مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 864)

چگونه زن طلاق بگیرد

سلام دردادسرا باتهام ضرب وجرح عمدی ازش شکایت کنید معرفیتون میکنندپزشکی قانونی اگر شاهدهم داریدمعرفی کنید اگرشاهدهم ندارید درجراحات میتوانید سوگند بخورید

مشاهده

پارک خودرو

سلام اگر درخیابان پارک میکنید ومزاحمتی برای همسایه ایجادنمیشه مثلا سروصدا و بوی بنزین مزاحمت نیست

مشاهده

سند ماشین

سلام اگرکسی که سندبنامش است دردفترخانه حاضرنشود البته شماهم یاخریداردوم بایدباوی تصفیه حساب کنید تاوی نیز سندرسمی راتنظیم کند والا بایددعوای الزام به تنظیم سندمطرح کنید باتوجه به اینکه شماهنوز باوی تصفیه حساب نکردید ...

مشاهده

فروش موبایل بدون فاکتور

سلام اگرکه گوشی موبایل ابتداعاباسیم کارت شمارجیستروفعال شده است بابدحتما گوشی راباسیم کارت ان شخص رجیستروفعال کنیدودرشبکه ثبت شود

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام ابتداعاباید گواهی انحصاروراثت روازسایرورثه متوفی بدست بیارید یااگرانحصاروراثت نکردن درخواست انحصاروراثت کنیدوبعد دعوای الزام به تنظیم سندرابرعلیه وراث متوفی مطرح کنید

مشاهده

حضانت دختر هفده ساله

سلام اطفال بعدازبلوغ ازحضانت خارج میشوندو ازادندکه باهرکس زندگی کنند وکسی نمیتواندبزورایشان رااجباربه زندگی باخودکندالبته دختران تازمانیکه ازدواج نکرده اندوباکره اندتحت ولایت پدرهستند یعنی ازدواجشان بایدبااذن پدر ...

مشاهده

ارث طلا

سلام ارث متوفی چه مرد وچه زن به نسبت سهم الارث وبراساس قواعدارث میان وراث تقسیم میشود

مشاهده

اعسار

سلام شمامیتوانید شرط راقبول نکنید

مشاهده

مزاحمت تلفنی

سلام ابتداعابایدمتن پیام هابررسی شود

مشاهده

حكم رشد

سلام درخصوص امورمالی سوال می پرسند که مثلا باپول یااموالت راچگونه مصرف میکنی؟

مشاهده

انحصار وراثت

سلام ارث مربوط به زمان بعدازفوت متوفی است اگر پدرتان درزمان حیاتش اموالش رامنتقل کرده باشد وبعدازفوت دیگرازوی اموالی باقی نماند باتوجه به اینکه ترکه ای دیگروجودندداردارث هم به کسی نمیرسد همچنین درزمان حیات پدرتان نمی ...

مشاهده

کیفر خواست یعنی چی

سلام چون شاکی هستید خوبه کیفرخواست درخواست دادستان جهت محاکمه ومجازات متهم ازدادگاه کیفری است که متعاقب قرارجلب به دادرسی بازپرس یادادیار صادرمیشود

مشاهده

سوال در مورد مدارک جهت اثبات

سلام پرینت واریزوجه حقوق راازبانک درخواست کنید شماره حسابها وهمکارانتان راهم بعنوان شاهدمعرفی کنیدوازبیمه نیزمیتوانیددرخواست استعلام کنیدکه پرداختی های حق بیمه که پرداخت شده

مشاهده

با سلام و خسته نباشيد

سلام شماباید اعتراضات ولایحه واخواهی ان شخص رامطالعه کنید واوبایدازخودش دفاع کند

مشاهده

تامين خواسته

سلام وسایل وابزارکار کسبه وپیشه وران قابل توقیف وبازداشت نیست

مشاهده

مهریه

سلام اگرکه درخواست استرداد دادخواست یادعوا مطرح کرده باشید ودادگاه هم قراررد دعوا صادرکرده باشد بله میتوانید مجددا طرح دعوا کنید

مشاهده

طلاق

سلام بستگی به نوع طلاق دارداگر طلاق توافقی باشدبعدازاظهارنظرمشاورتازه بایددادخواست رادردفاترخدمات قضایی ثبت وبه دادگاه ارسال کنید ولی اگر طلاق یکطرفه به درخواست مرد یازن باشدبعداز اظهارنظرداوران دادگاه رسیدگی وحسب ...

مشاهده

استرداد طلا با فاکتور

سلام باشاهداثبات کنید

مشاهده

تمدید حکم جلب

???? ??? ??? ??? ?????? ????? ????? ??? ?? ?????? ??? ??? ???????????

مشاهده

دادنامه

سلام اگرازطریق سایت ثنا ابلاغ شده پایین صفحه مشاهده ودریافت پیوست را بزنیدومشاهده کنید

مشاهده

سفته

???? ??? ???? ?????????????? ??????? ?? ???? ?????? ???? ??? ?? ?????? ?? ????? ????????? ???????? ??? ????? ????

مشاهده

توهین به قاضی

سلام توهین به برخی اشخاص جنبه عمومی هم دارد البته توهین شرایط دارد باید صریحابه شخص خاصی باشد وهرکلمه ای هم توهین نیست همچنین صدای ضبط شده هم باتوجه به تحصیل دلیل بدون مجوز قانونی ودستورمقام قضایی است فاقد اعتباراست

مشاهده

اختلاف بین پدر و پسر

سلام خیر ارث مربوط به زمان بعداز فوت است

مشاهده

وکالت بلاعزل

سلام اول بایدبرگ وکالتنامه بررسی شود دوم باید دعوای حساب ایام وکالتش رامطرح کنیدکه بباید وبگوید چکارکرده وچه اقداماتی کرده است

مشاهده

تصادف

???? ????? ??????? ??? ????? ????? ???????????? ?????? ???? ????? ?? ???? ???? ????

مشاهده

پیگیری شکایت

سلام درشهرستانها هم یک دفاتری دارندکه شکایات ودادخواست هاراازانجابه دیوان ارسال میکنندازانجاپیگیری کنید

مشاهده

تصادفات

???? ??????????? ?? ?? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ???? ???????? ????? ???? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ??????? ????? ????? ?????? ????

مشاهده

اعسار

سلام رای باید تایپ وپاکنویس شود که معمولا دو الی سه هفته باتوجه به حجم کارشعبه طول میکشد

مشاهده

طلاق و بخشیدن سه دانگ به فرزندان

سلام باتوجه به اینکه سه دانگ خانه به اسم شماست چنانچه پدرتان درزمان حیاتش دران تصرفی نکرده باشدوهمچنان بنام شماباشد شمامیتوانید درسه دانگ خانه هرگونه تصرفی کنید ابتداعابایددرخواست انحصاروراثت کنید

مشاهده

ترخیص موتور سیکلت با قولنامه

سلام خیرباید اصل سند راداشته باشید

مشاهده

عقد ازدواج

سلام اگرخانم باکره است وازحق حبس استفاده میکند عذرموجه داردونمیتوانید دعوت به زندگی کنید ولی اگر باکره نیست یاخودش بادعوت شما بمیل خود به منزل شمابیاید

مشاهده

شكواييه توهين و تهديد

سلام شمامیتوانید ازایشان به اتهام توهین واگرتهدیدهم کرده شکایت کنید دربرگ اظهارات کلمات وجملات رابنویسیدوپرینت پیام هارو هم پیوست کنید

مشاهده

ایجاد مزاحمت

سلام مزاحمت زنان وکودکان درخیابان یااماکن عمومی وضرب وجرح مجازات دارد ومیتوانید شکایت کنید

مشاهده

حقوقی

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

اجازه شوهر

سلام مرد درصورتیکه شغل زن منافی بامصالح خانوادگی یا حیثیات خود یاوی باشد می تواند به دادگاه خانواده مراجعه وازدادگاه درخواست جلوگیری از اشتغال زن راکند

مشاهده

طلاق

سلام طلاق از حقوق مرد است و ربطی به مهریه ندارد

مشاهده

نفقه

سلام بله باهرادله ای میتوانید ادعایتان رااثبات کنید ولی به حسابش پول واریزکنید تابتوانیدازخودتان دفاع کنید مجازات ترک انفاق حبس می باشد

مشاهده

آيا به رای صادره مختومه شدن پرونده در دادگاه كيفری فرعی 2

سلام اکثرارای محاکم قابل اعتراض درمهلت هستند شروع مهلت ازتاریخ ابلاغ است پایین رای رانگاه کنید نوشته که قابل اعتراض است یانه عنوان مخدومه که درسایت میزنن بمعنی این است که وقتی توشعبه رای صادرمیشه میزنن مخدومه ولی بمعن...

مشاهده

تصادف سمند تاکسی خطی.‌ با پراید و پژو 405

سلام شماهم میتوانید به بیمه مقصرحادثه مراجعه کنید هم به شخص مقصرحادثه که درحالت دوم باید طرح دعواکنید وموضوع رااثبات کنید

مشاهده

آیا حکم حبس صادر شده جهت ترک اتفاق و ممانعت از حق را میشود به وجه نقدی تبدیل کرد

سلام خیر مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست لکن ازجرایم قابل گذشت است شمامیتوانید باجلب رضایت زوجه مجازات حبس رامنتفی کنید

مشاهده

دزدی از کیف

سلام بایدشکایت کنید وافرادی که اونجا بودند وهنوز هستند را بعنوان مظنون یامطلع به دادسرا معرفی کنیداگر محل دارای دوربین است درخواست بازبینی دوربین کنید

مشاهده

ترک انفاق

سلام باید دعوای نففه والزام زوج به تهیه مسکن رامطرح کنید

مشاهده

ارث مادری

سلام میراث پدر یا مادر فرقی ندارد بعد فوت سهم ذکور دوبرابر اناث است یعنی پسر دوبرابر دختر ارث می برد

مشاهده

طلاق

سلام بستگی به نوع طلاق دارد اگر طلاق توافقی باشد میتوانند زن وشوهرباهم توافق کنند

مشاهده

نفقه

سلام درنفقه اقارب واولاد استطاعت وتوانایی مالی پدر و ندار بودن اقارب یا اولاد شرط است درصورت عدم توانایی پدردرپرداخت نفقه اولاد پدرتکلیفی به نفقه ندارد

مشاهده

سند ماشین چه طور به نام بزنم ؟

سلام ابتداعا باید مشخص شه که سند رسمی بنام چه کسی است وبعدباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی رامطرح کنید

مشاهده

مشروبات دست ساز

سلام مسکر یعنی مست کننده مشروبات الکلی یعنی چیزی که حاوی الکل باشد وخاصیت مست کنندگی داشته باشد که تشخیص مسکر یاغیرمسکربون باکارشناس است

مشاهده

تصادف

سلام باید ابتداعاشکایت یا دادخواست مطرح کنید ودرخواست تامین خواسته وتوقیف اموال کنید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام سوپیشینه یامحکومیت قطعی موثرکیفری دربرخی جرایم محکوم رادرمدت زمانی ازحقوق اجتماعی محروم میکند نه درهمه جرایم

مشاهده

شکایت ماشین

سلام بستگی به قراردادتان دارد اگر درقرارداد کافه خیارات راساقط کرده باشید باستنادخیارعیب نمی توانیدلکن اگر شخص عملیاتی بکاربرده باشدکه عرفاتدلیس وفریب باشد بااستنادخیارتدلیس می توانید شکایت مطرح کنید

مشاهده

شکایت پلاک

سلام اگر توقیف کرده باشید خیر انجام نمیشود باید اول رفع توقیف کنید بعدا اقدام کنید

مشاهده

تصادف کردم پرونده مختومه شده

سلام شکایت تان راباارایه شکواییه مطرح کنید همچنین میتوانید به بیمه راننده مسبب حادثه نیز مراجعه کنید

مشاهده

وثیقه

سلام معمولا جهت مرخصی زندانی ازوثیقه استفاده میشود یابرای طرح مجدد دعوای اعسار درخارج ازمهلت یک ماهه

مشاهده

دادخواست اعسار قبل از اجراییه

سلام اجراییه صادرمیشود لکن اگر درمهلت یک ماهه ازتاریخ اجراییه دادخواست اعسار مطرح کنید تارسیدگی به دعوای اعسار ورای قطعی اعسار برگ جلب صادرنمیشود

مشاهده

چک سفید امضا

سلام چک سفیدامضاقابل تعقیب کیفری نیست و حقوقی باید بادادخواست طرح دعوای حقوقی کنید

مشاهده

نفقه

سلام زوجه نباید منزل زوج راترک کند مگراینکه ازدادگاه درخواست مسکن جداگانه نماید والا بلحاظ ترک زندگی خانوادگی وعدم تمکین نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد مگراینکه عدم تمکین بخاطر عذرموجه باشد که عذرموجه باید اثبات شود

مشاهده

تصرف عدوانی

سلام درصورت شکایت منابع طبیعی باایشان برخورد میشود

مشاهده

دادگاه اعسار

سلام شماباید همان شهودی که دردادخواست معرفی کردید رادردادگاه حاضرکنید

مشاهده

درخواست طلاق از طرف مرد

سلام شما هرزمان می توانید دادخواست طلاق به درخواست مرد را مطرح کنید لکن ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن است والا طلاقتان را دفترطلاق ثبت نمیکند مگراینکه بعداز صدورگواهی عدم امکان سازش دادخواست اعسار ازمهریه مطرح کن...

مشاهده

تعدیل اعسار

سلام به رای اعساراعتراض کنید

مشاهده

اعسار

سلام خیر باید جداگانه دادخواست اعسارمطرح کنید

مشاهده

فریب و اغفال در ازدواج

سلام خیر شکایت نکنید بهتره چونکه هردونفر به مجازات محکوم میشوید

مشاهده

سیلی زدن

سلام مجازات ایراد ضرب وجرح رابه دیه محکوم میکننداگر اثارش راپزشکی قانونی گواهی کند وتهدید هم جرم ومستوجب مجازات جداگانه است البته باید ادله داشته باشید مثلا شاهد معرفی کنید

مشاهده

مستمری بگیر

سلام خیر طبق قانون حمایت ازخانواده اولاد پسر تاپایان ادامه تحصیل وتازمانیکه درحال تحصیل هستند ازحقوق مستمری برخوردارند

مشاهده

جعل امضاء

سلام درادعای جعل یااظهارانکاریاتردید دادگاه قراررسیدگی به اصالت سندراصادرمیکندوموضوع به کارشناس ارجاع می شود درخصوص شکایت جرم تهمت وافترا باید سونیت اثبات شود والا جرم نیست

مشاهده

اعتراض به کارشناسی

سلام متعاقب اعتراض به نظریه کارشناس جنانچه دلایل واستدلال معترض موجه باشد دادگاه مجدداقرارارجاع موضوع به کارشناس راصادرمیکند ودران اسامی کارشناسان و هزینه کارشناسی راهم اعلام و به معترض ابلاغ می کند که باید ظرف یک هفت...

مشاهده

ایراد ضرب و جرح عمدی از باب لوث

سلام لوث درجرح کاربرد دارد وباسوگند میتوانید دعوارااثبات کنید ولی ضرب بالوث وسوگنداثبات نمیشود

مشاهده

مزاحمت تلفنی

سلام مزاحمت تلفنی مجازات حبس دارد توهین مجازات شلاق یاجزای نقدی دارد

مشاهده

حقوقی

سلام قرارمنع تعقیب ازقرارهای دادسرا است

مشاهده

استرداد جهازیه

سلام دردعاوی مالی میتوانید بعدازمحکومیت وقطعیت رای درخواست برگ جلب نمایید

مشاهده

دادن نفقه و زندگی مستقل

ازنظرقانونی همانطورکه زن میتواند تحت شرایطی درخواست مسکن جداگانه کند مردنیز می تواند ولی به هرحال با مدت زمان طولانی زن می تواند بلحاظ عسروحرج درخواست طلاق کند

مشاهده

سوال کیفری

سلام اگر درسایت عدلیران ثبت نام کرده اید درسایت مراجعه کنید واقدامات پرونده رامختصرا درسایت مشاهده کنید وهمچنین دربخش ابلاغ ها رای راهم مشاهده کنید درغیر اینصورت باید حضورابه دادسرا یا دادگاه مراجعه کنید

مشاهده

اقدام دفتر دادگاه

سلام درپرونده های کیفری بعدازدرخواست اعتراض ودرمهلت اعتراض باید پرونده راسریعابه دادگاه تجدیدنظرارسال کنند

مشاهده

مهریه با توانایی مالی و مدت دار

سلام مهریه عندالاستطاعه مشروط است به استطاعت مالی شما وتازمانیکه استطاعت مالی شمااثبات نشود قابل مطالبه نیست ولی مهریه باشرط مدت تا رسیدن مدت قابل مطالبه نیست

مشاهده

فرار

سلام بله ربطی به مطالبه مهریه ندارد

مشاهده

سهم ارث

سلام شماباید از شورای حل اختلاف درخواست تحریر ترکه کنید واموال متوفی را معرفی کنید وبعد از دادگاه درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

توقیف حساب حقوقی

سلام توقیف یک چهارم ازحقوق وتوقیف حساب بانکی دو موضوع جداست درتوقیف حقوق به سازمان و اداره ای که درانجا کارمیکنید نامه نگاری می کنند ولی درتوقیف حساب به بانک به اجرای احکام مراجعه کنید ودرخواست رفع توقیف از حساب بانکی ر...

مشاهده

وکالتنامه

سلام وکالت یا مطلق است یا مقید به امور

مشاهده

چک

سلام درجلسه دادگاه به اینکه چک رابابت چه موضوعی دادید اشاره کنید وباادله اثبات کنید

مشاهده

سند خودرو

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی رامطرح کنید

مشاهده

سقوط حق حبس با اقرار زوجه در جلسه شورای حل اختلاف نفقه

سلام اگراثبات شه تمکین کرده دیگرحق حبس ندارد

مشاهده

ارجاع امر به کارشناسی

سلام بستگی به موضوعی که کارشناس باید درموردش اظهارنظرکند دارد بزرگوار

مشاهده

خرید ملک

سلام بله بعنوان قرارداد اعتبار دارد ولی بعد باید سندرسمی دردفترخانه تنظیم شود چراکه دادگاههاودولت کسی را مالک میشناسد که سندرسمی بنامش است اگر بعدا ازتنظیم سندرسمی خودداری کنند باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح ک...

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

سلام طلاق به درخواست زن شرایط دارد دعوای طلاق ربطی به مهریه ندارد وجداگانه میتوانید دعاوی رامطرح کنید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام خیر سوپیشینه مربوط به محکومیت های قطعی موثرکیفری دربرخی جرایم است

مشاهده

آسیب بکارت

سلام به پزشک زنان مراجعه کنید

مشاهده

تخریب سهوی اموال توسط طفل

سلام بله هم شما وهم کودک مکلف به جبران خسارت زیان دیده هستید کودک از باب اتلاف شما ازباب تقصیر درحفاظت ومزاقبت از کودک مسیولیت مدنی دارید

مشاهده

مدارک مهم برای اثبات وقوع عقد بیع

سلام ادله اثبات دعوا عبارتند از اقرار اسنادکتبی شهادت شهود قسم

مشاهده

فحاشی

سلام به شکایت هرکدام جداگانه رسیدگی میشود

مشاهده

عدم تنظیم سند از سوی فروشنده خودرو

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی را به طرفیت ان شخص ومالک رسمی مطرح کنید

مشاهده

طلاق

سلام اگر وکالت بلاعزل باشد خیر البته حضرتعالی میتوانید اگرحق انتخاب وکیل دوم رادروکالتنامه اول از خودتان سلب نکرده باشید میتوانید یک وکیل دیگربه دادگاه معرفی کنید که دووکیل یعنی وکیل اول ودوم مجتمعا حق دخالت داشته باش...

مشاهده

حقوق وراث

سلام بایدازدادگاه درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

دادخواست تمکین

سلام شمااول باید منزل تهیه کنید وبعدا زن راباارسال اظهارنامه به محل سکونت دعوت کنید اگرنیامدمیتوانید دعوای تمکین مطرح کنید والا اگر شرایط تمکین فراهم نباشه ایشون میتواند ازتمکین خودداری کند

مشاهده

حقوقی

سلام حتماباید دعوای شمابه طرفیت مالک رسمی یعنی کسی که ملک دردفتراملاک بنامش است به همراه کسی که ملک راازش خریداری کردید هردو مطرح شود والا دعوای شما قابلیت استماع ورسیدگی راندارد بدیهی ست که اگر دردادخواست اسم مالک رسمی...

مشاهده

سرپرستی فرزند زیر 7 سال

سلام هرچندکه حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادراست ولی اگر مادرشرایط حضانت رانداشته باشد وتربیت ونگهداری طفل به خطربیافتد دادگاه حضانت را به دیگران میسپارد

مشاهده

چک

سلام میتونه به بانک دستورعدم پرداخت صادرکنه وجلوش راببندد البته اگر بدون علت باشدشمامینوانید ازش شکایت کنید

مشاهده

مقدار نفقه

سلام نفقه زن راباتوجه به ویژگی های زن را کارشناس تعیین میکنه

مشاهده

تعلیق

سلام بمحض محکومیت قطعی کیفری درپرونده دوم چنانچه مدت محکومیت تعلیقی درپرونده هنوز تمام نشده باشد تعلیق لغو میشودومجازات اجرامیشود

مشاهده

ارث

سلام درزمان حیاتشان می توانند ولی اگر وصیت کنندتاثلث ترکه

مشاهده

اتهام انتسابی

سلام بله درصورت اثبات اتهام وتوجه اتهام به متهم دادیار مکلف است یکی از قرارهای تامین کیفری را صادرکند

مشاهده

فسخ قولنامه دست نویس

سلام شما گفتیدکه پنجاه روز از انعقادقراردادتان گذشته ومدت اعتبارخیارشرطتان هم گفتید درمدت یک شبانه روز باتوجه به اتمام مدت شرط خیار دیگر خیارفسخ ندارید ونمیتوانیدفسخ کنید باید به دادگاه مراجعه کنیدودعوای الزام به تنظ...

