعاده دادرسی

سلام،اگربتوانی تبانی راثابت کنی کارشمابهترپیش میرود.موفق باشید

مشاهده

درخواست مشاوره

سلام،خودت رامعرفی کن تاخودروتوقیف نشود،چون توقیف خودروبرای پیداکردن شمااست.موفق باشید

مشاهده

حقوق مزایا در قرارداد مشخص

سلام،بایدبازرس تأمین اجتماعی،برابرمقررات سختی کارراتأییدنماید.موفق باشید

مشاهده

وثیقه

سلام،چاره ای جزمطالبی که اشاره داشتیدندارید.موفق باشید

مشاهده

تهدید و توهین و فحاشی

سلام،اگرمدارک جهت اثبات تهدیدوتوهین کافی باشدحق شمااست که پیگیری کنی.موفق باشید

مشاهده

عوارض حق مشرفیت

سلام،أخذ حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت است شرعاً حرام مي‌باشد ولي جعل عوارض بر اين حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعي ندارد.موفق باشید

مشاهده

تقسیم ارث

سلام،تقسیمات ارث پیچیده است،شماچندبرادر وخواهرید؟ زمین هبه است ؟یاصلح است ویاخریداری شده است؟و...حضوری نزدوکیل مراجعه نمائیدـموفق باشید

مشاهده

چک

سلام،خیانت درامانت نیست،نگران نباش.موفق باشید

مشاهده

سرقت از مغازه

سلام،پرونده را بایدیک وکیل مطالعه نماید واستدلال نماید،اینگونه که شمانوشتیدمحکومیتش محرزاست.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،بلی،شرایطی دارد،ازجمله اظهارنامه استردادچکها بهدارنده آن بفرستد،اگرازاسترداداستنکاف کردمیتواندشکایت خیانت درامانت نماید.موفق باشید

مشاهده

معلول خدمتی

سلام،معلول خدمتی فقط مستمری می گیردومزایای جانبازی راندارد.موفق باشید

مشاهده

اقامه یک دعوی

سلام،بایددادخواست دیه ویاارش تقدیم دادگاه میکردی،الان اگرشهودشهادت بدهندوپزشکی قانونی تأییدنمایدبه عنوان ضربه غیرعمدی قابل پیگیری است.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی حین مأموریت

سلام،بایدازکمیسیون تقاضای معلولیت حین خدمت میکردید،به نظرم ازیگان خودت مجدداقدام وبه پزشکی قانونی معرفی تادرصدتعیین شود.موفق باشید

مشاهده

طرح شکایت از کارفرما در جریان کار اجرایی برای ایشان

سلام،بایدبه اداره کاردادخواست بنویسید.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،راه آزادی سپردن وثیقه است.موفق باشید

مشاهده

خرید خودرو اقساطی از شرکت خصوصی ... ...

سلام،اگرشرکت معتبرباشددیروزودداره سوخت وسوزنداره.موفق باشید

مشاهده

جانباز می شم یا نه

سلام،مستمری برقرارمیشود.موفق باشید

مشاهده

چیزی هم دستمو میگیره یا نه

سلام،انشاالله.موفق باشید

مشاهده

غرامت

سلام،پاسخ همکارعزیزکامل بوده.موفق باشید

مشاهده

نفقه معوقه

سلام،موضوع نفقه گذشته باتمکین متفاوت است.موفق باشید

مشاهده

عدم تعهد

سلام،نکته هایی داردکه بایدحضوری به وکیل مراجعه کنیدـموفق باشید

مشاهده

ایا بابت نوشتن انواع دادخواست باید هزینه تمبر و ثبت آن را در دادسرا پرداخت کرد؟

سلام،مطالبه خسارت ناشی ازجرم دادخواست ندارد،بدون تشریفات درخواست دارد.موفق باشید

مشاهده

درخواست مهریه همسر

سلام،خودرومستثنیات دین نیست،منزل وسهم الارث بایددفاع شود.موفق باشید

مشاهده

خلع ید ملک مشاع

سلام،اعتراض شودسه دانگ متعلق به پدرشمااست.موفق باشید

مشاهده

معامله صوری

سلام،اثبات معامله صوری ظرافت هایی دارد،حتماحضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،هروقت پشیمان شودمیتواندادامه ندهد.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،ماشاالله پرسشگرخوداستاداست.موفق باشید

مشاهده

عقب نشينی مغازه

سلام،برای مشاوره بایدمدارک رویت شود.موفق باشید

مشاهده

کلاهبرداری

سلام،حضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

محاسبه دیه

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

استعلام سابقه کیفری

سلام،میتواند.موفق باشید

مشاهده

سختی کار و بازنشستگی

سلام،همکارعزیزمان بسیارباحوصله جواب دادند،امیدوارم استفاده شود.موفق باشید

مشاهده

ضمانت بانک

سلام،ضامن اول یادوم نداریم.موفق باشید

مشاهده

رسیدگی بدوی کیفری جرحی

سلام،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

انتقالی

سلام،قبلامفصل پاسختان رادادم،سؤال تکراری است.موفق باشید

مشاهده

مهریه متوفی

سلام،ننوشتیدوراث متوفی چه کسانی هستند؟.موفق باشید

مشاهده

مبایعه نامه

سلام،پس کجاراخریدند،درخریدبایدثمن وجودداشته باشد،مگرصلح یاهبه وامثال آن باشد،اعتبارندارد.موفق باشید

مشاهده

طلاق و بزور تمکین

سلام،امیدوارم پاسخ همکاران عزیزقانع کننده بوده است.موفق باشید

مشاهده

غرامت دوره آموزشی

سلام،قابل پیگیری است.موفق باشید

مشاهده

سند مالکیت

سلام،قبلاتوضیح دادم،سؤال شماتکراری است.موفق باشید

مشاهده

عندالاستطاعه

سلام،این قانون مربوط به بعدازعقدو قبل اززناشویی میباشد،حق حبس،.موفق باشید

مشاهده

ابطال مبایعه نامه

سلام،بایدحضوری اسنادرویت شود.موفق باشید

مشاهده

مال مسروقه

سلام،تنهاراه ازطریق دیوان عالی کشورمیباشد.موفق باشید

مشاهده

سوء استفاده از مدرک تحصیلی

سلام،بااظهارنامه تقاضای استردادمدرک داشته باشید،اگربه شمانداده اندازطریق دادگاه اقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

فرار از خدمت

سلام،ازهمین اول زندگی سعی کن روراست باشی.موفق باشید

مشاهده

پرونده جرحی با حکم قطعی استان و نقص پرونده توسط دادسرا از اول

سلام،اگرشهودرامعرفی کردید،تقاضای احضاربه دادگاه نمایید.موفق باشید

مشاهده

محجور شدن

سلام،درزمان محجوریت معامله باطل است.موفق باشید

مشاهده

نام گذاری

سلام،چرااصراربریک نام برای دوفرزنددارید،درحالی که بچه هابعدابه جهت مسایل ثبتی مدرسه، دانشگاه،ارث وامثال آن به مشکل دچارخواهندشد.موفق باشید

مشاهده

سلب قیمومت

سلام،عدم صلاحیت قیمومیت راازدادگاه درخواست نمایید.موفق باشید

مشاهده

پرداخت تخلف رانندگی

سلام،شماره شناسه پرداخت رابه راهورببرید.موفق باشید

مشاهده

اثبات نسب و اخذ شناسنامه

سلام،تنهاراه آن ازطریق دادگاه باشهادت شهود ویاآزمایشDNIامکان پذیراست.موفق باشید

مشاهده

در رفتگی کتف و پارگی تاندون

سلام،غرامت بلی،جانبازی خیر.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،شرعاوقانوناموظف هستیدنفقه فرزندان رابه صورت متعارف بدهید،لذااگرنظرشان این بودکه مبلغ نفقه کم است میتوانندازدادگاه افزایش آن رابخواهند،معطل نکنید سریعابپردازید.موفق باشید

مشاهده

عدم موافقت با انتقالی زوجه

سلام،ازبخشنامه دولت مبنی برتبعیت ازهمسراستفاده کنید،اگربانک زیرباراین موضوع نرفت بایدازطریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

دور زدن در خیابان

سلام،پاسخ این اطلاعات تخصصی وکلانیست.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،اگرمعسرباشی تقاضای اعساربدهید.موفق باشید

مشاهده

باسلام و احترام

سلام،بایدازامورمالی اداره خودت سؤال کنید.موفق باشید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،باهمان قولنامه قابل اثبات است.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،اگردادخواست اعساردهیدیعنی واقعامالی نداشته باشیدقسطی میشود.موفق باشید

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام،ادعای شمااماواگرنداردباشهادت دونفرشکایت نمایید.موفق باشید

مشاهده

رای ارشاد و رفع ابهام چیست؟

سلام،رأی رابنویس یاازطریق تلگرام بفرست.موفق باشید

مشاهده

نگهدارنده

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

سلام،چندین بارسؤال نمودیدوپاسخ گرفتید،بازهم همان سؤال؟.موفق باشید

مشاهده

ابطال چک

سلام،اگرچک راخرج کندازباب تجریدوحسن نیت دارنده چک،محکوم به پرداخت خواهی شد.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی و چک پشتیبان بعنوان امانت

