مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 48)

ابطال صلح نامه

با سلام ،عقد صلح عقدی لازم و نیاز به ایجاب و قبول دارد زیرا ایجاب و قبول شرط صحت عقد است و عدم امضا بمنزله اینست که عقدی در بین نبوده و در مرحله تشکیل ،عقد عقیم است و قابلیت نفوذ و تاثیر را ندارد ،پس بعلت عدم امضا عقدی بسته ن...

مشاهده

صلح نامه

بله میشود و پاسخ را در ماده 46،47و 48 قانون ثبت میتوان مشاهده نمود

مشاهده

سابقه کیفری

خیر به هیچ وجه من الوجوه طبق قانون اخیر این جرائم مشمول ثبت در سجل کیفری افراد نخواهد بود.

مشاهده

شرایط دریافت دیه

در صورت درخواست دیه از بیمه ،این امر جزو مستثنیات تعلق بیمه به شماست زیرا بصراحت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث جزو مستثنیات در نظر گرفته شده ،و پاسخ به سوال حضرتعالی تا ممکن نبودن درخواست دیه از چه کسی و یا دیه و یا خسارت د...

مشاهده

زمین موروثی

شما میتوانید حسب موضوع ابتداعا شکایت کیفری با موضوع فروش مال غیر و یا معامله معارض بضم جعل و استفاده از سند مجعول را تقدیم دادسرا نمایید ( بشرط اینکه جرم مشمول مرور زمان نگردیده باشد) و چنانچه کیفر خواست صادر گردید تا اول...

مشاهده

کسر از آمار

کسر از آمار میتواند بدلیل صدور قرار عدم صلاحیت ،درخواست دادگاه غیر از دادگاه رسیدگی کننده،نیابت،احاله،و دلایل دیگری داشته باشد فلذا کسر از آمار همیشه بدین معنا نیست که نسبت بدان اتخاذ تصمیم صورت گرفته باشد.موفق باشید

مشاهده

تعدیل سکه

سلام و عرض ادب : طبق قانون آئین دادرسی مدنی فاصله موعد ابلاغ تا جلسه رسیدگی بایستی 5 روز باشد و چنانچه این امر رعایت نگردد موجبات تجدید جلسه را فراهم میآورد فلذا درخواست با مضمون درخواست تجدید جلسه را از دادگاه رسیدگی کنند...

مشاهده

درخواست مخالفت با رای باز

با سلام ،در اصول محاکمات حقوقی واژه ای بنام رای باز متصور نیست لطفا دقیقا شرح ماوقع را توضیح دهید تا نسبت به جواب مقتضی اقدام گردد و یا با احدی از وکلای محترم دادگستری مشورت فرمایید.

مشاهده

درخواست مخالفت با رای باز

با سلام ،در اصول محاکمات حقوقی واژه ای بنام رای باز متصور نیست لطفا دقیقا شرح ماوقع را توضیح دهید تا نسبت به جواب مقتضی اقدام گردد و یا با احدی از وکلای محترم دادگستری مشورت فرمایید.

مشاهده

عدم پذیرش اعسار از هزینه دادرسی

با سلام جواب سوال شما مثبت است

مشاهده

تغییر کاربری زمین

تغییر کاربری در املاک زراعی و باغی بموجب قانون منع تغییر کاربری ممنوع میباشد مگر اینکه ملک در محدوده طرح تفضیلی شهرداری قرار گیرد و با رعایت مقررات نسبت به تغییر کاربری اقدام فرمایید .

مشاهده

اثبات نپرداختن نفقه معوقه

با سلام و عرض ادب : مطالبه نفقه منوط به تحقق دو شرط است:1 تمکن مالی شخص 2- تمکین -پس شرط استحقاق نفقه تمکین است و نشوز مانع استحقاق نفقه میباشد با این حال طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهر دار محل اقامت شوهر میباشد مگر ای...

