مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 1587)

اعسار

سلام می توانید ولی صدورحکم اعسار وتقسیط مانع ازکشف اموال ودادایی مدعی اعسار توسط طلبکارنیست و طلبکار به محض اطلاع می تواند توقیف کند

مشاهده

بی احترامی راننده اتوبوس

سلام اگر شاهددارید دردادسرا ازش شکایت کنید

مشاهده

تمکین

سلام اگر موارد توهین وضرب وجرح دردادگاه کیفری شکایت کرده باشد ورسیدگی شده باشدازموارد خوف جانی است

مشاهده

درخواست طلاق

سلام زن درصورت احراز عسروحرج می تواند درخواست طلاق کند

مشاهده

سرقت

سلام سرقت جنبه عمومی دارد بسته نمیشود

مشاهده

بیرون کردن زوج از منزل

سلام بله می تواند ییرون کند شوهر باید جهت سکونت زن مسکن تهیه کند درصورت عدم تهیه مسکن زن ابتداعا باید درخواست تهیه مسکن مطرح کند

مشاهده

درخواست طلاق

سلام بله البته بهتره که وکیل بگیرید

مشاهده

کشتن پرنده به ناعمد

سلام اولا که بزرگوار کاربدی کردید دوما باید خسارتش راپرداخت کنید

مشاهده

حقوقی

سلام بله باستنادخیارتبعض صفقه ان مقداراز ملک که عقب کشی دارد بلحاظ غیر قابل تسلیم بودن باطل است و شما می توانید نسبت به ان بخشی که معامله تان باطل است مطالبه پولتان را مطالبه کنید

مشاهده

اعسار

سلام اگرکه شما دعوای اعسار را ررمهلت یکماهه ازتاریخ ابلاغ اجراییه مطرح کرده باشید تارسیدگی به دعوای اعسار برگ جلب صادرنمیشود اگرهم که بعداز مهلت یکماه دعوای اعساررامطرحدکرده اید باید کفیل یاوثیقه معرفی کنید تا جلب و با...

مشاهده

طلاق

سلام اگر نوع طلاق توافقی باشد باید درخصوص حقوق مالی زن باشوهر توافق کند

مشاهده

جدایی

سلام طلاق به درخواست زن سخت ودشواراست وایشان باید عسروحرج خویش را دردادگاه اثبات کند

مشاهده

درخواست مهریه بعد از طلاق توافقی

سلام بله اگرحق رجوع به مابذل ازش سلب وساقط نشده باشد می تواندتاپایان عده رجوع کند

مشاهده

تغییر نام

سلام بایدبه طرفیت ثبت احوال اقامه دعواکنید

مشاهده

طلا

سلام اگر طلاها بعنوان مهریه باشد متعلق به زن است

مشاهده

ارث

سلام شرط وراثت زنده بودن درحین فوت مورث است بنابراین مادربزرگتان جزو ورثه حین الفوت پدرتان محسوب میشود واز پدرتان ارث می برد وعموها وعمه هایتان سهم الارث مادربزرگتان را می برند

مشاهده

جلب ثالث

سلام دادخواست جلب ثالث باید قبل از صدورحکم به دادگاه ارسال شود اگر بعدازصدورحکم چنین دادخواستی به دادگاه ارسال شده باشد دادگاه بلحاظ عدم رعایت فرجه قانونی دادخواست ثالث راقراررد دادخواست ثالث را صادرمیکند ولی چنانچه ر...

مشاهده

نفقه

سلام اعلام میکندکه خانه قابل سکونت است یانه اثاث البیت دارد یانه بدردزندگی میخورد یاخیر

مشاهده

سوال

سلام استعلام وپرینت بانکی تون را به مرجع رسیدگی کننده ارایه کنید

مشاهده

وصول چک

سلام تازمانیکه از چک بلامحل رفع سواثر نکنند نمی توانند چک جدید صادرکنند

مشاهده

شکایت از جنبه عمومی جرم

سلام درصورتیکه جرم جنبه عمومیدداشته باشد وشخصی شاهد وقوع جرم باشد می تواند بعنوان اعلام کننده جرم به دادسرا اعلام جرم کند

مشاهده

توهین و افترا

سلام بله توهین وافترا درصورت داشتن شاهدمی توانید شکایت کنید

مشاهده

اجرت المثل ایام زندگی مشترک

سلام درصورتیکه طلاق بعلت سورفتار وعدم تمکین زن باشد به زن اجرت المثل تعلق نمیگیرد اجرت المثل را کارشناس بررسی میکند

مشاهده

توقیف خودرو

سلام اگر همسرتان خودرو را بنام خودش فروخته می توانید باتهام انتقال مال غیر ازش شکایت کنید ولی اگر به اسم شما فروخته است معامله فضولی است وشما باید به خریدار مراتب رااعلام کنید ومی توانید معامله را رد کنید

مشاهده

سند

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

شکایت روی پلاک ماشین

سلام پلیس راهور اگر تهران اید خیابان ازادی خیابان زنجان

مشاهده

فرار از دین و تبانی

سلام تحقق جرم انتقال اموال بعداز محکومیت است وتاقبل محکومیت جرمی متصورنیست

مشاهده

قرار نهایی در دادیاری

سلام به سایت ثنا مراجعه کنید

مشاهده

فک پلاک خودرو و انتقال سند

سلام جهت فک پلاک می توانید خودرو راتوقیف کنید وفک پلاک کنید ولی باتوجه به اینکه خودرو رافروخته اید نمی توانید درخواست تنظیم سندکنید وخریداردوم و کسی که سندرسمی بنامش است می تواند الزام به تنظیم سندرسمی کند

مشاهده

طلاق

سلام دادگاه باید درحین صدوررای یا گواهی عدم امکان سازش تکلیف حقوق مالی زن رامشخص کند واگر طلاق توافقی باشد زن وشوهر باید درخصوص حقوق مالی زن وطلاق باهم توافق کنند

مشاهده

استرداد طلا

سلام هدایایی نامزدی که منتهی به نکاح شود غیرقابل استرداداست لکن هدایای بعدارعقد بارعایت شرایطی قابل استرداداست

مشاهده

طلاق و درگیری

سلام باید متن پیامک ها بررسی شود زنگ بزنید

مشاهده

جراحت در سالن ورزشی

سلام باید ازمسیول باشگاه به جهت نقص وسایل و براساس تسبیب دردادسرا شکایت کنید

مشاهده

تهديد و فحاشى

سلام اثباتش سخت است

مشاهده

نفقه

سلام شماهم می توانید ترک انفاق دردادسرا شکایت کنید هم مطالبه نفقه حسب مورد درشورا یادادگاه مطرح کنید ترک انفاق کیفری که بحث مجازات است شرایط دارد یعنی شما بای ازشوهرتمکین کنید وشوهراستطاعت مالی داشته باشد بنابراین بات...

مشاهده

طلاق

سلام طلاق به درخواست زن سخت ودشواراست وباید عسروحرج وسختی وتنگنا رادرادامه زندگی باشوهرتان رااثبات کنید

مشاهده

نفقه

سلام باید ازدادگاه درخواست صدوراجراییه کنید

مشاهده

اذن ازدواج

سلام خانمی که باکره نیست نیازی به اذن پدر ندارد

مشاهده

دفاعیه در دادگاه تجدید نظر

سلام میتوانید توهین ازش شکایت کنید درپرونده نفقه تاثیری ندارد

مشاهده

گذشتن تاریخ تعویض پلاک

سلام خیر باید دعوای الزام به فک پلاک والزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

ممنوع الخروجی مهریه

سلام یله طبق قانون محکومیت های مالی

مشاهده

سوال بيمه ای و مستمری

سلام درصورت اشتغال و یاازدواج حقوق مستمری پدرتان بهتون تعلق نمیگیره

مشاهده

حضانت

سلام حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادر وبعدش باپدراست مگراینکه پدرصلاحیت نداشته باشد یا مصلحت طفل

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام باید متن پیامک ها بررسی شود

مشاهده

دادخواست تجدیدنظر

سلام اگر وکیل داشته باشید کلیه ابلاغ ها و اطلاعات درثنای وکیلتان ثبت میشود

مشاهده

طلاق خلعی

سلام طلاق خلع یکی از اقسام طلاق توافقی است وجمله دوم خالی ازایراد است وهرگاه زن به مابذل رجوع کند شماهم می توانید به طلاق رجوع کنید

مشاهده

چک برگشتی

سلام اگر بعداز درخواست دارنده وصدورگواهینامه عدم پرداخت به طور برخط درزمان یک روز تمامی حسابهای صادرکننده توقیف وبسته میشودتااینکه پرداخت کنید ودرخواست رفع سواثر ازچک کنید

مشاهده

فحاشی و به مسخره کردن

سلام مجازات توهین جزای نقدی یا شلاق است که معمولا جزای نقدی محکوم میکنن

مشاهده

چک برگشتی

سلام به درخواست دارنده چک و صدورگواهینامه عدم پرداخت تمام حسابهای بانکی صادرکنند تارفع سواثر ازچک بسته میشود

مشاهده

ضبط وثیقه

سلام اگر دادگاه حضورمتهم را لازم بداند به وثیقه گذار اخطارمیکندتا متهم را نزد دادگاه بیاورد واگر وثیقه گذار بدون عذر موجه نتواند متهم را بیاورد واحضاریه نیز به خود مخاطب یعنی وثیقه گذارابلاغ واقعی شده باشد وثیقه به دستو...

مشاهده

چک برگشتی

سلام باید دعوای استرداد لاشه چک مطرح کنید

مشاهده

مستثنیات دین

سلام طبق ایین نامه اجرایی مفاداسنادرسمی خودرو وخانه قابل توقیف نیست ولی این ایین نامه فقط برای اجرای ثبت ملاک اجرا است درتوقیف توسط دادگاهها قانون ایین دادرسی مدنی و اجرای احکام و قانون محکومیت های مالی ملاک ملاک است ود...

مشاهده

تمکین

سلام اگر منزل شرایط سکونت ندارد درخواست معاینه محل وتحقیقات محلی کنید

مشاهده

سند ماشین

سلام شما قایم مقام شخصی هستیدکه ازش خریداری کرده اید واگر اون شخص به مالک رسمی بدهکارباشد شما باید تعهدات او را اجراکنید چراکه شما قایم مقام نفراول هستید

مشاهده

گرفتن سند برای باغ

سلام اول باید از اداره ثبت محل درخواست ثبت ملک کنید تاپلاک ثبتی صادرشود وبعد درخواست سند کنید

مشاهده

دستمزد گرفتن زوجه بابت نگهداری و حضانت...

سلام درزمان زندگی زوجین وزمانیکه حضانت بامادراست خیر چراکه تکلیف قانونی برحضانت داردوازوظایفش است

مشاهده

نفقه

سلام خیر باید به وکیل دادگستری وکالت دهید

مشاهده

رفع توقیف پلاک

سلام باید دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید

مشاهده

توقيف خودرو

سلام بایددعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید

مشاهده

تمکین

سلام طبیعتاباید شرایط سکونت باشوهر وتمکین ازقبیل تهیه مسکن واثاث البیت فراهم باشد که اگر جهت معاینه محل مراجعه کردن محل قابل سکونت باشد

مشاهده

فسخ معامله خودرو

سلام می توانید باستنادخیارعیب یافسخ کنید یا مطالبه ارش وخسارت

مشاهده

در خصوص استعلام پلاک خودرو

سلام پلاک از راهور استعلام میشه درصورت تنظیم سندرسمی ازدفترخانه استعلام میشود

مشاهده

فروش خودرو برای فرار از مهریه

سلام شمانمی توانید فراراز دین از شوهرتون شکایت کنید باید انتقال بعداز صدور حکم محکومیت باشد

مشاهده

توقیف خودرو خریداری شده

سلام شما باید قراردادتان راباکسی که ازش خریده اید مکتوب کنید و دردادگاهی که توقیف کرده اعتراض ثالث کنید

مشاهده

شکایت کسی از همسر به دادسرا

سلام مصرف مسکر ومشروبات الکلی 80ضربه شلاق دارد نگهداری وخرید وفروش مشروبات الکلی نیز حبس وشلاق و جزای نقدی دارد

مشاهده

قذف

سلام نسبت به والدین قذف است ونسبت به شما توهین است

مشاهده

مستمری پدر به دختر بازمانده پس از طلاق

سلام باتوجه به اطلاق قانون که گفته فرزندان دختردرصورت داشتن شوهر مستمری متوفی بهشون تعلق نمیگیرد

مشاهده

جعل مدرک

سلام اگر برگه کپی برابربااصل نشده باشد خیر جعل محسوب نمی شود

مشاهده

تعویض پلاک

سلام باید دعوای الزام به فک پلاک وتنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

درخواست اعسار محکوم به

سلام تارای رداعسارقطعی نشود جلب صادرنمیشود به رای اعتراض کنید

مشاهده

حق حبس

سلام حق حبس مخصوص زوجه ای است که باکره باشد وهنوز ازشوهر تمکین خاص نکرده باشد

مشاهده

اعتراض به نظریه کارشناس

سلام بله شما به نظریه کارشناس اعتراض دارید ودرخواست کارشناسی مجدد بنابراین هزینه کارشناسی راهم باید پرداخت کنید

مشاهده

سند خودرو

سلام باید بررسی کنید که ایا ازکسی که خریده اید ایشان نیز بامالک رسمی قرارداد کتبی دارند یانه اگر قراردادکتبی داشتند که مشکلی ایجاد نمیشود ومالک رسمی باید سند راتنظیم کند ولی اگر قراردادکتبی نداشته باشد مشکل ایجاد میشود

مشاهده

مستثنیات دین در دادگاه و اجرای ثبت

سلام درثبت بله ودردادگاه خیر

مشاهده

ملکی

سلام خیرنیازی به وراث نیست وشمامی توانید باستنادقراردادتان شرکت را ملزم به تنظیم سندکنید

مشاهده

حضانت فرزند

سلام باتوجه به اینکه حضانت بچه باشماست باید بیاره واگر نیاره مرتکب جرم شده ومجازات داره

مشاهده

دعوی نفقه و مهریه

سلام خانه قابل توقیف نیست مگراینکه ارزش خانه بیش از شیونات شماباشد مثلا یک خانه 1000متری که یکنفر درانجاساکن باشد پولهایی که حساب زوجه ریختید را فیش انهاراپیوست پرونده کنید طلاها رانمی توانید بجای مهریه استنادکنید

مشاهده

حضانت فرزند

سلام حضانت اطفال که تاهفت سالگی بامادراست وبعدازان باپدر باتوجه به اینکه اکنون حضانت باشمااست موجبی برای درخواست حضانت بعداز هفت سالگی ندارد یعنی شما تاطفل هفت سالش نشده که نمی توانید برای هفت سالگی تاسن بلوغش درخواست ...

مشاهده

طلاق مرد

سلام شما بعد از درخواست طلاق باید حقوق مالی زوجه مانندمهریه ونفقه راپرداخت کنیدتاطلاق ثبت شود والا ثبت نمیشود

مشاهده

جلوگیری از دریافت خسارت

سلام شمابایددقت میکردیدکه اونطوری ننویسدباید قراردادتان بررسی شود

مشاهده

انتقالی به تبعیت از همسر

سلام اگر درقوانین استخدامی انتقالی محل خدمت همسربه تبعیت ازهمسرازمحلی به محل دیگر ممکن باشد ومانع دیگری نداشته باشد و دستگاه مربوطه بدون دلیل مخالفت میکند بله میتوانید دردیوان عدالت اداری از تصمیمات واحد دولتی مزبور ش...