مشاهده

طلاق

سلام یعنی طلاق توافقی

مشاهده

چک حامل

سلام بله ازطریق طرح دعوا ودادخواست دردادگاه

مشاهده

خلع ید

سلام وراث می توانند نسبت به سهم الارث خودشان تصرف حقوقی کنند

مشاهده

تصادف بدون گواهینامه

سلام گواهینامه نداشته؟ رانندگی بدون گواهینامه جرم است وچنانچه باکسی هم تصادف جرحی کرده باشد ازموجبات تشدیدمجازات است

مشاهده

ارث

سلام باوجود برادر وخواهر واولاد متوفی برادرزاده ارث نمیبرد واگرهم قبل فوت متوفی کسی دراموالش دخل وتصرفی کرده باشد شمامیتوانید ازایشان شکایت کنید مگرابنکه بادخالت خودمتوفی درزمان حیاتش انجام شده باشد

مشاهده

ازدواج دختر غیرباکره

سلام مطلق دخول باعث سقوط ولایت دخترباکره است وشمادیگرنیازی به اذن پدرندارید مراجعه به دادگاه هم نیازی نیست باارایه گواهی پزشک معتمد ویاپزشکی قانونی مبنی بر عدم بکارت می توانید به یکی ازدفاترازدواج مراجعه کنید ونسبت به ...

مشاهده

استرداد کالای جهیزیه

سلام پولی که شمابه ایشان دادید برای خرید جهیزیه طبیعتا پول را به ایشان بخشیدید و دیگرقابل مطالبه نمی باشد

مشاهده

عدم نفقه

سلام اگر ایشون دعوای ترک انفاق مطرح کنه شماهم طبیعتا میروید ودعوای الزام به تمکین مطرح میکند وباتوجه به اینکه ایشون منزل شوهرروترک کرده نفقه بهش تعلق نمیگیرد وهمچنین الزام به تمکین کردن ازشوهرهم میشود

مشاهده

سند

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی رامطرح کنید

مشاهده

خرید اینترنتی

سلام اولا باید بررسی شودکه ان سایت مجاز بوده یاخیر به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید

مشاهده

ارث

سلام وراث ابی درصورتی ارث میبرند که وراث ابوینی دیگری نباشد

مشاهده

نشر اکاذیب

سلام اگر شاهد دارید میتوانید ازش شکایت کنید

مشاهده

خانوادگی

سلام میتوانند دعوای نفقه مطرح کنند وترک انفاق اولاد هم جرم است میتواننددردادسراهم شکایت کنند

مشاهده

سفر در دوران طلاق

سلام ترک منزل شوهر وعدم هماهنگی باوی شماراازنفقه محروم میکند وایشان میتواند شماراالزام به تمکین کندونهایتادرخواست ازدواج با زن دیگری راکند

مشاهده

کلاهبرداری سایتی

سلام باید دردادسرای جرایم رایانه ای شکایت کنید

مشاهده

هک گوشی

سلام سوالتون ناقص است

مشاهده

نفقه

سلام درصورت عدم توانایی پدر درپرداخت نفقه اولاد نفقه برعهده پدربزرگ است برعلیه پدربزرگتان طرح دعوا کنید

مشاهده

جعل یا کلاهبرداری

سلام اگر مدارک جعلی است جعل واستفاده ازسندمجعول واگرهم درراستای بردن مال یاپول سندجعل صادر کردن شروع به کلاهبرداری

مشاهده

طلاق

سلام شماخودتان میتوانید درصورت اثبات جهات عسروحرج درخواست طلاق کنید

مشاهده

جرح شاهد

سلام شاهد باید یکسری شرایط داشته باشدکه درصورت فقدان هریک ازشرایط شهود کسی که شاهد برعلیه وی شهادت میدهد میتواند اعلام باذکرعلت جرح کند البته باید علت جرح هم اثبات شود وجرح شاهد دردادگاه وقبل از بیان شهادت باید انجام شو...

مشاهده

اظهارنامه تمکین

سلام خیر صرف اعلام امادگی زن جهت تمکین کفایت نمیکند شمابایدبه منزل شوهربروید وباوی زندگی کنید

مشاهده

سلام کسی که تهدید و توهین کرده تا چه زمانی میشود شکایت کرد

سلام دراینگونه جرایم تایکسال ازتاریخ وقوع جرم

مشاهده

تمکین

سلام طبیعتا بامامور به منزل شوهرمراجعه کنید که بازگشت به منزل شوهرراگزارش کند

مشاهده

تهدید و فحاشی تلفنی و اقدام به اخاذی

سلام شما به ایشان بگویید اگر شکایت دارند به مراجع قضایی مراجعه کنند

مشاهده

خرید خودرو

سلام اگر با ایشان قرارداد دارید میتوانید ازایشان به اتهام انتقال مال غیر دردادسرا شکایت کنید

مشاهده

شکایت دادگاه

سلام به همراه کودکتان باید دردادگاه اطفال حضوریابید وازخودتان دفاع کنید

مشاهده

جعل امضا

سلام بله شما باید درجلسه دادگاه حضورمیداکنید ودعوا باید به طرفیت شما دردادگاه مطرح شود چراکه شما قایم مقام پدرتان هستید

مشاهده

طلاق

سلام بعلت عسروحرج وزندانی شدن شوهر درخواست طلاق کنید

مشاهده

چک

سلام بله خودتان می توانید به دادگاه مراجعه کنید

مشاهده

دعوی استرداد چک

سلام درصلاحیت دادگاه است

مشاهده

انحصار وراثت

سلام باید ان کسی که با مورثتان قرارداد داشته را پیداکنید و اظهاراتش را صورتجلسه کنید

مشاهده

سلب آسایش

سلام باید دعوای مزاحمت ملکی دردادگاه مطرح کنید

مشاهده

همسرم هیچوقت پیش بنده نمی آمد

سلام شمااگرمدعی هستید که همسرتان ازشماتمکین نمیکند باید دعوای الزام به تمکین را دردادگاه خانواده مطرح کنید البته اگر همسرتان بدون عذرموجه ازشماتمکین نمیکند مثلا اگر ازحق حبس استفاده میکند وبه شورا هم اطلاع دهید که دع...

مشاهده

دیه

سلام بله میتواند

مشاهده

شکایت از پلاک خودرو بابت ضمانت چک

سلام خیر میتوانید روی چکها ازش شکایت کنید و خودرو اش را توقیف کنید باصدورقرارتامین خواسته

مشاهده

طحال

سلام باید پروندتون بررسی شود

مشاهده

فحاشی و نشر اکاذیب

سلام سوالتون واضح نیست

مشاهده

دادیار

سلام یعنی رسیدگی به پرونده تان دردادسرا خاتمه پیداکرده ودرمورد اتهام اظهارنظرکردند

مشاهده

حقوقی شدن چک

سلام وعده داربودن چک ربطی به پرونده حقوقی ندارد فقط قابل تعقیب کیفری نیست وباتوجه به اینکه درزمان صدورچک شما مدیرعامل بوده اید شما دربرابردارنده مسیولیت دارید وتغییر مدیرعامل های بعدی ربطی نداردمگراینکه عدم پرداخت بعل...

مشاهده

فسخ معامله

سلام شمامیتوانید باستنادخیارتبعض سفقه معامله تان را فسخ کنید یا مطالبه خسارت کنید

مشاهده

ارثیه

سلام ابتداعا ازشورای حل اختلاف درخواست انحصاروراثت کنید وبعد درخواست تحریرترکه وشناسایی اموال متوفی وبعدازشناسایی اموال ازدادگاه درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

ارث

سلام از اطلاق کلمه وراث دلالت برهمه وراثه دارد یعنی همه وراث باهم نه یکنفربه تنهایی

مشاهده

مشاوره عدم تمكين خاص

سلام اگرهمسرشماتمکین نمیکند شماچاره ای جز طرح دعوای تمکین ندارید

مشاهده

سرقت یا کلاهبرداری

سلام عنوان مجرمانه رالازم نیست شما ذکرکنید شماباید موضوع را شرح دهید احتراز عنوان مجرمانه واینکه متهم مرتکب چه جرمی شده است واینکه رفتارارتکابی منطبق باکدام عنوان جزایی است بامقام قضایی است

مشاهده

توقیف خودرو

سلام اگرکه درقرارداد اسقاط کافه خیارات را ازخودتان سلب وساقط کرده باشید اون اقا دیگه نمی تواند درصورت معیوب بودن باستنادخیارعیب معامله رافسخ یا مطالبه ارش کند اگرهم که کافیه خیارات وخیارعیب راساقط نکرده باشید باتوجه...

مشاهده

فروش واحد آپارتمان قبل از تسویه حساب کامل با فروشنده

سلام بله می تواند شماهم میتوانید دعوای مطالبه ثمن مطرح کنید

مشاهده

پارک خودرو

سلام ابتداعاباید متوجه شویدکه چه کسی اعتراض دارد؟که درصورت واردکردن خسارت یاپنچرکردن بتوانید ازش بعنوان تخریب عمدی شکایت کنید باید ازدور مشاهده کنیدکه ان فرد چه کسی است و منزلش کجاست

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام باتوجه به ماده16قانون حمایت ازخانواده سابق هنوز قابل اجراست وهمچنین خلاف شرع است گفته مرد باداشتن زن نمی تواند بازن دومی ازدواج کند مگر دریکسری شرایط مثلا عدم تمکین زن از مرد یا رضایت زن اول به ازدواج دوم مرد و...

مشاهده

پرده بکارت

سلام زنگ بزنید

مشاهده

دادنامه

سلام دادنامه رای دادگاه است اگر درسایت ثناثبت نام کرده اید که دربخش ابلاغ بررسی کنیداگرهم که برگ ابلاغیه کاغذی فرستادن وبرگ دادنامه همراهش نبوده به شعبه دادگاه مراجعه کنید

مشاهده

وراثت

سلام پدرتون تازمان حیاتش میتواند اموالش را انتقال دهد ولی اگر بخواهد وصیت کند فقط تا ثلث اموالش را میتواند وصیت کند

مشاهده

اعتبار حکم ورود

سلام محرودیتی درتعداددفعات ورودشاکی وجودندارد و مدت برگ جلب هم معمولا یکماهه وروماهه صادرمیکنندکه بازبرگ جلب قابل تمدید است شما میتوانید دادخواست تعدیل اقساط مطرح کنید

مشاهده

تصرف مورد معامله قبل از تحویل مبیع

سلام باید ازطریق دادگاه حقوقی ازتصرفاتش جلوگیری کنید وچیدن میوه ها نیر اگرداخل درفروش باغ نبوده است نیز میتوانید سرقت ازش شکایت کنید

مشاهده

وکالت بلاعزل بعد از فوت

سلام بافوت شخص وکالت نیز مرتفع میشود وتصرف درمورد وکالت تصرف درمال غیر محسوب میشود البته اگر که شخص بعدازاینکه وکالت مرتفع شده اموال متوفی را بنام خودش وبرای خودش مورد معامله قرارداده باشد ازنظر جزایی مرتکب جرم انتقال م...

مشاهده

جعل مهر و امضاء

سلام کارشناس نمونه مهر وامضارا باسایراسناد بررسی میکند وازشماو شاکی استکتاب میکند واظهارنظرمیکند

مشاهده

ازدواج شوهرم با همسر اولش

سلام اگر ازدواج شوهرتان باهمسرسابقش ازدواج دایم است طبیعتانکاح دایم راثبت نکرده است میتوانید شکایت عدم ثبت نکاح دردادسرا مطرح کنید

مشاهده

فسخ نکاح

سلام چنانچه درعقدازدواج شرط شده باشد یااینکه عقدمتبانیابرشرطی ایجادشده باشد بله ازموجبات فسخ نکاح است چرا بنابرشروط عرفی که برعقد بارمیشود شرط سلامت زوجین ازشروط عرفی وداخل درعقداست مگراینکه شما ازعیب باخبربوده باشی...

مشاهده

احضاریه از سوی کلانتری برای حضور در دادگاه

سلام احضارمتهم باارسال برگ احضاریه است

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام خیر سوپیشینه نیست سوپیشینه یعنی سابقه محکومیت کیفری دربرخی جرایم که افراد را ازبرخی حقوق اجتماعی محروم میکند

مشاهده

برگ دستور عدم پرداخت وجه چک

سلام باید به دادسرا مراجعه کنید وباذکرعلت شکایت کنید

مشاهده

تحصیل زوجه در دوران طی نمودن مراحل طلاق

سلام ایشان میتوانند دعوای الزام به تمکین برعلیه شمامطرح کنند چراکه زن باید درمنزل شوهرسکونت کند وازوی تمکین کندنه درمنزل پدر

مشاهده

گوشی

سلام پیام مشکوک یعنی چه؟

مشاهده

دلیل جدید

سلام باید دلایل جدید رادردادخواست یالایحه اعتراض ذکرمیکردید ولی مانع قانونی وجودنداردکه تاقبل ازاعلام ختم دادرسی به دادگاه لایحه بفرستید

مشاهده

طلاق دخالت خانواده...

سلام درخواست طلاق بنابردرخواست زن یاشوهراست و خانواده افراد نقشی دران نمیتوانند داشته باشند ودرمورد اعتیاد که بازهم باید درخواست طلاق به درخواست زن باشد درخصوص سن همسرتان درخصوص امورغیرمالی مثل نکاح وطلاق خودش میتوان...

مشاهده

امضای پشت چک

سلام هرکسی رو وظهرچک راامضاکنددربرابردارنده مسیولیت تضامنی دارد لکن حدودمسیولیت ضامن مثل مسیولیت کسی است که ازاو ضمانت کرده باصادرکننده چک صحبت کنید

مشاهده

طلاق از طرف مرد

سلام سوالتون واضح نیست اگر شوهرتان رادردادگاه محکوم کرده اید ورای دارید بعدازقطعیت به اجرای احکام دادگاه مراجعه کنید

مشاهده

چک

سلام هرکسی رو وپشت چک راامضاکرده باشد دربرابردارنده مسیولیت تضامنی دارد

مشاهده

ترک انفاق

سلام اگر رای تان قابل اعتراض است اعتراض کنید

مشاهده

طلاق

سلام اول بررسی کنید که شوهرتان درسایت ثناثبت نام کرده یاخیر به دفتردادگاه شماره ملی شوهرتان رااعلام کنید تابررسی کنندنگاه کنندکه درسایت ثناثبت نام کرده است یانه اگر ثبت نام کرده باشد ازطریق اینترنتی وسایت به ایشان ابلا...

مشاهده

درخواست طلاق

سلام چنانچه شماباکره باشیدمیتوانید ازحق حبس استفاده کنید وازشوهرتمکین نکنید ومهریه وطلاق هم هیچ ربطی به تمکین کردن زن ندارد وشمانیز درتمکین نکردن عذرموجه یعنی حق حبس دارید وتازمانیکه شرایط حق حبس دارید کسی نمیتوانیدش...

مشاهده

نفقه

سلام خیرنفقه محسوب نمیشود

مشاهده

زمین که راه ندارد

سلام طبیعتااگران راه تنهاراه برای عبورورسیدن به زمین باشد شمادران راه حق عبور دارید منتها نمیتوانید ازراه طوری عبورکنید که باعث تضررونارضایتی مالکین شود

مشاهده

حقوق بازنشستگی بعد از فوت

سلام بله دخترمتوفی درصورتیکه شاغل ودارای شوهرنباشدازحقوق مستمری متوفی برخورداراست واین حقوق از حقوق دریافتی همسرمتوفی بیشتر است

مشاهده

درخواست مهریه

سلام شما میتوانید هم ازطریق دادگاه طرح دعواکنید وهم ازطریق دفترخانه ثبت ازدواجی که ازدواجتان راثبت کرده درخواست صدوروابلاغ اجراییه کنید ومیتوانید درخواست صدورقرارتامین خواسته کنید تااموال شوهرتان توقیف شود

مشاهده

قرار ترک تعقیب

سلام قرارترک تعقیب یعنی اینکه شاکی میتواند تایکسال اززمان صدورقرارمجدداشکایت رابه جریان اندازد

مشاهده

نیم عشر

سلام نیم عشر یعنی پنج درصد مبلغ محکوم به که ازمحکوم علیه بابت هزینه های اجرایی وصول میکنند

مشاهده

حمله و چاقو خوردن

سلام هم خودتان میتوانید درصورت احرازرشد وهم پدرتان حکم نهایی راباید به شعبه دادگاه مراجعه کنید ومشاهده کنیدواگردرسایت ثناثبت نام کرده باشید میتوانید درسایت ابلاغیه هارامشاهدکنید

مشاهده

دخالت خانواده همسر

سلام دعوای الزام به تمکین

مشاهده

شکایت از نامادری

سلام بله باید موضوع بررسی شود

مشاهده

تعیین تکلیف

سلام متن اظهارنامه رابایدتنظیم کنید وازطریق دفاترخدمات قضایی به شوهرتان ابلاغ کنید

مشاهده

طلاق

سلام سابقاطلاق های توافقی درتهران یکروزه انجام میشد البته شهرستانها مدت طولانی تراست طبق بخشنامه جدید وبااحیاوتاسیس مراکزمشاوره خانواده اکنون برای طلاق های توافقی زوجین بایدبه مراکز مشاوره مراجعه کنندوبااخذگواهی مب...

مشاهده

وکالت طلاق

سلام اگروکالت بلاعزل باشد خیر درصورت بلاعزل بودن وکالت درصورتیکه حق انتخاب وکیل دیگرراازخودسلب نکرده باشید میتوانید یک وکیل دیگرنیزانتخاب کنیدکه دونفروکیل بنحو اجتماع دروکالت درطلاق وکیل باشند تازن به تنهایی نتواند...

مشاهده

تبدیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی

سلام خیر حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست مگردرحبس های تاسه ماه وشش ماه وتایکسال بارعایت شرط مجازات های جایگزین حبس

مشاهده

رأی دادگاه

سلام هردعوایی برای اقامه دعوابایدشرایطی داشته باشدکه درصورت عدم رعایت شرایط قابل شنیدن ورسیدگی نمی باشد باید به وکیل دادگستری وکالت درطرح دعوا دهید

مشاهده

الزام به تمکین

سلام شما اگر باشوهرتان توافقاتی دارید یامیخواهیدتوافقاتی باایشان کنید باید ازدادگاه درخواست سازش کنید

مشاهده

چك برگشتي

سلام ربطی به تاریخ وزمان مراجعه به بانک نداردشمامیتوانیدچک رابعدازتاریخ هم به بانک ارایه نمایید

مشاهده

چک

سلام امضا

مشاهده

تجاوز

سلام بایدادله قوی وشاهدداشته باشید اگرادله ای ندارید شکایت نکنیدبهتر است

مشاهده

پیدا نکردن صاحب سند

سلام شماباید به طرفیت کسی که ازش خریدیدوکسی که سندبنامش است دعوای الزام به تنظیم سندمطرح کنید

مشاهده

سوال در مورد بکارت

سلام قانون درمورد پرده بکارت ساکت است به پزشک زنان مراجعه کنید

مشاهده

سفته

سلام سفته هاراباید بامراجعه به دادگاه واخواست کنید وباتوجه به مبلغ انها درشورای حل اختلاف یا دادگاه طرح دعواکنید

مشاهده

دعوی خلع ید

شما ازکس یاکسانیکه درملک متصرف هستند باید بطرفیت انهادعوای خلع یدکنید دردادگاه بگویید که مشاوراملاک که نامش رادردادخواست نوشتید هم متصرف است

مشاهده

دعوی خلع ید

سلام ایامشاوراملاک ملک شمارا قبل از فسخ به شخص ثالثی فروخته یا بعداز حکم فسخ به ثالث فروخته؟ اگرقبل ازحکم فسخ فروخته که وصف جزایی بلحاظ فقدان سونیت ندارد وشما همان دعوای خلع ید را برعلیه متصرف دنبال کنید ودعوای اعتراض ث...

مشاهده

رابطه نامشروع تلفنی

سلام اینکه همسرشما باکسی تلفنی زنگ زده وصحبت کرده وشما بلافاصله از دونفرشکایت کنید کاردرستی نیست چراکه هرحرف زدنی ممنوع نیست ثانیاشکایتی که شما کردید دومتهم دارد زن ومرد

مشاهده

تفاوت کلاهبرداری و دروغگویی

سلام درجرم کلاهبرداری بایدعملیات ومانورمتقلبانه صورت گیرد یعنی مثلا وقتی زنگ زده وخودراکارمندصداوسیمامعرفی کرده بایدیک کارت شناسایی جعلی کارمندی صداوسیماراهم نشان میداده وصرف معرفی کردن به دروغ کفایت نمیکند

مشاهده

تجاوز جنسی

سلام شمابایددردادسرای ان محل بااعلام پلاک خودرو از راننده شکایت کنید واگر شاهدی هم دارید به اتهام تهدید به ضررهای نفسانی شکایت کنید

مشاهده

مراحل واخواهی

سلام چراوکیل نمیگیرید بزرگوار؟ واخواهی یعنی اعتراض محکوم علیه رای غیابی درپرونده حقوقی بایدبه یکی ازدفاترخدمات قضایی بریدودادخواست بنویسیدوازانجابه دادگاه صادرکننده رای ارسال میکنندالبته اگردلیل ومدرکی هم دارید پ...