مشاهده

نفقه فرزندان

پرداخت نفقه منوط به تحقق دو شرط است 1: تمکن مالی 2: تشخیص واجب النفقه بودن شخص توسط دادگاه و لیکن چنانچه فرزند دختر باشد تا زمان ازدواج و چنانچه فرزند پسر باشد سن رشد ملاک تصمیم خواهد بود و در نهایت با جواب حضرتعالی و وجود ...

مشاهده

نیاز به نمونه رای در خصوص تخریب یا قلع و قمع ساختمان در حال ساختی که استحکام بنا ندارد و ضوابط...

با سلام خدمت حضرتعالی مورد معنونه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نیست زیرا عدم رعایت نظامات ساختمانی تخلف و در صلاحیت شهرداری و کمسیون ماده 100 شهرداری میباشد و قلع و قمح مستحدثات با تخریب تفاوت دارد باید در موارد مستحق للغ...

مشاهده

فرجام خواهی

با سلام : نخیر و به هیچ وجه من الوجوه امکانپذیر نمیباشد زیرا در حقوق ایران اصل بر قطعیت آراء میباشد و لیکن وفق منطوق ماده 367 آئین دادرسی مدنی (( آراء دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته )) قابل فرجامخوا...

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه

با سلام : تصمیم گیرنده ،مقامات محترم قضایی هستند و نمیتوان نتیجه تصمیم انان را با بخت و اقبال پاسخ داد

مشاهده

چک برگشتی

با سلام: چک دارای وصف تجریدی و در حکم اسناد لازم اجراست ،واریز اماره مدنیونیت است و مادامیکه چک در نزد دارنده میباشد بمنزله عدم پرداخت وجه چک تلقی میگردد.

مشاهده

عزل وکیل

سلام خدمت حضرتعالی : بایستی به استحضار برسانم تعهد وکیا بموکل خویش تعهد به اخذ نتیجه نمیباشد و تعهد به نتیجه بر خلاف اصل وکالت میباشد و شرط باطل میباشد چرا که وکیل در حد توان خویش با علم و تخصصی که در اختیار دارد تعهد به انج...

مشاهده

تکلیف طلای عروسی بعد از طلاق

سلام خدمت سرکار خانم: دادن طلاجات در حکم هدیه میباشد و در اصتلاح حقوقی هبه نام دارد و زمانیکه عین موهوبه قبض و اقباض گردد و فروخته شود نمیتوان بدان تقاضای استرداد را تصور نمود.پاینده باشید

مشاهده

قرارداد ساخت

با سلام خدمت حضرتعالی : جهت تسریع در کار میتوانید بدوا اظهار نامه با موضوع استرداد و الزام به ایفاء تعهد را بخواهید و متذکر شوید که عدم استرداد وسیله موجبات شکایت تصرف عدوانی را خواهد داشت و مهلت ده روزه جهت استرداد دهید و...

مشاهده

خرید خودرو توقیفی

با سلام در تائید فرمایش همکار محترم بایستی به استحضار برسانم : ایجاد حق دو مرحله دارد 1: مرحله تشکیل عقد 2: مرحله نفوذ و تاثیر گذاری عقد زمانی یک عقد به صحت واقع نگردد نمیتوان نفوذ عقد را انتظار داشت مثلا شخصی چیزی را که مال ...

مشاهده

دعوا بر سر سهم و حق و حقوق خانه

با سلام ابتداعا بایستی همسر محترمتان به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه و درخواست افراز پلاک ثبتی را تقدیم نمایند و بعداز مراجعه کارشناس ثبت، گواهی با موضوع افراز یا عدم افراز صادر میگردد که عموما درگواهی صادره غیر قابل اف...

مشاهده

گرفتن مهریه در ازدواج موقت

سلام خدمت شما :طبق قانون زوجه در نکاح منقطع سهمی از میراث ندارد ولی مهریه که به ذمه زوج باقی است جزو ما ترک حساب نمیشود و داخل در دیون است فلذا شما میتوانید مطالبه مهریه را بطرفیت وراث اقامه نمایید.