مشاهده

سرقت گوشی

سلام خیر ولی دادکاه می تواند حبس راتعلیق کند ویا تخفیف دهد

مشاهده

تصادف رانندگی

سلام اکر صدمات دیگری بعدا بوجودامده که دران زمان مشخص نبوده بله

مشاهده

چک قدیم چگونه رسیدگی می شود؟

سلام بله طبق مراحل قبل باطرح دعوا وارایه دادخواست رسیدگی میشود

مشاهده

کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت چک

سلام خیر باید باارایه دادخواست طرح دعوا کنید

مشاهده

فحاشی و افترا

سلام جهت تدوین شکواییه زنگ بزنید

مشاهده

بعد از اعسار

سلام اون اعساری که درواخواهی زده اعساراز هزینه دادرسی است دراعسارازمحکوم به اگر توانایی مالی نداشته باشد دادگاه تقسیط میکند

مشاهده

فروش مال غیر

سلام احاله یعنی فرستادن پرونده از دادگاهی به دادگاه دیگر

مشاهده

نحوه اطلاع از شکایت

سلام اگر درثنا ثبت نام کرده باشید درانجا اگرپرونده ای داشته باشید قابل رویت است

مشاهده

معامله خودرو

سلام خیر ولی باید مدارکش بررسی شود

مشاهده

آیا سند برای ممنوع الخروجی قابل برداشتن است

سلام بله باپذیرش واحراز اعسار ممنوع الخروجی رفع میشود

مشاهده

تامین خواسته

سلام مطالبات خوانده که نزد شخص ثالث است راهم میتوان توقیف کرد

مشاهده

طلاق مرد

سلام به دفترخانه ازدواج مراجعه کنید ورونوشت بگیرید وحقوق زوجه راهم به صندوق دادگستری واریزکنید

مشاهده

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

سلام بله مطالبه خسارت تاخیرتادیه درتمام مطالبات پولی وجه رایج قابل مطالبه است حواله های صادره موسسات مالی چک نمی باشند وخسارت تاخیرتادیه انها مانندسایر موارد ازتاریخ مطالبه شروع میشود یعنی اگر طرح دعواکنید ازتاریخ داد...

مشاهده

الزام‌ به تنظیم‌ سند رسمی

سلام یاابتداعاباید دعوای فک پلاک مطرح کنید وبعداز ازادی دعوای الزام به تنظیم سندمطرح کنید یا همزمان یعنی الزام به فک رهن والزام به تنظیم سندرسمی تازمانیکه فک رهن نشودودرتوقیف باشد امکان الزام به تنظیم سندرسمی وجودندا...

مشاهده

درخواست جلب

سلام باید برگ جلب سیار بگیری و بگردی پیداش کنی

مشاهده

نفقه دوران نامزدی

سلام اگر خانم باکره است حق حبس داردوشمانمی توانید مجبورش کنیدکه ازشماتمکین کندولی اگر قبلا تمکین داشته والان دیگه باکره نیست باید به خانه شوهر برودوتمکین کند والا ازنفقه محروم میشود

مشاهده

تصادف

سلام هردومقصرید درصدتقصیر را کارشناس بررسی میکند

مشاهده

در مرحله تجدیدنظر مربوط به اجرت المثل اموال

سلام شهادت باید دردادگاه باشد باتوجه به اینکه دادگاه تجدیدنظرجلسه برگذارنمیکند مگراینکه لازم باشد بهتراست که حضورا اگربه شهادت شهود استنادکرده اید به دادگاه بروید وباقاضی صحبت کنید

مشاهده

درخواست طلاق

سلام می توانید طلاق دهید ولی باید برای ثبت طلاق حقوق مالی زن راپرداخت کنیدیادعوای اعساروتقسیط مطرح کنید تاطلاق ثبت شود

مشاهده

تهدید

سلام تهدید بمعنای ترساندن است وشامل تهدیدهای نسبت به جان ومال یا ابرو اشخاص است

مشاهده

مهریه عندالاستطاعه

سلام مهریه عندالاستطاعه ازاقسام مهریه های مشروط است به استطاعت مالی شوهر والا خیر حق حبس درصورتی برای زوجه وجوداردکه مهریه اش حال باشدیعنی معلق و مشروط نباشد بنابراین درمهریه عندالاستطاعه زن حق حبس ندارد وباید به منزل...

مشاهده

توقیف خودرو

سلام اگرتاریخ خرید قبل ازتاریخ توقیف است باید دردادگاهی که توقیف کرده درخواست اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید درخواست رفع توقیف راکنید

مشاهده

مهریه و حضانت

سلام درخصوص اموالی که شوهرتان به فرزندانتان منتقل کرده اندخیرنمی توانید درمورد شرط تنصیف درعقدنامه هم یکی ازشرایطش این است که طلاق به درخواست زن نباشد یعنی اگرشمادرخواست طلاق کنید خیر نمی توانید درخصوص حضانت اطفال سن ح...

مشاهده

تجدید نظر ترک انفاق

سلام رسیدگی به پروندههای حقوقی دردادگاه تجدیدنظر بدون دعوت وحضوراصحاب دعوا رسیدگی میشودمگراینکه حضورطرفین لازم باشد

مشاهده

قرار نهایی صادر شد

سلام پرونده طلاقتون که ربطی به اس ام اس مربوط به دادسرا نداره احتمالا دردادسرا پرونده دیگری داشتید درسایت عدلیران میتوانید رونده پرونده هاتون را مشاهده کنید

مشاهده

احکام جزایی

سلام بعدازصدورحکم محکومیت وقطعیت رای پرونده به واحداجرای احکام دادسرا ارجاع میشود بستگی به سرعت عمل اونها دارد دیگه کمی صبرکنید

مشاهده

تحویل مبیع

سلام شمادرواحدی که ازسازنده خریداری کرده اید قایم مقام سازنده هستید و بایدتعهدات سازنده راهم دربرابر مالک رسمی رعایت کنید

مشاهده

مهریه

سلام نامزدی به دوران قبل از عقد گفته میشود بعداز عقد شمازن وشوهرهستید چنانچه زن باکره باشد حق حبس دارد ومی تواند ازشماتمکین نکندتاشمامهریه اش راپرداخت کنید همچنین می تواند درخواست نفقه کند

مشاهده

سئوال

سلام دادگاه قرار رد دعوا صادرمیکند

مشاهده

استرداد طلا

سلام بله می توانید باشاهد ازش شکایت کنید

مشاهده

چک برگشتی

سلام رو چکش شکایت کنید واموالشو شناسایی وتوقیف کنید

مشاهده

مهریه

سلام چرا میگید نامزد؟شما وقتی عقدکردید دیگه زن وشوهرید نامزدی به دوران قبل عقد گفته میشود سوالی که دادگاه ازتون می پرسه اینه که چه دفاعی دارید ایا پرداخت کردید یاخیر؟وبعدهم حکم محکومیت

مشاهده

گرفتنن خسارت از بیمه

سلام باید نگاه کنید که علت منع تعقیب چه بوده؟ ایا خانم به تصادف دردادسرا اقرارکرده یاخیر؟ادله چی دارید؟

مشاهده

استرداد طلا

سلام اگر هدایامربودبه زمان قبل ازعقدودوران نامزدی است خیر قابل مطالبه نیست ولی اگر مربوط به زمان بعدازعقد است درصورتیکه عین هدایا موجودباشد قابل مطالبه است درغیراینصورت خیر

مشاهده

درخواست مهریه و طلاق

سلام شمااگر وکیل بگیرید بهتراست اگرکه ازشوهرتان وکالت درطلاق دارید حتماباید به وکیل دادگستری دردادگاه وکالت دهید وخودتان نمی توانید به تنهایی اقدامی کنید بهترین وسریعترین نوع طلاق هم طلاق توافقی است

مشاهده

اندازه پارکینگ 3 تایی

سلام شما مشکل ساخت دارید ربطی به مجوز ندارد شماباید مساحت بیشتری را برای احداث وساخت پارکینک تعیین میکردید

مشاهده

وراثت

سلام باید دادخواست تقسیم ترکه دردادگاه مطرح کنید وادله ای که دارید راهم پیوست دادخواست کنید وازدادگاه درخواست استعلام از اداره ثبت وادارات مزبور درخصوص شناسایی اموال متوفی ازدادگاه نمایید البته قبل از طرح دعوای تقسیم ...

مشاهده

خسارت تاخیر تادیه

سلام خسارت تاخیرتادیه براساس تغییرات شاخص بانک مرکزی محسابه میشود

مشاهده

سرقت

سلام دادگاه هریک ازافراد را که لازم باشد احضارمیکند

مشاهده

اعسار

سلام درخواست برگ جلب وزندان

مشاهده

خسارت افت قیمت خودرو

سلام باتوجه به اینکه پرونده ودعوای شما حقوقی است به دادسرا که به جرایم رسیدگی میکند ربطی ندارد وشماباید درشورای حل اختلاف محل اقامتگاه مقصر حادثه باارایه دادخواست طرح دعوا کنید

مشاهده

مالیات بر ارث

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی به طرفیت وراث متوفی مطرح کنید

مشاهده

وکالت بلاعزل

سلام بستگی به قراردادتان دارد اگر خریدار هنوز ثمن را به شما پرداخت نکرده است وپرداخت ثمن نیز مدت نداشته باشد اگر سه روز ازتاریخ معامله طی شود وخریدارثمن راپرداخت نکند شما بااستنادخیارتاخیرثمن اختیارفسخ دارید و نیز می ت...

مشاهده

وکالت تعویض پلاک خودرو

سلام بله ولی فک پلاک به تنهایی کافی نیست شماباید کسی که سندرسمی بنامش است را الزام به تنظیم سندرسمی کنید

مشاهده

اعتراض به پزشک قانونی

سلام به دفترشعبه مراجعه کنید و به نظریه پزشکی قانونی درمهلت اعتراض کنید

مشاهده

تصادف منجر به جرح موتور سوار

سلام اگرکه شما مقصر اعلام شوید طبیعتاباید دیه اش راپرداخت کنید

مشاهده

تعیین تکلیف

سلام شمابایدخودتان به منزل شوهربروید وصورتجلسه کنید ومنتظر امدن شوهرنباشید

مشاهده

هزینه های دادرسی مطالبه مهریه و نفقه چقدر است؟

سلام هزینه دعاوی مالی دردادگاه 3/5درصد ارزش خواسته است پرداخت هزینه دادرسی برعهده خواهان است ولی چنانچه دردعوا برنده وطرفتان محکوم شود می توانید هزینه های دادرسی رابعنوان خسارات دادرسی از شوهرتان بگیرید اگرکه ابتداعا ق...

مشاهده

تهدید و توهین

سلام پرونده کیفری ابتداعا دردادسرا مطرح میشود وسپس برای محاکمه وصدوررای به دادگاه کیفری ارسال میشود دادگاه کیفری هم باتعیین روز ووقت جلسه دادرسی برگذارمیکند ورای صادرمیکند

مشاهده

فسخ سند

سلام بله طبیعتا خواهرانتان حق سهم الارث دارند

مشاهده

حقوقی

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

سوال درسی

سلام اگر متن قانون ا.د.م را نگاه کنید فرق بین حکم وقرار را گفته است هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت پرونده جزعا یاکلا باشد حکم نامیده میشود والا قرار است حکم رسیدگی قضایی راجع به ماهیت موضوع متنازع فیه است ولی قرارنه قرار ...

مشاهده

سلام خدمت شما وکیل محترم

سلام گفتار ورفتارتحریک امیز زیان دیده درجرایم مستوجب قصاص ودیات تاثیری ندارد فقط درجرایم تعزیری می تواند باعث تخفیف مجازات شود شما نیز می توانید باتهام توهین ازایشان شکایت کنید

مشاهده

هدف طلاق داشتن خانم دوشیزه

سلام حق حبس یعنی اینکه زن می تواند از مطلق وظایفی که دربرابرشوهرداردخودداری کندتامهریه اش راشوهرپرداخت کند وهمچنین ازنفقه نیزبرخورداراست چراکه حق حبس عذری قانونی درعدم تمکین است بهترین راه درصورت اینکهدهردومایل به اد...

مشاهده

سند تک برگ آپارتمان

سلام شما می توانید مبایعه نامه تان را به صورت رسمی دردفتراسنادرسمی تنظیم وثبت کنید

مشاهده

طریقه نوشتن سفته برای محیط کار

سلام وقتی شما دربرابر مزد حقوق دریافت میکنید یعنی قرارداد دارید قرارداد شفاهی منعقدمیشود بزرگوار سند از ادله اثبات دعواست بنابراین شماباکارفرماقرارداددارید وسعی کنید قراردادتان را کتبی کنید وشماره سفته را هم درقرارد...

مشاهده

وصول مهریه

سلام انچه حاکم است توافقات شما است

مشاهده

عسر و حرج

سلام طلاق بعلت عسروحرج راهی ست دشوار حتما وکیل بگیرید

مشاهده

اعلام رابطه نامشروع

سلام بهتره که نسبت به این مواردحساسیت نشون ندیدوزندگی خودتون را باچندتا چت وپیام خراب نکنید

مشاهده

تصادف از روبرو

سلام طبیعا مقصرکسی است که درنتیجه بی احتیاطی یابی مبالاتی یاعدم رعایت قوانین مرتکب خسارت شده است

مشاهده

وكالت فروش تام الاختيار به وكيل دادگستری

سلام وکیل درفروش وکیل دردریافت ثمن نیست مگر اینکه دراین خصوص یعنی دریافت ثمن هم به ایشان وکالت داده باشید

مشاهده

رفع توقیف خودرو

سلام چنانچه دردادسرا نیازی به ادامه توقیف نباشد می توانید کتبادرخواست رفع توقیف کنید

مشاهده

ابطال سند تنظیم شده با وکالت باطله

سلام اگرتاریخ فوت قبل از تنظیم سند است بلحاظ فقدان سمت معامله غیرنافذ است نه باطل بنابراین بعدازاطلاع وراث می توانند معامله راتنفیذیاردکنند اگر تنفیذکنندمعامله صحیح است اگر رد کنند باطل میشود

مشاهده

فسخ یا عدم فسخ مبایعه نامه

سلام بله باستنادخیارتبعض صفقه باتوجه به اینکه بخشی از مبیع درطرح شهرداری است وغیرقابل تسلیم است نسبت به ان بعض معامله باطل ونسبت به بخش دیگر صحیح است وخریدار می تواند یا کل معامله رافسخ کند یابخش صحیح را قبول کند ونسبت ب...

مشاهده

شكايت بابت فاكتور رسمی (فوری)

سلام روی فاکتورهاش میتونید ازش شکایت کنید

مشاهده

خانواده

سلام خیر شما دارید باهاش قرارداد می بندید زورگیری چیه؟

مشاهده

استرداد طلاجات

سلام چرا شما هرادعایی که بکنید باید باادله اثبات کنید

مشاهده

نفقه رو میتونم چه جور ندم

سلام باید دعوای الزام به تمکین رامطرح کنید

مشاهده

سرقت از مغازه

سلام سرقت جنبه عمومی دارد و بارضایت شاکی مجازات ازبین نمیرودولی از علل تخفیف مجازات است

مشاهده

پس ندادن مدارک شناسایی توسط کار فرما

سلام شما باکارفرمایتان قرارداد دارید قراردادتان شفاهی است اولا که ابتداعا یک اظهارنامه به درب کارگاه کارفرماارسال کنید و مدارکتان رابااظهارنامه مطالبه کنید اگرنداد شکایت خیانت درامانت دردادسرا مطرح کنید

مشاهده

توقیف ماشین

سلام اگرازجای خودروخبردارید باید نامه توقیف فیزیکی را درخواست کنید که به کلانتری محل بزنند اگرهم که خبرندارید باید از دادگاه یا مرجعی که پروندتون درانجاباز است درخواست تامین خواسته کنید و درخواست استعلام وشناسایی سایر...

مشاهده

فک پلاک

سلام بایددعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

چک

سلام چنانچه مدارکی مبنی برپرداخت دارید درجلسه رسیدگی ارایه کنید

مشاهده

خرید قولنامه ای خودرو

سلام خیر شما باید ازمالک خریداری کنید

مشاهده

چک برگشتی گم شده

سلام باید اولا بامعرفی شاهد وگواهینامه چک وهرادله دیگری ثابت کنی که چک متعلق به شماست وشمادارنده چک هستید ودعوای مطالبه وجه چک رامطرح کنید

مشاهده

انتقال سند

سلام باید حتما دفتراسنادرسمی هم بیاید وسندرسمی راتنظیم کند والا اگر نیاید باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

پخش تصاویر مستهجن و نسبت دادن به من

سلام باید بررسی شود زنگ بزنید

مشاهده

دزدی کابینت آشپزخانه و تخریب

سلام شماشکایت رامطرح کنید ودرخواست تحقیقاتومحلی کنید

مشاهده

حکم نهایی

سلام موضوع پروندتون چی بوده؟

مشاهده

حضور شاهدین در جلسه تجدید نظر حقوقی

سلام درمرحله تجدیدنظر واعتراض به رای دعاوی حقوقی دادگاه تجدینظر تکلیفی به برگذاری جلسه دادرسی نداردو شماباید طی لایحه اعتراضیه اگر دلیل جدیدی دارید به دادگاه معرفی کنید و حضورانیز باشعبه دادگاه صحبت کنید

مشاهده

نفقه

سلام باتوجه به سن دخترتان که به بلوغ رسیده می توانید از دادگاه خانواده درخواست حکم رشد کنید

مشاهده

نشت آب و خسارت به سقف در آپارتمان

سلام ابتداعا از شورای حل اختلاف درخواست تامین دلیل کنید که کارشناسی بشود ومیزان خسارت بررسی شود بعد باتوجه به میزان خسارت حسب مورد به شورا یادادگاه دعوای مطالبه خسارت مطرح کنید دوتا شاهد هم معرفی کنید به یکی از دفاترخدم...