مشاهده

فسخ معامله در مورد خودرو چپی

سلام اگرکه کافه خیارات راازخودسلب وساقط نکرده باشید بله میتوانید باستناد خیارعیب فسخ کنید

مشاهده

اثبات بیع و سپس الزام به تنظیم سند رسمی

سلام شمابایددعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

طلا

سلام اگر طلاهایی بوده که خودزوج به زوجه داده است میتوانسته درصورتیکه وجودداشته انهارابردارد وسایل خانه راهم اگر متعلق به خودزوج بوده میتوانسته بردارد

مشاهده

آیا پیامک و صوت مکالمات سند است؟

سلام پیامک ها طبق قانون تجارت الکترونیکی سنداست ولی صدای ضبط شده خیر

مشاهده

مهریه

سلام اولا که عدم ثبت نکاح دایم جرم است وهمچنین دفاترازدواج نکاح دوم را بدون اذن دادگاه ثبت نمیکنند

مشاهده

کلاهبرداری

سلام ازطریق استعلام شماره تلفن وردیابی میتوانیدازایشان شکایت کنید

مشاهده

احضاریه

سلام وقتی تو سایت شکایتی برعلیه تان ثبت شده یعنی یک کسی یاشکایت کرده یا کسی بعنوان اعلام کننده جرم مثلا ماموران وضابطین به دادسرا اعلام جرم کردندبایدحضوری به شعبه مراجعه کنید

مشاهده

عدم تنظیم سند

سلام اگردرقراردادخیارشرط داشته باشید میتوانید والا خیر باید درخواست الزام به تنظیم سندرسمی کنید اگرهم نیامد دادگاه به دفترخانه اذن میدهدکه سندرسمی راتنظیم کند

مشاهده

طلاق

سلام اگرعین طلاها موجود باشد میتوانید استرداد وتوقیف کنید

مشاهده

سفته

سلام فیش های واریزی وازبانک درخواست پیرینت بانکی را درجلسه دادگاه ارایه کنید

مشاهده

انتقال چک فقط با یک امضا

سلام بله چکی که باسم شخص معین است بایدظهرنویسی شود و طبق قانون باظهرنویسی قابل نقل وانتقال است

مشاهده

کلاهبرداری

سلام بله اون میتواند بعدا درخواست اعساردهد درصورتیکه دادگاه درخواست اعسارش رانپذیرد شمامیتوانید درخواست برگ جلب وزندانی کردنش راکنید

مشاهده

نفقه معوقه

سلام اگرزن باکره باشدوازحق حبس استفاده میکندشما باید نفقه بپردازید ومیتوانید داوخواست اعساردهیدتادادگاه تقسیط کند

مشاهده

انتقال چک بدون امضا در ظهر چک

سلام چکی که بنام شخص معین صادرشده است بااولین امضای دارنده اول درحکم دروجه حامل میباشد و برای انتقال توسط دارندگان بعدی نیازی به امضای انها نیست وبادست به دست شدن منتقل میشود درخصوص تامین خواسته خیر

مشاهده

حضانت فرزند

سلام حضانت اطفال بعدازجدایی زن وشوهر تاهفت سالگی بامادروبعدباپدر است سن حضانت تازمان بلوغ است بعدازبلوغ فرزند ازتحت حضانت خارج میشود ومیتواندباهرکسی که مایل باشدزندگی کند

مشاهده

عدم تمکین

سلام این رفتارهایی را گفتید مواردعدم تمکین خاص وعام است باید باشاهد اثبات کنید

مشاهده

مهريه

سلام مرد میتواند هرزمانی زنش راطلاق دهد لکن ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن است مگراینکه مرد معسرباشد ودادخواست اعسارداده باشدوحکم اعسارگرفته باشدکه دراین صورت هم طلاق ثبت میشود والا خیر طلاق ثبت نمیشود

مشاهده

مطالبه چک

سلام چک حس انجام کارکارگر ازمصادیق چکهای مشروط است که شمانمیتوانید ازان استفاده کنیدمگراینکه عدم حسن انجام کارکارگرراابتداعااثبات کنید

مشاهده

شکایت به اداره کار

سلام بله میتواند اموالتان راتوقیف کند

مشاهده

چک

سلام قرارمنع تعقیب یعنی سرقتی نشده وادله کافی نبوده

مشاهده

انکار متهم در ازاله بکارت

سلام شماوقتی وکیل دارید سوالاتتان را از وکیلتان بپرسید

مشاهده

آیا برای طرح دعوی حقوقی ملکی موعد و مهلت معینی وجود دارد؟ یا اینکه در هر زمان قابل طرح است؟

سلام شمامیتوانید به یک وکیل دادگستری وکالت دهید تادرنبودن شما دعاوی وشکایات شمارا پیگیری کند

مشاهده

دیه و جریمه برای عمل جراحی زیبایی

سلام اگرکه ان فرد پزشک است باید به دادسرای ویژه امورپزشکی وبهداشتی ودارویی مراجعه کنید وازایشون شکایت کیفری کنیدو همچنین به نظام پزشکی نیز جهت احراز تخلف مراجعه کنید

مشاهده

شکایت نفقه

سلام خیر وکالت دردادگاههاومراجع قضایی امری است تخصصی ومختص به وکلای دادگستری شماباید به یک وکیل دادگستری وکالت دهید

مشاهده

نفقه جاریه

سلام شکایت کیفری ترک انفاق شرایط دارد باید که شوهرتان استطاعت مالی داشته باشدوشماهم ازایشان تمکین کرده باشیدهمچنین شکایت ترک انفاق کیفری فقط مربوط به نففه جاریه است

مشاهده

امضای پشت چک بعنوان شاهد

سلام هرکسی که رو وپشت اسنادتجاری راامضاکند دربرابر دارنده مسیولیت تضامنی داردامضای شخص ثالث درظهرچک بمعنای ضمانت است لکن ضمانت از کی؟مسیولیت ضامن مانندکسی است که ار او ضمانت کرده است بنابراین چنانچه دارنده به هرعلتی ن...

مشاهده

جرم سرقت های متعدد و قدرت نمایی با چاقو

سلام مدتی که محکوم قبل ازمحکومیت دربازداشت بوده درمدت حبس محاسبه میشود

مشاهده

پرده بکارت

سلام بزرگوار به پزشک زنان مراجعه کنید

مشاهده

مراحل اجرای حکم چک برگشتی

سلام بله میتوانید تاریخ بزنید

مشاهده

نیامدن پیامک ابلاغ با وجود ثبت نام ثنا

سلام اگرحکم برمحکومیت شماصادرشده است وحکم غیابی است ازتاریخ ابلاغ میتوانید واخواهی کنید وبعدازان میتوانید تجدیدنظرخواهی کنید اگرهم که مهلت اعتراض تمام شده درصورتیکه رای غیابی است بااثبات عدم اطلاع ازمفادرای وابلاغ ق...

مشاهده

ضرب و شتم

سلام این رفتاردلالت برتوهین هم دارد

مشاهده

دفاع از طرف شکایت همسر

سلام حق الوکاله وکیل توافقی وقراردادی است

مشاهده

پلاک خودرو

سلام دعوای مطالبه ثمن مطرح کنید

مشاهده

ممانعت ازدواج

سلام بله میتوانیددرصورتیکه مزاحمت درمعابریااماکن عمومی باشد باتهام مزاحمت درخیابان واگرهم مزاحمت ازطریق تلفن ومخابراتی است مزاحمت تلفنی ازش شکایت کنید

مشاهده

حكم جلب

سلام باید درخواست جلب شبانه کنید و باحکم ورودبه مخفیگاه شبانه جلبش کنید

مشاهده

درخصوص ثبت ازدواج دائم

سلام بله وعدم ثبت نکاح دایم موجب محکومیت زوج به حبس است

مشاهده

حضانت

سلام حضانت اطفال چه پسروچه دختر درصورت طلاق وجدایی تاهفت سالگی بامادروبعدباپدراست

مشاهده

اجرت المثل

سلام شماباید دعوای نفقه معوقه وجاریه رامطرح کنید

مشاهده

در مورد رابطه زناشویی

سلام اولا که باید کلمات واظهارات خواهرخانمتان بررسی شود که دلالت برکدامیک ازعناوین مجرمانه است دوما قرابت نسبی وسببی ازموانع شهادت وشرایط شاهد نیست

مشاهده

تمکین

سلام ترک منزل شوهر یعنی عدم تمکین ابتداعاباارسال اظهارنامه به منزلی که الان درانجاساکن است وی رابه زندگی وسکونت درمنزل شوهردعوت کنید اگر نیامد دعوای الزام به تمکین مطرح کنید

مشاهده

مهریه

سلام سکه به قیمت روز است

مشاهده

شهادت سیلی زدن

سلام بله مرحله تحقیقات مقرماتی دادسرا وکلانتری محرمانه است وافشای هویت شهود ممنوع است ایرادضرب مستلزم دیه وارش است

مشاهده

تامین دلیل - افت قیمت خودرو

سلام باید باتامین دلیل وارایه مدارک وباطرح دعوا ازمسبب حادثه شکایت کنید

مشاهده

انحصار وراثت

سلام درخواست کنیدکه ازثبت احوال استعلام کنند

مشاهده

اعاده حیثیت

سلام بله باارایه مدارک شکایت کنید

مشاهده

کم کردن سن شناسنامه

سلام بالای پنج سال اداره ثبت احوال زیرپنج سال طرح دعوابه طرفیت ثبت احوال دردادگاه

مشاهده

فحاشی و تهدید

سلام شمامیتوانید شهودطرف مقابلتان زاباادله جرح کنیدوبگوییدکه شهودشرایط شهادت راندارند ویادروغ میگویند

مشاهده

شکایت رابطه نامشروع

سلام دراینگونه جرایم ارای مختلفی صادرشده یعنی زمانیکه زن یاشوهر بعنوان شاکی شکایت میکننداستدلال میکنندکه شوهر یازن نمیتوانند درگونه جرایم شاکی باشند لکن بعنوان اعلام کننده جرم میتوانندبشرطی که شاهدباشندوجرم نیز جنبه...

مشاهده

سهم الارث

سلام طلاق راه جدایی درنکاح دایم فیمابین زوج وزوجه است ورابطه اولاد باابوین وسایر اقربای نسبی رابطه ای ست ابدی بنابراین بافوت هرمورثی وراث حین الفوتش بارعایت طبقه ودرجه نزدیکتربه متوفی از وی ارث میبرد درسوال مطروحه بله ...

مشاهده

معامله خودرو با قولنامه دستی

سلام اولا درقراردادتان بررسی کنید که ایاکافه خیارات راطرفین سلب وساقط کرده اید یاخیر؟ اگر خیارات راازخودسلب وساقط نکرده باشید باتوجه به تعمیراتی که بروی موتورکردید فقط به استنادخیارعیب میتوانید ازفروشنده مطالبه ارش ...

مشاهده

پیگیری پرونده

سلام اگرپرونده رافرستاده باشندبه یک شعبه دیگر توشعبه اول میزنن مخدومه شد

مشاهده

درخواست تمکین و ازدواج مجدد

سلام شمابایدابتدادعوای الزام زوجه به تمکین مطرح کنید اکر تمکین نکرد می توانید درخواست ازدواج بافرد دیگری رامطرح کنید

مشاهده

خرید خودرو

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

تعهد زوجه به عدم ازدواج پس از طلاق تا پایان عمر

سلام خیرنمیتوان ازافراد به این شکل سل حق کرد ولی شمامیتوانید مثلا تامدتی حق ازدواج کردن را ازایشان درخواست کنید مثلا تازمان بزرگ شدن فرزندان

مشاهده

سفته

سلام واخواست ازطریق برخی دادگاهها صورت میگیرد وشمارو معرفی میکنندبه بانک ملی وهزینه واخواست هم دو درصد مبلغ است

مشاهده

طلاق و گرفتن مهریه

سلام شمانامزدیدیا عقد کردید؟ اگرعقدکردیدکه زن وشوهرید وطلاق به درخواست زن سخت ودشواراست باید مواردعسروحرج رااثبات کنید درصورتیکه قبل ازنزدیکی ازدواج منتهی به طلاق شود زن مستحق نصف مهریه است

مشاهده

تصادف

سلام اگرازشماشکایت کردند وکارشناسی کردند شماهم درمقام دفاع باارایه ادله شاهد یافاکتورتعمیرات اعلام کنید که خسارت زیان دیده راپرداخت کرده اید

مشاهده

تعدیل مهریه چقد طول میکشد

سلام بله درخواست تعدیل اقساط طبق بخشنامه خارج ازنوبت رسیدگی میشود وازداخل زندان هم میتواند دادخواست دهد

مشاهده

نفقه و تمکین

سلام وقتیکه تمکین خاص کردید دیگر حق حبس ندارید وباید به منزل شوهربرویدوازوی تمکین کنید مگراینکه عذرموجه داشته باشید ترک منزل شوهر دلالت برعدم تمکین زن دارد دراین حالت زن ناشزه محسوب شده وازنفقه محروم میشود برای جلوگیری...

مشاهده

معامله خودرو

سلام بله باستنادخیارعیب میتوانید فورا یامعامله تان رافسخ کنید یا مطالبه ارش کنید

مشاهده

برگرداندن طلاق

سلام طلاق به درخواست عسروحرج وبعلت عدم نزدیکی و ارتباطات زناشویی واینکه همسرشمادرطول این هشت سال هنوز باکره اند خب این موضوع ازموارد عسروحرج است وقابل اعتراض مجدد نیست

مشاهده

تصادف

سرنشین شخص ثالث است وبیمه به سرنشین تعلق میگیرد

مشاهده

تصادف

سلام خیر بیمه درمورد اشخاص ثالث است شما شخص ثالث نیستید

مشاهده

قانون پرداخت مبلغ افت خودرو در تصادف

سلام افت قیمت با خسارت فرق دارد شما میتوانید به نظرکارشناسی اعتراض کنید

مشاهده

چک برگشتی

سلام باید دادخواست اعسار مطرح کنید

مشاهده

استرداد هدیه دوران عقد

سلام هدایای دوران نامزدی نه عقدازدواج درصورتی که به ازدواج منتهی نشود قابل استرداداست هدایای زمان عقد درصورتیکه عین هدایاموجودباشد وتغییری دران هدایا ازجمله فروش ایجادنکرده باشندقابل استرداداست والا خیر

مشاهده

شکایت بدون داشتن شاهد

سلام شما میتوانید اعضای خانواده خودتان رابعنوان شاهد به دادسرا ودرشکواییه معرفی کنید همچنین درخواست تحقیقات محلی کنید

مشاهده

دریافت وجه توسط نمایندگی خودرو و عدم خدمات موثر و درست

سلام بله می توانید از نمایندگی شکایت کنید البته باید اثبات شه که قطعاتی که بکاربرده اند معیوب بوده درخواست کارشناسی کنید

مشاهده

مزاحمت همسایه طبقه بالای

سلام بله شما می توانید به اتهام ایجاد مزاحمت از طفل و والدینش به عنوان مسبب ومشوق درتولید سروصدا وسلب اسایش شکایت کنید دراینجاسبب اقوی ازمباشره و از والدینش شکایت کنید

مشاهده

شکایت از خانواده

سلام بله میتوانید بامدارک از پدرتون شکایت حقوقی کنید ودیه تان را ازایشان مطالبه کنید

مشاهده

تغییر نام

سلام بله اسامی مذهبی را راحتر میپذیرند

مشاهده

دیه کتک خوردن از مرد

سلام اگر اثارجراحت دارید شکایت کنید وبه پزشکی قانونی بروید واگر شاهدی هم دارید معرفی کنید شاهدهم اگرندارید میتوانید باقسم اثبات کنید

مشاهده

در خصوص پرونده کیفری

سلام درصورت دارابودن شرایط می توانید ازدیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنید

مشاهده

بخشیدن مهریه

سلام باتوجه به اینکه سندنکاحیه سندرسمی است وسند بذل مهریه سندعادی است سندعادی قابلیت تعارض باسندرسمی راندارد باید دردفترخانه اسنادرسمی حضوریابیدوسندرسمی تنظیم کنید

مشاهده

خرید و فروش ملک

سلام باستنادخیارغبن میتوانید معامله تان رافسخ کنید

مشاهده

نفقه و جهیزیه

سلام شما باید نفقه شکایت کنید درمورد جهیزیه میتوانید شهودمعرفی کنید

مشاهده

پرونده مختومه شده است

سلام قرارعدم صلاحیت یعنی اینکه پروندتون یه یک دادسرا یادادگاه دیگری ارجاع شده است

مشاهده

چگونه یک قرارداد رو غیر قابل فسخ کنیم؟

سلام درمعامله شرط کنید کلیه کافه خیارات را طرفین سلب وساقط کردن

مشاهده

فسخ قولنامه خودرو

سلام خیر ابتداعا باید طرفتان راالزام به انجام تعهدکنید دراخر اگرتعهداتشان رااجرانکردن میتوانید معامله تان رافسخ کنید

مشاهده

طلاق

سلام بستگی به وکالتنامه دارد اگر وکالت دربذل داشته باشید میتوانید والا خیر

مشاهده

انحصار وراثت

سلام بایدازشورای حل اختلاف درخواست انحصاروراثت کنیدتاورثه حین الفوت متوفی مشخص شود وبعد ازدادگاه درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

اجرا گذاشتن مهریه بعد طلاق

سلام زن تاپایان عده میتواند رجوع کند وشماهم میتوانید به طلاق رجوع کنید ولی اگر درطلاق توافقی شرط حق رجوع زن به بذل رو از زن سلب وساقط میکردید دیگر نمی توانست رجوع کند باید وکلایتان بیشتر دقت میکردند

مشاهده

وضعیت طلاق

سلام ثبت طلاق ایرانیان درخارج ازکشور درکنسولگریهای ایران انجام و به اداراث ثبت احوال ایران اعلام میشود اگر درداخل کشور هستید به اداره ثبت احوال مراجعه کنید اگر طلاق ثبت شده باشد دراداره ثبت احوال سابقه دارد

مشاهده

واخواهی

سلام واخواهی فرصتی است که محکوم علیه غایب دفاع درجلسه دادگاه حضورنداشته ودفاعی نکرده دفاع کند شما اکنون توانستید برعلیه ایشان رای محکومیت بگیریدحال اگرکه ایشان مدعی فقدان شرایط قانونی درشهود اند بایداین موضوع را بامعر...

مشاهده

تصادف هنگام خروج از پارکینگ هتل

سلام اگرکه بیمه نامه داشته باشید که بیمه باید گزارش مامور راداشته باشید تابیمه پرداخت کندو واگرهم که خودتان میخواهید پرداخت کنید باتفاق زیان دیده به صافکاری مراجعه کنید و مقدار مخارج تعمیرات را پرداخت کنید

مشاهده

عقب نشینی

سلام شما میتوانید یافسخ کنید یا مقدارثمنی که دربرابر مقدارکاهش متراژ است را ازفروشنده مطالبه کنید

مشاهده

دادنامه شماره 54 دیوان عالی

سلام به شعبه دیوان عالی کشور مراجعه کنید

مشاهده

تغییر شماره موتور خودرو

سلام اگر که به صورت قانونی موتورنصب کرده وموتور ازنظرقانونی مشکلی نداشته باشد خیر بایدبررسی کنیدکه موتور ازروی چه خودرویی بازشده ومشکل قانونی نداشته باشد

مشاهده

دادخواست مطالبه وجه

سلام شمازمانیکه پروندتون درجریان رسیدگی بود باید باوکیل مشورت میکردید نه الان که پروندتون مخدومه شده ولی باتوجه به مخدومه بودن پروندتون دیگر روی اون پروندتون نمیشه کاری کنید حال باتوجه به اینکه میگویید واریزی های متعد...

مشاهده

عدم تمکین

سلام اگر جهیزیه ووسایل خودش رابرده باشد خیر نمی توانید ازش شکایت کنید ولی اگر زن منزل شوهرراترک کند وتمکین نکند می توانید دعوای الزام به تمکین مطرح کنید

مشاهده

اعسار

سلام اگر مالداربودنش محرز بوده دیگر نیازی به شهودنیست وخوددادگاه هم باید اموال ایشان رااستعلام کند

مشاهده

ناشزه

سلام زنی که بعلت عذرهای موجه مانندترس جانی مالی شرافتی ازشوهرتمکین نکند ناشزه نمی باشد وحتی میتواند درخواست مسکن جداگانه نیز ازدادگاه کند

مشاهده

مزاحم تلفنی همسر سابق

سلام مزاحمت تلفنی ازش شکایت کنید

مشاهده

رجوع در طلاق خلع

سلام نوع طلاق چی بوده؟ درطلاق رجعی یعنی طلاقی که تنها به درخواست مرد است مردمیتواند درزمان عده به طلاق رجوع کند ولی اگر طلاق باین باشد یعنی مثلا اگر طلاق ازنوع طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زن باشد دراین نوع ازطلاق نمی ت...

مشاهده

در خصوص چک سرقتی و جعل

سلام اگرکه شماچک رابادست وامضای خودتان به ایشان دادید دیگرشکایت سرقت معنی ندارد واگرکه مندرجات چک را سواستفاده کرده است که باید شکایت سواستفاده ازسفید امضا مطرح کنید

مشاهده

دعوا

سلام درصلح وسازش هم میتوانید درخواست دیه وپول کنید ویاصبرکنید که به دیه ومجازات محکوم شود

مشاهده

عدم تنظیم سند قطعی خودرو توسط فروشنده پس از تعویض پلاک

سلام شمابایددعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

صلح عمری با خیار فسخ

سلام اثرعقدوشرط مربوط بین طرفین عقدوقایم مقام شان است یعنی شرط خیار بعدازفوت دربرابرورثه قابل اعمال است وبافوت ازبین نمیرود

مشاهده

ایجاد مزاحمت

سلام روابط زن وشوهر مزاحمت محسوب نمیشودلکن اگر رفتارایشان درحضوردیگران تهمت وافترا وتوهین باشد می توانید ازایشان بامعرفی شهود شکایت کنید

مشاهده

پرونده ضرب و جرح عمدی

سلام کیفرخواست یعنی درخواست دادسرا ازدادگاه برای رسیدگی ومحاکمه متهم درزمانیکه دادسرانظربراحراز جرم دارد کیفرخواست صادروپرونده رابه دادگاه ارسال میکند

مشاهده

توقیف خودرو

سلام شما اگرقصدشکایت دارید از توقیف کننده و کسی که پلاک بنامش بوده هردونفرشکایت کنید باید بتوانیدرابطه سببیت رااثبات کنید یعنی اثبات کنید که بعلت وسبب رفتاریکی ازانها به شماخسارت واردشده است

مشاهده

استرداد طلا از زوجه

سلام اگرعین طلاهاموجودباشد میتوانید از همسرتان بگیرید ولی اگر فروخته باشدیاتغییری دران ایجادکند نمی توانید

مشاهده

طلاق از طرف مرد

سلام وقتی شوهرتان دادخواست طلاق داده است شما دیگر چرا درخواست طلاق دارید؟پرونده طلاق شوهرتان راپیگیری کنید

مشاهده

آزاد کردن خودرو

سلام یاباید وجه نقد درصندوق دادگستری بریزید یا درخواست تبدیل تامین کنید یعنی اموال دیگری معرفی کنید

مشاهده

خلع ید

سلام شمابایددرطول جریان رسیدگی ذینفع باشید والا قراررد دعوا صادرمیگردد

مشاهده

رای دادگاه

سلام یعنی شما چه به سایت ابلاغ مراجعه کنیدوابلاغیه رامشاهده کنی وچه مراجعه نکنید ابلاغیه به شماابلاغ شده محسوب میگردد فقط نوع ابلاغ درحالت اول ابلاغ واقعی است که اثاری دارد ونوع دوم هم ابلاغ قانونی

مشاهده

اعتراض به رای صادره افت قيمت

سلام بله دردادگاه حقوقی قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی است

مشاهده

هدایای نامزدی و شیربها

سلام دعوای استرداد هدایای دوران نامزدی بعلت به هم خوردن وصلت یعنی اگر نامزدی به نکاح منتهی نشه هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است

مشاهده

استرداد جهیزیه

سلام تامین خواسته یعنی توقیف اموال وبعدازصدورقرارتامین خواسته بایدفوری اجرابشه اول پیگیری کنید که قرارتامین خواسته صادرکردند یانه ودوم اینکه باید قرارتامین خواسته روشماببری اجرای احکام پرونده اجرایی بازکنی وپیگیری...