مشاهده

اجراییه تمکین

دعوی الزام بتمکین از توع دعاوی غیر مالی و مشول پرداخت نیم عشر دولتی نمیگردد و میتوان حدوث دعوایی مالی دیگر را ضمن الزام بتمکین مقرون به یقین داشت که در مورد آن نیم عشر دولتی قابل تصور میباشد

مشاهده

درخواست تغییر ضامن وام بانکی و انتقال سند بنام خریدار از سوی فروشنده

با سلام بهترین راه از سوی فروشنده کسر مبلغ وام و با توافق بایع و مشتری و سپس تادیه آن توسط خریدار و نهایتا انتقال سند رسمی است

مشاهده

اسپری فلفل

حمل و نگهداری این موارد جرم تلقی و دارای حبس تعزیری میباشد و چنانچه در دادگاه درخواست تخفیف بلحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری نمایید شاید قاضی آنرا تبدیل به جزای بدل از حبس یعنی جریمه نماید ،دراینخصوص پیشنهاد میگردد احدی ا...

مشاهده

اجرای حکم تکمیل ساختمان

سلام خدمت حضرتعالی ضمانت عدم اجرای تعهد در مورد محکومیت ایشان جلب نمیباشد بدوا الزام میسور میباشد و در غیر اینصورت فسخ قرارداد و بازگشت قرارداد بحالت اولیه

مشاهده

مواد مخدر

سلام سرکار خانم موضوع بدون مطالعه پرونده و استخدام احدی از همکاران محترم قابل پاسخ نمیباشد.

مشاهده

طلاق و حضانت فرزند

درخواست حضانت فرزند مشترک تا سن شرعی که با ماه قمری احتساب میگردد حسب جنسیت فرزند متفاوت است بدین مصداق که سن شرعی برای فرزند اناث 8 سال و 7 ماه و برای فرزند ذکور 14 سال و 7 ماه قمری است درخواست طلاق از ناحیه زوجه در صورت اثبا...

مشاهده

اشتباه کارت کشیدم

واریز وجه به حساب دیگری اماره مدیونیت است مگر اینکه خلافش اثبات گردد ،شما بدوا از طریق مصالحه میتوانید قاعده را ختم بخیر کنید وگر نه دادخواست با موضوع استرداد وجه بجهت اشتباه و دارا شدن بلاجهت پیشنهاد میگردد.

مشاهده

دریافت خسارت بدون حضور مقصر از بیمه بدون کروکی

دریافت خسارت منوط به حضور بیمه گذار یا شخص ثالث متصرف قانونیست فلذا تامین دلیل مبنی بر برآورد میزان خسارت و سپس طرح دعوای مطالبه خسارت ضروری بنظر میرسد فلذا مراجعه به بیمه گر فاقد وجاهت قانونی است.

مشاهده

سلام خسته نباشید.

سلام خدمت دوست معزز و همچنین همکاران محترم : چنین بنظر میرسد اشاره بموارد معنونه در مورد مقصرین مجهول الهویه باشد نه مجهول المکان،فلذا رعایت قوانین اجرای احکام جزائی در رعایت موارد جلب لازم رعایه بنظر میرسد

مشاهده

سود شرکت

با سلام در تایید فرمایش همکار محترمه نظریه کارشناسی بعدز ابلاغ به طرفین از تاریخ ابلاغ به هر یک از متداععین قابل اعتراض و اظهار هر گونه مطالب بنحو اثباتی و نفیی است و در هر حال ارجاع به کارشناس و حق اعتراض بدان از اصول مسلم...

مشاهده

بطلان و ابطال قرارداد فروش مغازه

ضمنا درخواست ابطال یا اعلام بطلان صحیح نیست معامله صحیح است و ابتداعا الزام و بعد فسخ پیشنهاد میگردد

مشاهده

بطلان و ابطال قرارداد فروش مغازه

با سلام سوال حضرتعالی نامفهوم است ولی در قانون مدنی در صورت نبودن شرط فسخ ،اسقاط کافه خیارات و قرارداد بیع شرط اصل بر الزام قراردادهاست و چنانچه الزام ممکن نباشد بنا بر فسخ است فلذا در تقدیم دادخواست ابتداعا بایستی الزا...