مشاهده

نحوه دادخواست چک برگشتی و گرفتن حکم جلب از دادگاه ؟؟

سلام درموردشکایت مهریه اگرمهریه سکه است شما باید به ایشان سکه بدهید وموضوعش با چک که وجه رایج است فرق میکند وقابل تهاترنیست مگراینکه باهم توافق کنید ولی شمامستقلا میتوانید اگرچک را خانم صادرکرده است دعوای حقوقی مطرح کن...

مشاهده

فحش و تحقیر

سلام بله شماهم میتوانید باتهام توهین وفحاشی ازش شکایت کنید

مشاهده

سند

سلام اگر توقیف نباشد مشکلی ندارد

مشاهده

صیغه طلاق مبارات

سلام این متنی که نوشتید متن گواهی عدم امکان سازش دادگاه است شماباید این گواهی را به دفترطلاق ببرید تاصیغه طلاق اجرا وثبت گردد بعدازطلاق تاپایان عده زن می تواند به مهریه رجوع کندودرصورت رجوع شمانیزمیتوانید به طلاق رجوع ک...

مشاهده

دريافت مستمری

سلام چون شاغل هستید خیر

مشاهده

بکارت

سلام باید توسط پزشک معاینه شود بزرگوار

مشاهده

حق حضانت فرزند

سلام حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادراست وبعداز ان تاسن بلوغ باپدراست دختربچه نه سال تمام قمری وبالغ ازحضانت خارج است وپسر نیز بعد ازبلوغ ازحضانت خارج است

مشاهده

توقیف خودرو

سلام اگر بخواهید توقیف کنید باید ازش شکایت کنید

مشاهده

اموال

سلام بله از اموالی که متعلق به زن است وراثش ارث میبرند

مشاهده

چگونه حضانت را به همسرم بسپارم؟

سلام بله می توانید توافقی حضانت را به پدرش دهید

مشاهده

نفقه

سلام حق حبس یعنی اینکه زن که باکره باشدمی تواند تادریافت مهریه ازشوهرش تمکین نکند ومطالبه نفقه نیز کند

مشاهده

حضور خانواده در جلسه دادگاه

سلام محاکمات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاه تشخیص بدهدکه رسیدگی غیرعلنی برگذارشودوغیر ازشاکی ومتهم و سایر افرادی که درپرونده دخالت دارند کسی حضورنداشته باشد

مشاهده

وکیل تسخیری چطوری بگیرم لطفا کمک کنید

سلام شما قبل ارجلسه ازهمان دادگاه باید درخواست میکردید وکیل تسخیری راباید از دادگاه درخواست کنید درصورت محکومیت به رای اعتراض کنید واز دادگاه بالاتر درخواست وکیل تسخیری کنید یا به اداره معاضدت کانون وکلای شهرتان مراج...

مشاهده

اعتراض متهم به دیه ضرب و شتم

سلام میتواندبه نظریه پزشکی قانونی اعتراض کند

مشاهده

ارث و وارث

سلام شرط وراثت زنده بودن درحین فوت مورث است بنابراین باتوضیحاتتون مادرشما از دایی تان ارث نمیبرد چراکه درزمان فوت دایی تان زنده نبوده وبنابراین به قایم مقامی به شما هم متاسفانه ارثی تعلق نمیگیرد

مشاهده

جلب برای مهریه

سلام بله درخواست اذن ورودبه منزل ومخفیگاه کنید

مشاهده

اجرت المثل اموال

سلام بله درجلسه دادرسی اعلام کنید

مشاهده

طلاق بابت رابطه نامشروع همسر

سلام طبق قانون جدید استعلام متن پیامک ها از مخابرات ممنوع است شماباید خودتان پیامک ها را به مقام قضایی ارایه کنید

مشاهده

افت قیمت

سلام بله افت قیمت می توانید دعوای حقوقی مطرح کنید

مشاهده

حقوقی

سلام ایااز شوهرتان شکایتی دارید لطفا موضوع شکایت رابیان کنید

مشاهده

ضرب و شتم

درصورت وجود جراحت نه ضرب می توانید درصورت نبودن ادله دیگر جهت اثبات درخواست سوگندوقسم کنید

مشاهده

شکایت

سلام فک پلاک برعهده شماست ومیتوانید خودرو را جهت فک پلاک توقیف کنید

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام شماباید هم دعوای الزام به فک پلاک وهم الزام به تنظیم سندرسمی مطرح میکردید

مشاهده

رفع توقیف پلاک

سلام اگر دادگاه توقیف کرده باید درخواست اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید

مشاهده

حواله خودرو

سلام اگر درمعامله مغبون شدید وباشرط ضمن العقد کافه خیارات راساقط نکرده باشید باستنادخیارغبن ودرصورت جهل به قیمت عرف وبازار می توانید فسخ کنید والا خیر

مشاهده

عدم تمکین

سلام درخواست تهیه مسکن مطرح کنید

مشاهده

داوری

سلام سوال مفهوم نیست

مشاهده

زندگی جدا از خانواده

سلام ازنظرقانونی مانعی ندارد

مشاهده

خرید خودروی معیوب

سلام اگرکه درمبایعه نامه شرط اسقاط کافه خیارات رانکرده باشید میتوانید باستنادخیارعیب فسخ یاارش وخسارت بگیرید

مشاهده

مطالبه مهریه و فرار از دین شوهر

سلام از خانه باتوجه به اینکه سند به اسم شوهرتان نیست خیر ولی از سهم الارثش میتوانید

مشاهده

شرایط محاکمه کردن

سلام طبق اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی اگردرخاک کشوری طبق قانون ان کشورمرتکب جرم شود درهمان کشورمجازات میشود ومعمولا باید درقلمرو ان کشور هم دستگیرشود هرکشوری قانون خاص خودش رادارد وجرایم نیز باهم متفاوت هستند

مشاهده

طلاق

سلام اگر که نفقه پرداخت نمیکنه می توانید شکایت ترک انفاق یامطالبه نفقه مطرح کنید اگرکه ضرب وشتم میکند باید ازش دردادسراشکایت میکردید وباستناد این موارد درخواست طلاق میکردید

مشاهده

درخواست اقساط بندی دیه

سلام باید دادخواست اعسار مطرح کنید

مشاهده

گرفتن حکم رشد

سلام سوالاتی که نشان از رشد وکمال عقل داشته باشد مثلا دراموالت چگونه تصرف میکنی یا پول هایت را چگونه خرج میکنی واینکه سود وزیانت را تشخیص میدهی یانه

مشاهده

مدت زمان برگرداندن پرونده مهریه از تجدیدنظر به شعبه ی بدوی چقدر است

سلام بزرگوار پرونده راباپست قضایی ارسال میکنند که معمولا تادوماه طول میکشه تابه شعبه بدوی برسد صدوراجراییه نیز درهمان سایت قابل مشاهده است که مثلا اجراییه صادرشد وابلاغ شد از تاریخ ابلاغ اجراییه نیز شماده روز مهلت دا...

مشاهده

نفقه

سلام بله رای صادره قابل اعتراض است ولی شما درهمان دادگاه درجلسه دادرسی می توانید فاکتورهاراانکار کنید

مشاهده

پلاک خودرو

سلام باید دعوای الزام به فک پلاک والزام به تنظیم سندمطرح کنید

مشاهده

چگونگی اطلاع از حکم

سلام اگر درسایت و ابلاغ اینترنتی ثبت نام کرده باشید برگ های ابلاغیه ها ازطریق سایت ابلاغ میشود وقابل مشاهد و چاپ است جهت راهنمایی درورودبه سایت زنگ بزنید

مشاهده

دادخواست تنظیم سند

سلام باید دادخواست الزام به فک پلاک وتنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

تمکین

سلام بزرگوار داده پیام پیامک سند است شماهم می توانید پیامک بزنید وایشان رامسالمت انیز به خانه دعوت کنید وهمچنین ارسال اظهارنامه دعوت به زندگی وسکونت درمنزل شوهر اگر درترک زندگی وخانه شوهر عذرموجهی نداشته باشد باید به ...

مشاهده

ترک انفاق

سلام چنانچه زن باکره باشد حق حبس دارد ومی تواند تامهریه اش رااز شوهرش دریافت نکرده ازوظایف زناشویی اش امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نیست یعنی می تواند درصورت عدم پرداخت نفقه ازجانب شوهر از وی شکایت حقوقی وکیفری کند

مشاهده

ترک انفاق

سلام مجازات ترک انفاق کیفری حبس است واگرتاقبل ازمحکومیت نفقه پرداخت نکندمجازات میشود دعوای مطالبه نفقه حقوقی هم درصورت محکومیت وعدم اجرای حکم می توانید درخواست برگ جلب وزندانی شدنش راکنید

مشاهده

معامله خودرو

سلام می توانید باستناد خیارعیب فسخ کنید یا ارش وخسارت ازش بگیرید

مشاهده

طلاق ازطرف زوجه

سلام خیر ربطی به طلاق ندارد

مشاهده

ضرب و جرح

سلام ایامحل کار دوربین داشته اگردوربین داردبه دوربین استنادکنید اگراثارضرب وجرح دارید درخواست معرفی به پزشکی قانونی کنید درخصوص وعده ازدواج نیز هیچ تکلیفی به ازدواج ایجادنمیکند وشکایت ایشان موثرنیست

مشاهده

شهادت کذب

سلام بهتراست که صبرکنید که رای دادگاه هم عرض صادرشود

مشاهده

شرایط نفقه در زمان عقد و قبل از ازدواج

سلام اگر خانم حق حبس دارد یعنی باکره هستند می توانند تمکین نکند ومتاسفانه جنابعالی هم دفاع خاصی نمی توانید بکنید ولی درشرایط حادتر می توانید ازدادگاه درخواست ازدواج بازن دیگری مطرح کنید

مشاهده

سند عادی

سلام نسبت به اسنادعادی که درمرحله بدوی ارایه شده است تااولین جلسه می توانید اظهارانکاریاتریدکنید ولی اگر دراین مقطع زمانی اظهارانکاریاتردیدنکردید دیگرحق تعرض به اصالت اسنادرادرمرحله بالاترندارید ولی اگر اسنادعادی د...

مشاهده

طلاق توافقی

درطلاق توافقی تااجرای صیغه طلاق وثبت طلاق باید توافق وجودداشته باشد

مشاهده

امضای پشت چک

سلام اگرشماامضانکردید می توانید منکر امضا شوید ویاادعای جعل کنید تاپایان اولین جلسه دراولین دفاع فقط فرصت دارید که ادعای جعل کنید

مشاهده

ارتباط پیامکی

سلام خیر باید یکی پسر باشد وی دختر

مشاهده

اتهام انتسابی

سلام بهتراست که قبل از حضوردرجلسه شمانیز از ایشان بعلت توهین شکایت کنید

مشاهده

الزام به تمکین

سلام بله شما وقتی منزل شوهر رابدون اذن شوهرترک کنید یعنی تمکین نمیکنید ولی اگر ترک منزل بااذن سوهرباشد ایرادی ندارد

مشاهده

استرداد جهیزیه

سلام باید جداگانه شکایت کنید ازش وادله هم ارایه کنید

مشاهده

عدم امکان حضور در اولین جلسه شورای حل اختلاف

سلام اگر ابلاغ بصورت قانونی باشد وشماهم درجلسه دادرسی نرویدودفاع کتبی هم نکنید رای غیابی صادرمیشود ولی بعدا واخواهی هزینه دادرسی باید پرداخت کنید

مشاهده

13دادگاهی دارم کمکم کنین

سلام اگر مشروبات الکلی باشد جرم است ومجازات دارد

مشاهده

استرداد هدایا

سلام هدایای دوران نامزدی یعنی قبل از نکاح خیر ولی هدایای بعداز عقد درصورتیکه موجودباشندبله

مشاهده

خسارت تاخیر تادیه

سلام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه دین شروع میشود یعنی روزی که دادخواست رامطرح کرده است

مشاهده

فروش خودرو

سلام می توانید پلاک راتوقیف کنید وفک پلاک کنید

مشاهده

ترک انفاق

سلام اگر هنوز باکره هستید میتوانید بلحاظ حق حبس دعوای حقوقی وکیفری نفقه مطرح کنید ولی اگر که باکره نیستید خیر باید به خانه شوهربرویدوازوی تمکین کنید مگراینکه درعدم تمکین عذرموجه داشته باشید والا خیر

مشاهده

سوء پیشینه

سلام محرومیت ازحقوق اجتماعی به علت ارتکاب برخی جرایم یاسوپیشینه مدت دارد که بعداز پایان مدت رفع میشود

مشاهده

قرار وثیقه

سلام بستگی به قراری دارد که دادسرا صادرمیکند

مشاهده

وراث فوتی

سلام سهم پدرومادرشان بعد ازفوت به وراث حین الفوتشان میرسد

مشاهده

درخواست طلب یا خسارت

سلام برعلیه پدرومادرش خیر ولی اگرشوهرتون اموالی دارد می توانید بعد انحصاروراثت به طرفیت وراث متوفی طرح دعوا کنید

مشاهده

مزاحمت پیامکی

سلام خانواده اش نمی توانند بعنوان شاکی شکایت کنند ولی باتوجه به اینکه جنبه عمومی دارد می توانندبعنوان اعلام کننده جرم به دادسرا اعلام جرم کنند

مشاهده

نفقه فرزندرا میتوان اضافه کرد

سلام باید دعوای تعدیل وافزایش نفقه مطرح کنید البته نفقه اولاد باتوجه به توانایی مالی پدر است

مشاهده

تحویل خانه

سلام طرح دعوای الزام به تعهدات مطرح کنید

مشاهده

جعل

سلام جرم سواستفاده از سفید مهر یاسفید امضااست

مشاهده

حق درخواست دیه دارم یا نه

سلام اگر سبب عرفا باعث جراحت شده است بله

مشاهده

شکایت دروغ

سلام شماهم می توانید شاهد معرفی کنید

مشاهده

فسخ معامله خودرو

سلام باستنادخیارعیب می توانید یافسخ کنید یا ارش خسارت بگیرید

مشاهده

درخواست مطالبه حقوق

سلام شما بااموزشگاه قرارداد دارید قراردادتان شفاهی است قرارداد باکلمات وجملات منعقدمیشود وسند از ادله اثبات دعواست قراردادشماتابع قانون کاراست باید درهییت حل اختلاف بین کارگر یاکارمندباکارفرما دراداره کار ازکارفرم...