مشاهده

رابطه پیامکی

سلام جرمش روابط نامشروع است وجرمی است طرفینی یعنی دوتامتهم دارد یک زن ویک مرد اگر شکایت کند زن ایشان هم متهم است مجازات این جرم نیز تا99ضربه شلاق است

مشاهده

رجوع از بذل مهریه توسط زوجه

سلام اگرزن حق رجوع به بذل راازخودش سلب وساقط نکرده باشد میتوانددرزمان عده به مابذل رجوع کند والا نمیتواند

مشاهده

عسر و حرج زن

سلام عسروحرج هرگونه علتی است که ادامه زندگی زن راباشوهرسخت ودشوارکند

مشاهده

معنی دادنامه

سلام دادنامه یعنی دادیعنی رای ونامه یعنی چیزی که کتبی باشد دادنامه یعنی رای کتبی واصطلاحا وقتی رای راپاکنویس میکنند میشود دادنامه

مشاهده

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

سلام طلاق زوجه بعلت ترک انفاق زوج وعدم اجرای حکم محکومیت نفقه مجوز درخواست طلاق است وچنانچه زوج بعدازمحکومیت نفقه راپرداخت کند ولوبه نحو اقساط مانع درخواست طلاق به علت ترک نفقه است

مشاهده

نفقه

سلام زن اگرناشزه نباشدیعنی محکوم به عدم تمکین نشده باشد نفقه بهش تعلق میگیردودرخواست طلاق مانع استحقاق دریافت نفقه توسط زن نیست

مشاهده

با سلام خودرویی را سال 95 با وکالت تام خریداری کردم

سلام شماباید دردادگاهی که دستورتوقیف صادرکرده باارایه ادله اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید

مشاهده

کارشناس

سلام مواردی که جنبه فنی داشته باشدبه کارشناسی ارجاع میکنه ودرمورد بررسی اثرانگشت به کارشناس ارجاع میکنه

مشاهده

تمدید حکم جلب مهریه

سلام مهلت اجراییه چهارسال است ابتداعا باید درخواست اجراییه کنید وسپس درخواست برگ جلب نمایید

مشاهده

انحصارو وراثت

سلام تقسیم یابه تراضی است یابه اجبار تقسیم ترکه ازطریق دادگاه ازمصادیق تقسیم به اجباراست شمابایدبه دادگاه مراجعه کنید ودرخواست تقسیم ترکه نمایید

مشاهده

حضانت

سلام حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادراست بعدازهفت سالگی باپدراست مگراینکه مصلحت طفل وعدم صلاحیت پدر رااثبات کنید

مشاهده

درخواست طلاق

سلام تمکین بمعنای انجام وظایف زوجیت ازجانب زن است وشامل تمکین عام وتمکین خاص است مصداق بارزعدم تمکین عام ترک منزل توسط زن است شماوقتی وکیل معرفی کنید دیگر حضورشمادرجلسات دادگاه لازم نیست حق الوکاله وکیل توافقی است وت...

مشاهده

مستمری تامین اجتماعی

سلام خیر فقط مستمری دخترقطع میشود وربطی به مستمری مادرندارد

مشاهده

شکایت از کارگر

سلام حسن انجام کار اولا وظیفه وکار کارگرتان چی بوده اگر ازوظایف محوله اش کوتاهی و ممانعت کرده یعنی کارراانجام نداده بااثبات این شرط والا نمی توانید چک حسن انجام کار از مصادیق چک های مشروط است

مشاهده

فسخ معامله

سلام شمامی توانید بااستنادخیارعیب یامعامله تان رافسخ کنید یا مطالبه ارش کنید

مشاهده

صلح عمری

سلام نگید صلح عمری بگید صلح باشرط حق انتفاع به صورت عمری یعنی اینکه مصالح یعنی کسی که اموالی رابه متصالح صلح میکند ودرعقدشرط میکندکه تازمان حیاتش مثلا درخانه حق انتفاع به صورت عمری یعنی تاپایان عمرش داشته باشد دراینصورت...

مشاهده

زنای غیر محصنه

سلام هنوزمگرپروندتون درجریان است؟ اگر متهمان متعدد داشته باشد بایدنسبت به همه متهمان رسیدگی شود

مشاهده

تامین خسارت

سلام بله برمبنای تسبیب

مشاهده

بیمه غرامت

سلام شمابایدپزشکی قانونی بروید و میزان درصد دیه را پزشکی قانونی مشخص میکنه

مشاهده

قرارداد دستی

سلام بستگی به متن قرارداتون دارد

مشاهده

اتهام تهدید و کلاهبرداری

سلام به شعبه دادگاه مراجعه کنید باتوجه به توضیحاتتان دادسرانظربه اتهام دارد وتاشما حضورنیابید ودفاع نکنید طبیعتا محکوم میشوید

مشاهده

قرار نهایی در دادیاری

سلام قرارنهایی یاجلب دادرسی است یامنع تعقیب به شعبه مراجعه کنید واگردرسیستم ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده باشید قرارنهایی دادسرا ازطریق سایت به شماابلاغ میشود به سایت ثنا مراجعه کنید یابه شعبه

مشاهده

خودداری یکی از وراث پدری جهت فروش ملک پدری

سلام باید از اداره ثبت محل ابتداعا درخواست افراز وتقسیم مطرح کنید درصورت اعلام اداره ثبت مبنی برعدم تقسیم به افراز باید به دادگاه محل ملک مراجعه کنید ودرخواست دستورفروش نمایید

مشاهده

مشاوره در مورد شکایت الزام به سند خودرو

سلام یاتوجه به بندی که اشاره کردید که درمبایعه نامتان قیدکردیدکه تنظیم سندمنوط به پرداخت قسط اخرثمن است خریداردوم بلحاظ اینکه قایم مقام خریدار اول محسوب میشودبایدمفادشرط رامحترم بشمارد وجنابعالی هم تکلیفی به تنظیم سن...

مشاهده

وکالت بلاعزل ضم وکیل

سلام اگر موکل حق عزل وکیل راازخودش سلب وساقط کرده باشد نمی تواند وکیل راعزل کند اگر موکل حق ضم وکیل دیگر رانیز ازخودسلب کرده باشد نمی تواند وکیل دومی انتخاب کندواگرکه موکل حق انجام عمل منافی باعمل وکیل زانیز ازخود سلب وس...

مشاهده

تهیه مسکن و پرداخت نفقه

سلام دعوای نفقه وتهیه مسکن

مشاهده

ادعای عدم اطلاع

سلام اولاکه باید رای به صورت قانونی به وی ابلاغ شده باشد وادعای عدم اطلاع ازمفادرای مثلا ادعای درسفربودن ودرحبس بودن یاادعای افرادی که رای به انها ابلاغ شده ولی انها نتوانسته اندشماراازمفادرای اگاه کنند

مشاهده

جعل چك يا دستكاری در مبلغ چك

سلام بایدشکایت جعل واستفاده ازسندمجعول مطرح کنید

مشاهده

تغییر نام

سلام بعضی دادگاه هارسیدگی میکنندوبعضی هم نه

مشاهده

گرفتن چک به عنوان حسن انجام کار

سلام خیر نمیتوانید استفاده کنید چک حسن انجام کار ازاقسام چک های مشروط است و درصورتیکه دردادگاه نتوانید شرط یعنی عدم حسن انجام کارکارگر رااثبات کنید دعواتون رد میشه وهمچنین کارگرمیتواندازتون شکایت کیفری مطرح کند

مشاهده

اتهام به لواط

سلام دادسرا تحقیقاتش ناقص است باید از متهمین تحقیق میکرد که به سایرمتهمان دسترسی پیداکند

مشاهده

وکیل

سلام شماخودتون هم میتونید روندپروندتون رو پیگیری کنید وهمچنین میتوانید یک وکیل دیگر انتخاب ومعرفی کنید

مشاهده

توقیف خودرو برا مهریه

سلام باتوجه به اینکه شمانتونستیدزودترتوقیف کنید دیگه اگرسندبنام شوهرتان نباشدنمیتوانیدتوقیف کنید حتی به اتهام فرارازدین هم نمیتوانیدازش شکایت کنیدچراکه اتهام فرارازدین مربوط به محکومیت های مالی دادگاه است نه اجرایی...

مشاهده

طلاق از طرف زن

سلام خیرباید دعوای نفقه وتهیه مسکن رامطرح کنید

مشاهده

قسامه

سلام دیه یاارش ضرب باقسامه اثبات نمیشه وفقط جراحات وجنایات باقسامه اثبات میشه

مشاهده

حضانت و طلاق

سلام حق الوکاله وکیل توافقی وقراردادی است

مشاهده

شکایت توقیف خودرو

سلام اگرچک ها بلامحل بود باید فقط روی چکها ازش شکایت کنید

مشاهده

رضایت مشروط

سلام رضایت مشروط مانع رسیدگی وتعقیب متهم نیست یعنی متهم تعقیب میشود وحکم نیز صادرمیشودلکن اجرای حکم منوط به عدم تحقق شرط است یعنی حکم اگرشرط محقق نشده باشد حکم اجرامیشود

مشاهده

جعل جهیزیه

سلام اگر برگه امضاندارد سندیت نیز ندارد وجعل دربرگه ای که امضاندارد معنی ندارد مجازات جعل نیز حبس یا جزای نقدی است

مشاهده

نحوه اعتراض به رای اعسار

سلام اگر به رای اعسار اعتراض دارید میتوانید اعتراض وتجدیدنظرخواهی کنید شماباید دادخواست تجدیدنظرخواهی راازطریق دفاترخدمات قضایی به دادگاه ارسال کنید شمانیزمیتوانید ازشهرستانها به مراکز استانها نیز دادخواست راثبت کر...

مشاهده

ضرب و شتم و شاهد دروغ

سلام موضوع شکایت ونوع اتهام واضح نیست درصورت تمایل به وکالت زنگ بزنید

مشاهده

دستور برای تامین خواسته

سلام خیربه درخواست شماباید برگه توقیف فیزیکی راصادرکنند

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام شماباید دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی تنظیم کنید وبه یکی ازدفاترخدمات قضایی مراجعه کنید ودادخواست ازانجا به دادگاه ارسال کنید

مشاهده

ازدواج

سلام اگر بازن خود نزدیکی کرده باشید خیر نمیتواند بادختر ان زن ازدواج کنید

مشاهده

توقیف اموال

سلام شماهم میتوانید توقیف کنیدولی افرادی که زودترتوقیف کردندمقدم اند

مشاهده

مراحل اجرائیه تمکین

سلام شمابایدزمانیکه پرونده درجریان بود دفاع میکردیدواعلام میکردید منزل زوج شرایط سکونت رابرای زوجه ندارد ودرخواست معاینه محل وتحقیقات محلی میکردیدحال که نکردید واکنون محکوم به تمکین شدید بایدبه منزل زوج بروید والا از...

مشاهده

درگیری و مزاحمت

سلام بستگی به نوع جرم داره بعضی ازجرایم علاوه برجنبه خصوصی جنبه عمومی هم دارند

مشاهده

حکم فحاشی و تهدید به مرگ و افترا از طرف برادر به خواهر که مجرد هستند چیست؟

سلام باید الفاظ وکلمات بررسی شود یکسری ازالفاظ دلالت برتوهین دارد یکسری ازالفاظ دلالت برتهدید ویکسری دلالت برتهمت وافترا البته باید ادله ای جهت شکایت داشته باشید

مشاهده

ضرب و جرح عمدی

سلام دادسرا اگرنظربرمجرم بودن متهم داشته باشدپرونده راباکیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه وصدوررای ارسال میکند دادسرافقط تحقیقات مقدماتی انجام میدهد وپرونده رابرای صدوررای ومحاکمه به دادگاه ارسال میدارد بازمیتوانید مخ...

مشاهده

گواهینامه

سلام گواهینامه قایم به شخص است وشمانمیتوانید گواهینامتان را به دیگران بدهید که ازان استفاده کنند ورانندگی بدون گواهینامه نیزجرم است

مشاهده

جعل جهیزیه

سلام جعل شرایط دارد اگربرگه لیست جهیزیه امضاندارد جعل صورت نگرفته است چراکه برگه بدون امضاسندیت ندارد

مشاهده

طلاق توافقی

سلام اگردربذل مهریه درقبال طلاق توافقی نوشته شده وطلاق صورت نگیرد اثری ندارد وباتوجه به اینکه سندتنظیمی توافقات طلاق سندعادی است وسندنکاح سندرسمی است

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام شمابایدابتداعا گواهی انحصاروراثت بگیرید سپس برعلیه وراث فروشنده طرح دعواکنید

مشاهده

قدر السهم هزینه شارژ گاز مصرفی

سلام این هزینه ها دراپارتمانها براساس متراژ واحدها بایدپرداخت شود

مشاهده

عدم همکاری فروشنده در تعویض پلاک

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی وفک پلاک رابرعلیه فروشنده دردادگاه مطرح کنید

مشاهده

مزاحمت برای بانوان

سلام مزاحمت اطفال وزنان دراماکن عمومی ومعابر جرمی است که علاوه برجنبه خصوصی دارای جنبه عمومی نیز است وشما تنهابعلت رضایت شاکی ازمجازات رهانمیشوید لکن دادگاه میتواند درمجازات شمامقررات تخفیف مجازات رااعمال کندیااجرای ...

مشاهده

روابط نامشروع

سلام مدارکتون باید بررسی شود ولی باتوضیحاتتون میتوانید ازنظرکیفری شکایت روابط نامشروع را مطرح کنید البته هم باید از خانم وهم از اون اقا شکایت کنید

مشاهده

دیه

سلام درزمانی که راننده فرارمیکند بایدبه صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنید

مشاهده

وکالت تام الاختیار

سلام خیر وکالت پدرتان صحیح است

مشاهده

الزام به تمكين

سلام شمابایدبه منزل شوهربروید والا ازنفقه محروم میشود

مشاهده

محل اقامت زن حین طلاق

سلام زنی که بدون عذرموجه ازشوهرتمکین نکندازنفقه محروم میشودزن باید درمنزل شوهرزندگی کند

مشاهده

خواهش میکنم زود جواب بدید

سلام مطلق دخول چه مشروع وچه نامشروع موجب سقوط اذن پدردخترباکره است و دختروپسرمی توانندبعلت اینکه دختر باکره نیست بدون اذن پدرنکاح کنندومخالفت خانوادههاهیچ تاثیری ندارد

مشاهده

سند خودرو

سلام اگر سندرا اون خانم امضاکرده که شمامیتوانیدالزام به تنظیم سندش کنید ولی اگر کس دیگری امضاکرده مثلا نمایشگاهی امضاکرده اگر نمایشگاه داربااون خانم سندی داشته که خودروراازش خریده بوده بازمیتوانید خانم راالزام به تنظ...

مشاهده

تجاوز

سلام اثبات این جرایم سخت ودشوار است ودرسوال مطروحه پزشکی قانونی هم علایمی مشاهده نکرده است

مشاهده

در خصوص چک برگشتی

سلام اگرچک تاشش ماه ازتاریخ روی چک به بانک ارایه نشود ویا بعدازصدورگواهینامه بانک درمدت شش ماه شکایت کیفری نشود دیگرازنظر کیفری نمیتوان شکایت کرد

مشاهده

اجازه دختر برای ازدواج

سلام شماباید دردادگاه خانواده دعوای اذن درنکاح مطرح کنید

مشاهده

تمکین

سلام شمایاید همونجا زنگ میزدیدپلیس110گزارش میکرد یک اظهارنامه به ادرس شوهرتان ارسال کنید وامادگی خودتان رابرای تمکین اعلام کنید واگر توجه نکرد دعوای تهیه مسکن ونفقه مطرح کنید

مشاهده

تصادف بدون گواهینامه

سلام رانندگی بدون گواهینامه جرم است بایدبه صندوق خسارات بدنی مراجعه کنید

مشاهده

سفته بانکی

سلام باید دعوای استردادسفته مطرح کنید

مشاهده

طلاق

سلام خیر بامعرفی همان شهودی که لیست جهیزیه راامضاکرده اند دردادگاه خانواده شکایت کنید

مشاهده

نفقه

سلام نفقه براساس حال زن وتوسط کارشناس تعیین میشود

مشاهده

خانواده

سلام به شعبه دادگاه مراجعه کنید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام توقیف را شما باید یادرخواست قرارتامین خواسته ازدادگاه یااداره ثبت گرفته باشیدویابعدازمحکومیت درخواست توقیف کنید توقیف دونوع است یکی توقیف سندی ویکی توقیف فیزیکی نامه توقیف سندی را باید ازاجرای احکام بگیرید وبه پ...

مشاهده

بیمه

سلام شماباید قبل ازتعمیر ازشورای حل اختلاف تامین دلیل میکردید که نکردید برای مراجعه به بیمه هم باید کروکی پلیس یاگزارش مامور داشته باشید ولی شما علاوه بربیمه میتوانید باارایه ادله ازجمله شهود از عامل ورود ضرر شکایت کنی...

مشاهده

نفقه و زندان در عقد

سلام بله مجازات حبس درپی دارد

مشاهده

فرار از دین

سلام بله ترک انفاق باشرایطی جرم است ومجازات حبس درپی دارد

مشاهده

اسناد تجاری

سلام بله ادرس خوانده را دردادخواست مجهول المکان معرفی کنید

مشاهده

وکالت وصول سفته

سلام برادرشما برای طرح دعوا وشکایت علیه صادرکننده دردادگاه باید به وکلای دادگستری وکالت دهد وکالت به شما فایده ای ندارد مگراینکه شما جهت طرح دعوا به وکیل دادگستری وکالت دهید

مشاهده

نفقه دوران عقد

سلام نفقه رانیز می توانید دادخواست اعسار دهید وبه اقساط پرداخت کنید نفقه دوران قبل از زناشویی نیز درصورت عدم پرداخت قابل تعقیب کیفری ومجازات حبس است لکن نفقه جاریه نه معوقه بنابراین نفقه معوقه یعنی نفقه ایام قبلی نه حا...

مشاهده

دیه

سلام بله میتوانید اعتراض کنید مراتب اعتراض راباذکردلیل به دادسرا یا مرجعی که پرونده دران است ارایه کنید

مشاهده

شاهد دروغین؟

سلام شهادت شهود از جمله ادله اثبات است وتازمانیکه شهودجرح نشوند یا کذب بودن شهادت شهود اثبات نشود شهادت شهود معتبر است شما اگرفکرمیکنیدکه شهادت شهود دروغ بوده میتوانید دردادسرا ازشهود شکایت کنید

مشاهده

ارث

سلام شما علاوه بر ثلث اموالی که وصیت کرده اند می توانید مهریه تان رانیز از اموال متوفی مطالبه کنید

مشاهده

خیانت همسر

سلام مجازات روابط نامشروع ازیک ضربه شلاق تانودونه ضربه شلاق است

مشاهده

حقوقی

سلام سلب حقوق مدنی به طور دایم ممنوع وباطل است لکن سلب حق به طور جزیی یا رابطه خاص صحیح است درسوال مطروحه سلب حق به طور مطلق و دایم است و باطل است

مشاهده

جرم در گروه مجازی

سلام دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای وپلیس فتا به موضوع رسیدگی میکنندوازطریق ای پی شناسایی میکنند وراههای دیگری نیز برای شناسایی متهم درفضای مجازی پیدامیکنن

مشاهده

فروش زمین

سلام باتوجه به اینکه بخشی اززمین درطرح شهرداری بوده معامله نسبت به اون بخش باطل است وخریداربه استناد خیارتبعض صفقه میتواند یامعامله راکلا فسخ کند یا نسبت به بخشی که درطرح نبوده ومعامله اش صحیح است معامله رانگه دارد و نس...

مشاهده

کلاهبرداری

سلام خیر جرم انتقال مال غیر است که درحکم کلاهبرداری است

مشاهده

مدت تجدید نظر و اعتراض شوهر

سلام خیر بعداز نتیجه فرجام خواهی دیگر اعتراضی نمیتوانند کنندوشما اگر وکالت بلاعزل از ایشان درطلاق دارید بدون حضورایشان میتوانید به یکی ازدفاترطلاق مراجعه کنیدو خودتان رامطلقه کنیدوحضورایشان دردفترطلاق لازم نیست

مشاهده

میزان تعرفه و حق الوکاله

سلام حق الوکاله وکیل توافقی وقراردادی است

مشاهده

حضانت دخترم

سلام بعدازطلاق وجدایی زوجین حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادر است وبعد از ان باپدر

مشاهده

کیفری

سلام بستگی به نوع پرونده وموضوع پرونده دارد ازشعبه پیگیری کنید

مشاهده

کار کردن همسر بدون اجازه شوهر

سلام درصورت عدم تمکین زن بدون عذرموجه زن ازنفقه محروم میشود شمانیز میتوانید ایشان رااز حرفه وشغلی که منافی مصالح خانوادگیتان است بامراجعه به دادگاه وارایه دادخواست منع کنید درحالت دیگرشمامیتوانید ازدادگاه اذن ازدواج...

مشاهده

طلاق بدون اثبات ازدواج دائم

سلام عدم ثبت ازدواج دایم جرم است اول باید نکاح راثبت کنید بعدا از باطلاق جداشوید طلاق نیز بعدازصدورگواهی عدم امکان سازش ثبت میشود وعدم ثبت طلاق نیزجرم است اگر زوج حاضربه ثبت ازدواج نیست می توانید دادخواست اثبات زوجیت م...