سلام،اگردرچک چیزی به عنوان امانت یاضمانت قیدنشده باشد،ازباب تجریدبایدوجه چک را به پردازی،باطرفت کناربیا.موفق باشید

مشاهده

ازدواج بدون اجازه پدر

سلام،پدرصلاح شمارادرنظرمیگیرد،باوالدین بیشترصحبت کن.موفق باشید

مشاهده

توقیف به علت مصادره اموال صاحب سند

سلام،به عنوان ثالث واردشوید.موفق باشید

مشاهده

پیش خرید آپارتمان در حال ساخت از پیش خرید کننده

سلام،مشاوره حضوری بایک وکیل داشته باش.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،دربعضی ازمواردعلاوه بردیه ارش هم شامل میشود.موفق باشید

مشاهده

ازدواج

سلام،ازدواج بابیگانه اگرقانونی نباشدبه دردسرخواهی افتاد،توصیه میشودقانونادنبال کن.موفق باشید

مشاهده

کمک به رد شاهدا و هدف قرار دادن خودش به عنوان دروغگو

سلام،پس ازقطعی شدن حکم تا30روزفرصت تقدیم اعساردارد.موفق باشید

مشاهده

ضمانت زندانی متواری

سلام،قبل ازابلاغیه خودت مراجعه کن،چه بسابه شماابلاغ شده است وشماخبرندارید.موفق باشید

مشاهده

مهريه

سلام،هرکدام ازخواسته های شماراقبول کنندمناسب است.موفق باشید

مشاهده

قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان

سلام،حتماحضوری به وکیل مراجعه ومشاوره بگیرید.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی در آموزش سربازی

سلام،جانبازی منتفی است،لیکن به یگان خودت مراجعه نماییدوتقاضای غرامت ناشی ازآسیب دیدگی حین خدمت استدعاکنید.موفق باشید

مشاهده

مالک و مستاجر

سلام،حتمااظهارنامه به نشانی آن بفرست.موفق باشید

مشاهده

اثبات جعل

سلام،اگرجعل صورت نگرفته وشمامرددهستی،شکایت نکن.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به کار

سلام،دلیلی برای عدم تعادل روحی درآن ایام داشته باشی امکان گرفتن رأی رادارید.موفق باشید

مشاهده

حق سنوات طبق روز و یا تاخیر در مطالبه

سلام،دردیوان به تجدیدنظردیوان اعتراض نمایید.موفق باشید

مشاهده

جدا شدن از شریک تجاری در شرکت با مسئولیت محدود

سلام،بستگی به توافق وتراضی طرفین دارد.موفق باشید

مشاهده

اعسار دوم

سلام،اعساروایسارجنبه حدوثی دارد،یعنی هرزمانی میتوانیددادخواست اعساربدهیدهمانگونه که طرف شمانیزمیتواندتقاضای ایساروملائت شمارابدهد.موفق باشید

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام،برای ازدواج مجددازدادگاه حکم بگیرید.موفق باشید

مشاهده

ضمانت بانکی بدون کسر حقوقی و چک

سلام،قبلامفصل پاسخ دادم.موفق باشید

مشاهده

دریافت وام پرداختی از وام گیرنده

سلام،هزینه حق الوکاله درحدتعرفه محکوم میشود.موفق باشید

مشاهده

سقط جنین

سلام،جلب به دادرسی یعنی مجرمیت طرف شمامحرزاست پرونده به دادگاه رفته است.موفق باشید

مشاهده

بند و ماده کسر حقوق

سلام،بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چها...

مشاهده

اعاده حيثيت و فحاشی و توهين

سلام،بلی میتوانیدشکایت نمایید.موفق باشید

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام،اگرپیامک هارابطه معمولی وکاری باشد،خیر،لیکن غیرازاین باشدبه دردسرمیافتید.موفق باشید

مشاهده

با سلام

سلام،بایداعساربدهیدتازندان نروید،پرایدشمارامیتواندتوقیف نمایدولی منزل،خیر.موفق باشید

مشاهده

هزینه انگشت نگاری

سلام،برای تشخیص خط یاانگشت به کارشناس ارجاع میدهندکه هزینه دارد،هزینه اش زیادنیست.موفق باشید

مشاهده

اختراع

سلام،به ثبت اختراعات مراجعه نماییداگرمشابه آن اختراع نشد،قطعاثبت میکنند.موفق باشید

مشاهده

سرقت و خیانت در امانت لوازم کار

سلام،مصداق سرقت نداردبایدخیانت درامانت شکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

غرامت سربازی

سلام،ازطریق یگانت برای غرامت اقدام کنید.موفق باشید

مشاهده

سرباز ناجا

سلام،میتوانیداعتراض نمایید.موفق باشید

مشاهده

مشاعات

سلام،اگر مجوز شهرداری باشدمنعی نداردوالانمیشودساخت.موفق باشید

مشاهده

مزاحمت تلفنی برای همسرم

سلام،ایجادمزاحمت مصداق دارد،شمامصداق را چه میدانید؟ازطرفی خانم شماهم ارتباط داشته،وتماس میگرفته،بنابراین آن آقاهم میتواندشکایت ایجادمزاحمت داشته باشد،به همسرتان بفرماییددنبال عیب گیری شماازطریق دوستانتان نباشدوز...

مشاهده

طلاق و حضانت کودک

سلام،چرایک دفعه تصمیم گرفتیدحتی باداشتن فرزند،عجله وشتاب نکن،گرفتن طلاق بدون دردسرنیست!.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،600سکه رابایدبدهید،فقط منزل جزءمستثنیات دین میباشد.موفق باشید

مشاهده

ارث در مورد زوج بی اولاد

سلام،ریزه کاری هایی داردکه لزوم حضوری نزد وکیلی رامی طلبد.موفق باشید

مشاهده

هزینه دادرسی

سلام،وقتی سفته داریدکلاه برداری مفهومی ندارد.موفق باشید

مشاهده

حذف توضیحات شناسنامه

سلام،توضیحات درشناسنامه به نفع شمااست،زیرااگرسندی یامدرکی ویاارثی بخواهدبه شمابرسد،اثباتش سخت نیست والا مشکل پیداخواهیدکرد،قانون همیشه به منافع اکثریت تصویب می شود.موفق باشید

مشاهده

مطالبه مهریه

سلام،فقط حساب شماتوقیف میشود،ضمناپارتی وامثال آن بحمدالله دردادگاه هاراه نداردوپاکدست ترین، قضات محترم هستند.موفق باشید

مشاهده

جدایی از همسر

سلام،اگرشوهرت رادوست داری ومشکلی ندارد،این تصمیم غیرعاقلانه است،راه های زیادی برای قوام زندگی وجوددارد،فقط بچه دارشدن به زندگی خوشبختی نمی آورد!به هرحال بیشترفکرکن،سعی خودرادردرمان شوهرت داشته باش،الآن که ناباروری د...

مشاهده

سند عادی باغ

سلام،به جای انکار،مبایعه نامه رابنام شرکاتنظیم کن.موفق باشید

مشاهده

ملک

سلام،موضوع اموال غیرمنقول دردادگاه محل ملک قابل رسیدگی است.موفق باشید

مشاهده

تعهد برای کتک کاری

سلام،حق طلاق درصورت تکرارضرب وجرح ،میتوانیدازایشان بگیرید.موفق باشید

مشاهده

عدم دریافت رضایت نامه از باشگاه ... تهران

سلام،وفق توصیه همکارگرامی دنبال کنید.موفق باشید

مشاهده

چک بابت ضمانت

سلام،چک درحکم اسنادلازم الاجرااست،وازباب تجریدوحسن نیت دارنده،بایدپول رابدهیدوقاضی کاری به منشاءدین ندارد.موفق باشید

مشاهده

مشاوره

سلام،عقدرهن،ازعقودلازم است و یک امرحقوقی است،وراث یابه طرفیت میتوانندادامه دهند.موفق باشید

مشاهده

معلول خدمتی

سلام،اجرای احکام محاسبه میکند.موفق باشید

مشاهده

آشنایی با قرارهای دادگاه

سلام،یعنی این راهی که رفتی درست نبود،به وکیل حضوری مراجعه فرمایید.موفق باشید

مشاهده

مشکل سند خودرو

سلام،به نشانی صاحب سندمراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،اگریکماه گذشت وهمسرتان تقاضای اعسارندادشمابرای اجرای حکم مراجعه وتقاضای حبس مبنی برعدم پرداخت مهریه نمایید.موفق باشید

مشاهده

فروش ملک مشاعی بدون اجازه شریک

سلام،برادرشماحقی بنام شُفعه دارد،یعنی باقیمتی که میخرنداولویت خریدباشریک است،اگرنخواست ویازیاده طلب است برای این امرشاهدبگیر وبفروش،اگرهم قابل تفکیک است تفکیک کنید.موفق باشید

مشاهده

دعاوی اجرت المثل ملک مشاعی

سلام،اگرمتعلق به برادرت هست،میتوانداجرت المثل ایام تصرف رابگیرد،امامسالمت آمیزبابرادرت بنشین وحق ایشان را بده ورضایت وی رابگیر.موفق باشید

مشاهده

نگهداری هرویین

سلام،بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق دارد.موفق باشید

مشاهده

انصراف از دادخواست طلاق

سلام،بعدازقطعیت دادنامه اصطلاحش عدم حضوربه محضرمی باشد،بلی میتواندنیاید،ضمنا نوع طلاق چه باشد.موفق باشید