مشاهده

طریقه مطالبات

سلام جهت وکالت زنگ بزنید

مشاهده

انتقال سند

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

طلاق از سوي زوجه

سلام شماباید برای مقدمه طلاق واثبات عسروحرج وسومعاشرت زوج ابتداعا از وی شکایت کیفری فحاشی وتوهین وضرب وشتم مطرح کنید وبعد درخواست طلاق بلحاظ ایجادعسروحرج مطرح کنید

مشاهده

صلح عمری

سلام باید دردفترخاته وبه موجب سندرسمی باشد

مشاهده

توقیف خودرو

سلام باید ازهمان مرجعی که توقیف کرده دستور رفع توقیف را بگیرید وببرید راهور تارفع تدقیف کنند

مشاهده

احضاریه

سلام شمابه بخش ابلاغ الکترونیکی مراجعه کنید و تصویر برگ احضاریه رامشاهده کنید از تاریخ مشاهده وابلاغ پنج روز مهلت دارید که به دادگاه یادادسرا بروید

مشاهده

مهریه

سلام بله باید مهریه راپرداخت کنید ولی اگر بادخترنزدیکی نکرده باشید باید نصف مهریه راپزداخت کنید

مشاهده

مهریه و اجرت المثل شوهر فوت شده

سلام دعاوی شما از متوفی باید به طرفیت وراث متوفی مطرح شود حال که وراث حین الفوت متوفی مشخص شده اند بعداز گواهی انحصاروزاثت می توانید دعاوی تان رامطرح کنید

مشاهده

سند قطعی خودرو

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

مهریه

سلام مهریه اگرسکه است تا110تامشمول برگ جلب وزندان است مگراینکه اعسار مطرح کنید تادادگاه تقسیط کند

مشاهده

سقف آپارتمانم نم داده

سلام باید طرح دعوای خسارت مطرح کنید ودرخواست کارشناسی کنید

مشاهده

افت قیمت خودرو

سلام باتوجه به میزان خسارت حسب مورددرصلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی است

مشاهده

مطالبه وجه

سلام شماباید دعوای ورودثالث مطرح کنید واز همسرتان حمایت کنید

مشاهده

تمکین

سلام ده روز مهلت دارد

مشاهده

طلاق از طرف زن

سلام مدارک ورسید های پرداخت نفقه را به دادگاه ارایه کنید

مشاهده

ملک خریداری شده

سلام خیرچنانچه فردی که ازش خریدید قرارداد بامالک اول ندارد باید انتقال مال غیرازش شکایت کنید

مشاهده

خیار فاحش و خیار افحش

سلام جمله غبن اندرغبن جمله جالب وجدیدی است درصورتیکه به صورت مطلق نوشته شود خیار غبن افحش رادربرنمیگیرد مگراینکه اسم افحش راهم نوشته باشد ذکرمطلق غبن شامل افحش نمیشود چراکه غبن اگر فاحش نباشد خیاری ایجادنمیکند

مشاهده

حقوقی

سلام بعد ازقطعیت رای شما می توانید هرزمان ازدادگاه درخواست صدوراجراییه کنید درخواست صدوراجراییه مقید به زمان نیست

مشاهده

قرار نهایی

سلام ارای صادره از دادگاهها شامل حکم یاقرار درمدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است لکن قرارهای صادره دادسرا درمدت ده روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض است

مشاهده

چک برگشتی

سلام علاوه بر مدت سه سال باید اثبات کنید که دعوای حقوقی ویاکیفری مطرح نشده باشد

مشاهده

مهریه

دراولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام کنید که بخش کاهش خواسته را می خواهید از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مطرح کنید

مشاهده

مهریه

سلام تاپایان اولین جلسه دادرسی می توانید خواسته راکاهش یاافزایش دهید

مشاهده

قانون جدید سال 98 درخصوص حکم جلب و پرداخت مهریه

سلام خیر قانون جدیدی دراین موارد تصویب نشده است جدیدترین قانون دراین خصوص قانون حمایت ازخانواده مصوب سال1391است که دران اگر مهریه سکه باشد تا110سکه درصورت عدم پرداخت زوج مشمول قانون محکومیت های مالی وبرگ جلب وزندان است ون...

مشاهده

اموال

سلام اگرپسر تحت تکفل پدر باشد تا پایان ادامه تحصیل از حقوق مستمری برقراراست

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

سلام شمابهتراست که وکیل بگیرید

مشاهده

طلاق توافقی و رجعت

سلام بله می توانید درخواست طلاق بلحاظ عسروحرج مطرح کنید

مشاهده

اضافه کردن اتهام جدید

سلام خیر باید جداگانه شکایت کنید تابه شعبه ارجاع شود

مشاهده

مهریه عندالاستطاعه

سلام مهریه عندالاستطاعه مهریه مشروط به توانایی مالی شوهراست وشمابایدابتداعا توانایی مالی شوهررااثبات کنید

مشاهده

تقسیم ارث و دیه

سلام اگرخانه بنام پدربزرگتان باشد بله شما سهم پدرتان را می برید که اگر ایشان زنده بود سهم ذکور دوبرابر اناث بود به همین ترتیب شما دوسهم پدریتون را به ارث می برید وبین خودتان وخواهرتان باید بالسویه یعنی مساوی تقسیم کنید و...

مشاهده

تغییر اسم

سلام معمولا تغییر اسم مذهبی رابه اسم دیگرنمی پذیرند لکن ابتداعابه اداره ثبت احوال مراجعه کنیدودرخواستتان رادرانجامطرح کنید اگر انجام ندادند باید دردادگاه به طرفیت ثبت احوال اقامه دعوا کنید

مشاهده

نیاز به وجود وکیل پایه یک در طلاق توافقی

سلام خیر فقط وکیل دادگستری حق الوکاله وکیل توافقی وقراردادی است

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام بهتراست که شکایت نکنید البته سوال شما شکایت محسوب نمیشود شمابعنوان اعلام کننده جرم می توانید اعلام جرم کنید

مشاهده

طلاق

سلام طلاق به درخواست زن بلحاظ عسروحرج شرایط دارد بهتراست که شما تاقبل از حکم طلاق منزل شوهرراترک نکنید

مشاهده

شکایت از پلاک خودرو

سلام اگر عمدا تصادف کرده می توانید دردادسرا شکایت تخریب عمدی مطرح کنید وشاهدی هم اگر دارید معرفی کنید وپلاکش راهم معرفی کنید تا هویتش معلوم شود

مشاهده

تقسیم ارث

سلام شما سهم الارث پدر یا مادرتان را می برید البته درصورتیکه پدر یامادرتان درزمان فوت پدربزرگ یامادربزرگتان زنده بوده باشند و سهم الارث پدری یا مادری تان بین دودختر بالسویه یعنی مساوی تقسیم میشود

مشاهده

پرداخت مهریه

سلام مهریه چیزی است که درعقدنامه تان ذکرکرده اید وباید همان مهریه رابه زوجه بدهید مگراینکه ایشان باپرداخت های شمابعنوان مهریه موافق باشند

مشاهده

تغییر نام کوچک

سلام ابتداعابه اداره ثبت احوال مراجعه کنید اگر که انجام ندادند باید به طرفیت اداره ثبت احوال دردادگاه طرح دعواکنید

مشاهده

شکایت طلا

سلام اگر طلاجات درزمان نامزدی داده شده بعداز عقد دیگر قابل استردادنیست ولی اگر بعدازعقد داده شده قابل استرداداست درصورتیکه طلاجات موجودباشد یعنی اکرمثلا شما طلاجات رافروخته باشید دیگرقابل استردادنیست

مشاهده

دیه و اجرای احکام

سلام بعدازقطعیت حکم می توانید اموالش را شناسایی وتوقیف کنید یااینکه جلب وزندانیش کنید

مشاهده

مهریه

سلام باید به اجرای احکام مراجعه کنید کسر حقوق به صندوق دادگستری ریخته میشود اونجا درخواست کنید وبرداشت کنید

مشاهده

درخواست شکایت سند خودرو

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی به طرفیت فروشنده مطرح کنید

مشاهده

طلاق

سلام اقامتگاه زن شوهرداراقامتگاه شوهر است شما باید درمحل اقامتگاه خودتان دعوای طلاق رامطرح کنید

مشاهده

طلاق

سلام بله باید وکیل بگیرید

مشاهده

داوری

سلام ابتداعا داوری بعدا طلاق

مشاهده

سلام من مستمری بگیرم

سلام نه عزیز جان اون دختران هستندکه اگرازدواج کنند حقوق مستمری پدرشان قطع میشه شما راحت ازدواج کن درخصوص پسران قانون تاپایان ادامه تحصیل حقوق مستمری به پسران تعلق میگیرد

مشاهده

تغییر اسم از لیلا به حامده

سلام ابتداعا باید به ثبت احوال مراجعه کنید اگر موافقت نکردن باید دردادگاه به طرفیت اداره ثبت احوال طرح دعواکنید

مشاهده

داوری

سلام خیر ارجاع به داوری به منظور ایجادصلح وسازش بین زوجین است ومی تواند درصورت عدم سازش منتهی به حکم طلاق شود

مشاهده

مجازات ضرب و شتم عمدی که بهم شده چیه؟

سلام مجازات دیه واگر که جراحت هم وارد شده وبوسیله جسم خارجی باشد حبس هم دارد

مشاهده

درخواست طلاق زن دوم

سلام صیغه نامه که باطل نمیشه نکاح موقت مدت دارد مدتش که تمام شود تمام میشود یااینکه شوهر باقی مدت نکاح را بذل مدت کند

مشاهده

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

سلام جزو جرایم غیرقابل گذشت هم جنبه عمومی دارد وهم جنبه خصوصی البته جنبه خصوصی که ضرروزیان ناشی از جرم است ودیه قابل گذشت است

مشاهده

شرایط پس گرفتن رضایت

سلام خیر عدول از رضایت مسموع نیست

مشاهده

درخواست دیه

سلام رضایت شما دربرابر زیان زننده بوده نه بیمه بنابراین ربطی به بیمه ندارد ومی توانید به بیمه مراجعه کنید

مشاهده

اجرت المثل ایام تصرف ملک و خودرو

سلام شما باید ابتداعا درخواست گواهی انحصار ورثه کنید وبعد دردادگاه درخواست تقسیم ترکه مطرح کنید

مشاهده

عدم تنظیم سند از طرف فروشنده

سلام باید از کسی که خریدید یعنی کسی که سندبنامش است دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

ارث و تقسیم ترکه

سلام بله می توانیدشکایت کنید

مشاهده

اخراج کارگر

سلام بله می توانید از کارفرماشکایت کنید

مشاهده

تعویض پلاک

سلام ابتداباید رفع توقیف کنید

مشاهده

سوال

سلام سوالتون واضح نیست

مشاهده

نفقه فرزند

سلام درنفقه اولاد استطاعت وتوان مالی پدرتان شرط است وباید به حدی باشد که درامرارمعاش خودش اختلالی ایجادنشود اگر نفقه پرداخت نکرد می توانید ازش شکایت کنید

مشاهده

خانومم بی اجازه رفته

سلام یک اظهارنامه به جایی که ساکن است ارسال کنید وایشان رادعوت به زندگی وسکونت درمنزل شوهرکنید اگر نیامد دعوای الزام به تمکین مطرح کنید

مشاهده

شکایت مابذل و رجوع به مهریه

سلام اگرحق رجوع به مابذل راازخودتان سلب وساقط نکرده باشید می توانید تاپایان مدت عده به مابذل رجوع کنید والا خیرنمی توانید

مشاهده

ملاقات مادر با فرزندان

خیر نمی توانید مانع شوید والدین حق ملاقات با فرزندان رادارند

مشاهده

قانون مزاحمت همسایه

سلام بله شماهم می توانید حقوقی شکایت کنید وهم شکایت کیفری مطرح کنید رابطه خادم ومخدومی ورابطه خویشاوندی نسبی وسببی مانع شهادت نیست و می توانندشهادت گویند

مشاهده

الزام به تمکین

سلام اگر بدون عذرموجه منزل شوهرراترک کرده است میتوانید دعوای الزام به تمکین مطرح کنید

مشاهده

طلاق ازدواج دائم

سلام درنکاح موقت بایدمدت ذکرشود والانکاح باطل است واینکه بعضی درفقه گفته اندکه اگر مدت ذکرنشود نکاح دایم می باشد بستگی به قصد شما دارد یعنی وقتی شما قصدصیغه داشتید باید مدت راذکرکنید والانکاح باطل است شماقصدنکاح دایم ن...

مشاهده

جلب مالی

سلام دعوای اعساروتقسیط مطرح کنید

مشاهده

دادخواست ثالث اجرایی با خواسته رفع توقیف

سلام فرایندرسیدگی به اینگونه است که اگرایشان مدارکی ارایه کند که دلیل حقانیت ایشان برملک باشد دادگاه باید ازتوقیف رفع اثر کند

مشاهده

نفقه جاریه

سلام می توانید دادخواست اعسار وتقسیط مطرح کنید

مشاهده

تمکین

سلام مشاوره جهت طلاق توافقی است نه تمکین

مشاهده

تمکین

سلام اگر ایشان ازشوهرتمکین کرده چراجهیزیه اش راازمنزل شوهربرده ؟ خیر تمکین محسوب نمیشود شماهم میتوانید درنفی ادعای ایشون شاهدمعرفی کنید

مشاهده

خرید خودرو با قولنامه دستی و عدم حضور فروشنده جهت انتقال سند

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندبرعلیه فروشنده وکسی که سندرسمی بنامش است مطرح کنید

مشاهده

استرداد طلا

سلام اگر طلاجات رادردوران نامزدی گرفتید که مطلقا خیر نمی توانند استردادکنندولی اگر طلاجات رادربعدازعقد گرفتید درصورتیکه موجودباشند می تواننداستردادکنند ولی اگر شما طلاجات را بفروشید دیگر قابل استردادنیست

مشاهده

صلح عمری

سلام پدرتان ملکش را درزمان حیاتش به دخترانش منتقل کرده است واکنون دخترانش مالک ملک هستند ونیازی به امضای سایر افراد نیست

مشاهده

دفاع در برابر وکیل همسرم که دفاعیات بی ربط و بی اساس مطرح میکنند چگونه است؟

سلام خب بزرگوار شماهم یک وکیل استخدام کنید درخصوص اظهاراتی که فرمودید بله بعضا درجلسه دادگاه صحبت ها وحرف های بی ربط وبی پایه واساس زده میشود که طبیعتا از افراد حرفه ای اینگونه گفتار بعید است لکن درخصوص ورود درماهیت پرو...

مشاهده

وقت نظارت

سلام وقت نظارت به زمانی گفته میشود که دادگاه یا دفتر دادگاه باید یکسری اقداماتی رابرای تکمیل پرونده انجام دهد مثل نظریه کارشناسی یاتحقیقات محلی یااستعلام وبه محض رسیدن یاانجام عمل دادگاه رسیدگی می کند

مشاهده

تمکین

سلام باید علاوه بر فراهم نمودن مقدمات تمکین وسکونت زوجه درمنزل زوج منزلی راتهیه کنید و اثاث البیت ولوازم لازم وضروری درحدود عرف زندگی فراهم کنید تاایشان قادربه زندگی وسکونت باشند

مشاهده

پیام دادن به قصد ازدواج

سلام خیر طبق اظهاراتتان بادختر مرتکب رفتار بدی نشدید ولی اگر با پسره توهین کرده باشید میتونه به اتهام توهین ازتون شکایت کند مجازات توهین جزای نقدی یا شلاق است

مشاهده

وکالت خودرو

سلام شمابهتره که ابتداعا فک پلاک و تنظیم سندبکنی بعدا به شخص دیگر بفروشی تامشکلی ایجادنشود

مشاهده

توقیف پلاک

سلام اگر دادگاه توقیف کرده باید درخواست اعتراض ثالث اجرایی ورفع توقیف رامطرح کنید

مشاهده

مهریه

سلام اگر متوفی اموالی ندارد طرح دعوا بی فایده وبیهوده است واز پدرشوهرش هم نمی تواند بگیرد زیراکه به ایشان ربطی ندارد

مشاهده

توقیف شدن ماشین

سلام ابتداعاباید بررسی کنید که دادگاه توقیف کرده یا اجرای ثبت اگر دادگاه توقیف کرده باشد باید درخواست اعتراض شخص ثالث اجرایی مطرح کنید ولی اگر اجرای ثبت توقیف کرده است کارپیچیده تراست وباید ابتداعا به رییس ثبت مراجعه کن...

مشاهده

وصول سفته

سلام بله ابتداعا باید ازتاریخ سفته تاظرف ده روز سفته راواخواست کنید وظرف یکسال هم برعلیه پدروپسر که امضاکردند طرح دعواکنید

مشاهده

توقیف مهریه و سایر دیون

سلام هرکسی زودترتوقیف کرده است دراولویت است

مشاهده

قرارداد

سلام شماباید درچهارچوب قراردادی که بستید رفتارکنید

مشاهده

درموردنفقه

سلام بله درتمامی محکومیت های مالی می توان ممنوع الخروج کرد

مشاهده

بلوکه کردن حساب

سلام باید درخواست تبدیل تامین ازدادگاهی که توقیف کرده است کنید ومالی معرفی کنید

مشاهده

وکالت خونه

سلام اگر مادرشان خانه را طی وکالت نامه به اشخاص دیگر انتقال داده باشددیگر کاری نمی تواندبکند همچنین مادرش اختیار اموالش رادارد که به هرکه خواست منتقل کند ودوستتان نمی تواندمانع اش شود مگر اینکه ازحدود وکالتنامه سواستفا...

مشاهده

توقیف خودرو

سلام اگر سندرسمی به اسم شماباشد توقیف میگردد والا خیر

مشاهده

دادخواست مهریه

سلام شما علاوه بر طرح دعوای مهریه می تواتید دعوای نفقه حقوقی وشکایت کیفری نفقه اگر باکره باشید ودارای حق حبس باشید می توانید مطرح کنید ترک زندگی خانوادگی بیش ازشش ماه می تواند ازموجبات عسروحرج وطلاق به درخواست زوجه باشد ...