مشاهده

مهریه

سلام شماخودتون باید ازبانک شکایت کنید

مشاهده

مالک خودرو خریداری فوت شده

سلام شما نیز مانندورثه متوفی می توانید درخواست انحصاروراثت کنید وبعدازصدورگواهی انحصاروراثت به طرفیت وراث دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

خودرو

سلام شمامی توانید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی وفک پلاک را دردادگاه مطرح کنید

مشاهده

سوال در مورد طلاق

سلام شما شمایک اظهارنامه به ادرس زوجه ارسال کن و ایشان را دعوت به زندگی وسکونت درمنزل شوهر کن اگر نیامد دعوای الزام به تمکین را مطرح کن

مشاهده

تصادف جرحی

سلام بله میتوانید پرونده را پیگیری نمایید

مشاهده

نفقه

سلام بایدرضایت زوجه راجلب نمایید

مشاهده

حذف پسوند نام خانوادگی

سلام بایدبه طرفیت ثبت احوال دردادگاه شکایت کنید

مشاهده

جهیزیه

سلام زن برای اثیات جهیزیه باید لیست اموال معرفی کندیا شاهد

مشاهده

شکایت کیفری معرفی نکردن مال در اعسار-شهادت کذب

سلام شهادت دروغ دردادگاه جرم است ومجازات دارد

مشاهده

گرفتن خسارت بابت خودرو رنگ دار

سلام باید دادخواست تنظیم کنید بزرگوار

مشاهده

فرق دو حكم الزام به تمكين و عدم تمكين در چيست؟

سلام عنوان دعوا الزام به تمکین است ودرصورت محکومیت نتیجه عدم تمکین است

مشاهده

تمکین

سلام زن باید ازشوهرتمکین کند یعنی به خانه شوهربرود مگراینکه عذرموجه قانونی یاشرعی داشته باشد والا ازنفقه محروم میشود عذرهای قانونی مثل ضرر مالی یاجانی یاشرافتی که باید دردادگاه اثباث شود

مشاهده

حذف نام همسر سابق از شناسنامه

سلام چنانچه زن مجددا ازدواج کند می تواندازثبت احوال درخواست کندکه اسم شوهر سابقش راازشناسنامه حذف کنند

مشاهده

تصادف

سلام باید دردادسرا شکایت کنید معرفیتون کنن پزشکی قانونی

مشاهده

دیه متوفی

سلام دیه متوفی درحکم ماترک است و براساس قوانین ارث بین وراث تقسیم میشود وصیت راهم شامل میشود یعنی اگر درزمان حیاتش وصیتی کرده باشد دیه هم شامل میشود

مشاهده

اعتبار اقرار در دادگاه غیرصالح

سلام دادگاه درصورت عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای صلاحیت دار ارسال میکند دادگاه فاقدصلاحیت وقتی ازورود به پرونده خودداری میکند یعنی مجوز تحقیقات وادامه رسیدگی را ندارد درنتیجه باید مجددا از متهم تحقیق شود واقراردراین...

مشاهده

پرداخت نکردن شارژ آپارتمان

سلام ابتداعا باید ازطریق ارسال اظهارنامه ارسال کنید

مشاهده

مرور زمان در فسخ عدم تحقق شرط

سلام خیارتخلف ازشرط از خیارات فوری نیست و شما ابتداعا باید به دادگاه مراجعه کنید والزام مشروط علیه رابه وفای شرط درخواست درصورتیکه حکم رااجرانکرد درپایان میتواتید معامله تان را برهم زنید

مشاهده

نشر اکاذیب

سلام اگر شایعه پراکنی شان کذب ودروغ است نشراکاذیب شکایت کنید

مشاهده

الزام به سند خودرو

سلام اگرکه شما مستقیما بامالک رسمی که سندبنامش است معامله کرده اید فقط باید ازمالک شکایت کنید ولی اگر اول با شخص بنگاه دارمعامله کردید باید از شخص بنگاهدارو مالک رسمی هردو شکایت کنید ودرخواست الزام به تنظیم سندرسمی مطرح...

مشاهده

اعسار

سلام خیر معسر نیست وشما می توانید اموالش را توقیف کنید

مشاهده

استرداد جهیزیه

سلام باتوجه به اینکه فاکتور وسایل خانه رادارید درجلسه دادگاه همراه داشته باشید واگرکه وسایل منزل را که زوجه مدعی ان است ومیگوید نزدشماست ابتداعا ادعای زوجه رامبنی بر وسایل منزل بعنوان جهیزیه انکارکنید وباارایه فاکتوره...

مشاهده

دعوا

سلام کتک کاری وضرب وشتم را باید اگر که اثاری دربدنتون ایجادکرده فورابه پزشکی قانونی مراجعه میکردید ولی ایرادضرب وشتم طبق قانون مجازات اسلامی اکر اثاری هم برجانگذارد درصورتیکه عمدی باشد جرم وقابل مجازات است باوجود علای...

مشاهده

ازدواج

سلام مرد میتواند بدون اینکه زنش راطلاق دهد درصورتیکه زن ناشزه باشد وازشوهر تمکین نکند ازدادگاه درخواست اذن درنکاح بازن دیگر کند

مشاهده

توضیح درمورد شکایت

سلام کسی رفته شورا و ازشورا درخواست تامین دلیل وامارات کرده که مثلا دلایلی را جمع اوری کنه که بتواند باان برعلیه شما شکایت وطرح دعوا کند

مشاهده

ساييدگی بكارت

سلام بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد

مشاهده

ماده 19 آیین دادرسی مدنی

سلام اگر رسیدگی به دعوایی منوط به رسیدگی به دعوایی دیگر باشد دادگاه قرار توقف رسیدگی صادرمیکند بستگی به موضوع رسیدگی دعوا دارد که ایا رسیدگی به دعوا منوط به رسیدگی به دعوای دیگر است یاخیر

مشاهده

مطالبه مهریه

سلام دراداره ثبت شمافقط می توانید درخواست شناسایی وتوقیف اموال شوهرتان را درخواست کنید و دیگر نمی توانید ایشان را جلب وزندانی کنید جلب وزندانی کردن فقط بعدازمحکومیت دردادگاه واجرای احکام دادگستری است نه دراداره ثبت

مشاهده

استفاده نادرست از پارکینگ

سلام اون اقاحق داره درپارکینگش هرگونه تصرفی بکنه مگراینکه باعث تضرر و مزاحمت همسایه شود اگر تصرفاتش باعث مزاحمت حضرتعالی است می توانید شکایت کنید

مشاهده

تعداد نسخه های اوراق قضایی موجود در پرونده

سلام بدل پرونده درکلانتری یادادسرا است

مشاهده

الزا به تمکین و منع اشتغال زوجه

سلام برای اثبات ترک منزل شوهر دردعوای تمکین ارسال اظهارنامه

مشاهده

کیفری

سلام می تواند شکایت کند ولی اگر ادله ای نداشته باشد شکایتش بجایی نمیرسد صدای ضبط شده نیز دلیل محسوب نمیشود

مشاهده

قانون آپارتمان

سلام مالکیت دراپارتمانها شامل دو بخش است الف بخش اختصاصی ب بخش های اشتراکی هزینه های بخش های اشتراکی برعهده همه مالکین است واگر واحدهاازنظرمتراژ ومساحت یکسان اند می بایست که به طورتساوی پرداخت کنند و اینکه یک عده ای زو...

مشاهده

تمكن مالی زوج در تجويز ازدواج مجدد در صورت عدم تمكين زوجه

سلام یکی از مواردیکه طبق قانون حمایت خانواده سابق زوج می تواند همسر دوم هم زمان داشته باشد عدم تمکین زن از شوهر است بلحاظ تحقق این شرط زوج طبق قانون می تواند درخواست اذن درنکاح بازن دیگر را کند و لکن جنبه تمکن مالی زوج بست...

مشاهده

تصادف دوچرخه با عابرپیاده

سلام مقصر حادثه را کارشناس مشخص میکنه طبیعتا سرعت دوچرخه سوار بالا بوده که منجر به صدمه شدید گشته

مشاهده

سوال در مورد دادخواست در دادگاه حقوقی

سلام ازطریق ابلاغ اینترنتی به شماابلاغ شده است لکن بعدصدورقراررددادخواست میتوانیدظرف ده روز به همان دادگاه نسبت به قراررددادخواست اعتراض کنید

مشاهده

دستبرد در پرونده قضایی

سلام باتوجه به اینکه کش رفتن اوراق واسنادپرونده جرم است اگر اسنادی از پرونده جدا کردن وادله ای دارید میتوانید از کارمند شعبه شکایت کنید

مشاهده

عدم انجام تعهد

سلام اگرقراردادمکتوب دارید می توانید دعوای استرداد لاشه چک مطرح کنید

مشاهده

شكايت دروغی

سلام شماهم می توانید شاهد معرفی کنیدیا باذکرعلت شهود راجرح کنید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام باید دادخواست طلاق توافقی را دریکی ازدفاترخدمات قضایی ثبت کنید

مشاهده

مشاوره حقوقی

سلام جرم رشوه جرمی است که کارمند یامامور باید در خصوص وظایفی که دراداره برعهده دارد از افراد مطالبه وجه کند والا اگر درمورد انجام کاری غیر ازوظایفش درخواست وجه کند جرم رشوه انجام نشده است همچنین درجرم رشوه هم رشوه دهنده ...

مشاهده

پخش غیر قانونی عکس در فضای مجازی

سلام اگر عکس ها رو تغییری درش ایجاکند وپخش کند بله جرم است والا صرف پخش کردن عکس جرم نیست

مشاهده

تمکین

سلام اگردرشوراسازش نکردید پرونده راجهت ادامه رسیدگی به دعوای تمکین ونفقه به دادگاه خانواده ارسال میکنن

مشاهده

تمکین زن از مرد

سلام اگرکه حکم عدم تمکین زن صادرشده باشد به چنین زنی نفقه تعلق نمی گیرد شما ابتداعابایدباارسال اظهارنامه امادگی خودرا برای تمکین وزندگی باشوهراعلام کنید وبه منزل شوهر بروید

مشاهده

زن عقدی

سلام بستگی به نوع طلاق دارد طلاق توافقی سریعتر رسیدگی میشود

مشاهده

بچمو از رو مهریم بگیرم میشه

سلام می توانید درخصوص حضانت باشوهرتان توافق کنید

مشاهده

مهریه,نفقه و طلاق

سلام اگر به عسرو حرج بیافتد بله

مشاهده

نفقه زمان عده پس از طلاق

سلام ثبت طلاق درطلاق رجعی منوط به شهادت دونفرشاهدمبنی برسکونت زوجه تاپایان مدت عده است مگراینکه زوجه نخواهد دراین مدت درمنزل زوج سکونت کند

مشاهده

ضرب و جرح و فحاشی

سلام برخی کلمات دلالت برتوهین ساده دارد برخی دیگر تهمت وافترا وقذف بستگی به الفاظ وکلمات دارد

مشاهده

حساب دفتری

سلام کار شماچیست؟ایاکارتجاری میکنید؟یاتاجرهستید؟ اگرطرفین هردو تاجرباشند میتوانند به دفاتر تجاری شان بعنوان سنداستنادکنند دفاترتجاری برعلیه غیرتاجرسندیت ندارد فقط جزو امارات است درمورد فاکتور هم می توانید مفاد فاک...

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

سلام طلاق بعلت عسروحرج یعنی علتی که دوام وادامه زندگی باشوهرراسخت ودشوارکرده اگرعلتی برای عسروحرج وجودداشته باشد میتوانید درخواست طلاق کنید

مشاهده

احضار شاهدین در جلسه اعسار از مهریه

سلام بله شاهد باید سوگند یادکند سوالات درمورد راههای امرارمعاش حضرتعالی و میزان درامد و منشااطلاعات شهود است البته شماباید استشهادیه ای بااین توضیحات به دادگاه ارایه کرده باشید

مشاهده

تمکین

سلام هرپرونده ای که مطرح میشه وقت رسیدگی میزنن ومعمولا سه ماه بعدرسیدگی میکنن

مشاهده

درخواست واخواهی

سلام جهت وکالت زنگ بزنید

مشاهده

تصادف

سلام باید با مدارک کروکی و مدارک پرونده به بیمه مراجعه کنید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام شما اگر همچنان تمایل به طلاق دارید بایدفورا گواهی عدم امکان سازش رابه یکی ازدفاترطلاق ببرید

مشاهده

پارک خودرو در محل مشاعات ساختمان توسط مدیر ساختمان

سلام شمامی توانید ازایشان شکایت رفع تصرف عدوانی حقوقی دردادگاه یا کیفری دردادسرا مطرح کنید

مشاهده

خرید خودرو و نقص فنی

سلام اگرمعیوب باشد می توانید باستناد خیارعیب فسخ کنید یا مطالبه خسارت وارش کنید اگر تعمیرکنید یاتغییری دران انجام دهید دیگر نمی توانید فسخ کنید ومی توانید فقط مطالبه ارش وخسارت کنید لازم به توضیح است که استناد به خیارعی...

مشاهده

مشکل با مدیر ساختمان

سلام می توانید به اتهام مزاحمت ازایشان شکایت کنید

مشاهده

مخفی کردن ازدواج سابق

سلام اگر قبل ازعقد هریک از زوجین صفت خاصی را درعقدشرط کند یاخودرا دارای صفت خاصی وانمودکند بنحوی که عقد به سبب ان واقع شود وبعدازعقد مشخص شودکه فاقد وصف مقصود بوده است بلحاظ حقوقی مشروط له حق فسخ دارد به شرطی که درعقد شرط ...

مشاهده

پارکینگ

سلام فقط درمحدوده پارکینک می توانید پارک کنید

مشاهده

روال قانونی بعد از صدور جلب به دادرسی

سلام دادسرا باید برطبق جلب به دادرسی متهم را احضارکند تفهیم اتهام کند یکی ازقرارهای تامین کیفری راصادرکند و پرونده را به دادگاه ارسال کند

مشاهده

پرده بکارت

سلام به پزشک زنان مراجعه کنید

مشاهده

شرکت خصوصی زیر نظر تامین اجتماعی، حقوق را توقیف نمیکند، باید چیکار کرد؟

سلام به دایره اجرای احکام مراجعه کنید ومراتب امتناع شرکت خصوصی رااز توقیف حقوق محکوم علیه اعلام کنید ودرخواست کنید مطابق ماده94 از قانون اجرای احکام اموال شرکت خصوصی را بلحاظ توقیف حقوق محکوم علیه توقیف کنند

مشاهده

درخواست دیه

سلام شماازمسبب حادثه می توانیدشکایت کنید ودیه مطالبه کنید

مشاهده

مزاحمت و عدم رعایت ایمنی در ساختمان

سلام شمامی توانید هم به صورت حقوقی دردادگاه وهم بصورت کیفری دردادسرا شکایت کنید ازکسی که ژنراتوررانصب کرده به اتهام مزاحمت شکایت کنید

مشاهده

قضاوت با خودتان است!

سلام زوجه می تواند بلحاظ عسروحرج درخواست طلاق کند

مشاهده

قرار نهایی صادر شده چیست

سلام قرارجلب به دادرسی وارسال پرونده به دادگاه

مشاهده

خودرو خریداری شده تعویض پلاک شده اما سند نخورده

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

حضانت فرزند

سلام حضانت اطفال تاسن هفت سالگی بامادر است

مشاهده

وکیل خوب

سلام حق الوکاله وکیل توافقی وقراردادی است

مشاهده

سوء پیشینه

سلام خیر سوپیشینه درمحکومیت قطعی کیفری دربرخی ازجرایم است

مشاهده

شکستن گوشی همسر با وجود مدارک شواهد چه جزایی دارد؟

سلام تخریب عمدی جرم است ومجازات ان شش ماه تاسه سال حبس است

مشاهده

توهین در تلگرام

سلام خیر هرگونه ضبط صدا وتصویر بدون مجوز قانونی خود جرم است و قابل استناد نیست

مشاهده

طلاق از طرف زن ناشزه

سلام طلاق به درخواست زوجه سخت ودشواراست که باید یا وکالت درطلاق داشته باشد یا بلحاظ اثبات شرایط ضمن العقدوکالت درطلاق داشته باشد یا بلحاظ دشواری دردادامه زندگی باشوهر بعلت عسروحرج درخواست طلاق کند

مشاهده

توهین و تهدید

سلام اگر شمااز اوشکایت کنید و اونیز ازشما شکایت کند هردو مجازات میشوید

مشاهده

الزام به تمکین و منع اشتغال بکار زوجه

سلام دردادخواست جداگانه مطرح شود

مشاهده

اعسار

سلام درصورت درخواست محکوم له جلب وزندان

مشاهده

شکایت روی پلاک خودرو

سلام بایددرمحلی که توقیف کرده دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید

مشاهده

فرآیند پس از ثبت شکایت

سلام پرونده دادسرا را باید روزانه به شعبه سربزنید که از اقدامات دادسرا مطلع شوید لکن اگراحضارتان کنند یا قرارنهایی صادرکنند ازطریق اس ام اس و ابلاغ اینترنتی درسایت ثنا اطلاع رسانی می کنند

مشاهده

نفقه

سلام اگر درخواست طلاق زن به علت عدم پرداخت نفقه باشد وشمابعدازمحکومیت حکم نفقه زااگر اجراکنید مانع طلاق است چون درخواست طلاق به علت ترک انفاق منوط به عدم اجرای حکم نفقه است

مشاهده

صدمه بدنی عمدی توهین تهدید ایجاد مزاحمت ملکی و تخریب عمدی

سلام می توانید به منع تعقیب اعتراض کنیدشکایت های مستوجب دیات با سوگند وقسم نیز قابل اثبات است

مشاهده

دادگاه خانواده

سلام شماحق ملاقات بافرزند رادارید چنانچه ممانعت کرد ازوی میتوانید شکایت کنید

مشاهده

دادخواست مهریه

سلام اگرزن بدون عذرموجه ازشوهرتمکین نکند وبه خانه شوهرنرود ازنفقه محروم میشود لکن هیچ ربطی به مهریه ندارد وشما می توانید ازدعوای مهریه را برعلیه شوهرتان مطرح کنید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام اگر شما وخانم هردوحق تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی تان راسلب وساقط کرده باشید رایتان قطع می شود وفورا به دفترطلاق معرفی میشوید ولی اگر حق تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی راسلب وساقط نکرده باشید دراینجاباید تا اتمام مدت و ...

مشاهده

مزاحمت تلفنی

سلام میتوانید بامعرفی خط مزاحم از وی دردادسرا شکایت کنید

مشاهده

پنهان کردن ماشین توقیف شده بابت مهریه توسط زوج

سلام هرگونه دخالت دراموال توقیف شده جرم است دردادسرا ازش شکایت کنید

مشاهده

وصيت عهدی

سلام خیر وصی باید طبق وصایت متوفی عمل کند

مشاهده

انتخاب وكيل در هنگام كيفر خواست

سلام میتوانید وکیل معرفی کنید

مشاهده

فروش ملک ارثی

سلام باید ازدادگاه درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

پیگیری خودروی توقیفی

سلام توقیف ابتداتوقیف سندی میکنن وبعد توقیف فیزیکی اگرتوقیف فیزیکی کنن برگه پارکینگ وگزارش مامور داخل پرونده میزارن اگه نیست یعنی توقیف فیزیکی نکردن

مشاهده

قولنامه دستی

سلام بله اعتباردارد ولی فقط درحدقولنامه اعتیاردارد یعنی اگر سندرسمی تنظیم نکرد باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

عدم تمکین

سلام بامعرفی شهود دعوای ترک انفاق مطرح کنید

مشاهده

الزام به تنظیم سند خودرو و ترخیص خودرو از پارکینگ

سلام شماباید از کسی که سندرسمی بنامش است و افراد بعد ازاون وکسی که ازش خریداری کردید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

شهادت کذب یا گواهی خلاف واقع؟

سلام شهادت کذب باید دردادگاه باشدنه دادسرا اگرشهود دروغگو دردادگاه رفتند ودرانجا شهادت دروغ گفتن ازشون شکایت کنید

مشاهده

تكليف مال توقيف شده برای مهريه در صورتی كه در مزايده به فروش نرفت

سلام اگر ملک توقیف شده خریدار نداشته باشد زوجه می تواند ملک توقیف شده را معادل مهریه بردارد

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه

سلام اگر رای راجع موضوعات مختلف ومتعدد است وشما فقط نسبت به برخی از موضوعات اعتراض دارید دادگاه تجدیدنظرهم فقط صلاحیت رسیدگی به اون موضوعاتی راداردکه شمانسبت به ان اعتراض کردید ونسبت به موضوعات دیگر ورود نمی کند وموضوع...

مشاهده

مهریه و نفقه

سلام شما میتوانید دعوای نفقه معوقه وجاریه را وهمچنین تهیه مسکن رامطرح کنید واگر نفقه راپرداخت نکرد می توانید دادخواست طلاق را مطرح کنید یا اینکه بااثبات هرموردی که ادامه زندگی را باشوهردشوارکرده بلحاظ عسروحرج دادخواست...