مشاهده

پرسش بیمه

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

مشکوک تابع بودن

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

سوال در مورد محاسبه دیه مرد مسلمان

سلام،به اجرای احکام دادگاه مربوط مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

تغییر نام خانوادگی

سلام،موسوی برای سادات است،شماسیدهستی؟شناسنامه وکارت ملی یک هویت است.موفق باشید

مشاهده

فروش ملک مشاع

سلام،وکیل بگیری بهتراست،قیمت توافقی است.موفق باشید

مشاهده

ورشکستگی و حکم جلب

سلام،احتمالا حکم غیابی دارند،واخوهی بدهد.موفق باشید

مشاهده

فحاشی ناموسی- هل دادن-تهدید

سلام،صرف شکایت فحاشی کافی نیست،بلکه کلماتی که عنوان فحش است بایدمصداق داشته باشد.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،فرارازدین شرایطی دارد.موفق باشید

مشاهده

تنظیم سند و تحویل آپارتمان

سلام،به دردسرمی افتی،باهم کناربیایید.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،قبلاسؤال کردید.موفق باشید

مشاهده

پاداش سنوات

سلام،مشکل خودت را طوردیگرحل کن.موفق باشید

مشاهده

جعل چک

سلام،جعل درکپی مصداق ندارد.موفق باشید

مشاهده

حق طلاق

سلام،توضیحات همکارعزیزمان کامل بود.موفق باشید

مشاهده

بیمه بیکاری

سلام،بیمه بیکاری مربوط به زمانی است که هنوزکارجدیدنگرفتید.موفق باشید

مشاهده

جهیزیه

سلام،کارشان قانونی بوده.موفق باشید

مشاهده

طول درمان و راست نشدن کمر

سلام،طول درمان بستگی به نظرپزشک دارد.موفق باشید

مشاهده

بستن قرارداد

سلام،مواظب باش.موفق باشید

مشاهده

توقیف چک

سلام،بایدبررسی شوددرقراردادشماره چک قیدشده است یاخیر،به وکیل حضوری مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

گزارش حادثه

سلام،ازچه کسی غرامت میخواهی؟موفق باشید

مشاهده

شهود اعسار

سلام،جرح یک امرقانونی است.موفق باشید

مشاهده

سهام شرکت سهامی خاص

سلام،نزدوکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

مجهول المکان بودن اقامت خوانده

سلام،رأی ،غیابی صادرمیشود.موفق باشید

مشاهده

الزام به تمکین

سلام،میزان ضرب وجرح راپزشکی قانونی معلوم میکند.موفق باشید

مشاهده

دیه خارج کردن طحال از بدن در سال97

سلام،دیه کامل ندارد.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،مهریه،نفقه واجرت المثل حق خانمهااست.موفق باشبد

مشاهده

عدم تحویل ملک

سلام،فسخ شرایطی داردکه پاسخ به آن دراین سامانه امکانپذیرنیست.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

درخواست طلاق زوجه

سلام،حضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

طلاق

سلام،موضوع شماپیچیده است،شتاب نکن،مشورت بابزرگ خانواده داشته باش.موفق باشید

مشاهده

ماده 134و121و 133 سپاه موضوع معلول حین خدمت

سلام،جانبازمحسوب نیستی.موفق باشید

مشاهده

قرار موقوفی قتل عمد

سلام،هروقت قاتل پیداشد.موفق باشید

مشاهده

درخواست طلاق از طرف زوجه با بخشیدن نصف مهریه

سلام،همیشه قانون مصلحت اکثریت رادرنظرمی گیرد.موفق باشید

مشاهده

مستمری بگیران دختر

سلام،اگرثابت شودکه شوهرکرده قطع خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

حق فسخ از طرف فروشنده

سلام،حضوری به وکیل مراجعه کنید،بایدقولنامه رؤیت شود.موفق باشید

مشاهده

گزارش حادثه

سلام،گزارش حادثه فوری است.موفق باشید

مشاهده

شکایت برای فک پلاک خودرو

سلام،نیازنیست چیزی به حساب دولت واریزشود.موفق باشید

مشاهده

حذف توضیحات شناسنامه

سلام،ازطریق ثبت احوال.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به كار

سلام،برابردادنامه عمل میشود.موفق باشید

مشاهده

دیه

سلام،فلسفه ضمانت ،حاضرنمودن متهم به دادگاه میباشد،درصورت عدم حضور،وثیقه به نفع طرف دعوی مزایده میرود.موفق باشید

مشاهده

نفقه

سلام،اگرتوافق داریدنمی تواندتقاضای نفقه کندوالاحق ایشان میباشد.موفق باشید

مشاهده

حمل و نگهداری هرویین

سلام،بلی سابق درحکم قاضی مؤثرخواهدبود.موفق باشید

مشاهده

معاونت در جرم

سلام،بلی،اگراثبات شودمعاونت درجرم مصداق دارد.موفق باشید

مشاهده

غرامت

سلام،به چه دلیل غرامت پرداخت کنند؟!.موفق باشید

مشاهده

سکه مهریه

سلام،بایددلیل محکمه پسندارائه دهی،لایحه قوی بااسنادومدارک،از یک وکیل بخواه برای شمالایحه بنویسد.موفق باشید

مشاهده

در خصوص برخورد عابر به بغل ماشين

سلام،اگرآنهابه شماآسیب رساندندبایدخسارت بدهند.موفق باشید

مشاهده

پارک در کوچه بن بست

سلام،حتمابامجوزساخته.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،چطوربه قانون نسبت میدهید؟!.موفق باشید

مشاهده

سوال سوء پيشينه

سلام،شهرفرقی ندارد.موفق باشید

مشاهده

میزان اعتبار حق طلاق زوجه

سلام،درحال حاضرمشاوره بایدبروی.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،پرونده شماکیفری است،حتماحضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

فسخ مبایعه نامه

سلام،تقاضای تنفیذفسخ کنید.موفق باشید

مشاهده

وصیت

سلام،خیرمعتبرنیست.موفق باشید

مشاهده

تهدید و فریب و قسم دروغ

سلام،دادن سندیعنی چه؟منظور انتقال است؟یا...موفق باشید

مشاهده

سرقت

سلام،یک نفرضامن همراه ببرکه منجربه بازداشت شمانشود.موفق باشید

مشاهده

صدمه در حین کار

سلام،چون حادثه نبوده نمی شوداستدلال کرد.موفق باشید

مشاهده

مهريه

سلام،توافق دوجانبه است ،میشود همه رابخشید.موفق باشید

مشاهده

بعد از فوت برادر

سلام،برابرتوصیه همکاراقدام نمایید.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی

سلام، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد...

مشاهده

عقب نشينی مغازه

سلام،بایداجاره نامه مطالعه شود،حضورابه وکیل مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

مطالبه اجرت المثل

سلام،حکم دادگاه لازم است.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام، نظر به اینکه طرح دعوی همزمان از دو مرجع قانونی و مطالبه وجه یک چک در دو مرجع صحیح نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در موقعیت کنونی موافق قانون ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواه...

مشاهده

چک ضمانت بابت وام

سلام،درچک بابت ضمانت وام شماره...بانک...بنویسیدبهتراست موفق باشید

مشاهده

بهترین راه ممکن

سلام،خداراشکرکه دادراه راهی برای رفع مشکلات مردم خوب وفهیم ایران گشود،ومشکل این هم وطن حل شد،خداکندمدیرعامل فرهیخته وعزیزدادراه نظرسنجی برای کسانی که مشکلشان حل گردیدتهیه کند،دادراه محترم ازاینکه برای ماوکلاراه کمک ...

مشاهده

اختلاف با شهرداری و قاضی

سلام،درصورت اثبات تبانی میتوانیدازشهرداردردادگاه مرکزاستان شکایت کنی،ازقاضی دادسرای انتظامی قضات.موفق باشید

مشاهده

اعسار واخواهی

سلام،واخواهی رانوعا میپذیرند.موفق باشید

مشاهده

معلول حین خدمت بسیجی شاغل

سلام،دیه تعلق میگیرد.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه مواد مخدر

سلام،می نویسند سابقه کیفری موثرنداردولی ذیل گواهی توضیحات سابقه رامینویسند.موفق باشید

مشاهده

چگونگی ابطال وکالت فروش بلاعزل

سلام،ازدادگاه تقاضای ابطال وکالتنامه رااستدعاکن،درمتن آن بنویس به علت اجبارواکراه ای کارراکردم.موفق باشید

مشاهده

طلاق

سلام،بایدبرای ادعای خودشاهدداشته باشی،برای ضرب وجرح باید پزشکی قانونی گواهی کند،درمنزل محبوس بودی بایدهمسایه یاپلیس راخبرمیکردی و...موفق باشید

مشاهده

بیمه بیکاری

سلام،بارییس یامدیرکل ملاقات کن وازایشان تقاضای بررسی مجددنمایید.موفق باشید

مشاهده

مشاوره حقوقی

سلام،یک منزل درشأن شمااست،نگران نباش جزءمستثنیات دین هست،ابتداتوقیف میشوددراجراعمل نمیشود.موفق باشید

مشاهده

مبلغ دیه.