مشاهده

حقوقی

سلام خیر زایل نمیشود

مشاهده

حضانت دخترم

سلام اگر بودن طفل با مادرتربیت اخلاقی طفل یاصحت جسمانی طفل به خطربیافتد می توانید درخواست سلب حضانت ازمادر ودرخواست حضانت طفل راکنید

مشاهده

اثبات توهین و فحاشی

سلام باید متن پیام ها بررسی شود

مشاهده

قولنامه ماشین

سلام باید قراردادتان بررسی شود وطبق قراردادتان باید رفتارکنید

مشاهده

نحوه دادن نفقه به چه صورت است؟

سلام نفقه هرگونه نیازهایی است که عرفا زنان به ان احتیاج دارند وشامل تهیه مسکن و خوراک وپوشاک وهزینه های ارایشی وبهداشتی است باتوجه به تهیه مواردفوق ظاهرزندگی شمادلالت برپرداخت نفقه دارد اگر پول توجیبی راهم بران بیافزا...

مشاهده

عدم تمکین زن

سلام بله بایدحضورتان راصورتجلسه کنید وشهودهم امضاکنند صدورحکم الزام به تمکین می تواند مقدمه اذن ازدواج باشد

مشاهده

درگیری

سلام بله می توانند شهادت دهند

مشاهده

درگیری در کلانتری

سلام شاید شکایت دیگری تحت رسیدگی است به شعبه مراجعه کنید

مشاهده

توهین به کارمند

سلام می توانید باستناد توهین اگر ادله ای داریدازایشان شکایت کنید

مشاهده

درمورد تصادف مالی

سلام از بیمه سوال کنید

مشاهده

سند مالکیت

سلام اول باید ازشورای حل اختلاف درخواست انحصاروراثت کنید بعدبه یکی از دفاتر اسنادرسمی مراجعه کنید

مشاهده

اعتراض به رای صادر الزام به تمکین

سلام وقتی رای الزام به تمکین صادرشده دیگر رسیدگی به دعوای نفقه معنی نداردچراکه به زنی که تمکین نکند نفقه تعلق نمیگیرد مگراینکه عذرموجه داشته باشد شما می توانید به رای الزام به تمکین اعتراض کنید ودرلایحه بیان کنید که بعل...

مشاهده

استرداد جهیزیه و توافق سیاهه

سلام اگر قراردادکتبی دارید می تونید ازشون شکایت کنید

مشاهده

زیره بار نرفتن مقصر برای پرداخت مازاد خسارت ماشین

سلام باید دادخواست تنظیم کنید وپرونده رو ازطریق دفاترخدمات قضایی به شورای حل اختلاف ارسال کنند دردادخواست شاهد هم اگر دارید معرفی کنید

مشاهده

در مورد طلاق

سلام می تونید برید دادگاه درخواست برگ جلب کنید کاردیگری نمی تونید بکنید

مشاهده

سوال شرعی

سلام طبق قانون زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است

مشاهده

هزینه دادرسی و حق وکیل و هزینه کارشناسی

سلام بله می توانید مطرح کنید دردادگاه محل اقامتگاه خوانده

مشاهده

شکایت زن سابق برای نفقه از شهر خودش

سلام نوع طلاق را نگفتید؟طلاق توافقی بوده؟یاطلاق به درخواست مرد؟ مطابق قانون زن می تواند دعاوی خانوادگی رادرمحل سکونت خودش مطرح کند لکن اگر هردو دعاوی مختلفی راعلیه همدیگرمطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم درانج...

مشاهده

حضانت فرزند

سلام حضانت اطفال تاسن بلوغ است دردختران تانه سال قمری ودرپسران در13سال قمری باتوجه به سن فرزندتان دختر13ساله ازتحت حضانت خارج است و ازاد است باهرکس که مایل است زندگی کند

مشاهده

توقیف خودرو

سلام باید به مرجعی که دستورتوقیف صادرکرده مراجعه کندواگر پیرو قرارتامین خواسته توقیف شده است درخواست تبدیل تامین به وجه نقد یامالی دیگر رادرخواست کند تاازادشود والا باید تاتعیین تکلیف پرونده صبرکند

مشاهده

اعاده دادرسی مدرک مکتوم

سلام اگر سند درجریان دادرسی مکتوم بوده ودرمراحل دادرسی به دادگاه ارایه نشده باشد می تواند مستند یکی ازجهات اعاده دادرسی باشد لکن باید تاریخ کشف سند رادردادگاه اثبات کنید

مشاهده

عدم فک پلاک توسط فروشنده

سلام شماباید دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

باز شدن حساب مسدود شده

سلام بعداز صدودحکم قطعی می تواند توسط اجرای احکام برداشت کنند

مشاهده

مجازات تجاوز به دختر باکره

سلام به عنف یاغیرعنفش باید اثبات شود ولی اگر تجاوزبه عنف یادرحکم عنف بوده مجازاتش اعدام است وباتوجه به باکره بودن دختر باید ارش البکاره ومهرالمثل هم پرداخت کند لکن باتوجه به اینکه رفتار به دفعات و متعدد بوده ارتکاب به زو...

مشاهده

ناشزه شدن و ازدواج مجدد

سلام بله می تواند شماراالزام به تهیه مسکن کند

مشاهده

انتقال سند

سلام ابتداعا باید کسی راکه ازش خریدیدوکسی که سندبنامش است را الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام می توانید از طریق سایت عدلیران روند ارجاع پرونده به دادگاه را درسایت مشاهده کنید اگر درسایت چیزی مشاهده نکردید جهت ارجاع بانسخه ثانی دادخواست وکدرهگیری به معاون ارجاع دادگاه خانواده مراجعه کنید تابه شعبه دادگاه ا...

مشاهده

همراه طرفین دعوی

سلام فقط می تواند وکیل دادگستری همراه خود داسته باشد وکالت دردعاوی ودادگاهها مختص وکلای متخصص دادگستری است یعنی وکلایی که دارای پروانه وکالت دادگستری هستند

مشاهده

عدم ابلاغ

سلام دادسرا نمی تواند بدون ادله کسی رابعنوان متهم احضاریاجلب کند متهم ابتدابه ساکن نمی تواند پرونده رامطالعه کند

مشاهده

حقوقی

سلام شمابایدبه منزل شوهربروید اگر منزل شوهرراترک کردید به تمکین محکوم میشویدمگراینکه اثبات کنید درترک منزل شوهر عذرموجهی دارید بنابراین سعی کنیدبه منزل شوهر بروید ودرجلسه دادگاه هم شاهدمعرفی کنید که درمنزل شوهر حضور...

مشاهده

پشیمانی فروشنده از فروش خانه

سلام فروشنده ملزم به اجرای قرارداداست مگراینکه درمعامله غبن فاحش داشته باشدتابتواند باستنادخیارغبن فسخ کند

مشاهده

فسخ قرارداد

سلام می توانید باستنادخیارعیب اگر خیارات رادرقرارداد ازخودتان ساقط نکرده باشیدفسخ نکنیدومطالبه خسارت وارش کنید

مشاهده

جعل و استفاده از سند مجعول

سلام شمامگه بارنامه با شخصی که چک راازش گرفتید ندارید؟چراازدادسرا درخواست نکردید که مشخصات کسی که چک ها را ازطریق پست ارسال کرده ازاداره پست استعلام کند ؟

مشاهده

گروگانگيری زن توسط پدر زن

سلام باید همسرتان شاکی شود وشکایت داشته باشد البته شمامی توانید بعنوان اعلام کننده جرم درصورتیکه شاهد باشید میتوانید اعلام جرم کنید ولی بعدا همسرتان هم باید باشماهمکاری کندوبعنوان شاکی شکایت کند

مشاهده

حکم فحاشی ناموسی

سلام باید کلمات وجملات بررسی شود اگر توهین ساده باشدمجازاتش جزای نقدی یا تا74ضربه شلاق است

مشاهده

رای بدوی

سلام بله دادگاه برای رسیدگی وصدوررای جلسه برگذارمیکند وشما وطرفتان باید حضورداشته باشید

مشاهده

خرید ماشین

سلام اگر معیوب است می توانید باستنادخیارعیب شکایت حقوقی مطرح کنیدومطالبه ارش وخسارت کنید یااینکه فسخ کنید

مشاهده

دریافت 2 تا حقوق

سلام اگرهم حقوق شوهر اولتان را دریافت میکنیدوهم حقوق شوهردومتان را باید که هرکدام از حقوق ها که بیشتراست رادریافت کنید

مشاهده

حضانت

سلام حضانت اطفال بعدازهفت سالگی باپدراست اگر مادر بچه را تحویل پدرنداد می توانید شکایت کنید

مشاهده

اموال

سلام اگر تمایل داشته باشید که اموال پدرتان تقسیم شود باید درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

درمورد مهریه

سلام کسانیکه زودترتوقیف کردنددراولویت هستند

مشاهده

با سلام

سلام یعنی ملاحظه وصورت برداری از دلایل که ازبین نرود وقبل از شکایت وطرح دعوا انجام میشود

مشاهده

دفاع از اتهام انتسابی و ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی

سلام اگرکه خانه راترک کرده شمامیتوانیدباارسال اظهارنامه ایشان رادعوت به ادامه زندگی کنید اگرنیامد دعوای الزام به تمکین مطرح کنید

مشاهده

آخرین زمان رابطه را چگونه میتوان فهمید؟؟

سلام بستگی دارد که شمااز اهل خبره باشید یانه؟یعنی علایم واثارش را بلدباشید یانه که دراکثر مواقع سخت است

مشاهده

ابطال طلاق

سلام درطلاق توافقی یا زن باید وکالت دراجرای صیغه طلاق راهم داشته باشد ویااینکه مرد به سردفترطلاق وکالت دراجرای صیغه طلاق هم بدهد یااینکه دادگاه به نوعی به نمایندگی سردفتر دراجرای صیغه طلاق که معمولا درطلاق های به درخوا...

مشاهده

حقوق مستمری همسر متوفی پس از ازدواج مجدد

سلام بله طبق قانون جدیدحمایت خانواده مصوب 1391 باازدواج مجدد زن حقوق مستمری ایشان قطع نمی شود

مشاهده

مهریه

سلام شماجهت تحت فشارگذاشتن ایشان بهتر است که دعوای مهریه را ازطریق دادگاه اقامه کنید اداره ثبت فقط توقیف اموال دارد وممنوع الخروجی ودیگر هیچ لکن دادگاه برگ جلب وزندان نیز دارد

مشاهده

ورود بزور و سرقت پول و طلا و ضرب و جرح

سلام خیر نمی توانند منکر شوند ازشون بامعرفی شهود ودرخواست معاینه محل وتحقیقات محلی شکایت کنید

مشاهده

خروج گذرنامه از کشور

سلام بایدپاسپورت بررسی شود می تواند جرم جعل مهر مثلا روی عکس واستفاده ازسندمجعول

مشاهده

سند

سلام بله وکیلتان درست گفتند اصول اسنادحتمابایددراولین جلسه دادرسی جهت رویت طرف مقابل یادادگاه همراهتان باشد شما می توانید زمانیکه اسنادتان رابه وکیلتان میدهید از ایشان رسید بگیرید که اسناد دست وکیل است

مشاهده

فرار از دین

سلام اگرقبل ازمحکومیت باشد خیر نمی توانید شکایت کنید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام اگر توسط راهور توقیف کنند نامه توقیف رو روی پرونده میفرستند

مشاهده

مبایعه نامه

سلام بستگی به شروط ضمن العقدتان دارد بایدقراردادتان بررسی شود

مشاهده

اعلام آمادگی برای زندگی

شما ازشوهرتون دعوای نفقه مطرح کنید؟

مشاهده

طرح شکایت و تجدیدنظرخواهی توسط وکیل در دادخواست حقوقی

سلام یاخودتان باید طرح دعوا کنید یااعتراض کنید یا وکیل به وکالت ازشماطرح دعوا کند

مشاهده

سلام درصورت ندادن خرجی مرد به زن قانون چیست زن چجوری میتونه درخواست طلاق بده

سلام ابتداعا باید دعوای مطالبه نفقه مطرح کنید درصورت محکومیت وعدم پرداخت نفقه می توانید درخواست طلاق مطرح کنید

مشاهده

سوء رفتار

سلام سومعاشرت نقطه مقابل حسن معاشرت است زن وشوهرمکلف هستند باهم حسن معاشرت داشته باشند هررفتاری که باعث ترشرویی و رفتارمسالمت امیز ودوستانه وبدخلقی باشد سو رفتار وسومعاشرت است

مشاهده

در خصوص انتشار عکس و مطالب توهین آمیز

سلام می توانید به اتهام توهین ازایشان شکایت کنید

مشاهده

مهریه و عدم تمکین

سلام درطلاق قبل ازنزدیکی نصف مهر به زن تعلق می گیرد باتوجه به باکره بودن زوجه ایشان حق حبس دارد ومی تواند تمکین نکندونمی توان ایشان را الزام به تمکین کرد

مشاهده

مزاحمت

سلام باید زن شکایت کند وبه اس ام اس ها استنادکند

مشاهده

اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه

سلام درصورتیکه قرارمنع تعقیب قطعی شده باشد درصورت پیداکردن ادله جدید فقط یکباردیگر می توانید همان پرونده رابازکنید ودرخواست تعقیب ورسیدگی راکنید

مشاهده

مزاحمت رانندگی

سلام خیر باید ادله داشته باشد

مشاهده

نفقه

سلام خیر نفقه عبارت است ازخوراک پوشک تهیه مسکن و مایحتاج زندگی

مشاهده

سقط جنین

سلام خیر سقط جنین جرم است ومجازات دارد

مشاهده

مبایعه نامه یا صلح نامه

سلام چه کسی گفته اگر مالک فوت کندسندفروش اموال غیرمنقولش باطل میشود؟ درصورت فوت مالک ورثه اش قایم مقام مالک هستند ومی توانند درخواست سند جدیدبنام خودشان کنند معاملات راجع به املاک باید دردفتراسنادرسمی باشد ودرخارج از...

مشاهده

پیگیری سفته

سلام به یکی از دفاترخدمات قضایی مراجعه کنید ودرسایت عدلیران ثبت نام کنید

مشاهده

فرار از دین

سلام اگر بعدازصدورحکم محکومیت به اسم پدرش زده می توانید به اتهام فرارازدین دردادسرا ازش شکایت کنیدمشروط براینکه اموال دیگری نداشته باشد

مشاهده

ضرب و شتم و فحاشی همراه با توهین

درخصوص ضرب وجرح وفحاشی اگرشاهد دارید میتوانید ازایشان شکایت کنید

مشاهده

ضرب و شتم و فحاشی همراه با توهین

سلام خب ایشان قانونا تکلیفی به حمایت از شما راندارند وشما باید دنبال یک کاری باشید و بتوانید خودتان را اداره کنید و زندگی مستقلی را درست کنید

مشاهده

شاهد

سلام دوتاشاهدمرد لازم است همچنین می توانید درخواست تحقیقات محلی کنید

مشاهده

عسر و حرج

سلام علت عسروحرج باید حین درخواست طلاق موجودباشد نه اینکه درزمان قبل بوده والان دیگر علت پایان یافته درسوالی که فرمودید اولا بایکبار شکایت ایجادعسروحرج نمی کند ونمی تواند مقدمه طلاق باشد اگر دعاوی متعددباشد و زن به سخت...

مشاهده

طلاق و نحوه پرداخت مهریه

سلام بله مرد می تواند درخواست طلاق دهد لکن ثبت طلاق منوط به تادیه حقوق مالی زوجه است می توانید بعداز صدور گواهی عدم امکان سازش دعوای طلاق مطرح کنید

مشاهده

خانمم قهر کرده بچه امو برده

سلام یک اظهارنامه بفرستید ودعوتش کنید به خانه وادامه زندگی اگرنیامد دعوای الزام به تمکین مطرح کنید

مشاهده

ارث

سلام خیرباید اول انحصاروراثت کنید

مشاهده

خانم من با رابطه‌ی ندارد

سلام سوالتون واضح نیست بزرگوار

مشاهده

شکایت دعوا

سلام درگیری کی بوده؟بایدهمون موقع زنگ میزدیدپلیس110میامدن گزارش مینوشتن والا باید برید دادسرا محل شکواییه بنویسید وباموضوع ضرب وجرح شکایت کنید اگر شاهدی هم دارید معرفی کنید اگر همسایه ها دیدن یاشنیدن درخواست تحقیقات م...