مشاهده

مهریه

سلام مهریه عندالاستطاعه از موارد مشروط به استطاعت وتوانایی مالی شوهر است شماباید ابتداعا بامعرفی اموال ودرخواست استعلام وشهود اموالی ازشوهرتان پیداکنید ودعوای مهریه رو مطرح کنید

مشاهده

بابت مهریه به همسرم

سلام اگردرسایت ثنا ثبت نام کردید کمی صبرکنید ودوباره به سایت وابلاغ مراجعه کنید اگر شکایتی برعلیه تان شده باشد درانجا تصویر ابلاغیه هایش قابل مشاهده است

مشاهده

مهریه 500عدد به زنم باید بدم عندالاستطاعه

سلام مهریه عندالاستطاعه یعنی مشروط به استطاعت وتوانایی مالی شما

مشاهده

پرداخت مهریه بعد از ازدواج زن

سلام خیر قطع نمیشه وباید پرداخت کنید

مشاهده

عنوان دادخواست

سلام صدورحکم برالزام زوج به طلاق

مشاهده

انحصار وراثت

سلام ابتدا انحصاروراثت بعد تقسیم ترکه دردادگاه

مشاهده

شرایط ضبط سند

سلام شماباید زندانی را به دادگاه معرفی کنید درصورت عدم معرفی و ابلاغ واقعی احضاریه وعدم عذرموجه درزمانیکه دادگاه حضورزندانی رالازم میداند وثیقه ضبط میگردد

مشاهده

مبلغ برای گرفتن وکیل

سلام حق الوکاله وکیل توافقی وقراردادی است

مشاهده

اعاده حیثیت

سلام خیر این جرم تنها جنبه خصوصی دارد وبعدیکسال دیگد قابلیت تعقیب ورسیدگی را ندارد

مشاهده

توقیف ملک فروخته شده

سلام شماباید اگرتوقیف توسط دادگاه است باید درهمان دادگاه اعتراض ثالث کنید واگر خریدشماباسندرسمی باشد وتاریخش مقدم برتوقیف باشدرفع توقیف میشود والا باید درهمان دادگاه به شکایت رسیدگی شود

مشاهده

تغيير نام کوچک

سلام باید به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعواکنید

مشاهده

مطالبه مهريه

سلام می توانید مجددا باطرح دعوای جدید اقامه دعواکنید و کپی عقدنامه وشناسنامه را پیوست دادخواست کنید

مشاهده

ابلاغيه منع تعقيب

سلام این قرارمنع تعقیب یعنی یاجرمی واقع نشده یا به علت عدم کفایت ادله وکافی نبودن دلیل صادرشده که معمولا بلحاظ عدم کفایت ادله صادرمیشود اگر ادله ای دارید که ارایه نکرده بودید به پیوست لایحه اعتراض به منع تعقیب به دادگاه ...

مشاهده

مهريه

سلام اگرشما مهریه رابه شوهر درزمان حیاتش بذل کرده باشید دیگرنمی توانید مطالبه کنید ولی بعدازفوت هریک از زن وشوهر هریک اززن یاشوهراکه زنده است از متوفی ارث می برد

مشاهده

مهریه

سلام زن می تواند مادام که مهریه اش پرداخت نشده از تکالیف زناشویی امتناع کند واین حق مسقط حق نفقه نیز نمی باشد چراکه این یکی از عذرهای موجه است به این حق درزبان حقوقی حق حبس گویند حضرتعالی می توانید باپرداخت مهریه ایشان را ...

مشاهده

گرفتن نفقه از همسر

سلام چرا تاحالاشکایت نکردید؟مدت 12سال مدت کمی نیست که بیانگر ترک انفاق باشد نفقه فقط پول نیست همینکه شما درمنزل شوهر ساکن هستید وتابحال سکوت کردید ظاهرا دلالت بر پرداخت نفقه دارد یعنی باراثبات دلیل برعلیه شماست یعنی باید...

مشاهده

مستثنیات دین برای مهریه

سلام بله قابل توقیف است وهرخانه ای مستثنیات دین نیست چراکه شما دران سکونت ندارید و متناسب بانیازشما نیست مگر اینکه خود درانجا ساکن شوید ومتناسب شان ونیازعرفی شماباشد

مشاهده

فروش شرایطی خودرو

سلام یاتوجه به اینکه ثمن موجل بوده ابتداعاباید الزام خریدار رابه پرداخت ثمن از دادگاه درخواست کنید وسرانجام می توانید فسخ کنید

مشاهده

حضانت

سلام سن حضانت دردختران تانه سال ودرپسران تا13سال است بعد ازبلوغ ازحضانت خارج هستید

مشاهده

سوال فورى

سلام جرایم حدی ازجرایمی اندکه جنبه عمومی نیز دارند و با اعلام جرم و معرفی شهود قابلیت رسیدگی دارند ولی اگر اعلام کننده نتواند اثبات کند به جرم حد قذف محکوم میشود

مشاهده

فروش خودرو

سلام ابتداعاباید اون کسی که سندبنامش است سندبزند وسپس شما روی چک ها شکایت کنید وخودرو را توقیف کنید

مشاهده

طلاق

سلام زن درسه مورد می تواند ازشوهر جداشود الف وکالت مطلق درطلاق یا احرازتحقق شروط وکالت درطلاق ضمن العقدنکاح ب اثبات عسروحرج و شرایط سخت ودشوارزندگی به گونه ای که ادامه زندگی باشوهر امکان پذیرنباشد ج ترک انفاق ومحکومیت ش...

مشاهده

جعل

سلام درجعل پرونده به کارشناسی ارجاع میشه و کارشناس تعیین جاعل میکند

مشاهده

حکم قانون در خصوص صیغه موقت دختر باکره

سلام نکاح دختر باکره چه عقدموقت وچه عقد دایم باید بااذن پدر یاجدرپدری باشد لکن اگر دختر پدر وپدربزرگ نداشته باشد ویا انها بدون علت موجه از اذن خودداری کنند یا اینکه انهازنده باشندلکن دسترسی به انها ممکن نباشد نیازی به اذ...

مشاهده

نفقه فرزند

سلام خیر نفقه ایام گذشته رانمیتواند فقط نفقه اینده را میتواندشکایت کند

مشاهده

مدارک لازم اجرای چک از طریق ثبت

سلام مطابقت امضای صادرکننده درگواهینامه چک توسط بانک قیدشده است

مشاهده

وصول چک از طریق اجرای ثبت

سلام خیر الزامی وجودندارد که شما به اجرای ثبت مراجعه کنید شمامیتوانید ازطریق دادگاه یاشورای حل اختلاف حسب مورد باتوجه به صلاحیتشان شکایت کنید

مشاهده

من یه ماشین به صورت قول نامه ای خریدم که

سلام ابتدا باید انحصاروراثت کنید

مشاهده

قولنامه دستی

سلام اینکه مالک قبلی ثمن المعامله را پرداخت کرده یاخیر ربطی به شماندارد شما می توانید کسی راکه سندرسمی بنامش است را دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

حبس غیابی

سلام پایین دادنامه رانگاه کنید اگر رای غیابی است میتوانید واخواهی کنید خیر رای تاقطعی نشود قابل اجرانیست ولی اگر مرحله جلسه دادسرا و دادگاه را حضورنداشتید وقتی مراجعه کردید باید کفیل یا وثیقه معرفی کنید والا بازداشت م...

مشاهده

طلاق توافقی

سلام ابتداعا زن وشوهریاوکلای انها هردو باید به دفترخدمات قضایی مراجعه کنندودادخواست راهردو امضاکنندبعدازارجاع پرونده به دادگاه خانواده زن به ازمایشگاه معرفی میشود وهردوبه مشاوره معرفی میشوند ودرمرکزمشاوره مشاور توا...

مشاهده

خانوادگی

سلام حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادروبعدش باپدراست مگراینکه پدرصلاحیت حضانت اطفال رانداشته باشد وتربیت اطفال به خطربیافتد

مشاهده

تهمت زدن

سلام بله شماهم میتوانید شاهدمعرفی کنید

مشاهده

خودرو قولنامه ای

سلام بایددعوای الزام به تنظیم سندمطرح کنید

مشاهده

عدم تمکین به واسطه اشتغال

سلام زن باید درمنزل شوهرسکونت کند مگر اینکه حق انتخاب محل سکونت راداشته باشد درحالتی که زن بایددرمنزل شوهرسکونت کند اگر نکند می توانید باارسال اظهارنامه ایشان رابه سکونت درمنزل شوهر دعوت کنید واگر نیامد دعوای الزام به ...

مشاهده

در مورد پارکینگ

سلام مشخصات وشماره پارکینگ درسند ملک مشخص است هر واحدی اگرپارکینگ داشته باشد باید درسندملک قیدشده باشد

مشاهده

مشروب

سلام اول احضاریه میفرستند

مشاهده

استرداد جهیزیه

سلام بستگی به توافقات فی مابین زوج وزوجه دارد وامری است توافقی میان زوجین

مشاهده

درخواست حکم زندان برای مهریه

سلام بله ولی اگر همسرتان دعوای اعسارمطرح کند دیگر نمی توانید زندانیش کنید مگراینکه دعوای اعسارش مردود اعلام شود

مشاهده

هتک رحمت

سلام بله میتوانید ازایشان شکایت کنید

مشاهده

عواقب حقوقی

بله گزارش خلاف واقع جرم است شما می توانید به دادگاه خانواده مراجعه کنید ودرخواست اذن نکاح اخذکنید

مشاهده

تجاوز و پزشکی قانونی

سلام شما میتوانید به پزشک زنان مراجعه کنید

مشاهده

نفقه

سلام پرداخت نفقه اطفال با پدر است ولی چنانچه شخصی خودسر وبدون درخواست شما نفقه اطفال را پرداخت کرده باشد نمی تواند پرداخت هایی را که کرده است از شما مطالبه کند مگراینکه بااذن ودرخواست شما اینکارراکرده باشد

مشاهده

تعویض شناسنامه

سلام به اداره ثبت احوال مراجعه کنید وعقدنامه ازرواج دومتان را ارایه کنید ودرخواست حذف اسم همسر اولتان راکنید

مشاهده

پرداخت نکردن حق سنوات

سلام دراداره کارازکارفرماشکایت کنید

مشاهده

وکالت طلاق

سلام شماابتداعا باارسال اظهارنامه جهت زندگی باشوهر اعلام کنید وسپس دعوای نفقه حقوقی والزام به تهیه مسکن رامطرح کنید نهایتااگر محکوم شد وحکم رااجرانکرد می توانید درخواست طلاق کنید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام شوهرمیتواند به دفترخانه طلاق مراجعه نکند وطلاق راجاری نکند ولی بعدازصدورگواهی عدم امکان سازش دیگرزن نمی تواند مانع طلاق شود لکن اگر حق رجوع زن به مهریه اززن سلب نشده است زن می تواند به مهریه رجوع کند

مشاهده

درگیری

سلام شکستن دندان مصنوعی تخریب عمدی اگرباشد جرم است ولی اگر غیرعمدبوده جرم نیست لکن درهرصورت از حیث ورود خسارت باید خسارت زیان دیده رادرصورت مطالبه پرداخت کنید

مشاهده

عدم تمکین

سلام زن باید درمنزل شوهرسکونت کند مگراینکه عذرموجهی داشته باشد والا ازنفقه محروم میشود

مشاهده

خیانت همسرم

سلام مرد میتواند هرزمان زنش راطلاق دهد لکن بهترین طلاق وراحتترین طلاق توافقی است

مشاهده

دستکاری کپی برابر اصل شده

سلام دستکاری متقلبانه درکپی برابربااصل شده نیز جعل است جعل یک جرم است واستفاده ازسندمجعول یک جرم دیگر مجازات حبس یا جزای نقدی است

مشاهده

حکم تهدید

سلام تهدید جرم است ومستوجب مجازات وکیل بگیرید

مشاهده

تصرف عدوانی

سلام اگر سندرسمی دارید میتوانید دعوای خلع ید وقلع وقمع بنا را درخواست مطرح کنید

مشاهده

تعلیق مجازات

سلام بله قرارتعلیق اجرای مجازات شماباید لغو گرددومجازات اجراشود البته اگر که مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی که بعلت ارتکاب جرمی که سابقا ازحقوق اجتماعی محروم شده بودید سپری نشده باشد والا اگر مدت محرومیت تمام شده باش...

مشاهده

حضانت فرزند

سلام دخترشما ازتحت حضانت خارج است و میتواند باهرکس که مایل باشد زندگی کند

مشاهده

طلاق

سلام اگر نوع طلاق رجعی باشد مرد درزمان عده حق رجوع به زن را دارد

مشاهده

ممنوع الخروجی

سلام محکوم له باید از اجرای احکام درخواست کندتامحکوم علیه را ممنوع الخروج کند

مشاهده

فسخ نکاح

سلام اگر ضمن العقد شرطی درج شود وازشرط تخلف شود مشروط له حق فسخ نکاح رادارد وهمچنین اگر شرطی ضمن العقدشرط نشده است لکن عقدبرمبنای ان منعقدشده باشد بازهم حق فسخ موجوداست یعنی مثلا قبل از عقد باهم توافقاتی داشتیدکه عقدبرم...

مشاهده

فحاشی

سلام بله الفاظ شماهم عرفادلالت برتوهین دارد

مشاهده

در رابطه با طلاق و مهریه

سلام طلاق به درخواست زن سخت ودشوار ومستلزم یکسری شرایط است

مشاهده

پرداخت مهریه

سلام بله می تواند توقیف کند اعسار حالتی است که شما اموالی نداشته باشید

مشاهده

نزاع

سلام اگرسه نفر یابیشتر باهم درگیرشوندو نزاع ودرگیری منجربه ضرب وجرح شود منازعه است و علاوه به پرداخت دیه مجازات حبس هم دارد

مشاهده

قصد طلاق بعلت کتک کاری

سلام شماباترک منزل ازنفقه محروم میشوید

مشاهده

ثبت ازدواج

سلام بله حضورپدر داماد هیچ تاثیری در نکاح نداره فقط بعنوان شاهد وقوع عقد نکاح اگر حضورداشته باشند بعنوان شاهد امضامیکنند والا هیچ اثر دیگری ندارد وحضورش نیازی نیست

مشاهده

ترک‌ انفاق

سلام عدم سکونت زن درمنزل شوهر دلالت عدم تمکین زن دراین مدت ازشوهر دارد شما دردفاع اعلام کنید همسرتان باوجود دریافت نفقه ازشما تمکین نمیکند و مدتی است که درمنزل پدرش سکونت میکند وهمین وضعیت علت مراجعه به دادگاه ودرخواست ...

مشاهده

رابطه بعد از درخواست طلاق

سلام زن مادامی که درعلقه زوجیت شوهر است نمی تواند با مرد دیگری ارتباط داشته باشد بعداز جدایی وطلاق وطی دوران عده می تواند باهرکسی که دلش خواست نکاح کند

مشاهده

انحصار ورثه

سلام گواهی انحصاروراثت جهت مشخص نمودن وراث حین الفوت متوفی است

مشاهده

محرومیت از ارث

سلام کسی نمی تواند وراثش را از ارث محروم کند ولی می تواند مثلا تاثلث اموالش را وصیت کند یا اموالش را درزمان حیاتش منتقل کند که بعد از وفاتش اموالی ازش باقی نماند که به ارث به وراثش برسد

مشاهده

سلام جعل

سلام جعل جرم است و قابل مجازات

مشاهده

وصیت نامه

سلام وصیت تاثلث اموال نافذاست وبیش ازان منوط به تنفیذ وراث درخصوص تصفیه ترکه متوفی ابتداعا باید به هزینه های کفن ودفن متوفی رسیدگی شود اگر چیزی باقی ماند نوبت به اجرای وصیت متوفی میرسد وسرانجام اگر مالی باقی ماند بعنوان ...

مشاهده

محل تشکیل دادگاه درخواست مهریه

سلام زوجه می تواند دعاوی خانوادگی را درمحل اقامتگاه شما و یامحل سکونت خودش مطرح کند وهمچنین درخصوص دعوای مهریه می تواند دردادگاه محل تنظیم سند ازدواج نیز مطرح نماید

مشاهده

تدلیس در‌ نکاح

سلام شماشکایت کیفری نکنید دادخواست حقوقی فسخ نکاح بعلت تدلیس درنکاح مطرح کنید تدلیس بعلت پوشاندن عیوب وبیماری

مشاهده

تمکین

سلام زن باید درمنزلی شوهر سکونت کند بنابراین شما قبل از جلسه دادگاه به منزل شوهر بروید و درانجاسکونت کنید ودونفرازهمسایه هارا جهت شهادت مبنی برزندگی باشوهر درمنزل شوهر درجلسه دادگاه باخود همراه داشته باشید

مشاهده

سند خودرو

سلام شماباید ازکسی که خریده اید و کسی که سند رسمی بنامش است دعوای حقوقی الزام به تنظیم سندرسمی را مطرح کنید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام خیر سوپیشینه ومحکومیت موثرکیفری محسوب نمیشود

مشاهده

تهمت افتراء

سلام جرم افترا یعنی انتساب رفتارمجرمانه به شخصی که باید ابتداعی وارتجالی باشد یعنی درپی رفتار دیگری نباشد درسوال مطروحه باتوجه به وجود عکس چت ها وسپس رفتارشما که درپی ارسال مکالمات وچت ها بوده این رفتار تهمت وافترا نیست

مشاهده

صیغه 99ساله

سلام نکاح موقت طلاق ندارد شما برای جدایی از شوهرتان باید از او درخواست بذل مدت کنید یا اینکه از دادگاه بعلت عسروحرج و سختی درادامه زندگی باشوهر درخواست الزام شوهر به بذل مدت کنید

مشاهده

حضانت

سلام حضانت اطفال درصورت طلاق تاهفت سالگی بامادراست وبعدش باپدر

مشاهده

خدمات الکترونیکی

سلام دادخواست دعاوی شوراهای حل اختلاف هم ازطریق دفاتر خدمات قضایی ارسال میشود

مشاهده

گرفتن نفقه

سلام شماباید درمنزل شوهر سکونت کنید سکونت شما درمنزل شوهر نشان از تمکین دارد

مشاهده

انتقال سند خودرو

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی رابه طرفیت ید قبلی و کسی که سند بنامش است مطرح کنید

مشاهده

سند خودرو

سلام شماباید دردادگاه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وفک پلاک رامطرح کنید

مشاهده

وراثت

سلام هم به شما وهم به ان دختر ارث میرسد

مشاهده

حقوق متشاکی

سلام بله درخواست مطالعه پرونده کنید

مشاهده

انتقال سند خودرو

سلام ابتداعاباید ورثه اش را پیداکنید و برگه انحصار وراثتش راپیداکنید وبه طرفیت ورثه دعوای طرح دعوا کنید

مشاهده

چک برگشتی..........

سلام اگر اعساراز هزینه دادرسی واخواهی بوده و درخواست اعسار مردود اعلام شده حال باید به اعتراض واخواهی رسیدگی کنند

مشاهده

ثبت ثنا

سلام به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید

مشاهده

معامله خودرو

سلام دردادگاهی که بازداشت کردند باید طرح دعوا کنید

مشاهده

خودسرپرستی

سلام شماازاد هستید که جداگانه زندگی کنید و چنانچه برادرتان مزاحمت ایجادکردند می توانید ازایشان دردادسراشکایت کنید

مشاهده

شکایت از مامورین بسیج محلی

سلام ماموران بسیج درصورتیکه برگ ماموریت داشته باشند درمحدوده ماموریت و وظایف محوله شان میتوانند درمواجهه باجرایم مشهود دخالت کنند ولی نمی توانند متهم را مورد ضرب وشتم قراردهند متهم می تواند از انها دردادسرا شکایت کند

مشاهده

حضانت و استراداد طفل

سلام تازمانیکه زن وشوهر درقید زوجیت هستند حضانت اطفال باهردوی پدر ومادر است لکن درصورت طلاق وجدایی تا هفت سالگی بامادر وسپس باپدر است

مشاهده

تغییر نام

سلام باید دردادگاه به طرفیت ثبت احوال شکایت کنید

مشاهده

خرید گوشی موبایل

سلام بله میتوانید شکایت کنید

مشاهده

تقاضای مهریه

سلام خیر نمی توانید به مزایده اعتراض کنید بعداز مزایده اگر اموال خریداری پیدانشد میتوانید معادل محکوم به ازاموال همسرتان برداشت کنید

مشاهده

تامین خواسته

سلام خیر فروش ازطریق مزایده است ومزایده به بالاترین خریدار صورت میگیرد شما نیز ماننده سایرخریدان میتوانید درعملیات مزایده حضورداشته باشید لکن برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد کند اگر به جز شما خریداران ...

مشاهده

نفقه

سلام شما زن وشوهرید ونامزد نیستید اگر زن اقرارکند و موضوع دعوا تمکین باشد بله زن محکوم میشود البته اگر بدون عذرموجه تمکین نکند

مشاهده

حق حضانت

سلام شمابعدازبلوغ تحت حضانت نیستید وازادید هرجاوباهرکس زندگی کنید

مشاهده

مهریه

سلام طلاق ربطی به مهریه نداره وشما می توانید برعلیه همسر سابقتان طرح دعواکنید درمورد نفقه باتوجه به طی زمان طولانی اثباتش سخت ودشوار است

مشاهده

مهریه

سلام بله میتوانید

مشاهده

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

سلام از تاریخ مطالبه است چنانچه قبل از ارسال دادخواست اظهارنامه فرستاده باشید از تاریخ ارسال اظهارنامه والا از زمان ارسال دادخواست

مشاهده

تصادف

سلام به نظریه کارشناس اعتراض کنید

مشاهده

تمکین

سلام اگر زن بدون عذر موجه ازشوهرتمکین نکند ازنفقه محروم میشود شما باید از شوهر تمکین کنید یعنی به خانه شوهر بروید ودرانجاسکونت کنید سکونت زن باشوهر دلالت بر تمکین دارد

مشاهده

حکم ممانعت از ملاقات بچه ها

سلام اگر مانع ملاقات اطفال با کسانیکه حق ملاقات بااطفال را دارند شود یا با کسی که حضانت اطفال را دارد مانع شود می توانید ازایشان شکایت کیفری کنید ومجازات درپی دارد

مشاهده

سوء پیشینه

سلام جرایم دوگونه است یک دسته از جرایم محکوم را از یکسری حقوق اجتماعی تامدت زمانی محروم می کند که به این دسته از جرایم سابقه محکومیت موثر کیفری گفته می شود وقتی درسوپیشنه شما اعلام کردن که فاقد سوپیشینه موثرکیفری هستید ی...

مشاهده

شکایت کیفری ترک انفاق

سلام خیر زوجه درخصوص نفقه معوقه نمی تواند شکایت ترک انفاق کیفری کند ولی درخصوص نفقه جاریه می تواند شکایت ترک انفاق کیفری مطرح کند استفاده از حق حبس مانع طرح شکایت کیفری ترک انفاق نفقه جاری نیست وزوجه درمورد نفقه جاریه می ...

مشاهده

شکایت از راننده یک خودرو

سلام بامعرفی پلاک و معرفی شهود دردادسرا طرح شکایت کنید

مشاهده

حضانت فرزندانم درصورت زندانی شدنم

سلام حضانت اطفال حق وتکلیف پدر ومادر است تازمانیکه زن وشوهر باهم زندگی میکنند و جدانشده اند درصورت طلاق وجدایی حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادراست وسپس باپدر درسوال مطروحه تازمانیکه باهمسرتان زن وشوهرهستید وجدانشید حضا...