مشاهده

استرداد جهیزیه

با سلام علی القاعده زمانی که همسر از دادن جهازیه امتناع نمیورزد صدور حکم به استرداد جهازیه و تحمیل خسارات ناشی از دادرسی فاقد وجاهت قانونی است ولی سوال مربوطه باید از مقنن پرسیده شود و محکومیتهای دادگاه عمومی اعم از حقوق...

مشاهده

اعاده حیثیت

دعوی یا شکایتی مبنی بر اعاده حیثیت در دعاوی مدنی وجود ندارد و اعاده حیثیت در دعاوی بازگانی تجاری موضوع قانون تجارت میباشد و لیکن دادخواهی از دادگاه صالح جرم نیست و صدور قرار منع تعقیب دلیل قانونی برای شکایت افترا یا نشر ا...

مشاهده

در مورد مزایده مال رهنی

فارغ از اینکه مبلغ وام به چه نوع قراردادی در اختیار شما گذاشته شده است اما اکثر تسهیلات اعطائی در غالب عقود مشارکت منعقد میگردد ،بر این اساس شما میتوانید با درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی بدلیل رعایت ننمود...

مشاهده

استرداد خودرو

بعلت تبدیل ید امانی به ید ضمانی ابتداعا نسبت به تنظیم اظهار نامه اقدام فرمایید و سپس نسبت به تقدیم دادخواست با موضوع تامین خواسته (توقیف مال )،در صورت قبولی با تودیع خسارت احتمالی نسبت به اخذ تصمیم قرار قبولی تامین خواسته ...

مشاهده

دیه

با سلام : به نسبت نوع صدمه یا جراحت در نظریه پزشکی قانونی نمیتوان در مورد دیه بعلت عدم ارائه آن اظهار نظر نمود

مشاهده

انتقال منافع غیر

با سلام : بایستی به استحضار برسانم بموجب ماده 362- آثار اصلی بیع آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. 2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن د...

مشاهده

فسخ قرارداد اجاره

با سلام عدم مفتوح نمودن مغازه و قفل زدن بدان از موارد فسخ نمیباشد زیرا اجاره عقدی است لازم ،و صدور رای مبنی بر فسخ ،بایستی علت قانونی داشته باشد و بنا به فرمایش همکار محترم علت فسخ بایستی قانونی باشد

مشاهده

نحوه ارجاع دادخواست قرار تأمین خواسته و دادخواست ضرر و زیان در امور کیفری

با سلام کاربر گرامی: چنانچه نسبت به شکایت مطروحه قرار مجرمیت صادر گردیده باشد و از طرف دادستان یا معاونین وی درخواست کیفر خواست شده باشد شما میتوانید قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی در دادگاه جزائی دادخواست تامین خواسته (...

مشاهده

حقوق مدنی

دانشجوی محترم: در فرض اقامه دعوا بر علیه شرکت ،طبیعی است که اقامتگاه شرکت در اساسنامه قید گردیده و ربطی به متاهل بودن خانم مدیر ندارد در فرض دعاوی دیگر مستندا بماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهر دار منزل شوهر است و اقامت...

مشاهده

تنفیذ سند هبه نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی

با سلام خدمت حضرتعالی : در پاسخ به سوال شما بایستی به استحضار برسانم در طرح دعوی و یا دعوای حقوقی ابتداعا بایستی دعوی یا دعوا ،از نظر شکلی مورد برسی قرار گیرد و طبیعتا باید مرجع قانونی برای طرح از منظر صلاحیت برسی گردد و سپ...

مشاهده

وصیت نامه

سلام و عرض ادب خدمت حضرتعالی :همانطوریکه مستحضرید فارغ از وجود اصل وصیتنامه اول که بنحو رسمی تنظیم یافته و وصیتنامه دوم ،که عادی است وقتی ملکی بنام دیگری بنحو رسمی منتقل میگردد بمحض انتقال شخص انتقال گیرنده بعنوان مالک ش...

مشاهده