مشاهده

رجوع زن

سلام اگر حق رجوع رااز خودتان سلب وساقط نکرده باشید تاپایان عده می توانید رجوع کنید کلی اونوقت شوهرتان هم می تواند به طلاق رجوع کند

مشاهده

معني متن ابلاغيه ارسالي را نميدانم

سلام درسایت ابلاغ ابلاغیه تان رامشاهده کنید پایین صفحه گزینه پیوست راهم بزنید وپیوست هاراهم مشاهده کنید ابلاغ به صورت اینترنتی است

مشاهده

توقیف خودرو به عنوان مهریه

سلام باید درخواست توقیف فیزیکی خودرو را با ادرسی که درانجا است به اداره ثبت معرفی کنید نامه بزنندبه کلانتری محل تاتوقیف فیریکی کنند

مشاهده

فرار از دین در پرونده مهریه

سلام اگر بعداز محکومیت خانه راانتقال دهید به نحوی که اموال دیگری نداشته باشیدکه بتوانید مهریه راپرداخت کنید زن می تواند به اتهام فرار از دین شکایت کند

مشاهده

طلاق

سلام شماباید دادخواست طلاق توافقی مطرح کنید اول هم به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنید توافقاتتون راهم همونجا صورتجلسه میکنن

مشاهده

سلب حضانت

سلام بااثبات اینکه وجودطفل باپدریامادرصحت جسمانی یاتربیت طفل درخطرباشد می توانید

مشاهده

پاره شدن پرده ی بکارت

سلام خیر ربطی به پرده بکارت ندارد

مشاهده

بکارت

سلام نه به اینصورت قابل تشخیص نیست

مشاهده

تمکین

سلام بله زوجه باید خودش به منزل شوهربرود

مشاهده

برداشتن نام مادر از شناسنامه فرزند

سلام خیر از توشناسنامه فرزند خیر زوج فقط ازتوی شناسنامه خودش میتواند حذف کند

مشاهده

هل دادن کسی که نزدیک شده و فحاشی می کند

سلام شماسبب ایرادصدمه شدید وشمامسیول دیه هستید

مشاهده

حق و حقوق

سلام قبل از تقسیم ارث شمامیتوانید مهریه تان را از دارایی های شوهرتان برداشت کنید

مشاهده

وکالت

سلام بستگی به پرونده دارد حق الوکاله وکیل توافقی وقراردادی است

مشاهده

نفقه

سلام ابتداعاباید دعوای نفقه مطرح کنید درصورت محکومیت وعدم پرداخت نفقه می توانید درخواست طلاق کنید

مشاهده

حکم تخلیه

سلام درصدورحکم تخلیه جلسه دادرسی برگذارمیشویدوشما میتوانید دفاع کنید

مشاهده

درمورد گواهینامه

سلام اگر گواهینامه تان صادرشده است یعنی گواهینامه دارید خب فاقد گواهینامه نیستید لکن باتوجه به اینکه باید مدارک درحین رانندگی همراهتان باشد ازاین نظر چنانچه توسط مامورین متوقف شوید جریمه میشوید

مشاهده

اسقاط کافه خیارات

سلام خیارغبن فاحش خیاری است که درمعامله شخص ضرروزیان قابل ملاحظه ای بلحاظ عدم اگاهی وجهالت به قیمت بازار وعرف داشته است خیارتدلیس خیاردیگری است وربطی به غبن ندارد خیارتدلیس عملیاتی است که باعث فریب طرف معامله شود

مشاهده

گرفتن حکم اجرایی تمکین

سلام برگ اجراییه به محکوم علیه ابلاغ میشود شمامحکوم له هستید واجراییه به شما ابلاغ نمیشود بعداز ابلاغ برگ اجراییه محکوم علیه ده رو مهلت دارد که به خانه شوهر برود و تمکین کند شما به شعبه دادگاه سربزنید که برگ اجراییه ر...

مشاهده

مهریه

سلام اگرکه تاکنون از شوهرتان تمکین نکردید یعنی باشوهرتان نزدیکی نکردید شما حق حبس دارید و می توانید تازمانیکه شوهرتان مهریه تان راپرداخت نکند به خانه شوهرنروید وازوی تمکین نکنید همچنین شما می توانید دعوای نفقه نیز برعل...

مشاهده

فحاشی

سلام ازش توی دادسرا شکایت کنید

مشاهده

فحش و ناسزا

سلام کلمات وجملات باید بررسی شود وبرای اثبات هم باید شاهدمعرفی کنید

مشاهده

نفقه

سلام دردعاوی نفقه اگرشوهر دلیلی مبنی بر تامین وپرداخت نفقه ارایه نکند دادگاه به نفقه محکومش میکند ونفقه زوجه هم براساس حال زن و وضعیت زن مشخص میکند

مشاهده

نفقه

سلام معمولا نباید اصحاب دعوا را باهم روبرو کنند وبایدجداگانه مدارک ودلایل رابررسی کنند

مشاهده

شکایت با موضوع حقوقی و کیفری با هم

سلام شروع به تحقیق وتعقیب جرایم درصلاحیت ذاتی دادسرا است وباید دردادسرا شکایت مطرح شود همچنین تهیه مسکن مستقل هم درصلاحیت دادگاههااست که درنتیجه وبه تبع اینکه یکی ازدعاوی درصلاحیت دادگاه خانواده است رسیدگی به نفقه نی...

مشاهده

عسر و حرج

سلام عسروحرج یعنی علتی که ادامه زوجیت رابرای زن سخت ودشوارکندو علت عسروحرج راهم اثبات کنید

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی به طرفیت کسی که ازش خریدیدوکسی که سندبنامش است مطرح کنید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام حضور زن دردفترطلاق الزامی نیست خودتان مراجعه کنید

مشاهده

سند خودرو

سلام جهت وکالت زنگ بزنید

مشاهده

حقوقی

سلام همان امضا کفایت میکند ونیازی به اثرانگشت نیست همچنین می توانید شاهدمعرفی کنید

مشاهده

چک و درخواست اعسار

سلام اگر به حکم اعسار اعتراض دارید می توانید اعتراض کنید همچنین می توانید درخواست تعدیل اقساط رامطرح کنید

مشاهده

در مورد تغییر اسم شناسنامه

سلام حق الوکاله وکیل توافقی وقراردادی است

مشاهده

مستاجر و مالک

سلام اگر شاهد دارید ازشان شکایت کنید

مشاهده

اجراییه تمکین

سلام ابلاغ برگ اجراییه هم مانندسایر ابلاغ ها ازطریق سایت ابلاغ میشود چنانچه درشهردیگری هستید باید به منزل شوهر بروید وحضورتان راصورتجلسه کنید

مشاهده

ازچه طریقی راحت تر میتونم طلاق بگیرم

سلام شما همزمان مهریه ونفقه حقوقی طرح دعوا کنید نه کیفری بعداز محکومیت بلحاظ عسروحرج از دادگاه درخواست طلاق کنید

مشاهده

قولنامه یا صلح معامله

سلام اگرمالک زنده است سند رادردفتر اسنادرسمی تنظیم کنیدمعاملات املاک باید باسندرسمی باشد سندرسمی سندی است که نزددفترخانه اسنادرسمی تنظیم وثبت شود بنگاه املاک مامور رسمی نیستند و سند انان نیز رسمی نیست و سندعادی است اع...

مشاهده

پیگیری ثبت دادخواست طلاق

سلام اگرکه دادخواست طلاق رادردفترخدمات قضایی ثبت کرده باشید به یکی ازشعب دادگاه ارسال میشود واس ام اس به گوشی تان ارسال میشود همچنین می توانید ازطریق سایت عدلیران روند ارجاع به دادگاه وشعبه وشماره پرونده را مشاهده کنید

مشاهده

صلح عمری

سلام شرط خیار فسخ مصالح باید مدت داشته باشد مدت عمرمصالح نامعلوم است و این شرط باطل است و عقد صلح رانیز باطل میکند شرط رااصلاح کنید خیارشرط باید مدت داشته باشد والا هم شرط وهم عقد راباطل میکند

مشاهده

اعسار

سلام دعوای اعسار شرایط دارد معسرکسی است که اموالی بجز مستثنیات دین ندارد شما می توانید دفاع کنید درخصوص جلب واعسار باتوجه به ارداعسار اول جهت رسیدگی به اعسار دوم بلحاظ خارج از مهت فاصله بین ابلاغ اجراییه باید جهت رسی...

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام باید به طرفیت کسی که ازش خریدیدو افراد ماقبل وکسی که سندبنامش است دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام به شعبه مراجعه کنید وکتبادرخواست رفع توقیف کنید چنانچه مشکلی برای ادامه توقیف نداشته باشد رفع توقیف میکنند

مشاهده

جهیزیه

سلام دردادگاهی که خوانده یعنی شوهرتان درانجا است میتوانید طرح دعوا کنید

مشاهده

نفقه

سلام به رای نفقه اعتراض کنید

مشاهده

مزاحمت همسایه

سلام شمااگرمالک هستید می توانید بعلت مزاحمت ملکی ازایشان دردادسرا شکایت کنید همچنین دردادگاه حقوقی هم می توانید دعوای رفع مزاحمت مطرح کنیدشهادت بستگان وخویشاوندان مانندسایر افراد بلامانع است ومیتوانید انهارابعنوان ...

مشاهده

گوشی با کارتن ایا دزدی است

سلام تصرف شمابعنوان مالکیت گوشی است وهمینکه گوشی وکارتنش درتصرف شماست شمامالک گوشی ازنظرقانون هستیدمگراینکه اون شخص ادله ای مثل فاکتور خریدگوشی یاشاهد یا هرنوع ادله دیگری رابتواند ارایه کند

مشاهده

پیش خرید آپارتمان

سلام شماجهت طرح دعوا وشکایت باید به وکیل دادگستری وکالت دهید

مشاهده

بیمه

البته می توانید طبق الحاق موادی به قانون بیمه شخص ثالث که دران دیه وهزینه های درمان راننده مسبب حادثه هم پوشش میدهد به بیمه مراجعه کنید

مشاهده

بیمه

سلام بیمه شخص ثالث درخصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث است

مشاهده

چگونگی توقیف خودرو

سلام باید از اجرای احکام درخواست ورودبه مخفیگاه ومنزل راهم اخذکنید

مشاهده

شاهد

سلام یعنی چی شاهد چی؟ هرکسی رو وپشت چک راامضاکند دربرابردارنده مسیولیت تضامنی دارد

مشاهده

حق الزحمه وكيل توكيلی

سلام وکیل توکیلی وکیل موکل است و موکل باید حق الوکاله وکیل را پرداخت کند

مشاهده

طلاق

سلام اگر بعدازمحکومیت نفقه رابه هرعلتی پرداخت نکند شمامی توانید درخواست طلاق کنید

مشاهده

حضانت

سلام مصلحت اطفال دراولویت است البته اگر پدرهم صلاحیت حضانت رانداشته باشد حضانت همچنان بامادراست

مشاهده

سند

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

تعویض پلاک و سند قطعی

سلام شماباید به طرفیت کسی که ازش خریدید وافراد قبل ازخود وکسی که سندبنامش است دعوای الزام به تنظیم سندرسمی کنید

مشاهده

ارث

سلام الف بله درتقسیم ارث فرقی بین مورث زن یامردنیست ب بله

مشاهده

درخواست تنظیم و نوشتن متن دفاعیه

سلام شما بهتره که وکیل معرفی کنید ووکالت دهید

مشاهده

پزشکی قانونی

سلام باید طرح دعوای تمکین یاشکایت وبادرخواست کارشناسی وارجاع به پزشکی قانونی بررسی شود

مشاهده

بذل مهریه

سلام دراینکه ایازن میتواند به بذل مهریه رجوع کندیاخیر اختلاف نظراست ولی اگر هبه باشد میتواند والا خیر درسوال مطروحه طلاق ربطی به مهریه ندارد وشما برای طلاق باید یاوکالت درطلاق داشته باشید یا عسروحرج و سختی وتنگنا رااث...

مشاهده

وکالتنامه

سلام به یکی از دفاتر اسنارسمی مراجعه کنید درخصوص گواهی انحصاروراثت باید به وکیل دادگستری وکالت دهید یااینکه یکی ازوراث به شورای حل اختلاف مراجعه کند

مشاهده

وراثت

سلام شمامی توانید ازش شکایت کنید وعلاوه بر بیرون کردنش وخلع یدکردنش به نسبت سهمتان هم ازش اجرت المثل مطالبه کنید یا از دادگاه درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

چک و ابلاغیه

سلام باید ابتداعا به بانک اعلام کنید وبعد دردادسراشکایت کنید ونامه ازدادسرا به بانک ببرید

مشاهده

حضانت فرزند پسر

سلام حضانت تاهفت سالگی بامادراست وبعداز ان باپدرمگراینکه پدرصلاحیت نداشته باشد

مشاهده

تامین خواسته و مطالبه ی وجه چک

سلام تامین خواسته یعنی توقیف اموال که ابتداعا اموالتان راتوقیف کنند

مشاهده

الزام به تمکین

سلام اگر که حق حبس نداشته باشد درصورت محکومیت به تمکین وعدم اجرای تمکین ازنفقه محروم میشود

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام بستگی به جملات وکلمات و مطالبی دارد جرم روابط نامشروع جرم طرفینی است یعنی دومتهم دارد یک زن ویک مرد درسوال مطروحه درصورت طرح شکایت دوست همسرتان هم مجازات میشود

مشاهده

رجوع زن

سلام درطلاق توافقی که از اقسام طلاق های باین است برای شوهر درزمان عدهدحق رجوع نیست رجوع به طلاق درزمان عده حق مرد است نه زن ودرسوال مطروحه باتوجه به نوع طلاقدحق رجوع برای مرد نیست وشماباید مجددا عقد کنید

مشاهده

آیا شرط برپایی دادگاه تجدیدنظر کیفری حضور هردوطرف دعوی هست؟؟

سلام دادگاه تجدینظر درجرایمی که مجازاتش حبس است باید جلسه برگذارکند ودرسایرجرایم تکلیفی به برگذاری جلسه ندارد وبدون تشکیل جلسه رسیدگی میکند ولی درجرایمی هم که بایدجلسه برگذارکند همینکه احضاریه به متهم ابلاغ شده باشد ب...

مشاهده

طلاق

سلام الف طلاق ازنوع باین است ب اگر حق رجوع راازخودسلب وساقط کرده باشد خیر همچنین رجوع زمانی است که طلاق عده داشته باشد درطلاق شماباتوجه به طلاق قبل ازنزدیکی زن عده ندارد معمولا رجوع به مهریه درصورتیکه زن حق رجوع را درطل...

مشاهده

تصادف ماشین

سلام اگربه نظرکارشناسی اعتراض داریدمی توانید به نظرکارشناس اعتراض کنید

مشاهده

طلاق از همسر

سلام شمایاباید باتوافق باشوهرتون بصورت طلاق تواققی ازایشان جداشوید یا برمبنای عسروحرج وبااثبات علتی که ادامه زندگی باایشان رادشوارکرده ازدادگاه درخواست حکم طلاق کنید

مشاهده

رهایی از حق حبس

سلام شما می توانید ایشان راطلاق بدید وباتوجه به اینکه ایشان باکره است وهنوز باایشان رابطه زناشویی برقرارنکردید درچنین حالتی بایدنصف مهریه رابه ایشان پرداخت کنید ومیتوانید دادخواست اعسار مطرح کنید تادادگاه تقسیط کند

مشاهده

ازدواج

سلام درصورت فوت پدر ویاجدپدری دختر نیازی به اذن کسی ندارد ومیتواندباهرکسی که خواست ازدواج کند درسوال مطروحه برادرانتان وحتی مادرتان نمی توانند مخالفتی کنندوشماازادید باهرکس که مایلید ازدواج کنید

مشاهده

اقساط دیه

سلام بله اگر یک قسط راهم پرداخت نکنید شاکی میتواندبرود وبرگ جلب درخواست کندبستگی به شاکی دارد

مشاهده

طلاق و نفقه

سلام میتوانید یاشوهرتون توافق کنید وبصورت طلاق توافقی ازایشان طلاق بگیرید همچنین می توانید دعوای نفقه مطرح کنید ودرصورتیکه به نفقه محکوم شد ونفقه پرداخت نکرد ازدادگاه درخواست طلاق کنید

مشاهده

موافقت درخواست طلاق

سلام شما درصورت وکالت درطلاق یا احراز یکی ازشرایط وکالت درطلاق درعقدنامه یا اثبات عسروحرج یعنی اثبات هر علتی که دوام وادامه زوجیت باشوهرتان برایتان سخت ودشکاراست می توانید درخواست طلاق کنید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام بله همه مهریه تان رامی توانید از شوهرتان بگیرید لکن اگر ازدادگاه درخواست طلاق تواققی داشته یاشید باید حداقل بخشی یامقداری از مهریه تان رابه شوهرتان بذل کنید ودرقبالش طلاق بگیرید

مشاهده

عدم تمکین

سلام دعوای الزام به تمکین نه عدم تمکین اگر بدون عذرموجه زوجه منزل زوج راترک کرده باشد محکوم میشود

مشاهده

نفقه

سلام به زنی که خانه شوهر راترک کرده وتمکین نمیکند نفقه تعلق نمیگیرد شماهم میتوانید متقابلا دعوای تقابل بخواسته الزام به تمکین درهمان شعبه دادگاه مطرح کنید ابتداعااظهارنامه ای جهت دعوت ایشان به منزل به درب منزل پدرش یا...

