مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 2)

اعسار

دادگاه تجدیدنظر طی رای صادره دادگاه بدوی رو مکلف به رسیدگی ماهیتی نموده مسلما بعداز صدور رای دادگاه بدوی اگر بنفع شما صادر نشد مجددا میتونید تجدیدنظرخواهی کنید.

مشاهده

بيمه

شما به ماده 15 قانون بیمه احباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث ،مصوب 1395 رجوع کنید . ازنظر بنده خسارت وارده شده به شما ازمحل بیمه خودروراننده مقصر تماما قابل پرداخت است

مشاهده