سلام،قاضی تعیین میکند.موفق باشید

مشاهده

انتقال مالکیت تاکسی

سلام،به اتحادیه مراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

شکایت از پلاک خودرو

سلام،به داسراشکایت کن،مواظب باش که اثبات توهین وفحاشی بایددلیل محکمی باشد.موفق باشید

مشاهده

سفته برای ضمانت وام

سلام،فرقی ندارند.موفق باشید

مشاهده

چک بلامحل

سلام،کیفری نمیشود،برای همه چکهادریک دادخواست میتوانی انجام بدهی.موفق باشید

مشاهده

محاسبه غرامت

سلام،اجرای احکام آگاهند.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،حضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

چت تلگرام

سلام،صرف چت چیزی رااثبات نمیکند.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به کار نیروی شرکتی

سلام،بستگی به نوع اخراج دارد.موفق باشید

مشاهده

انفصال از خدمت

سلام،انفصال نه،حساب شرکت مسدودمیشود.موفق باشید

مشاهده

غرامت يا جانبازی در خدمت

سلام،غرامت بلی،جانبازی خیر.موفق باشید

مشاهده

سند ماشین

سلام،ازفروشنده بخواهیدمجددوکالت بدهداگرقبول نکردبایددادخواست الزام به تنظیم سندتقدیم نمایی.موفق باشید

مشاهده

آیا زوجه امکان توقیف خودرو در رهن ایرانخودرو را دارد؟

سلام،خیرزیراجزءمستثنیات دین نیست.موفق باشید

مشاهده

جبران خسارت

سلام،متأسفانه بسیاربعیداست.موفق باشید

مشاهده

اتهام دزدی و خیانت در امانت

سلام، کارشناس وحسابرس ازدادگاه برای اثبات ادعای خودتقاضانمایید.موفق باشید

مشاهده

رهایی از خدمت نظامی و دریافت مستمری

سلام،با20سال خدمت میتوانیدبازنشسته شوید،3سال صبرکن.موفق باشید

مشاهده

درباره زدن مهريه

سلام،به نظرمی رسدشخصی ازدوستان یافامیلانی که خانواده همسرتان برای حرفش ارزش قایل هستندپادرمیانی کند.موفق باشید

مشاهده

رأى دادگاه تجديدنظر الزام به تمكين چه خواهد بود؟

سلام،پیش گویی کردن دادنامه عاقلانه نیست،بایددفاع خوب داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

خريد خودرو

سلام،اگروکالت داشته باشید،بلی.موفق باشید

مشاهده

مشکل سند

سلام،درشهرتان به دفتراسنادرسمی مراجعه فرماییدواسنادخودرا به رویت ایشان برسانید.موفق باشید

مشاهده

انتقالی

سلام،اگرخانم باشدازبخشنامه تبعیت ازهمسر.موفق باشید

مشاهده

مرخصی استحقاقی کارگر

سلام،هرماه دوروزونصف،به عنوان اضافه کارمحاسبه نمیشود.موفق باشید

مشاهده

تغییر نام خانوادگی برای بار دوم

سلام،برای یکبارمیتوانستی.موفق باشید

مشاهده

متادون

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

ترخیص خودرو زیان دیده از پارکینگ و تعمیر آن

سلام،ازشورای حل اختلاف تقاضای تأمین دلیل استدعاکن،کارشناس درتأمین دلیل مشخص میکندوشماپس ازترخیص خودروتعمیرات راشروع کن.موفق باشید

مشاهده

دریافت همزمان بازنشستگی خودم و مستمری پدرم

سلام،به نظرمیرسدبه تأمین اجتماعی مراجعه کنیدخبرضدونقیض نخواهی شنید.موفق باشید

مشاهده

قرارداد جعاله معرفی پروژه تولید برای تولید کننده

سلام،حضوری خدمت وکیل تشریف ببرید.موفق باشید

مشاهده

آزادی ماشین

سلام،بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از هما...

مشاهده

کمیسیون 134

سلام،بستگی به نظرکمیسیون دارد.موفق باشید

مشاهده

تفاوت حقوق در قرارداد و حقوق دریافتی

سلام،خودت می توانی رأسا اقدام کنی وحق خودت رابگیری.موفق باشید

مشاهده

عقب کشی

سلام،منظورتان عقب نشینی است؟بلی.موفق باشید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،چنداتهام برای شماوجودداردامیدوارم قاضی محترم برایتان تخفیف وتعلیق درنظربگیرد.موفق باشید

مشاهده

عدم پرداخت حقوق ..

سلام،تنهاراهش اداره کارهست.موفق باشید

مشاهده

حضانت دختر

سلام،دخترهای شما بالغندوبایدخودشان تصمیم بگیرند.موفق باشید

مشاهده

یه شکایت داشتم رضایت دادم اما میخواهم دوباره رو پرونده اقدام کنم

سلام،عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت قانون مجازات اسلامی مسموع نیست.موفق باشید

مشاهده

در مورد سفته

سلام،دادخواست مطالبه وجه سفته را تقاضاکنید.موفق باشید

مشاهده

دادخواست مابقی حقوق و حق بیمه و مزایا

سلام،خیلی ساده به اداره کاربنویس که این ماه ها راحقوق نگرفتم.موفق باشید

مشاهده

حکم رشد واسه وام ازدواج

سلام،بایدصبرکنید.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی کارگر و عدم تقبل هزینه توسط پیمانکار

سلام،تقصیرمربوط به راننده است،مگردرقراردادخلاف آن ذکرشده باشد.موفق باشید

مشاهده

فروش سرقفلی

سلام،همان حکم راضمیمه دادخواست مجددبه طرفیت وراث مرحوم تقدیم دادگاه نماییدـموفق باشید

مشاهده

واخواهی

سلام،درواخواهی لازم نیست.موفق باشید

مشاهده

مشاوره حقوقی

سلام،منزل جزءمستثنیات دین هست نگران نباشید.موفق باشید

مشاهده

بیمه بیکاری کارگران پروژه ای

سلام،بایدپرونده مطالعه شود،حضوری نزدوکیل بروید.موفق باشید

مشاهده

درمورد ازدواج

سلام،بادختری که فرارکرده،نزدشماباشد،قطعا برای شمادردسرسنگین خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،بایددردفاع به دادگاه همین مطلب رابنویسیدوطی لایحه تقدیم کنید.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی حین خدمت

سلام،غرامت تعلق میگیردبایدازطریق محل خدمت اقدام وبه کمیسیون پادگان معرفی شوید.موفق باشید

مشاهده

صلح عمری

سلام،خودتان پاسخ رادرسؤال ارائه کردید.موفق باشید

مشاهده

اجرای ثبت

سلام،اشتباه قابل اصلاح است.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به کار

سلام،بله مشمول قانون کاراست،ومیتواندتقاضاکندوشمابایددفاع کنید.موفق باشید

مشاهده

عدم تمکین

سلام،امیدوارم مشکل شماحل شود.موفق باشید

مشاهده

مشکل گزینش سپاه

سلام،نظرمرجع عالی که سپاه تهران باشدملاک است.موفق باشید

مشاهده

ملاقات فرزند

سلام،بایدبه قاضی اجرای احکام مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

قرار جلب دادرسی

سلام،یعنی ازنظردادسراجرم شمامحرزاست،وپرونده شمابه دادگاه خواهدرفت.موفق باشید

مشاهده

اظهار نامه جهت استرداد لاشه چک

سلام،درفرم مخصوص خطاب به دادگاه استردادلاشه چک را تقاضاکنید.موفق باشید

مشاهده

قیم

سلام،قیمومیت رادادستان تشخیص میدهدـموفق باشید

مشاهده

مبلغ دیه

سلام،میزان راپزشکی قانونی تعیین می کند.موفق باشید

مشاهده

ماشینی در تاریخ اردیبهشت ماه فروخته ام

سلام،برای ایشان اظهارنامه بفرست.موفق باشید

مشاهده

اجرا گذاشتن سفته

سلام،بادادخواست اعساربازداشت نمی شود.موفق باشید

مشاهده

عدم پرداخت حقوق ..