مشاهده

اموال توقیفی در گرو مهریه

سلام علت های مختلفی میتواند داشته باشد به پرونده اجرای احکام مراجعه کنید علت رفع توفیف را سوال کنید

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام خیر اگر روابط نامشروع بزنند مجازات شلاق تا99ضربه درپی دارد

مشاهده

نحوه پس دادن مبلغ رهن به مستاجر

سلام باید وراث اش انحصار وراثت کنند وشماهم باید مبلغ رابه وراثتش یعنی کسانیکه اسمشون درگواهی انحصاروراثت است بدهید واز انها رسید دریافت کنید

مشاهده

انحصار وراثت

سلام بله میتوانید شکایت کنید

مشاهده

ثمن معامله

سلام منظور ثمنی است که بهش پرداخت کردید

مشاهده

جعل

سلام اگراثبات شه که جعلی بوده اثری ندارد

مشاهده

درخواست طلاق توافقی

سلام درطلاق توافقی زن وشوهر باید درخصوص مهریه نفقه حضانت وملاقات اطفال باهم توافق کنند

مشاهده

سوال

سلام زن باید درمنزلی که شوهرتعیین میکند سکونت کند شمامیتوانید منزلی رادرنیشابور تهیه کنید و ایشان رادعوت به سکونت درنیشابورکنید اگر نیامد دعوای الزام به تمکین رامطرح کنید

مشاهده

خروج دختر بالای 18 سال در صورت فوت پدر و پدربزرگ

سلام شمامشکلی درخروج ندارید ومی توانید باخیال راحت ازکشورخارج شوید

مشاهده

حضانت فرزند دختر زیر 7 سال

سلام حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادراست مگراینکه مادرصلاحیت حضانت رانداشته باشد همچنین می توانید بطورتوافقی حضانت را دراختیاربگیرید

مشاهده

حقوقی

سلام اگر ازدادگاه درخواست کردید وقراررد دعوا یاعدم استماع دعواصادرشد می توانید مجددا دعوارامطرح کنید

مشاهده

وکالت به زوجه برای طلاق

سلام دریکی از دفاتر اسنادرسمی

مشاهده

مهریه

سلام بهتره که به صورت طلاق توافقی ازهم جداشوید طلاق به درخواست زن درصورتی است که زن به عسروحرج بیافتد زنی که به علت عذر قانونی مثلا حق حبس ازتمکین خودداری میکند می تواند درخواست نفقه هم بکند

مشاهده

حضانت

سلام حضانت اطفال چه دختر وچه پسر تاهفت سالگی بامادراست بعداز ان تابلوغ باپدر است مگراینکه مصلحت طفل نیز براین باشد که بعدازهفت سالگی هم حضانت همچنان بامادرباشدویااینکه پدرصلاحیت حضانت طفل رانداشته باشد درصورت ازدواج ...

مشاهده

مطالبه چک

سلام شرکت ها شخصیت حقوقی دارند وشخصیتشان جدا از مدیران وموسسانشان است اگر از شخص حقوقی یعنی شرکت طلبکارید میتوانید ولی اگر از موسسان ومدیران شرکت یعنی اشخاص حقیقی طلبکارید خیر نمی توانید البته مدیران شرکت ها وهییت مدیر...

مشاهده

حکم جلب اشتباه

سلام بعنوان بازداشت غیرقانونی شکایت کنید

مشاهده

توقیف خودرو

سلام درپرونده اجرای احکام برگ توقیف راهور موجود است

مشاهده

مهریه همسر فوت شده

سلام وراث قایم مقام متوفی هستند وباید به وراث پرداخت کنید وازشون رسید بگیرید

مشاهده

نفقه فرزند

سلام نفقه هیچ ربطی به حضانت ندارد ونفقه اولاد برعهده پدر است

مشاهده

گرفتن ارث

سلام باتوجه به اینکه وراثی که ابوینی هستند یعنی پدرومادرشان یکی است مقدم هستند نسبت به وراثی که ابی یعنی فقط از پدرباهم قرابت دارند یا امی هستند یعنی فقط از مادرباهم قرابت دارند درسوال مطروحه ارث ناپدری به شما نمیرسد وبه...

مشاهده

مستمری

سلام برای اینکه زوجه متوفی فرق دارد با دختر متوفی

مشاهده

مشمول مرور زمان جرایم کیفری

سلام خیرمرور زمان راشامل نمی شود

مشاهده

ابلاغیه الکترونیکی

سلام واخواهی فقط حق محکوم علیه غایب است یعنی خوانده اگر ابلاغ بصورت قانونی باشد وخوانده درسایت ابلاغ برگ ابلاغ وقت رسیدگی ودادخواست رامشاهده نکرده باشد ودرجلسه دادگاه حضورنیافته باشد وبه طورکتیی هم دفاع نکرده باشد را...

مشاهده

الزام به تنظیم سند خودرو

سلام شماباید برعلیه کسی که سندرسمی بنامش است دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

لایحه دفاعی در مورد تصادف

سلام بله شما می توانید به نظریه کارشناس تعرض کنید وهرمطلبی را ازادیدنفیا یااثباتا درجهت دفاع از خودتان مطرح کنید

مشاهده

آزادی بیان عقاید

سلام خیر باتوجه به قوانین جزایی ازاد نمی باشد

مشاهده

افتادن از روی ادوات یدکی

سلام اگرکه شمادرمحل ممنوعه پارک کردید ویابی احتیاطی یابی مبالاتی کرده باشید یعنی مرتکب تقصیر شده باشید وعرفا مسبب محسوب شوید شمامسیول محسوب میشود لکن اگر که خود ان شخص عامل ورود زیان به خودش شده باشد خودش مسیول می باشد ب...

مشاهده

مطالبه حقوق از کارفرما

سلام صرف اینکه کارفرما از کارمند یاکارگر رسیدی مبنی بردریافت حقوق کند مثبت پرداخت نمی باشد وبه تنهایی کفایت نمی کند حتما باید فیش بانکی واریز وجه نیز درمقام دفاع کارفرما ارایه کند

مشاهده

روابط کارگر کارفرما

سلام اگر که هتل شخصیت حقوقی داشته باشد شما باید ازهتل شکایت کنید ولی باتوجه به توضیحاتتون احتمالا هتل شخصیت حقوقی نداشته و طرف قرارداد شما وکارفرمای شما همان مدیرهتل است که رای محکومیت هم برعلیه مدیر صادرشده است درچنین ...

مشاهده

تمدید قرارداد رهن منزل

سلام پول پیش منزل جزو مستثنیات دین است وقابل توقیف نیست

مشاهده

ضرب جرح توسط شوهر

سلام باید ازش شکایت کنید معرفی شوید پزشکی قانونی اگر شاهدی هم دارید معرفی کنید

مشاهده

شکایت از همسر

سلام باید مدارکتان بررسی شود

مشاهده

فرار از دین پیش از مطالبه مهریه

سلام خیر انتقال باید بعد از محکومیت باشد

مشاهده

انحصار وراثت

سلام بله قولنامه معتبراست وشما باید اول ازشورای حل اختلاف درخواست انحصاروراثت کنید وبعد سایر وراث باید سند راامضاکنندواگرنکردندباید دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کنید

مشاهده

صلح عمری

سلام قراردادتان باید بررسی شود اینکه مصالح حق فسخ دارد این شرط اگر خیار شرط باشد باید حتما مدت داشته باشد والا موجب بطلان عقد وشرط میشود باید برای خیارشرط مدت ذکر کنید ولی اگر خیار تخلف از شرط باشد مشکلی ایجادنمی کند ول...

مشاهده

سهم الارث مادری

سلام باید ورثه اش درخواست انحصار وراثت کنند ودرخواست تحریرترکه وتقسیم ترکه کنند ودردادگاه درخواست استعلام کنند مشخص میشه که اموالی دارد یانه

مشاهده

صیغه

همچنین نکاح موقت طبق قانون حمایت ازخانواده نیازی به ثبت ندارد مگر درصورت 1توافق طرفین 2شرط ضمن العقد 3باردارشدن زوجه

مشاهده

صیغه

سلام اگر که شما باکره بودید جهت نکاح باید اذن پدر را نیز داشته باشیدواگرکه باکره نبودید نیازی به اذن پدرندارید وازادید که باهرکس نکاح کنید البته اذن پدر دخترباکره بنابرنظر اقوی است که درقانون اذن رالازم دانسته لکن ازنظ...

مشاهده

رفع توقیف

سلام شماباید درخواست اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید

مشاهده

شکایت در مورد سیلی زدن بر اثر جروبحث

سلام سیلی زدن نیز توهین محسوب میشود ولی اینجور جرایم سبک ازتاریخ وقوع تا یکسال می توانید شکایت کنید باتوجه به مدت دوسال که ازتاریخ وقوع جرم طی شده مشمول مرورزمان شده وقابل شکایت وتعقیب ورسیدگی نیست

مشاهده

پنجره همسایه

سلام اگر تصرفاتش شمارو از نور وامکاناتی محروم کرده می توانید مزاحمت ازش شکایت کنید

مشاهده

بی حسی پوست سر

سلام بله ارش دارد

مشاهده

تقسیم ارث مادری

سلام مثل ارث پدری هیچ فرقی ندارد یعنی سهم اولادپسر دوبرابر اولاد دختر است

مشاهده

ارثیه

سلام اگر شوهر وفرزندوپدرومادرداشته باشد به این اشخاص میرسد

مشاهده

طلاق

سلام مهریه هیچ ربطی به تمکین ندارد

مشاهده

بذل مهریه

خیر پسرهم نمی تواند مهریه راازدختر بگیرد زیرا که چیزی نداده که بتواند بگیرد

مشاهده

بذل مهریه

سلام خیر بابذل مهریه حق شما ساقط میگردد ودیگر حقی باقی نمی ماند تا مورد مطالبه بعدی شما قرارگیرد

مشاهده

هزینه دادرسی نفقه

سلام شما به اجرای احکام مراجعه کنید و نگاه کنید که توی مکاتباتشون هزینه دادرسی رو هم نوشتن یانه وهمچنین اجراییه تان را هم بررسی کنید

مشاهده

مهریه عند الستطاعه

سلام مهریه عندالاستطاعه ازمصادیق مهریه مشروط به استطاعت شوهراست یعنی شماباید اول استطاعت مالی شوهر رو اثبات کنید

مشاهده

طلاق

سلام بله محل اقامتگاه خوانده و محل سکونت زوجه یعنی زن می تواند درصورتیکه جدا ازشوهر درمنزلی دیگر ودرشهردیگری اگر سکونت دارد درهمانجا دعوای طلاق مطرح کند

مشاهده

وضعیت شهود در قولنامه

سلام خیر قرارداد فی مابین طرفین قرارداد است و به شهود ربطی ندارد شهود فقط شاهد وقوع قرارداد بوده اند

مشاهده

برخورد ماشین با حرکت دنده عقب به ماشین توقف کامل

سلام بستگی داره که ایاشماهم مرتکب تقصیر شده اید یانه مثلا درجایی که توقف ممنوع بوده ایستاده باشید یا ازجایی که نباید عبورمیکردید ولی عبورکردید درهرحال میتوانید به نظریه کارشناس وکروکی اعتراض کنید

مشاهده

گرفتن حکم رشد دختر 17ساله

سلام حضانت اطفال تابلوغ است سن بلوغ دردختران نه سال تمام قمری است دخترهفده ساله از تحت حضانت خارج است ومی تواند باهرکسی که دلش خواست زندگی کند

مشاهده

اگه سند کمپانی داشته باشم ولی بنامم نباشه چه مشکلی پیش میاد و چیکار باید کنم?

سلام شما باید کسی که سندرسمی بنامش است رو پیداکنید واون کسی که سندرسمی بنامش است دردفترخانه سند رسمی تنظیم کند

مشاهده

ضبط صدا

سلام خیر جرم نیست

مشاهده

شکایت از برادرم

سلام خیر ایشان حق کتک زدن و ضرب وجرح ندارد می توانید ازایشان شکایت کنید و درخصوص اظهارات ایشان درخصوص چت کردن باافراد هم دردادگاه اظهارات ایشان را انکارکنید

مشاهده

ملاقات با فرزندم بعد از طلاق

سلام بله حق ملاقات بافرزند را دارد و حضانت ربطی به ملاقات ندارد

مشاهده

چک برگشتی

سلام شکایت درموردچک بلامحل درموردمبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه وهزینه دادرسی است

مشاهده

استردادنامه

سلام طرح دعاوی دردادگاه هزینه دادرسی دربردارد درخصوص حق الوکاله وکیل مبلغ حق الوکاله توافقی وقراردادی است

مشاهده

صلح عمری

سلام بله به طرفیت وراث متصالح

مشاهده

حق الوکاله و هزینه دادرسی و کارشناسی

سلام بعد ازصدور رای باید دادخواست جداگانه مطرح کنید

مشاهده

مزاحم تلفنی

سلام بله می توانید ازش شکایت کنید

مشاهده

نحوه محاسبه اجرت المثل

سلام سوالتان واضح نیست اثار فسخ از زمان اعلام فسخ است و منافع منفصل درفاصله بین عقد وفسخ متعلق به خریدار است لکن اگر بعد از فسخ هنوز کارخانه درتصرف ایشان است میتوانید ازش درخواست اجرت المثل کنید

مشاهده

رفع توقیف

سلام اگر از ان امرارمعاش میکنید وسایل امرارمعاش قابل توقیف نیست

مشاهده

وصول سفته

سلام سفته ازاسنادتجاری است که واخواست سفته مثل گواهی عدم پرداخت چک است البته واخواست هزینه دارد ولی باواخواست کردن سفته یکسری امتیازاتی برای دارنده سفته درپی دارد مثلا درصدور قرارتامین خواسته و اصول حاکم براسنادتجاری ...

مشاهده

تبادل لوایح برای مسکن مستقل چگونه است

سلام دفتر دادگاه مکلف است به محض اعتراض محکوم علیه به رای درصورت کامل بودن دادخواست یک نسخه از دادخواست تجدیدنظرراهمراه بالایحه اعتراضیه پیوست ان به تجدیدنظرخوانده ابلاغ کند وشما بعدازابلاغ ده روز مهلت دارید که چنانچه ...