مشاهده

آزار ناپدری

سلام شما می توانید شکایت توهین و ضرب وجرح برعلیه اش مطرح کنید

مشاهده

اتهام خیانت در امانت

سلام صدور قرادجلب به دادرسی درپرونده کیفری غیرقابل اعتراض است

مشاهده

تخلیه اجباری منزل

سلام خیر شماتاپایان مدت اجاره لازم نیست که خانه را تخلیه کنید

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی را برعلیه کسی که ازش خریدیدو کسی که سند بنامش است مطرح کنید

مشاهده

شکایت صاحب خودروم

سلام شکایت الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

مطالبه حقوق

سلام به اداره کار ازش شکایت کنید

مشاهده

نفقه

سلام شما درمقام دفاع باید باادله اثبات کنید که همسرتان دران مدت درمنزل شما سکونت میکرده است سکونت زن درمنزل شوهر دلالت برپرداخت نفقه دارد

مشاهده

تهمت و افترا و هتک حرمت ...

سلام اگر تهمت وافترایی که زدن عنوان جرم داشته است میتوانید شکایت تهمت وافترا بامعرفی شهود یا سایر ادله مطرح کنید

مشاهده

فاش کردن اسرار نازایی

سلام دراینجور مزاحمت ها افرادی هستندکه برای تهمت زدن و افترا زدن به این شگرد ها دست میزنن احتما ایشان باجو سازی و بیان این حرف ها وبلندکردن صدا هدف تهمت وافترا زدن داشته که شما میتوانید به اتهام مزاحمت و تهمت وافترا بامعر...

مشاهده

سهم الارث

سلام اگر زن داشته باشد یک چهارم ارث می برد والباقی اموال بین برادران وخواهرانش تقسیم میشود و درمورد وصیت تا یک سوم اموالش را میتواند وصیت کند

مشاهده

جعل امضاء

سلام شکایت کیفری جعل واستفاده ازسندمجعول دردادسرا

مشاهده

تجاوز به محارم

سلام شمایاباید موضوع را ازطریق همسرتان حل کنید یا شکایت کنید

مشاهده

قرار جلب به دادرسی

سلام جلب به دادرسی یعنی اتهام متوجه متهم است وپروندتون رو برای رسیدگی به دادگاه ارسال میکنند

مشاهده

تهیه شکایت برای توهین و هتک حرمت و تهدید به قتل

سلام به دادسرا مراجعه کنید وشکواییه تنظیم کنید بامعرفی شهود ویاهر ادله دیگری

مشاهده

تغییر اسم

سلام اسامی مذهبی اعلام کنید

مشاهده

مهریه

سلام شما میتوانید ازهمسرتان دعوای مهریه را مطرح کنید ترک زندگی خانوادگی وتمکین نکردن ازشوهر شمارافقط از نفقه محروم میکند حضانت فرزندان بعد از جدایی وطلاق است اطفال تاهفت سالگی بامادر هستندوبعد باپدر مگراینکه دراین زما...

مشاهده

خسارت عدم انجام تعهد

سلام شما می توانید علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سندرسمی ایشان را به پرداخت وجه التزام تاخیر نیز محکوم کنید

مشاهده

جعل دسته چک و امضا

سلام جعل واستفاده ازسندمجعول دوجرم است ازشوهرتان شکایت کنید

مشاهده

نوشتن لایحه

سلام بستگی به موضوع لایحه دارد

مشاهده

قصور پزشکی

سلام اگر پزشک مرتکب تقصیرشده باشد و ضرروزیانی وارد کرده باشد یاجراحتی یاایجاد بیماری کرده باشد هم مرتکب تخلف شده است و هم ازنظر کیفری و مدنی می توانید ازایشان شکایت کنید و مجازات دیه در پی دارد دادسرای امور بهداشتی وپزشک...

مشاهده

ابلاغ

شما مس توانید دردادگاه حضوریابید یاوکیل معرفی کنید یا لایحه ارسال کنید درجلسه متهم ازخودش دفاع می کند طبیعتااگر حضورپیدانکنید نمیتوانید دفاع جامعی کنید

مشاهده

ماده 265 آیین دادرسی کیفری و قرار جلب به دادرسی یعنی چه و همچنین متهم میتواند به آن اعتراض کند یا نه

سلام قرارجلب به دادرسی قراری است که دادسرا بزهکاری واتهام را متوجه متهم میداند و پرونده را باکیفرخواست برای محاکمه به دادگاه ارسال میکند قرارجلب به دادرسی قابل اعتراض نیست

مشاهده

الزام به سند

سلام بامعرفی شهود وفیش های پرداختی وطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

مشاهده

درباره مزاحمت تلفنی

سلام معرفی شماره تلفن و درخواست استعلام تماس ها ازمخابرات کفایت میکند

مشاهده

تمکین

سلام باتوجه به اینکه شما ازشوهرتون تمکین داشتید ودیگر باکره نیستید مکلفیدکه ازشوهرتمکین کنید یعنی باید به خانه شوهربروید واز وی تمکین کنید والا از نفقه محروم میشوید ارسال اظهارنامه مقدمه درخواست تمکین است واگر به منزل ...

مشاهده

شکایت علیه مزاحمت نوامیس

سلام جهت شکایت وکیل معرفی کنید

مشاهده

مزاحمت های طولانی

سلام بستگی به نوع مزاحمت دارد اگر مزاحمت درخیابان واماکن عمومی است قابلیت شکایت کیفری دارد اگر مزاحمت تلفنی است مثلا تماس های مداوم درساعات استراحت قابلیت شکایت دارد

مشاهده

شکایت از کارفرما

سلام باید به اداره کار مراجعه کنید و از کارفرما شکایت کنید

مشاهده

حضانت فرزند

سلام خیر درصورت جدایی زن وشوهر حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادر است و بعد از ان با پدر

مشاهده

چک برگشتی

شما میتوانید درادرس گواهینامه بانکی که درتهران مراجعه کردید طرح دعوا کنید

مشاهده

چک برگشتی

سلام شما می توانید برعلیه هرکسی که رو وظهرچک را امضاکرده شکایت حقوقی نمایید اگرصادرکننده چک را بنام شماصادرکرده است وشما دارنده اولی چک هستید و اون اقا پشت چک را بعنوان ضامن امضا کرده است که می توانید برعلیه هردونفرشان ش...

مشاهده

تمکین

سلام اگر بدون عذرموجه زن را بیرون کرده باشدخیر ولی باتوجه به اینکه زنی که بدون عذرموجه از شوهر تمکین نمی کند از نفقه محروم میشود ومسکن هم جزو نفقه است

مشاهده

نفقه

سلام چرا میگویید نامزدید؟نامزدی دوران قبل از عقد ازدواج است شما بعد از عقدنکاح زن وشوهرید به مجرد عقدنکاح زن وشوهر حقوق وتکالیفی بینشان برقرارمیشودیکی ازاین تکالیف وحقوق نفقه است لکن منوط به تمکین زن ازشوهر است ولی اگر ...

مشاهده

مهریه

سلام دوران نامزدی دوران قبل از ازدواج است شما ازدواج کردید واکنون زن وشوهرید درخصوص اعسار اولا که شما میتوانید یک چهارم حقوقش راتوقیف کنید ثانیا دادگاه دردعوای اعسار از مراجع مختلف درخصوص اموال ووضعیت مالی شوهرتان استع...

مشاهده

تمکین، خانه مستقل، طلاق

سلام زن باید درمسکنی که شوهرمشخص میکند سکونت کند لازمه تمکین زن ازشوهر سکونت باشوهر است ولی اگر مثلا منزل شوهر مناسب سکونت زن نباشد زن مجبورنیست که به هرجورمنزلی برود شماباید به منزل شوهربروید مگراینکه عذرموجهی داشته ب...

مشاهده

افترا و توهین به فردی در مکان عمومی؟

سلام درافترا باید شخص جرمی راصراحتا به شاکی نسبت دهد ولی توهین عبارت است از گفتار یا کردار اهانت امیز مانند فحاشی یا کلمات ویا رفتاری که عرفا اهانت امیز باشد

مشاهده

نفقه

نفقه از تاریخ عقدنکاح محسابه میشود وشوهر ملزم است که نفقه زن را فراهم کند نفقه ایام قبل تازمان اقامه دعوا و دادخواست ونفقه حال وجاریه از زمان دادخواست وطرح دعواست

مشاهده

تمکین

سلام شرایط تمکین باید مهیا باشد یعنی شوهر مسکن اثاث البیت و خوراک وپوشاک فراهم کند وزن نیز باید از او تمکین کند

مشاهده

شکایت

سلام بیشتر نظر دادستان را تایید میکنند

مشاهده

استرداد طلا

سلام خیر نمی تواند

مشاهده

ارث بردن همسر

سلام بله زوجه متوفی مثل سایر وراث از متوقی ارث می برد

مشاهده

ارث

سلام وصیت تاثلث اموال است وباقی اموال بین وراث تقسیم میشود ابتداعا به وصیت متوفی رسیدگی میشود ودرپایان به ارث موصی له اگر از وراث متوفی باشد بله باتوجه به سهم الارثش از مورث خود ارث می برد

مشاهده

معنی انتقال پرونده از شورا به شعبه بازپرسی

سلام برخی پرونده های جرایم سبک جهت سازش ابتداعا ازطریق دادسرا به شورا ارسال میشود اگر درانجاباهم سازش کنندیاسازش نکنند مراتب به دادسرا اعلام میشود

مشاهده

سابقه کیفری

سلام خیر یعنی شمامشکلی دراستخدام ندارید

مشاهده

شکایت کیفری ترک انفاق

سلام درصورتیکه زن از حق حبس استفاده میکند یعنی اینکه عدم تمکین عذر موجهی دارد بنابراین درصورت شکایت کیفری نیز اگر جنابعالی باداشتن استطاعت از پرداخت وتهیه نفقه خودداری کنید مستوجب رسیدگی و محکومیت است

مشاهده

حضانت موقت

سلام نفقه اولاد ازتکالیف وقوانین امره است و نمی توانید از ان استنکاف کنید لکن حضانت اطفال رامی توانید توافق کنید

مشاهده

قطع رابطه کاری با شهرداری؟

سلام کارفرما دردوصورت میتواند کارگررااخراج کند 1-ایجاد بینظمی درکارگاه 2-عدم انجام وظایف البته شما میتوانید از کارفرما دراداره کارشکایت کنید تا موضوع اخراج رابررسی کنند

مشاهده

اثبات ضرب و جرح و فحاشی

سلام اگر مشخصاتش را اطلاع دارید ازش دردادسرا شکایت کنید ودرخواست بازبینی دوربین های اون خیابان را درخواست کنید

مشاهده

انتقال بیماری جنسی

سلام درهرحال شما می توانید ازایشان شکایت کیفری وحقوقی مطرح کنید

مشاهده

حکم رفتن از خانه چیست؟

سلام شما ازاد هستید که مستقل وجدا زندگی کنید

مشاهده

قسم در دادگاه

سلام جرم سرقت ازجرایم تعزیری است که سوگند دران نقشی ندارد

مشاهده

زنم‌به میل‌خودش میخواهد جدا شود طلاق بگیرد

سلام زن درسه حالت میتواند اقدام به درخواست طلاق کند یا باستنادشروط ضمن العقد وکالت درطلاق یا وکالت درطلاق یابرمبنای عسرو حرج و سختی

مشاهده

پرداخت هزينه های دختر از طرف پدر

سلام شما میتوانید دعوای نفقه مطرح کنید

مشاهده

حکم جلب مهریه

سلام شماازتاریخ ابلاغ اجراییه یک ماه مهلت دارید تا دعوای اعسار رامطرح کنید اگر دراین تایم دعوای اعساررامطرح کنید تارسیدگی به دعوای اعسارتان جلب وزندانی نمیشوید ولی اگر بعداز مدت یکماهه ازتاریخ ابلاغ اجراییه دعوای اعس...

مشاهده

پیامک قرار نهایی

سلام درسیستم ثنا حتما ثبت میشود و تصویر قرارنهایی ازطریق الکترونیکی به شما ابلاغ میگردد باید چندروز ثبت کنید و سپس به سایت مراجعه کنید

مشاهده

تمکین

سلام باارسال اظهارنامه همسرتان را به خانه دعوت کنید اگر نیامد باید دعوای الزام به تمکین را مطرح نمایید

مشاهده

ماده 639 بند ب

سلام مصادیق شامل جرایم منافی عفت حدی شامل زنا لواط مساحقه و جرایم دون زنا ازقبیل روابط ازاد زن و مرد فیزیکی ماننده ارتباط فیزیکی دون زنا است

مشاهده

دادخواست اعسار مهریه

سلام شماازتاریخ ابلاغ اجراییه یک ماه مهلت دارید تا دعوای اعسار را مطرح کنید یعنی تو این مدت اگر دعوای اعسار را مطرح کنید دیگه جلب وزندانی نمیشود تا پایان رسیدگی به دعوای اعسار

مشاهده

چک برگشتی

سلام توقیف حسابتان درپی صدورقرارتامین خواسته است

مشاهده

توهین و تهدید

سلام منظورقرارتعلیق اجرای مجازات است

مشاهده

پرداخت نفقه

سلام اگر همسرتان ازحق حبس استفاده میکند شماباید نفقه اش رو پرداخت کنید چون باعذرموجه یعنی حق حبس ازشماتمکین نمیکند

مشاهده

توقیف پلاک

سلام دعوای الزام به تنظیم سندرسمی وفک پلاک مطرح کنید

مشاهده

توهین پیامکی

سلام برخی الفاظ توهین است ولی اگر الفاظ بیانگرانتساب جرمی باشد تهمت وافتراست البته اگر موضوع شکایت تهمت وافترا است درصورتیکه شمابتوانید مطالبی راکه به شاکی گفتیدرااثبات کنید دیگر تهمت وافترا نیست

مشاهده

مهریه زن صیغه ای

سلام دادخواست اعسارمطرح کنید

مشاهده

تمکین

سلام اگر که همسرتان اقرارکندکه تمکین نمیکرده که به ضرر خودش است چون ازنفقه محروم میشه البته اگر بدون عذرموجه تمکین نمیکرده ازنفقه محروم میشه وشما میتوانیددعوای الزام به تمکین رامطرح کنید مگر اینکه خانم هدفش از عدم تمکی...

مشاهده

تامین خواسته بازپرسی

سلام تامین خواسته نه بزرگوار تامین کیفری قرارهای تامین کیفری قرارهایی است که به تبع توجه اتهام به متهم ووقوع جرم صادرمیکنن

مشاهده

سوءپیشینه

سلام محکومیت موثرکیفری دربرخی جرایم است نه درهمه جرایم

مشاهده

پرداخت مبلغی از بدهی

سلام زمانیکه پرونده درجریان بودباید باارایه فیش واریزی به پرداخت هااستنادمیکردید

مشاهده

آزاد کردن با وثيقه يا فيش حقوقی بابت بازداشت سفته دادن

سلام باید دادخواست اعسار مطرح کنید و کفیل یا وثیقه هم معرفی کنید

مشاهده

مطالبه مهریه

سلام مسکن مورد نیاز ومورد سکونت جزو مستثنیات است وتازه بارعایت شان عرفی محکوم علیه نه هرمسکنی شما ممکنه چندتا مسکن داشته باشید ولی اون مسکنی که دران سکونت دارید وموردنیازتون است بارعایت شان عرفیتون جزومستثنیات

مشاهده

چک

سلام وقتی لاشه چک دردست شماست یعنی اینکه شما پرداخت کردید

مشاهده

قرار جلب به دادرسی

سلام صدورقرارحلب به دادرسی یعنی که دادسرا وقوع جرم را احرازنموده وخانمتان متهم است و پرونده برای محاکمه وصدوررای به دادگاه ارسال میشود

مشاهده

طلاق توافقی

سلام جهت طلاق توافقی مانندسایرطلاق هابایدبه دادگاه خانواده مراجعه کنید ودادخواست طلاق تواففی را ابتداعا ازطریق دفاترخدمات قضایی به دادگاه خانواده ارسال کنید سپس یک جلسه باید درمرکز مشاوره که دردادگاه خانواده است معرف...

مشاهده

آبروریزی

سلام الف میتوانید بامعرفی شهود باتهام توهین وتهدید ازش شکایت کنید ب اگراثارضرب وجرح نداشته باشد به اتهام ضرب وجرح نمیتواندشکایت کند ولی به اتهام توهین میتواندبامعرفی شاهدشکایت کند

مشاهده

گرفتن حق طلاق و بخشیدن مهریه

سلام اولا که حق طلاق نه وکالت درطلاق ثانیا شمابه زوجه وکالت داده اید که خودش را مطلقه کند یعنی زوجه الان وکیل شماست وازشماوکالت درطلاق دارد حال می تواند خودش رامطلقه کند یانکند

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام بااثبات نشوز زن مردمی تواند ازدادگاه درخواست اذن نکاح بازن دیگر را درخواست کند همچنین دادگاه باید توانایی مالی شمارانیز درازدواج دوم بررسی کند و درازدواج دوم بااذن دادگاه ادعای زن اول تاثیری ندارد

مشاهده

دستور جلب دوباره بازپرس

سلام احضار وجلب متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا برای بازجویی و تحقیق از متهم است درپرونده شما هنوز تحقیقات تمام نشده که بازپرس قرارنهایی صادرکند وتازمانیکه تحقیقات تکمیل نشده هرچندبارمیتواند متهم رااحضار وجلب کند...

مشاهده

ملاک محاسبه مهلت مقرر در ابلاغیه

سلام ابلاغ به دوصورت است ابلاغ واقعی وابلاغ قانونی اگر پیامک به گوشی ارسال شود لکن جهت رویت برگ ابلاغ به سایت ثنا ابلاغ الکترونیکی مراجعه نکنید نوع ابلاغ قانونی است ولی اگر به سایت ابلاغ مراجعه کنید و برگ ابلاغ رامشاهده ...

مشاهده

طلاق توافقی

سلام بله تاانتهاو طلاق حضورجنابعالی لازم است ابتداعا مرکزمشاوره وجلسه دادگاه وبعداز گواهی عدم امکان سازش حضور دردفترخانه طلاق

مشاهده

توقیف دیه برای مهریه

خیر زن از دیه شوهر ارث می برد وپدرومادرمتوفی فقط نسبت به سهم الارث خودشان می توانند اظهارنظرکنند نه نسبت به سهم ارث شما

مشاهده

فضای مجازی

سلام بله متهم ابتداعا احضارمیشود ولی اگر حضورپیدانکرد غیابی رسیدگی می کنند

مشاهده

جرم

سلام شماهم ازشوهرتان و دوست دخترشان شکایت کنید

مشاهده

درخواست تبدیل مجازات

سلام جرم ساب النبی ازجرایم حدی است وربطی به موارد ازادی مشروط وتعلیق اجرای مجازات ندارد اعمال مقررات ازادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات فقط درمورد جرایم تعزیری قابل اعمال است

مشاهده

تصادف

سلام گزارش مامورین جزو ادله نیست وشما باشهادت شهود می توانید ادعایتان رااثبات کنید وازمامورهم بخاطر گزارش خلاف واقع مب توانید شکایت کنید دربازرسی و دادسرای نظامی

مشاهده

مراحل توقیف فیزیکی خودرو

سلام باید مراجعه کنید اجرای احکام ودرخواست برگ توقیف فیزیکی کنید که برگه رو به کلانتری محل وراهور میزنن تا هرکجا بودتوقیف کنند

مشاهده

راهی برای پاک نموندن اسم همسر

سلام بعداز ازدواج می توانید به اداره ثبت احوال مراجعه کنیدو درخواست کنیدکه اسم ومشخصات همسرقبلیتون رو ازشناسنامه پاک کنن

مشاهده

خرید و فروش خودرو

سلام جنابعالی باید طرح دعوای الزام به تنظیم سندرسمی و فک پلاک را برعلیه فروشنده مطرح کنید نه بنگاهی ها

مشاهده

سلب و ساقط کردن طرح دعوی

سلام سازش یابه موجب سند رسمی ودردفاتراسنادرسمی است یا درهرمرحله از رسیدگی دردادگاه که چنانچه سازش نامه دردفاتراسنادرسمی انجام شود دادگاه رسیدگی راختم و ادامه دیگر براساس سازش نامه واجرای اسنادرسمی است وچنانچه سازش در...

مشاهده

خط زدن حواله کرد چک در وجه شخص معین

سلام درخصوص قلم زدن قیدحواله کردروی چک بین محاکم رویه های متفاوتی است نظراکثریت که برمبنای قانون تجارت است این است که چک بامضای ظهران قابل ظهرنویسی است 2دارنده ای که اکنون لاشه چک دردستش است دارنده ثالث است وایرادات فی م...

مشاهده

طلاق

سلام درصورتیکه زن یا شوهر عیوبی داشته باشندیااینکه قبل ازعقد شروطی قرارداده باشند ویادرضمن العقد شروطی قرارداده باشندوازشروط تخلف شود

مشاهده

ضرب و شتم عمدی

سلام شکایت ضرب وجرح عمدی وایراد جراحات اگر مستندبه ادله باشد نباید منع تعقیب بخورد نهایتا می تواتید به منع تعقیب دادسرا باارایه لایحه دفاعیه وادله اعتراض کنید

مشاهده

خانوادگی

سلام شما می توانید ازشوهرتان وکالت درطلاق گرفته ودرخواست طلاق توافقی کنید یا اگر ادامه زندگی باشوهرتان موجب عسروحرج ودشوار است با اثبات علت دشواربودن ادامه زندگی باایشان درخواست طلاق کنید

مشاهده

تصادف

سلام رانندگی بدون گواهینامه جرم است

مشاهده

رفع حکم تامین خواسته

سلام شماباید پدرتان اموال دیگری را جهت توقیف به دادگاه معرفی کنند

مشاهده

قرار منع تعقیب قوادی و تهدید و توهین به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه

سلام ازمحتویات پرونده کپی تهیه کنید وازمامورانی که گزارش نوشتن اول باشماره197زنگ بزنیدواعلام شکایت کنید وبعدحضورابه بازرسی مراجعه کنید

مشاهده

دیه و مهریه

سلام بله میتواند توقیف کند

مشاهده

نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت

سلام هرکدام ازمراجع مزایا ومعایبی دارند مثلا اجرای ثبت شما فقط اگر از صادرکننده اموالی شناسایی کنید میتونید توقیف کنید ولی ازطریق دادگاه علاوه برتوقیف اموال اگر ازصادرکننده اموالی کشف نشه میتونید درخواست زندانی کردنش ...