سلام،تنهاراهش اداره کارهست.موفق باشید

مشاهده

حضانت دختر

سلام،دخترهای شما بالغندوبایدخودشان تصمیم بگیرند.موفق باشید

مشاهده

یه شکایت داشتم رضایت دادم اما میخواهم دوباره رو پرونده اقدام کنم

سلام،عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت قانون مجازات اسلامی مسموع نیست.موفق باشید

مشاهده

در مورد سفته

سلام،دادخواست مطالبه وجه سفته را تقاضاکنید.موفق باشید

مشاهده

دادخواست مابقی حقوق و حق بیمه و مزایا

سلام،خیلی ساده به اداره کاربنویس که این ماه ها راحقوق نگرفتم.موفق باشید

مشاهده

حکم رشد واسه وام ازدواج

سلام،بایدصبرکنید.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی کارگر و عدم تقبل هزینه توسط پیمانکار

سلام،تقصیرمربوط به راننده است،مگردرقراردادخلاف آن ذکرشده باشد.موفق باشید

مشاهده

فروش سرقفلی

سلام،همان حکم راضمیمه دادخواست مجددبه طرفیت وراث مرحوم تقدیم دادگاه نماییدـموفق باشید

مشاهده

واخواهی

سلام،درواخواهی لازم نیست.موفق باشید

مشاهده

مشاوره حقوقی

سلام،منزل جزءمستثنیات دین هست نگران نباشید.موفق باشید

مشاهده

دریافت نفقه

سلام،به مادرشمااجرت المثل تعلق میگیرد.موفق باشید

مشاهده

بیمه بیکاری کارگران پروژه ای

سلام،بایدپرونده مطالعه شود،حضوری نزدوکیل بروید.موفق باشید

مشاهده

درمورد ازدواج

سلام،بادختری که فرارکرده،نزدشماباشد،قطعا برای شمادردسرسنگین خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،بایددردفاع به دادگاه همین مطلب رابنویسیدوطی لایحه تقدیم کنید.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی حین خدمت

سلام،غرامت تعلق میگیردبایدازطریق محل خدمت اقدام وبه کمیسیون پادگان معرفی شوید.موفق باشید

مشاهده

صلح عمری

سلام،خودتان پاسخ رادرسؤال ارائه کردید.موفق باشید

مشاهده

اجرای ثبت

سلام،اشتباه قابل اصلاح است.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به کار

سلام،بله مشمول قانون کاراست،ومیتواندتقاضاکندوشمابایددفاع کنید.موفق باشید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،برای راهورسندملاک است.موفق باشید

مشاهده

عدم تمکین

سلام،امیدوارم مشکل شماحل شود.موفق باشید

مشاهده

مشکل گزینش سپاه

سلام،نظرمرجع عالی که سپاه تهران باشدملاک است.موفق باشید

مشاهده

ملاقات فرزند

سلام،بایدبه قاضی اجرای احکام مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

قرار جلب دادرسی

سلام،یعنی ازنظردادسراجرم شمامحرزاست،وپرونده شمابه دادگاه خواهدرفت.موفق باشید

مشاهده

اظهار نامه جهت استرداد لاشه چک

سلام،درفرم مخصوص خطاب به دادگاه استردادلاشه چک را تقاضاکنید.موفق باشید

مشاهده

قیم

سلام،قیمومیت رادادستان تشخیص میدهدـموفق باشید

مشاهده

مبلغ دیه

سلام،میزان راپزشکی قانونی تعیین می کند.موفق باشید

مشاهده

ماشینی در تاریخ اردیبهشت ماه فروخته ام

سلام،برای ایشان اظهارنامه بفرست.موفق باشید

مشاهده

اجرا گذاشتن سفته

سلام،بادادخواست اعساربازداشت نمی شود.موفق باشید

مشاهده

عدم پرداخت هزینه ساختمان

سلام،شمابدون حکم قضایی نمی توانیدآب وبرق راقطع کنید،ابتدااظهارنامه وسپس دادخواست به شورای حل اختلاف.موفق باشید

مشاهده

وکالت سند

سلام،اگراین زمین رابه شماواگذارکرده است وشمادرآن تصرف کردیدباشهودمحلی میتوانیداثبات مالکیت کنید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،اسنادشمارایکی ازوکلای محلتان رویت کندومشاوره حضوری بگیرید.موفق باشید

مشاهده

شکایت مجدد پس از رضایت منجز

سلام،عدول ازرضایت مسموع نیست.موفق باشید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام،چون وکالت داشته برای شماابلاغیه نمی آید.موفق باشید

مشاهده

شکایت از اداره آ.پ تهران

سلام،بازنشسته ایدنمیتوانید.موفق باشید

مشاهده

انتقالی

سلام،کارکنان رسمی و پیمانی که دارای هر گونه تعهّدی از جمله تعهّد خدمت منطقه ای به دستگاه خود می باشند، با قید شرایط زیر ، امکان انتقال به استان های دیگر به جز کلان شهرها و شهرستان های استان تهران و البرز را دارا می باشند . ...

مشاهده

مبنای محاسبه نيم عشر مهريه

سلام،تمامی خسارات دادرسی به عهده محکوم خواهدبود،بایدازسوی شمادرخواست شود.موفق باشید

مشاهده

شراکت در کار

سلام،برای ادعای خودچی دارید،شاهد؟پرینت پولی که به حسابش ریختی؟و...؟موفق باشید

مشاهده

با عرض سوال کالایی را فروختم

سلام،میتوانددادخواست بدهد،امابایدثابت کند که برابرپولی که گرفتیدهمان جنس رادادید.موفق باشید

مشاهده

عدم تمکین

سلام،به خانه میتوانیدبرگردیداگراجازه ندادبا پلیس110تماس بگیریدتاصورتجلسه مبنی براخراجزوجه توسط زوج تنظیم شود،بعدامورداستفاده قرارخواهدگرفت.موفق باشید

مشاهده

درخواست افزایش مهریه

سلام،ازطریق اجرای احکام،تمکن وی رامستندارائه دهیدوخودروی وی راتوقیف کنید.موفق باشید

مشاهده

معافیت پزشکی

سلام،اگرواقعامشکلی داریدمعافیت پزشکی حق شمااست وحتماپیگیری کنید.موفق باشید

مشاهده

شخص بی گناهی که بی خبر وارد خانه فساد میشود

سلام،دادسراقطعاتحقیق میکندوافرادبی گناه رامنع تعقیب صادرمیکند.موفق باشید

مشاهده

مشاوره جهت اعتراض به حكم مهريه

سلام،مستندات خودراضمیمه دادخواست تعدیل تقسیط تقدیم دادگاه نمایید.موفق باشید

مشاهده

دیه

سلام،پزشکی قانونی تعیین میکندودادگاه براساس نظرپزشکی قانونی حکم میکندواجرای احکام محاسبه مینماید.موفق باشید

مشاهده

مهریه

سلام،مستندات خودراحضوری به یک وکیل نشان دهید،مشاوره حضوری بگیرید.موفق باشید

مشاهده

پارکینگ مزاحم

سلام،شمانبایدمزاحم دیگری شوید.موفق باشید

مشاهده

تصادف ..دیه

سلام،اعتراض کنیدوپزشکی قانونی رسیدگی مجددخواهدکرد.موفق باشید

مشاهده

مسائل حقوقی طلاق

سلام،هدایای دوران نامزدی قابل تقاضاودریافت است.موفق باشید

مشاهده

حاضر به تمکین نیستم

سلام،خواسته تمکین راقبول کن،به نفع شمااست.موفق باشید

مشاهده

ضرب و جرح کودک

سلام،شکایتت رادنبال کن وحق دخترت راازاین...بگیر.موفق باشید

مشاهده

تخریب ملک همجوار

سلام،باتوجه به اینکه رأی گرفتی،ضمیمه دادخواست کنیدوازدادگاه تقاضای قلع وتخریب بدهید.موفق باشید

مشاهده

عدم پرداخت حقوق ..

سلام،تنهاراهش اداره کارهست.موفق باشید

مشاهده

حضانت دختر

سلام،دخترهای شما بالغندوبایدخودشان تصمیم بگیرند.موفق باشید

مشاهده

یه شکایت داشتم رضایت دادم اما میخواهم دوباره رو پرونده اقدام کنم

سلام،عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت قانون مجازات اسلامی مسموع نیست.موفق باشید

مشاهده

در مورد سفته

سلام،دادخواست مطالبه وجه سفته را تقاضاکنید.موفق باشید

مشاهده

دادخواست مابقی حقوق و حق بیمه و مزایا

سلام،خیلی ساده به اداره کاربنویس که این ماه ها راحقوق نگرفتم.موفق باشید

مشاهده

حکم رشد واسه وام ازدواج

سلام،بایدصبرکنید.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی کارگر و عدم تقبل هزینه توسط پیمانکار

سلام،تقصیرمربوط به راننده است،مگردرقراردادخلاف آن ذکرشده باشد.موفق باشید

مشاهده

فروش سرقفلی

سلام،همان حکم راضمیمه دادخواست مجددبه طرفیت وراث مرحوم تقدیم دادگاه نماییدـموفق باشید

مشاهده

واخواهی

سلام،درواخواهی لازم نیست.موفق باشید

مشاهده

مشاوره حقوقی

سلام،منزل جزءمستثنیات دین هست نگران نباشید.موفق باشید

مشاهده

دریافت نفقه

سلام،به مادرشمااجرت المثل تعلق میگیرد.موفق باشید

مشاهده

بیمه بیکاری کارگران پروژه ای

سلام،بایدپرونده مطالعه شود،حضوری نزدوکیل بروید.موفق باشید

مشاهده

درمورد ازدواج

سلام،بادختری که فرارکرده،نزدشماباشد،قطعا برای شمادردسرسنگین خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

اعسار

سلام،بایددردفاع به دادگاه همین مطلب رابنویسیدوطی لایحه تقدیم کنید.موفق باشید

مشاهده

آسیب دیدگی حین خدمت

سلام،غرامت تعلق میگیردبایدازطریق محل خدمت اقدام وبه کمیسیون پادگان معرفی شوید.موفق باشید

مشاهده

صلح عمری

سلام،خودتان پاسخ رادرسؤال ارائه کردید.موفق باشید

مشاهده

اجرای ثبت

سلام،اشتباه قابل اصلاح است.موفق باشید

مشاهده

بازگشت به کار

سلام،بله مشمول قانون کاراست،ومیتواندتقاضاکندوشمابایددفاع کنید.موفق باشید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام،برای راهورسندملاک است.موفق باشید

