مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 2)

پارکینگ ساختمان

چنانچه حق ارتفاق در محل اختصاصی آپارتمان مزاحمت ایجاد کرده باشد یعنی مشاعات در تزاحم قسمت های اختصاصی باشد با تامین دلیل از شورای حل اختلاف باید تقاضای اصلاح صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه و سند مالکیت علیه کلیه مالکین مطر...

مشاهده

مبحث تعويض پلاک

شما میتوانید دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال و تعویض و فک پلاک در حوزه قضایی محل اقامت مشار الیه بدهید

مشاهده