مشاهده

ملاقات فرزند

سلام دعوای درخواست ملاقات بافرزندرا مطرح کنید

مشاهده

تخلیه منزل

سلام دردعوای خلع ید فقط مالک رسمی یعنی کسی که سندرسمی بنامش است می توانددعوای خلع یدمطرح کند

مشاهده

مهریه

سلام دعوای الزام به تمکین مطرح کنید

مشاهده

پرداخت مهریه

سلام درصورتیکه باایشان نزدیکی کرده اید باید مهریه ایشان را پرداخت کنید

مشاهده

ماده 23 پیش فروش

سلام رسیدگی به جرایم درصلاحیت دادسراست

مشاهده

نفقه

سلام الف بله میتواند شکایت کیفری ترک انفاق را مطرح کند ب اگر قبل از شکایت به وی نفقه پرداخت کرده باشید خیر ولی پرداخت نفقه بعدازمحکومیت تاثیری در جلوگیری ازمجازات ندارد

مشاهده

اثبات زوجیت و الزام به تنظیم سند ازدواج

سلام طلاق توافقی وطلاق خلع از جمله طلاق های باین است که شوهر دیگر درزمان عده نمی تواند به زن رجوع کند مگر اینکه زن ابتداعا به مهر رجوع کند وشوهر هم به طلاق رجوع کند وتازمانیکه زن به مهریه رجوع نکرده شوهر نمی تواند به طلاق ر...

مشاهده

اتهام رابطه نامشروع در خودرو سواری

سلام حضور زن ومردی که بینشان علقه زوجیت نیست درکنارهم روابط نامشروع نیست مگراینکه اثبات شه که به قصدشهوت رانی بوده است باتوجه به اینکه شماان خانم را درمسیر اتفاقی دیدیدوسوارکردیدودرصندلی عقب نشسته بوداثبات قصد مجرمانه...

مشاهده

ارث

سلام خیر

مشاهده

مهریه

سلام می توانید از دادگاه برگ جلب بگیرید ودرخواست زندانی شدنش راکنید

مشاهده

سابقه سرقت

سلام سابقه محکومیت کیفری رااگرجایی استعلام کننداعلام نمیشودمگر به درخواست مقامات قضایی جهت بازنگری درمجازات ویااعمال تشدیدمجازات

مشاهده

دیه تصادف

سلام حتما ازمتهم دردادسرا شکایت کنید وبه پزشکی قانونی بروید

مشاهده

نگارش اعتراض به قرار کیفری

سلام دربرگ عادی می توانید مراتب اعتراضتان را بیان کنید

مشاهده

افترا

سلام اگر حرف ها وبدگویی های ایشان جرمی را به شما نسبت داده باشد می توانید باتهام تهمت وافترا ازش شکایت کنید واگرهم صرفا توهین کرده که می توانید بامعرفی شهود ازش شکایت کنید

مشاهده

مهریه

سلام شمامینوانید دعوای الزام به تمکین دردادگاه خانواده مطرح کنید

مشاهده

حقوقی

سلام بله شاکی باید موضوع اتهام راباادله اثبات کند شاکی باید اولا وقوع جرم وثانیا ادله ای که نشان دهنده ارتکاب جرم توسط متهم است را باید ارایه کند

مشاهده

سؤال راجع به تصادف

سلام کارشناس علت تصادف را مشخص می کند درتصادفات علاوه برتقصیر رابطه سببیت مهم است

مشاهده

بازگشت به کار

سلام کارفرما دردومورد میتواندکارگرااخراج کند الف: بی نظمی وبی انضباطی درمحیط کارگاه وب:عدم انجام وظایف ازکارفرما دراداره کارمحل کارگاه شکایت کنید

مشاهده

شنود تلفن

سلام شمامی توانید به اتهام مزاحمت تلفنی ازش شکایت کنید

مشاهده

حقوقی

سلام اگر که صحبت های ایشان دلالت بر توهین داشته باشد به اتهام توهین واگرکه دلالت بر انتساب جرمی می توانید تهمت وافترا شکایت کنید

مشاهده

طلاق یا تجدیدفراش

سلام شمامی توانید باستناد خیار تدلیس یا تخلف ازشرط صفت ازدواج را فسخ کنید

مشاهده

مهریه

سلام باارایه دادخواست حقوقی ازش شکایت کنید

مشاهده

چک

سلام خیر

مشاهده

ضرب و شتم و تجاوز به عنف و زنا

سلام اثبات تجاوز وزنای به عنف سخت ودشواراست که یاباید زانی چهارباراقرارکندیاچهارشاهد مرد دیده باشند لکن میتوان از متهم شکایت ضرب وجرح عمدی تهدید شکایت کرد

مشاهده

نفقه

سلام شکایت ترک انفاق کیفری فقط مربوط به نفقه حال است ونفقه معوقه رافقط میتوانید دعوای حقوقی مطرح کنید همچنین شکایت ترک انفاق کیفری فقط ازحیث مجازات است وشمابرای مطالبه نفقه باید باارایه دادخواست دعوای حقوقی مطرح کنید

مشاهده

خرید خودروی صفر از نمایشگاه

سلام شمابافروشنده درتماس باشید

مشاهده

جلوگیری از ورود مستاجر به ساختمان توسط هیت مدیره

سلام خیر چنانچه ازورود شمابه منزل جلوگیری کردند بلافاصله باتماس باپلیس 110به جرم ممانعت ازحق ومزاحمت ازایشان شکایت کنید

مشاهده

دیه

سلام دیه جراحات باتوجه به نوع جراحت توسط پزشکی قانونی مشخص میشه

مشاهده

چک

سلام اگرچک دروجه کارفرماصادرشده ایشان حتمابایدپشت چک راامضاوظهرنویسی کند شماازتاریخ چک پانزده روز مهلت دارید که چک رابه بانک ببریدواگرچک بلامحل بود ازتاریخ گواهینامه چک تایکسال اقامه دعوا کنید درصورتیکه هریک از مواع...

مشاهده

مهریه

سلام بله به مجرد عقدنکاح زن مالک مهرمیشود چه باکره باشد چه باکره نباشد لکن اگر نکاح منجر به طلاق شود وطلاق قبل ازنزدیکی باشد یعنی زن هنوز باکره باشد فقط می تواند نصف مهریه را ازشوهر بگیرد

مشاهده

تمرد نسبت به مامورین شخصی

سلام جرم تمرد نسبت به ماموران درحین انجام وظیفه جرم است لکن باتوجه به اینکه بیان فرمودیدکه بالباس شخصی بودند وهیچگونه کارت شناسایی به شمانشان ندادندطبیعتابلحاظ اینکه شماازماموربودن انها اگاه نبودید شمامرتکب جرم تمرد ...

مشاهده

فسخ قرارداد

سلام سوال مبهم است محکوم شدیدیعنی چی؟اگرقراررد دعوا یاقرارعدم استماع دعوا صادرشده باشد شمامیتوانید بعدازتنظیم سند دعوای مطالبه وجه را مجدد مطرح کنید

مشاهده

جرائم رایانه

سلام اگر متن ایمیل حاوی توهین یا نشراکاذیب یا تهمت وافترا باشد می توانید ازارسال کننده دردادسرای جرایم رایانه ای شکایت کنید

مشاهده

سفته تعهدات کار

سلام درصورتیکه سفته بصورت مشروط صادرشده باشد درصورت تحقق شرط یعنی عدم انجام کار می توانید ازایشان درموردسفنه طرح دعوا کنید

مشاهده

چک برگشتی

سلام شمامیتوانید دعوای مطالبه وجه درشورای حل اختلاف محل سکونت خوانده یا شورای حل اختلاف محل بانکی که چک رو به انجابردید طرح دعواکنید درمورد دفتر اگرکه شغل شماتجارت است دفترتاجر برعلیه غیرتاجرسندیت ندارد ولی اگر کسی که ...

مشاهده

تصادف و نتیجه آن

سلام باتوجه به اینکه ولایت اطفال باپدراست دیه طفل را به پدرش میدهند

مشاهده

الزام به تنظیم سند رسمی

سلام خریدارمی توانددعوای الزام به تنظیم سندرسمی رامطرح کند

مشاهده

کسر از آمار

سلام کسر ازاماریعنی وقتی که پرونده از شعبه خارج میشود ویا درموردش رای صادرمیشود ومخدومه میشود مینویسندکسر ازامار پروندههای جریانی

مشاهده

اشتباه نامه در خصوص سرقت

سلام سرقت ازجرایمی است که هم جنبه خصوصی داردوهم جنبه عمومی وصرفا باگذشت شاکی ازموجبات تخفیف مجازات است وپرونده مخدومه نمیشود

مشاهده

قانون چک

سلام خیر صادرکننده چک مکلف است که درتاریخ چک وجه نقددرحسابش داشته باشد ونباید حساب راخالی کند بگونه ای که دارنده نتواندچک را وصول کند دارنده چک درتاریخ چک وبعدازان می تواند درهرحال درصورت بلامحل بودن چک ازصادرکننده شکا...

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام بله به مجرد عقدازدواج درعقددایم نفقه به زن تعلق میگیرد واستفاده ازحق حبس مسقط حق نفقه نیست چراکه بعلت مشروع ازوظایف زوجیت وتمکین خودداری میکند

مشاهده

رای طلاق در دادگاه دیوان عالی

سلام رسیدگی مجددبه دادگاه صادرکننده رای ارجاع میشود یعنی اگر رای طلاق درمرحله تجدیدنظرتاییدشده بوده سپس به دیوان رفته دادگاه صادرکننده دادگاه تجدیدنظراست

مشاهده

به کار بردن الفاظ زشت و رکیک به خانواده زن

سلام ترجیحابه منزل شوهربروید واعلام حضورکنید والا درصورت محکومیت به الزام به تمکین ازنفقه محروم میشوید

مشاهده

حضانت فرزند

سلام شما هرزمان می توانید باپرداخت حقوق مالی همسرتان ایشان را طلاق دهید دادگاه ابتداعاگواهی عدم امکان سازش صادرمیکندلکن ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی همسرتان است مهلت گواهی عدم امکان سازش سه ماه است درمورد حضانت اط...

مشاهده

گواهی عدم سازش

سلام اگر گواهی عدم امکان سازش براساس طلاق توافقی صادرشده باشد مهلت ارایه گواهی به دفترطلاق سه ماه است اگردراین مهلت به دفترطلاق مراجعه نشود گواهی مزبور ازدرجه اعتبار ساقط میشود وتوافقاتی هم که ضمن ان شده بلااثر میشود

مشاهده

ترک انفاق و تمکین

سلام درمورد محکومیت به الزام به تمکین درخواس اعاده دادرسی کنید

مشاهده

مشکل در معامله خودرو

سلام شما میتوانید باستنادخیارعیب معاملتون را فسخ کنید یاازش مطالبه ارش کنید استنادبه خیارعیب فوری است واگر دیر اعلام فسخ کنید حق فسختان زایل میشود

مشاهده

عدم تمکین زن

سلام بهترین راه طلاق وجداییست

مشاهده

برداشت از حساب

سلام دردعاوی کیفری دادسرا ودادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد باتوجه به اینکه اگر جرمی رخ داده باشد باتوجه به اینکه محل وقوع جرم درزنجان بوده باید به دادسرا ودادگاههای اونجا تشریف ببرید البته دادسراوداد...

مشاهده

رای قطعی تجدید نظر ابلاغ نمیگردد

سلام رای دادگاه تجدیدنظر مثل رای سایر دادگاهها به اصحاب دعوا ابلاغ میگردد اگرجنابعالی درسایت ثنا ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده باشید ازطریق اس ام اس ومراجعه به سایت به صورت اینترنتی ابلاغ میکنند درغیراینصورت برگه کاغذی...

مشاهده

ترک انفاق و حق حبس

سلام بله می توانید دعوای نفقه مطرح کنید سوال دوم خیر زن می تواند وقتی ازحق حبس استفاده میکند ازنفقه برخورداراست بعلت اینکه باعلت موجه تمکین نمی کند حق حبس درمورد مهریه هایی است که حال باشدیعنی موجل معلق ویامشروط نباشد 2ز...

مشاهده

خانوادگی

سلام نفقه اولاد برعهده پدر است درصورت امتناع می توانید ازپدرتان شکایت نفقه مطرح کنید

مشاهده

درخصوص واخواهی چک برگشتی

سلام واخواهی نسبت به حکم غیابی ازتاریخ ابلاغ رای بیست روز مهلت واخواهی است اگرخارج مهلت درخواست واخواهی نسبت به حکم رادارید درصورتیکه رای به شما ابلاغ قانونی شده باشد وشماادعای عدم اگاهی از حکم را داشته باشید می توانید ...

مشاهده

نفقه

سلام خیر بعد قطعیت رای رد اعسار می توانید برگ جلب شوهرتان را درخواست کنید

مشاهده

جعل

سلام کسی که امضایش جعل شده می تواند شکایت جعل کند

مشاهده

درخواست شکایت تامین خواسته

سلام شماابتداعا باید درمورد ادعاهای مالی ودستمزدتان ازایشان شکایت کنید و درخواست تامین خواسته و توقیف اموالش را هم درخواست کنید

مشاهده

مهريه

سلام باتوجه به اینکه مهریه همسرشما سکه بوده است دادگاه هم شمارابه سکه محکوم میکندلکن تازمانیکه شما مهریه مندرج درسندازدواج راپرداخت نکردید همسرشمامیتواند سایراموال شماراتوقیف کند

مشاهده

مهریه

سلام مینوانید به رای اعسار اعتراض کنید

مشاهده

سلام

سلام دعوای تمکین دردادگاه خانواده مطرح کنید

مشاهده

اعتراض به رای قطعی ترک انفاق

سلام توضیحاتتون مبهم است

مشاهده

نفقه ایام گذشته

سلام خیر باجلب رضایت زوجه میتوانید از حبس وزندان ازادشوید ودرمورد مجازات حبس شمامیتوانید بعداز مدت یک سوم از تحمل مجازات حبس از دادگاه درخواست تعلیق باقی مانده مدت حبس را درخواست کنید

مشاهده

لایحه برای اعسار

سلام لایحه دفاعیه را درروز جلسه رسیدگی بزارید روی پروندتون

مشاهده

شکایت برای بیمه نکردن

سلام دعاوی ناشی ازروابط کارگروکارفرما درهییت های حل اختلاف کارگروکارفرما دراداره کار محل کارگاه رسیدگی میشود

مشاهده

مجازات

سلام خیر درمورد تعددجرایم تعزیری برای هرجرمی مجازات مستقل تعیین می شود لکن مجازات اشد اجرا میشود

مشاهده

راه جلوگیری از حبس ترک انفاق

سلام خیر جرم ترک انقاق ازجرایمی است که جنبه خصوصی دارد واگر زوجه ازشکایتش یااجرای مجازات صرف نظرکند پرونده مخدومه میشود

مشاهده

طلاق

سلام بله شمامی توانید باارایه دادخواست ازدادگاه خانواده ویادفترخانه تنظیم کننده سندازدواج درمورد مهریه ازشوهرتان درخواست اجراییه کنید ودرموردنفقه نیز باید جداگانه طرح دعوا کنید

مشاهده

اعتراض به قرار منع تعقیب

سلام شماباید بررسی کنید که علت صدورقرارمنع تعقیب دادسراچه بوده؟اگرعلت منع تعقیب بلحاظ عدم کفایت ادله صادرشده که شما می توانید اگر دلیلی مثل شاهد داریدباارایه لایحه به قرارمنع تعقیب دادسرا درفرجه قانونی اعتراض کنید

مشاهده

وکالت بلاعزل

سلام عزل وکیل دروکالتنامه های بلاعزل مستلزم طرح دعاوی متعدد است

مشاهده

اعتراض به رای دادنامه (حوزه پزشکی-اداری)

سلام باتوجه به اینکه رای غیابی صادرشده شمامیتوانیدبه رای غیابی اعتراض کنید

مشاهده

چگونگی نحوه شكايت اعاده حيثيت

سلام اگر الفاظی که بیان کردن درقانون جرم باشد یعنی یک جرمی رابه شما نسبت داده باشند موضوع شکایت شما تهمت وافتراست که باید بامعرفی شهود ویاسایرادله ازایشان شکایت کنید

مشاهده

جزای فحاشی و تهدید

سلام اگرکه ایشان به صورت پیامکی توهین وتهدید کرده اند شمامیتوانیدازایشان دردادسرا شکایت کنید واگرشمابه صورت شفاهی باایشان مجاشره لفظی کردید باتوجه به اینکه ایشان نمیتواند اثبات کند شکایتش به نتیجه نمیرسد مگراینکه بتو...

مشاهده

مطالبه سفته

سلام نسبت به ارای دادگاههاچنانچه درخواست تجدیدنظرخواهی نکرده باشید بعدازپایان مدت تجدیدنظر می توانید درفرجه قانونی درخواست فرجام خواهی کنید

مشاهده

تصرف ملك مشاعی

سلام درصورتیکه حتی یک نفرازشرکا مخالف تصرف سایرشرکا درملک باشد میتوانددعوای خلع ید مطرح کند

مشاهده

ارث

سلام زن متوفی از تمام اموال متوفی ارث می برد

مشاهده

ازدواج موقت

سلام اگر نکاح موقت شمادردفترازدواج ثبت شده است میتوانیدبه همان دفترثبت ازدواج مراجعه کنید ودرخواست اجراییه کنید ودرمورد جدایی ازشوهر باید دردادگاه خانواده بلحاظ عسرحرج ودشواری ادامه زندگی باشوهر درخواست الزام ایشان ...

مشاهده

مزاحمت های مکرر و روزانه همسایه بالایی

سلام بله باشهادت شهودوتحقیقات محلی می توانید اثبات کنید

مشاهده

تقاضای مهریه پس از بخشیدن

سلام رویه برخی ازمحاکم به این صورت است که بعدازپایان مدت عده طلاق دیگرنمیشودچراکه درزمان مدت عده طلاق اگرزن به فدیه رجوع کندشوهرنیز میتواندبه طلاق رجوع کند

مشاهده

ماده23 قانون پیش فروش آپارتمان

سلام شماباید دعوای حقوقی برعلیه پیش فروشنده دردادگاه حقوقی مطرح کنید

مشاهده

نفقه

سلام نفقه فقط پول نیست شما مکلفید باارسال اظهارنامه زوجه را به شروع زندگی دعوت کنید

مشاهده

شکایت زوجه در دوران عقد

سلام باتوجه به اینکه درسیستم ابلاغ ثبت نام کردید ابلاغیه ها ازطریق پیامک وسایت به شما ابلاغ میشود باتوجه به اینکه شمابه سایت مراجعه کردیدوبرگه ابلاغیه رامشاهده کردید عدم حضورشما درجلسه دادگاه تاثیر نداردورایی که صادرم...

مشاهده

دریافت مستمری

سلام شمامی توانیدازشوهرتان طلاق بگیرید حضانت اطفال تاسن هفت سالگی بامادراست حقوق ومستمری ایشان تازمانی که زنده هستن متعلق به حودشان است وبعدازفوت به همسرشان تعلق میگیرد

مشاهده

حضانت فرزند دختر

سلام حضانت اطفال چه دختر وچه پسر تاهفت سالگی بامادراست وبعداز ان باپدر بنابراین بعدازسن هفت سالگی حضانت باپدراست واگر مادرازان جلوگیری کند شمابایدباارایه دادخواست وطرح دعوای حقوقی دردادگاه خانواده درخواست حضانت کنید

مشاهده

وصول مطالبات غایب مفقودالاثر

سلام اگرکه حکم موت فرضی پدرتان صادرشده است شمامی توانید بامراجعه به شورای حل اختلاف اقامتگاه متوفی درخواست صدورگواهی انحصاروراثت کنیدوسپس مبادرت به تقسیم ترکه وبه قایم مقامی ازمتوفی نسبت به سهم الارث خودتان از ادارات ...

مشاهده

چک سرقتی

سلام توضیحاتتون مبهم است لکن اگر ازچک هایی که شخص سپرده بودید وسفید امضا بوده می توانید شکایت سواستفاده ازسفید امضارامطرح کنید اگرهم که چک هاراسرقت کرده وسپس تکمیل کرده می توانید شکایت سرقت وجعل واستفاده ازسندمجعول را...

مشاهده

امکان طرح شکایت

سلام بله باادله میتوانید ازشون شکایت کنید

مشاهده

شکایت از پلاک خودرو

سلام اگر شماره پلاک را به یاد دارید وهمچنین شهودی نیز باید معرفی کنید

مشاهده

نفقه

سلام خیر تارای قطعی نشود نمی توانید برگ جلب درخواست کنید

مشاهده

مهریه

سلام خیر بامنتفی شدن رای موضوع نیز منتفی میشود

مشاهده

قرار نهایی

سلام درپرونده کیفری شما باتوجه به کافی نبودن ادله قرارمنع تعقیب صادرشده ولی شمامی توانید ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ به قراردادسرا باارایه لایحه دفاعیه وارایه ادله دردادگاه اعتراض کنید

مشاهده

سلام

سلام دعوای الزام به تمکین دردادگاه خانواده مطرح نمایید

مشاهده

وقت نظارت

سلام خیر درپرونده شمابه علت حجم تراکم بالای ورودی پرونده ها هنوز وقت رسیدگی مشخص نکردن

مشاهده

فحاشی و ضرب و جرح و تهدید

سلام ایاازهمسایگان کسی دیده یاشنیده؟ایاشاهددارید؟ایادرفیلم دوربین مداربسته صحنه های درگیری است؟

مشاهده

حضانت بچه 9ماه

سلام حضانت اطفال درصورت طلاق چه پسروچه دخترتاهفت سالگی بامادراست وبعدازهفت سالگی باپدرمگراینکه اثبات کنندکه پدریامادرصلاحیت حضانت طفل راندارد

مشاهده

عندالاستطاعه

سلام خیر شرط حق حبس زوجه حال بودن مهریه است وشماباید ازشوهر تمکین نماییدوالا ازنفقه محروم میشوید

مشاهده