مشاهده

عدم تمکین

سلام،امیدوارم مشکل شماحل شود.موفق باشید

مشاهده

مشکل گزینش سپاه

سلام،نظرمرجع عالی که سپاه تهران باشدملاک است.موفق باشید

مشاهده

ملاقات فرزند

سلام،بایدبه قاضی اجرای احکام مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

قرار جلب دادرسی

سلام،یعنی ازنظردادسراجرم شمامحرزاست،وپرونده شمابه دادگاه خواهدرفت.موفق باشید

مشاهده

اظهار نامه جهت استرداد لاشه چک

سلام،درفرم مخصوص خطاب به دادگاه استردادلاشه چک را تقاضاکنید.موفق باشید

مشاهده

قیم

سلام،قیمومیت رادادستان تشخیص میدهدـموفق باشید

مشاهده

مبلغ دیه

سلام،میزان راپزشکی قانونی تعیین می کند.موفق باشید

مشاهده

ماشینی در تاریخ اردیبهشت ماه فروخته ام

سلام،برای ایشان اظهارنامه بفرست.موفق باشید

مشاهده

اجرا گذاشتن سفته

سلام،بادادخواست اعساربازداشت نمی شود.موفق باشید

مشاهده

نفقه و مهریه

سلام،همان حقوق مبنا است،نگران نباش.موفق باشید

مشاهده

ضمانت

سلام،درصورت فراری شدن زندانی وثیقه ضامن به نفع شما مصادره خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

استعلام ازدواج قبلی همسر

سلام،درثبت احوال.موفق باشید

مشاهده

بیمه وام مسکن 50میلیونی برای جانبازان

سلام،بایدورثه هرکدام به اندازه سهم الارث بپردازند.موفق باشید

مشاهده

نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در تامین اجتماعی

سلام،وکلای محترم میتواننددرقوه قضاییه وکالت کنند.موفق باشید

مشاهده

استخدام جایگزین

سلام،همچو قانونی نداریم که پسرجای پدراستخدام شود.موفق باشید

مشاهده

چند درصد غرامت تعلق میگیره

سلام،معاف ازرزم هستید.موفق باشید

مشاهده

غرامت و دیه

سلام،حدوداده میلیون تومان.موفق باشید

مشاهده

آزمون استخدامی

سلام،دقیقاقوانین مربوط رانمیدانم،لطفاازسازمان استخدامی استعلام کنید.موفق باشید

مشاهده

زندان بابت مهریه

سلام،چراابتدادادخواست اعساروتقسیط نداد؟اگرابتدااین اقدام رامیکردزندان نمی رفت،حضوری به وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،بایدخودت پیداش کنی.موفق باشید

مشاهده

نصب شنود در گوش

سلام،من که ازسؤال شماچیزی نفهمیدم.موفق باشید

مشاهده

ترک منزل توسط زوجه

سلام،قبلاپاسختان رادادم.موفق باشید

مشاهده

عدم تمکین

سلام،قانونابایدبرگردید،اگرقبول نکردبه دادگاه شکایت مبنی براخراج ازمنزل نمایید.موفق باشید

مشاهده

ابطال مبایعه نامه و پرداخت خسارت

سلام،طرف مقابل بایددفاع کندوهمین بیان شماراداشته باشد.موفق باشید

مشاهده

ترک انفاق

سلام،سعی کن بامذاکره حلش کنی.موفق باشید

مشاهده

چك برگشتی

سلام،اگردریافت شودمشکلی پیش نمی آید.موفق باشید

مشاهده

ایا ارث پدری به پسر بدهکار میرسد؟

سلام،بارکج به منزل نمی رسد،بدهی خودت رابده خداوندکمکت میکند.موفق باشید

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

سلام،برای ندادن نفقه نمی تواندتقاضای طلاق نماید.موفق باشید

مشاهده

ضرب

سلام،قابل اثبات نیست.موفق باشید

مشاهده

گرفتن مطالبات از کارفرما

سلام،به اداره کارمراجعه کنیدوشکایت نمایید.موفق باشید

مشاهده

مواد مخدر

سلام، بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.موفق باشید

مشاهده

اعتراض مهریه

سلام،بستگی به وضعیت فعلی شوهرتان دارد.موفق باشید

مشاهده

رابطه

سلام،صرف عکس چیزی قابل اثبات نیست.موفق باشید

مشاهده

نیابت قضایی

سلان،یکماه.موفق باشید

مشاهده

طلاق

سلام،برای مهریه واجرت المٽل ایام زوجیت اقدام نمایید،خانه و...مربوط به مرداست.نوفق باشید

مشاهده

نفقه

سللم،نفقه شامل مسکن وزندگی متعارف است،بلی برای اثبات بایدمدرک ارائه کنید.موفق باشید

مشاهده

تصادف رانندگی

سلام،نظرپزشکی قانونی مبناوملاک است.موفق باشید

مشاهده

عدم تمکین

سلام،احتمالاکارشناس، نظربه عدم سازش حکم داده است،مرجعه کنید

مشاهده

واخواهی از داداگاه کیفری

سلام،شماغیابامحکوم شدیدبایدواخوهی بدهیدکه امکان مجددرسیدگی باحضورتان فراهم بشود.موفق باشید

مشاهده

توقیف ماشین

سلام،فقط منع نقل وانتقال.موفق باشید

مشاهده

اجاره مغازه شراکتی

سلام،شماباید سهم اجاره ایشان رابپردازید.موفق باشید

مشاهده

تعیین تکلیف درصد جانبازی

سلام،خیرقربان.موفق باشید

مشاهده

غرامت آسیب دیدگی دوران سربازی

سلام،اگرپرونده بالینی راداشته باشیدبله.موفق باشید

مشاهده

ازدواج دختر

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

مشکل سند ماشین

سلام،حضوری به نزدیک وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

امتناع موجر از پرداخت ودیعه

سلام،بنگاه یک واسطه است علیه وی نمیتوانیدشکایت نمایید.موفق باشی

مشاهده

صدور چک بی محل

سلام،سریعا به دادگاه مراجعه نمایید،واخواهی برای دادگاه بنویسید.موفق باشید

مشاهده

فسخ اجاره نامه به همراه گرفتن کلیه خسارات و خرج کرد برای ملک

سلام،ابتدابرای وی اظهارنامه بفرست،اگرنتیجه حاصل نشدشکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

مستاجر

سلام،شمامدرک اثباتی برای طرح دعوی دارید.موفق باشید

مشاهده

تهمت دزدی

سلام،شمامدرکی جهت اثبات ادعانداریدبایددنبال مدرک اثباتی بروید.موفق باشید

مشاهده

شکایت از کارفرما

سلام،متاسفانه بعضی ازشرکتهاهمین اتفاق افتاده،فعلانمیشودکاری کرد.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،بایدبه دایره حقوقی بانک مراجعه کنیدودلیل آن رابپرسیدموفق باشید

مشاهده

خودرو ليزينگی

سلام،فرایندخریدلیزینگی دراین شرایط پیچیده است،حضوری به یک وکیل مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

تصادف با موتور

سلام،کروکی مقصررامعلوم میکند.موفق باشید

مشاهده

حادثه سربازی

سلام،برای معالجه اقدام نمایید،سلامتی شماازهمه چیزمهمتره.موفق باشید

مشاهده

مراحل تقسیم ارث

سلام،اول کسرمیشودوبعداتقسیم میگردد.موفق باشید

مشاهده

تصادف صحنه بهم خورده

سلام،تهدیدات وی بدون مبنااست.موفق باشید

مشاهده

دریافت حق نگهداری و جانبازی

سلام،جانبازی فقط برای کسانی است که درجنگ یادردرگیری مرزها ویاضدانقلاب باشد.موفق باشید

مشاهده

ممنوع خدمات

سلام،تنهاراه این هست که پدرشمامتقاضی باشد.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،بایدازابتدابه وجه تضامن درخواست میکردیدتاازشرکت مبلغ چک رامیگرفتی.موفق باشید

مشاهده

اجرای احکام

سلام،عجله نکن.موفق باشید

مشاهده

محاسبه مقدار دیه

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

الزام به تمکین

سلام،راه رادرست رفتید،پیگیرباش.موفق باشید

مشاهده

دریافت غرامت و یا جانبازی

سلام،غرامت تعلق میگیردولی جانبازی خیر.موفق باشید

مشاهده

درصد غرامت

سلام،بلی مینویسند.موفق باشید

مشاهده

اعمال ماده 3

سلام،ازشرکتها اعسارپذیرفته نیست.موفق باشید

مشاهده

کمیسیون 134

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

حق فنى برقكارى در شركت خصوصى

سلام،حق فنی راکارفرماتعیین می کندموفق باشید

مشاهده

اجرای احکام کیفری

سلام،عجله نکن خواهدآمد.موفق باشید

مشاهده

تغییر عنوان فوتی

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

اجراییه حکم بازگشت به کار

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

مبلغ قرارداد

سلام،قبلاپاسخ گفته ام.موفق باشید

مشاهده

نوع حبس

سلام،اگرحبس تعلیقی باشدمینویسند.موفق باشید

مشاهده

مجازات حمل مشروبات الکلی

سلام،آنها فرارکردندکه فرارکردند،برادرشمابایدپاسخگوباشد.موفق باشید

مشاهده

عاق والدین

سلام،سعی کن نظرپدرراجلب کنید.موفق باشید

مشاهده

میزان دیه

سلام،به پرداخت دیه حکم میکند.موفق باشید

مشاهده

اعسار در مهریه

سلام،شمابایدمدارک مثبته ای که دلالت برتمکن وی به پرداخت میباشدتقدیم دادگاه کنید.موفق باشید

مشاهده

نفقه دوران عقد

سلام،حضوری نزدوکیل مشورت بگیرید.موفق باشید

مشاهده

پرداخت نکردن وام

سلام،معمولاهمین پیشنهادرابه دایره حقوقی موسسه بدهیدقطعاباشما راه می آیند،زندانی ندارد.موفق باشید

مشاهده

مطالبه حقوق از موسسه حسابرسی

سلام،رجوع به دادگاه وامثال آن نمی ارزد.موفق باشید

مشاهده

دوربین میدان

سلام،ازقاضی پرونده درخواست بازبینی دوربین هاراداشته باشیدلڋادرصورت صحت ادعاتبرئه میشود.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،مجازات سارق قتل نیست،درصورت اثبات قتل عمد،حکم آن قصاص است.موفق باشید

مشاهده

تخلفات تکراری

سلام،به راهورناجامراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

مطالبه هدایا دوران عقد

سلام،بلی میتوانیددادخواست استردادهدایای دوران نامزدی بامدارکی که گفتید تقدیم دادگاه کنید.موفق باشید

مشاهده

سول

سلام،فیش های پرداختی به قوت خودبرخورداراست،منتظرپلاک باشید.موفق باشید

مشاهده

اتهام اعتیاد و دادن حضانت به بهزیستی

سلام،فراینداین اقدام مفصل هست،بایک وکیل حضوری مشورت کنید.موفق باشید

مشاهده

ارث

سلام ،بعدا مشکل پیداخواهیدکردیابایدبنام برادرتان سندبزنیدویا دست نوشته مادرراوراث امضاکنندوشهودهم امضانمایند.موفق باشید

مشاهده

موانع تقسیم ارث

سلام،خیر.موفق باشید

مشاهده

هبه ی متوفی

سلام،ابتدابایدهبه رااثبات کنید،یعنی دادخواست تنفیذهبه باشهادت شهودبدهیدکه دراین صورت مربوط به شمامیشود.موفق باشید

مشاهده

نفقه جاریه

سلام،برای گرفتن حق طلاق یکی ازراه ها همین است لیکن شرایطی برای اثبات داردکه ازوکیل مشاوره حضوری بگیرید.موفق باشید

مشاهده

ضرب و جرح بدون آثار

سلام،بدون نامه پزشکی قانونی ثابت میشودولی برای دیه بایدمیزان راپزشکی قانونی تعیین کند،بنابراین نتیجه نمی گیرید.موفق باشید

مشاهده

حفظ منافع و اختیار فروش پس از بنام زدن

سلام،به دفترخانه مراجعه کنیدوسندعمری تنظیم کنید.موفق باشید

مشاهده

پرداخت مهریه

سلام،ثبت رسمی مبنی برابراء ذمه.موفق باشید

مشاهده

عدم تعهد سازنده آپارتمان

سلام،سؤال نامفهوم است.موفق باشید

مشاهده

کارافتادگی و غرامت

سلام،میزان راکمیسیون تعیین میکند.موفق باشید

مشاهده

تجدیدنظرخواهی

سلام،باوکیلی حضورا مشاوره کنید.موفق باشید

مشاهده

دیه عضو

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

قطعیت منع تعقیب

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

فروش خانه ای که در رهن است

سلام،شمابامالک جدیدرابطه حقوقی ندارید،درست میگه.موفق باشید

مشاهده

مستمری ویرانگر خانواده

سلام،قانون خوبی است،لیکن مثل چاقودومنظوره است.موفق باشید

مشاهده

مطالبه دستمزد نظارت ساختمان

سلام،بایک وکیل،حضوری مشاوره بگیرید.موفق باشید

مشاهده

آیا عفو شامل میشود

سلام،بایدشوهرشماازداخل زندان بنویسد.موفق باشید

مشاهده

تبدیل وضعیت

سلام،بلی،موفق باشید

مشاهده

شهادت دروغ

سلام،بایددلیل داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،اگرهمین یک خانه باشدخیر،ولی اگراضافه داشته باشدمیتوانیدتوقیف کنید.موفق باشید

مشاهده

سوال درباره دیه

سلام،یک سال پس ازقطعی شدن حکم.موفق باشید

مشاهده

خیانت در امانت

سلام،شمامشکلی ندارید،کارگران میتوانند شکایت کنند.موفق باشید

مشاهده

نفقه گذشته

سلام،وقتی باهم بودیدنفقه معناندارد،بایددرست دفاع شود.موفق باشید

مشاهده

سلام عرق دست ساز

سلام،حکم شماتعلیق میباشد.موفق باشید

مشاهده

حقوقی

سلام،منزل جزءمستثنیات دین هست ،اگرمنزل اضافه باشد میتوانیدتوقیف کنید.موفق باشید

مشاهده

سند عادی

سلام،آنگونه که نوشتیدقاضی حق رابه شماخواهدداد.موفق باشید

مشاهده

دیه

سلام،به اجرای احکام مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

پیش فروش

سلام،بیع صورت گرفته است،اگردرقراردادشرط شده باشدبایدازدادگاه تقاضای تنفیڋفسخ کنید.موفق باشید

مشاهده

اثبات رابطه کاری

سلام،بایددونفرشاهدداشته باشید.موفق باشید

مشاهده

انتسابی

سلام،مهریه حق شمااست،بقیه ی مطالب اگرنتوانندثابت کنندمشکلی پیش نمی آید.موفق باشید

مشاهده

ابطال جواز ساخت شهرداری به متصرف

سلام،سؤال شماروشن نیست.موفق باشید

مشاهده

غرامت و جانبازی

سلام،جانبازی فقط درجنگ بادشمن هست،مثل مرزبانی.موفق باشید

مشاهده

کلاهبرداری، فروش مال غیر، جعل امضا

سلام،کیفری نیست آنگونه که شماگفتیدطرف مقابل محکوم خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

حادثه کار

سلام،به اداره کارمراجعه نمایید.موفق باشید

مشاهده

کاربری آموزشی

سلام،سؤال نامفهوم است

مشاهده

عیدی و پاداش

سلام،به اداره کارمراجعه نماییدفرم مخصوص هست .موفق باشید

مشاهده

بيمه

سلام،این قانونِ بیمه است.موفق باشید

مشاهده

ديه

سلام،پزشکی قانونی نظریه میدهدوسپس دادگاه حکم میکندوآنگاه اجرای احکام مبلغ آنرابرابرمقررات محاسبه میکند.موفق باشید

مشاهده

فوری

سلام،مشاعی هم که باشد،به قدرالسهم قابل توقیف است،اعتراض کنید.موفق باشید

مشاهده

آیا امکان باز شدن پرونده بعد از مختومه شدن آن میسر است؟

سلام،باعنوانی که منشأ آن متفاوت باشدبلی.موفق باشید

مشاهده

شرایط اجاره ملکی از یک مستاجر

سلام،اگربدون اجازه اجاره داده است تخلف کرده،وگرنه اشکالی ندارد.موفق باشید

مشاهده

توقیف ملک اوقافی بابت مهریه

سلام،عرصه مربوط میشودبه اوقاف،منافع متعلق به جنابعالی،درست حکم کردند.موفق باشید

مشاهده

حریم منازل مسکونی

سلام،ازطریق شورادنبال کنید.موفق باشید

مشاهده

چک

سلام،بانک درست میگه.موفق باشید

مشاهده

جعل کپی مدرک تحصیلی

سلام،امیدوارم موفق باشید.

مشاهده

برای فهميدن حكم بايد چيكار كرد

سلام،به یکی ازوکلای محترم مراجعه حضوری داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

اعتراض زدن به قرار صادر شده از سوی قاضی

سلام،بلی میتوانیدتقاضای تقلیل ویافک قرارنمایید.موفق باشید

مشاهده

شناسنامه بچه با اسپرم اهدایی در خارج از کشور

سلام،بچه متعلق به صاحب اسپرم هست،الولدللفراش قانونه.موفق باشید

مشاهده

غرامت

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

عقد موقت

سلام،وقتی که وکالت دادیدمیتوانست خودراآزادکند.موفق باشید

مشاهده

ابطال در انتخابات تعاونی مصرف

سلام،بایدرأی رویت شود.موفق باشید

مشاهده

ارث

سلام،حتمابه بهزیستی شهرتان مراجعه کنیدبه شمابابت معلولین کمک خواهندکرد.موفق باشید

مشاهده

جریمه

سلام،به جهاتی که درقانون معین شده،مثل عدم توجه قاضی به مستندات ووو...موفق باشید

مشاهده

شکایت پلاک

سلام،اگردردادگاه مطرح باشد،اصیل ویاوکیل بایدمراجعه نماید.موفق باشید

مشاهده

حق عبور پارکینگ

سلام،آنچه درسندقیدشده ملاک است،درغیراین صورت ایجادمزاحمت.موفق باشید

مشاهده

عدم پرداخت اقساط خودرو

سلام،قولنامه واقعی.موفق باشید

مشاهده

ملک فروخته شده

سلام،اگردرفروشنامه ذکرشده که مبناهمان است،ولی درصورت عدم ذکرشاهدوامثال آن رامیطلبد.موفق باشید

مشاهده

پرداخت دیه از بیت المال

سلام، نگفتی به چه دلیل تیرخورده؟موفق باشید

مشاهده

درخواست حقوق

سلام،مراجعه به اداره کاروتنظیم فرم مربوطه شمابه پولت میرسی.موفق باشید

مشاهده

امضای رضایت نامه بیمه توسط پدر/راننده مقصر/ برای عدم دریافت دیه اولاد و متوفی در تصادف

سلام،باتوجه به اینکه ولی شماغبطه وصلاح شمارادرنڟرنگرفت میتوانیداقدام کنید.موفق باشید

مشاهده

چک برگشتی از شخصی خارج کشور

سلام،وقتی مجهول المکان هست،قانون راهی برای پیداکردن وی ندارد.موفق باشید

مشاهده

برنده شدن در مزایده و عدم تحویل ملک

سلام،احتمالاتشریفات مزایده موردتخدیش قرارگرفت.موفق باشید

مشاهده

کیفری-سرقت

سلام،بایدپرونده شمامطالعه شودودلیل مجرمیت رااستخراج کرد.موفق باشید

مشاهده

مربوط به دیه

سلام،قبل ازپرداخت دیه بایدمعلوم شودکدام یک ازافرادزودترویادیرترازدنیا رفتندتابعدامعلوم شوددیه بازماندگان درجه2چه مقداراست.موفق باشید

مشاهده

اضافه مساحت زمین در سند ثبتی

سلام،به نظرم باهمین سبک داشته باش،زخمی نکن.موفق باشید

مشاهده

توقیف خودرو توسط مرجع قضایی بابت مهریه

سلام،سنداگردررهن باشدمشخص است واگرفک رهن گردیده هم معلومه،وبقیه ماجرا که آگاه هستید.موفق باشید

مشاهده

دادخواست تغییر نام

سلام،راه قبلی نادرست،راه فعلی درست،ولی به جهات خاصی که درتغییرنام وجودداردنام های مذهبی قابل تغییرنیست.موفق باشید

مشاهده

حوادث بیمه راننده مقصر

سلام،دیه می پردازه.موفق باشید

مشاهده

الزام به سند زدن زمین مسکونی در اسلامشهر

سلام،بلی،قبل ازهرچیزی باقولنامه ای که داری به دفترخانه برووعدم حضورفروشنده رابگیر،اظهارنامه برایش بفرست،سپس دادخواست الزام به تنظیم سندبده.موفق باشید

مشاهده

رفع سوء پیشینه

سلام،سابقه کیفری محسوب نیست، ولی درسابقه سیستم قضایی وجودخواهدداشت.موفق باشید

مشاهده

کارگری و کارفرما

سلام،به اداره کارمراجعه،وهمین مطالب رادرفرم مربوطه بنویسید.موفق باشید

مشاهده

نگه داشتن مبلغ رهن نزد موجر

سلام،کلیدمغازه نزدتان باشدواظهارنامه برایش مبنی برآمادگی تحویل ومطالبه رهن روداشته باشید،اگرقبول نکردازطریق دادگاه امکانپڋیراست.موفق باشید

مشاهده

پنجره منزل

سلام،قانونا وقتی پنجره داریداستفاده قانونی هم میتوانیدداشته باشیدمثل استفاده از پشت بام،لیکن چشم چرانی،گرفتن عکس ویا...هم قانونا هم شرعاوهم اخلاقاصحیح نیست

مشاهده

نفقه کیفری

سلام،به دیوانعالی کشورمیتواند.موفق باشید

مشاهده

بنای 40 ساله

سلام،تقاضای الزام به تعمیرمیتوانید داشته باشید.موفق باشید

مشاهده

تصادف

سلام،بادادیارصحبت کنیدحل خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

توقیف اتومبیل

سلام،پاسخ همکارعزیزم کامل است.موفق باشید

مشاهده

حکم موتور سوار

سلام،اگرقبول نداریدبایددرفرجه قانونی اعتراض کنید.موفق باشید

مشاهده

قوانین آپارتمان درخصوص پارکینگ

سلام،مشاعات ساختمان،جمعی است،بایدمحاسبه شود.موفق باشید

مشاهده

طلاق در نامزدی

سلام،اگرپول داشته باشی که ازاون خواهند گرفت،درصورتیکه اعسارشماپذیرفته شود حدودا6عددابتدا وهرسه ماه یک سکه بایدبپردازی.موفق باشید

مشاهده

استرداد طلا

سلام،درصورتی که طلاها رابفروشی،عدول امکان ندارد،موجود نیست.موفق باشید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام،سوء پیشینه نداری،خیالت جمع باشه،ولی.موفق باشید

مشاهده

شهادت دروغ بابت مهریه

سلام،قانونامیتوانیدشکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

طلاق از همسر شیشه ای

سلام،این حقیرکه تجربه فقهی ،حقوقی ومسئولیتهای متعددی داشته ودارم ودرمتن جامعه هستم،توصیه پدرانه دارم،مجددا به این بنده خدافرصت بدهید،کمکش کنید،خوب خواهدشد.موفق باشید

مشاهده

سند عادی دریافت مهریه

سلام،به نظرمیرسدهنروکالت همین وقت هااست که خودی نشان میدهد،مطالبی که شما گفتیدهمه به نفع شمااست،اما چراقاضی محترم به نفع شمانگرفت،به موقع پاسخ دادن،به وقت دفاع نمودن،گریه وعجزولابه نکردن،ارائه اسنادمحکمه پسندووو...در...

مشاهده

مالخر شده ام ولی نه اقرار کردم و نه مدرکی دارند

سلام،همکاران محترم پاسخ صحیح به شمادادند

مشاهده

درخواست دیه از شرکت بیمه

سلام،چراشکایت؟دادخواست علیه شرکت بیمه تقدیم دادگاه نمایید.موفق باشید

مشاهده

پرسش دیگر درباره طلاق از همسر شیشه ای

سلام،به ایشان فرصت بدهید،قطعاخداوندکمکتان خواهدکرد.موفق باشید

مشاهده

مبايعه نامه فروش آپارتمان

سلام،نام شمابه عنوان فروشنده باقیدوکالت نوشته شود،مبایعه نامه ووکالت نامه راضمیمه کنید.موفق باشید

مشاهده

دستگیری با هرویین

سلام،باطی مراحلی آری.موفق باشید

مشاهده

حیاط مشاعی

سلام،به سندوهمچنین مبایعه نامه مراجعه کنید،درصورت ذکراین دیوارشکایت کنید،درغیراینصورت راهی ندارید.موفق باشید

مشاهده

طلاق غیابی

سلام،ازسوال چیزی نفهمیدم!موفق باشید

مشاهده

مستمری پدر

سلام،مستمری که حق شمااست،پیشنهادمیکنم به تامین اجتماعی محل سکونت مراجعه نماییدوسوال کنید.موفق باشید

مشاهده

خرید ماشین دو تکه

سلام،ماکه آدرس بنده خدارونداریم!ولی ازکسی که خریدی میتوانیدشکایت کنید.موفق باشید

مشاهده

در رابطه توبیخ ماشین بخاطر پلاک

سلام،راهی که طرف شماانتخاب کردقانونی است ،مصالحه کنید.موفق باشید

مشاهده

شکایت از شرکت سهامی خاص

سلام،حضوری نزدوکیل برویدراهنمایی خواهیدشد.موفق باشید

مشاهده

ضمانت

سلام،ضمانت زندانی شرایط مختلفی دارد،وثیقه،کفالت،و...کدام؟موفق باشید

مشاهده

اعتراض به کروکی سازشی

سلام،امکان اعتراض هست.موفق باشید

مشاهده

اتهام انتسابی

سلام،حالاما چه کارکنیم؟!اگردردادگاه مطرح کرده بایدپاسخ بدهید.موفق باشید

مشاهده

استخدام فرزندان کارمندان فوت شده در حین خدمت

سلام،همچوقانونی بعیده داشته باشیم،به گزینش راه آهن مراجعه کنید.موفق باشید

مشاهده

خرید خانه صفر

سلام،تماما که ذکرکردیدقابل شکایت هست.موفق باشید

مشاهده

تامین اجتماعی

سلام،بایدباتامین اجتماعی واردمذاکره شوید.موفق باشید

مشاهده

دستور تخلیه بهمراه تامین خواسته

سلام،بلی میتوانید.موفق باشید

مشاهده

طلاهای دوران عقد

سلام،وقتی که فروختیدعدول ازهبه منتفی می شود.موفق باشید

مشاهده

غرامت پزشکی

سلام،بلی.موفق باشید

مشاهده

دیه تصادف

سلام،عجله نکن حکم روکه گرفتیدبه اجرای احکام مراجعه کنیدبه شماخواهندگفت.موفق باشید

مشاهده

شرایط باطل نمودن وکالت بلاعزل

سلام،بایددادخواست عزل وکیل به دادگاه تقدیم نمایید.موفق باشید

مشاهده