مشاهده

قرار ابطال دادخواست

سلام دلیل خاصی ندارد سهل انگاری شعبه دادگاه است

مشاهده

مهریه

سلام پرونده اعسار باید خارج ازنوبت وسریعتر ازرسیدگی عادی رسیدگی شود درهرحال دروقت تعیین شده جهت رسیدگی شهود خودرا همراهتان به دادگاه ببرید

مشاهده

ارث بری زوجین

سلام درزمان حیاتتان می توانید

مشاهده

آزادی مشروط

سلام درصورت ارتکاب جرم جدید درزمان ازادی مشروط علاوه برتحمل مجازات جرم جدید ازادی مشروط نیزلغومیگرددوباید مدت حبس باقی مانده از ارتکاب جرم اولی رانیز تحمل کند

مشاهده

جعل چک و استفاده از سند مجعول

سلام درخواست کارشناسی کنید

مشاهده

کمک کنید

سلام یکی ازشرایط ضبط وثیقه این است که باید اول به وثیقه گذار ابلاغیه بفرستند که زندانی رابه دادگاه ببرد بعدازمرخصی وابلاغیه نیزبه وثیقه گذارابلاغ واقعی شود یعنی به خود وثیقه گذار ابلاغ کنند وثیقه گذارمیتواند اعتراض کند

مشاهده

اعتبار شهادت تناقض در شهادت

سلام بله اگر شهادت شهود متضاد هم باشد ازاعتبارساقط است الدلیلان اذا تعارضاتساقطا البته اگر درلفظ مختلف باشد لکن درمعنامتحدباشد تاثیری برشهادت شهودنمیگذارد

مشاهده

قطع مستمری پسر دانشجو درحال تحصیل

سلام خدایش رحمت کناد خیر مستمری ایشان تاپایان تحصیلات شما برقراراست

مشاهده

مهريه و تمكين

سلام مهریه هیچ ربطی به تمکین کردن زن ندارد فقط زن اگر از تمکین امتناع کند ازنفقه محروم میشود باتوجه به اینکه خانم درمنزل شوهرساکن است اثبات تمکین خاص دشواراست ولی شما دعوای تمکین را مطرح کنید

مشاهده

خسارت

سلام طبیعتا باید مشخصات بیمه گر وبیمه گذار مشخص باشد درغیراینصورت بیمه تکلیفی ندارد

مشاهده

چک بلامحل

سلام شمااگرچک را شرکت صادرکرده هم میتوانید برعلیه شرکت وهم مدیرعامل یعنی کسی که چک راصادرکرده مجتمعا برعلیه هردوشکایت حقوقی کنید

مشاهده

حضانت پسرم رو گرفتم مهریه بخشیدم

سلام نفقه اولاد ازتکالیف قانونی پدر است وباشرط تکلیف پدر ساقط نمیشود

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام چه فایده ای دارد؟ درجرم روابط نامشروع هم زن مجازات میشود وهم مرد یک جرم طرفینی است یعنی دوتامتهم دارد یک مرد ویک زن

مشاهده

حق سکونت

سلام بله می تواند ازطریق دادگاه درخواست تقسیم ترکه کند تقسیم یابه تراضی است یا به اجبار تقسیم ازطریق دادگاه از مصادیق تقسیم به اجباراست

مشاهده

حضانت کودک دختر

سلام تاهفت سالگی حضانت بامادراست وبعداز ان باپدرمگراینکه مصلحت طفل براین باشد که که حضانت بامادرباشد درهرحال بعدازبلوغ اطفال ازحضانت خارج میشوندوباهرکسی که مایل باشندمیتوانندزندگی کنند

مشاهده

سلام

سلام میتوانید ازش شکایت کنید

مشاهده

بیمه بازنشستگی

سلام شرایط بازنشستگی باتوجه به سن ومدت سابقه درقانون تامین اجتماعی مطالعه کنید

مشاهده

دیه در ازای طلب مهریه

سلام بله به اجرای احکام لایحه بزنید که مبلغ دیه را توقیف وبه حساب صندوق دادگستری بریزند

مشاهده

تبدیل حبس تعزیری

سلام خیر مجازات حبس قابل تبدیل نیست

مشاهده

سلام. طلاق توافقی

سلام نه هریک اززوجین باید یکنفر وکیل داشته باشند وحق الوکاله وکیل توافقی وقراردادی است مدت زمان طلاق توافقی بستگی به تعدادجلسات مرکزمشاوره دارد

مشاهده

طلاق نامه

سلام بهش بگید برود ازدفترطلاقی که طلاقش راثبت کرده درخواست رونوشت کند

مشاهده

تنظیم سند

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی را برعلیه همه افراد قبل از خودتان وکسی که سندبنامش است مطرح کنید

مشاهده

حقوق مستمری

سلام چرا میگیدنامزد؟نامزدی دوران قبل از عقدازدواج است حال شما زن ایشان بودید حقوق مستمری متوفی باازدواج بعدی تان قطع نمیشود طبق قانون حمایت ازخانواده

مشاهده

سد معبر

سلام باتوجه به مقررات تسبیب درصورتیکه شما مرتکب بی احتیاطی نشده باشید یعنی درصورتیکه شما راه دیگری جز عبوراز اون محل نداشتید عرفا کامیون مقصر است شمامیتوانید بااثبات ورودضرر و رابطه سببیت ازراننده کامیون مسبب حادثه ش...

مشاهده

خیانت همسر

سلام هک کردن خود جرم است بزرگوار وادله ای که خودتان وازطریق هک کردن بدست اورید غیرقانونی است بایدسعی کنید ادله دیگری پیداکنید

مشاهده

خیانت همسر

سلام شما میتوانید درصورت داشتن ادله قوی مبنی برفیلم عکس اس ام اس تماس از زنتان واون پسر شکایت روابط نامشروع مطرح کنید

مشاهده

مهریه

سلام اگر وسیله امرامعاشتان است وجزو مستثنیات دین قابل توقیف نیست ومیتوانید دادخواست اعسار مطرح کنید

مشاهده

دادگاهی

سلام بله حتماشاهدراهم دردادسرا ببرید اون هم اگر شاکی است باید باادله اثبات کند

مشاهده

مقصر تصادف در چراغ سبز

سلام طبیعتا حق تقدم عبورباکسی است که به صورت مستقیم درحال حرکت است نه کسی که درحال گردش وپیچیدن است شمابایدصبرمیکردید که اول ایشان عبورکند بعدشما

مشاهده

طلاق

سلام زن می تواند درصورت خوف ضررمالی یامالی یاشرافتی ازدادگاه درخواست مسکن علیحده کند وجدازندگی کند ولی چنانچه بدون عذرموجه منزل شوهرراترک کند ازنفقه محروم میشود ودرمرحله بعد مرد میتواند باحکم عدم تمکین درخواست ازدوا...

مشاهده

عدم بکارت

سلام ازدفاتر ازدواج سوال کنید

مشاهده

عدم پرداخت کرایه خانه

سلام شمامیتوانید ملک راتخلیه نکنید واجاره رامطالبه کنید ویا باارسال یک اظهارنامه اعلام فسخ را بلحاظ تخلف ازشرط ضمن العقداجاره به مستاجر ابلاغ کنید وبعد بارایه دادخواست وطرح دعوای اعلام فسخ وحکم تخلیه را درشورای حل اخت...

مشاهده

فروش ملک

سلام سفته ازش میگرفتید یایک برگ رسید وملک را دررهن توقیف میکردید

مشاهده

سند

سلام حتماسندراازاداره ثبت استعلام کنید نوع کاربری خیلی مهم است

مشاهده

طلاق

سلام شروط ضمن العقد درصورت تحقق فقط زن راوکیل مرد میکند درطلاق مثل اینکه مرد خودش بخواهدزنش راطلاق دهد درسوال مطروحه زن وکیل درطلاق است که خودش رامطلقه کند دراین صورت دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادرمیکند مدت این گواهی...

مشاهده

حضانت فرزند

سلام هزینه های حضانت اطفال باپدر است وهمچنین نفقه اولاد ازقبیل مسکن پوشاک وخوراک باپدراست

مشاهده

سوال حقوقی

سلام می تواند درسهم خودش هرگونه تصرف حقوقی بکند

مشاهده

اسناد عادی

سلام بستگی داره بزرگوار خط مهر اثرانگشت دراسنادعادی قابل انکار وتردید و ادعای جعل هستند ولی دربرخی موارد اسنادعادی اعتبار اسنادرسمی راپیداکرده ودیگر نمیتوان اظهارانکاروتردید کرد منظورتان از صحت امضا چیست؟

مشاهده

الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن

سلام وقتی سند ملک دررهن بانک است که نمیتوانید سندرسمی تنظیم کنید ابتداعا باید فک رهن شود وبعد الزام به تنظیم سند

مشاهده

قانون کار

سلام درقراردادکاریابه طورموقت است یعنی مثلا مدت معین یا کارمعین یا دایم و باید میزان حقوق ودستمزد ومزایاباید قیدشودومبلغ حقوق ودستمزد هم براساس توافق وقرارداد است درقرارداد حتما شماره سفته ها واینکه درمورد ضمانت است ق...

مشاهده

ازدواج بدون اذن پدر

سلام باید دعوای اذن نکاح ازدادگاه خانواده رابه طرفیت پدرتان مطرح کنید واقاداماد راهم به دادگاه معرفی کنید

مشاهده

فسخ قرارداد نانوایی

سلام خیراگرمحل راتخلیه کردید میتوانید دعوای مطالبه وجه رامطرح کنید

مشاهده

فسخ قرارداد نانوایی

سلام خیر اگر محل راتخلیه کرده اید میتوانید دعوای مطالبه وجه مطرح کنید

مشاهده

طلاق

سلام طلاق درصورت اعسارزوج نیز ثبت میگردد

مشاهده

مغایرت امضا در چک

سلام طبق قانون جدید چک رانباید دروجه حامل صادرکنید چک رابنام شخص معین صادرکنید امضای پشت چک ظهرنویسی محسوب میشود شماکه صادرکننده چک هستید نباید پشت چک راامضاکنید

مشاهده

افراد فاقد شناسنامه

سلام باید به اداره ثبت احوال محل مراجعه ودرخواست صدورشناسنامه کنید درصورت استنکاف ثبت احوال باید دردادگاه به طرفیت اداره ثبت احوال دعوا مطرح کنید

مشاهده

منزل قولنامه ای

سلام خیر کلیه معاملات راجع به املاک باید دردفترخانه اسنادرسمی وباسندرسمی باشد

مشاهده

تصادف

سلام باید ازشعبه دادسرا کتبادرخواست رفع توقیف کنید که چنانچه اگر توقیف لازم نباشد رفع توقیف کنند

مشاهده

سوال درباره تصادف رانندگی

سلام نوع تصادف چیست؟ تصادف خسارتی است یاجرحی؟ درهرحال شمامیتوانید ازش شکایت کنید وباثبات ورودخسارت وفعل ان شخص ورابطه علیت بین فعل ان شخص وورودضرر ازایشان شکایت کنید

مشاهده

شکایت ناموسی

سلام صرف شکایت وگزارش مامور110 باعث توقیف نمیشه توقیف فقط بادستور مقامات قضایی بعدازطرح شکایت وتوجه اتهام دستورتوقیف صادرمیکنند

مشاهده

مدت زمان احضاریه

سلام بعدازاینکه شکایت دردادسراثبت ابتداعابه کلانتری محل ارسال میشه وبعدازانجام کارکلانتری به دادسراارجاع میشه چنانچه ادله ای برتوجه اتهام به متهم وجودداشته باشد دادسرامتهم رااحضارمیکندومهلت حضورازتاریخ ابلاغ پنج ر...

مشاهده

تصادف منجر به جرح

سلام درتصادف منجربه ضرب وجرح درصورت شکایت دادگاه علاوه برمحکومیت به دیه باید متهم معمولا به جزای نقدی نیز محکوم می نمایدشمادرصورتیکه بیمه نامه داشته باشید شاکی میتواندبه بیمه مراجعه کند

مشاهده

سوال درمورد شکایت توهین و تهدید به ضرب و شتم

سلام شهادت شهود یکی از ادله اثبات جرایم ودعاوی است ونصاب تعدادشهودجهت اثبات جرایم تعزیری دوشاهدمرداست لکن یکی دیگراز ادله اثبات جرایم درامورکیفری علم قاضی است که برمبنای قراین وامارات بدست میاید مانندعلم حاصل شده براس...

مشاهده

مستمری دختر بعد فوت شوهر

سلام زوجه دایم متوفی ازحقوق مستمری وی بهرمنداست وازدواج بعدی وی تاثیری دردریافت حقوق همسر سابقش ندارد حذف نام همسر فقط ازتوی شناسنامه است واطلاعات کامل ازدواج سابق دراداره ثبت احوال موجوداست وبنظرمیرسد تاثیری نداشته ب...

مشاهده

نفقه

سلام اگرکه ایشان توان مالی پرداخت اقساط رانداشته باشدمیتواند درخواست تعدیل اقساط راکند

مشاهده

حضانت فرزند

سلام دخترده ساله تحت حضانت هیچکس نیست وبعدازبلوغ ازحضانت خارج است وازاداست باهرکس که مایل باشد زندگی کند

مشاهده

سرپرستی فرزند

سلام اولاکه اگر همسرتان خانه شوهر رو بدون عذرموجه ترک کرده می توانید دعوای الزام به تمکین به طرفیت ایشان مطرح کنید درخصوص حضانت طفل حضانت به معنی مسیولیت مادر یاپدر درنگهداری ازطفل است وشمامی توانید ایشان را الزام به حض...

مشاهده

مستمری بیمه تامین اجتماعی

سلام باید به اداره تامین اجتماعی مراجعه کنید بااثبات رابطه زوجیت طبق قانون حمایت ازخانواده زوجه دایم متوفی ازحقوق مستمری متوفی بهرمنداست

مشاهده

تغییر نام

سلام شماباید به طرفیت اداره ثبت احوال دردادگاه طرح دعوا کنید

مشاهده

طلاق توافقی

سلام طلاق درصلاحیت دادگاه خانواده است نه دادسرا ابتداعابایدبه مراکزمشاوره مراجعه کنید وباگواهی مرکزمشاوره مبنی بردرخواست طلاق به دفاترخدمات قضایی مراجعه کنید وباارایه دادخواست پروندتون روبه دادگاه خانواده ارسال کن...

مشاهده

ارث

سلام بهترین راه برای اینکه دیگران ارث نبرند این است که پدرتان تازمانیکه زنده است اموالش رابه فرزندانش ویاهرکس که مایل است منتقل کند تابعدازفوت دیگرازوی ترکه ای باقی نماند که ببن وراث تقسیم شود چراکه یکی ازشرایط تحقق ارث...

مشاهده

جرم ورود به پاركينگ

سلام ورودبه قهروغلبه ویاباتهدیدبه ملک دیگری شرایط دارد اگرورودشمابااذن بوده است مرتکب جرمی نشده ایدوالاشما بدون اذن نمی توانستید به ملک دیگری واردشوید

مشاهده

روند رسیدگی جلب برای ترک انفاق چگونه است

سلام احضاروجلب متهم برای بازجویی وتحقیقات است چنانچه اتهام متوجه متهم باسدوایشان نتوانددفاع موثری کند دادسرا ددموردایشان یکی ازقرارهای تامین کیفری صادرمیکند کفالت یاوثیقه ازمتداولترین قرارهای تامین کیفری دردادسراه...

مشاهده

اسناد عادی

سلام بله باید قراردادتان بررسی شود

مشاهده

خسارت از مستاجر

سلام اگرکه دداجاره نامه شرط خلاف نشده باشد یعنی پرداخت رهن را همزمان با تخلیه نکرده باشند تخلیه ملک طبق قانون بایدبعدازپرداخت رهن انجام شود وقبل ازپرداخت رهن امکان تخلیه وجودندارد شمانیزمیتوانید ملک راتخلیه کنید واگرا...

مشاهده

حقوق پدر به دختر مطلقه درصورت زنده بودن پدر

سلام خیر درصورتیکه ایشان زنده باشند حقوقشان راخودشان دریافت میکنند ولی ازباب نفقه اقارب اگرکه شما شاغل نباشید وپدرتان وضع مالی خوبی داشته باشد باتوجه به اینکه نفقه اولاد هم باپدراست وسن خاصی هم درقانون مشخص نشده است وا...

مشاهده

سلام

سلام باتوجه به اینکه کلمات شما بعلت طرح شکایت شاکی وتحت تاثیر شکایت ایشان ودرجریان رسیدگی دادگاه بود افترامحسوب نمیشود

مشاهده

ملاقات فرزند

سلام اگرمادرصلاحیت حضانت طفل رانداشته باشد باید بااثبات دردادگاه خانواده دعوای درخواست حضانت طفل رامطرح کنید

مشاهده

درمورد غیبت در جلسه اعسار به تقسیط

سلام شمانمیتوانید واخواهی کنید واخواهی حق محکوم علیه غایب یعنی خوانده است شمابه دادگاه مراجعه کنید واگرهم دعواتون مردود اعلام شد درخواست تجدیدنظرخواهی کنید

مشاهده

نداشتن تمکین عام

سلام اگرخانم باکره باشدوحق حبس داشته باشد میتواند تمکین عام وخاص نکند

مشاهده

قطع ارتباط

سلام باید دعوای الزام به تمکین مطرح کنید

مشاهده

عدم دسترسی به سامانه ابلاغ در خارج کشور

سلام ازطریق سایت عدلیران دات ای ار ولینک های پایین صفحه میتوانید ابلاغ هایتان رامشاهده کنید

مشاهده

مزاحمت همسر

سلام روابط زن وشوهر مزاحمت نیست یعنی شمانمیتونید از او شکایت کنید ولی خانوادتان مثلا پدرتان میتواند ازاو به اتهام مزاحمت درب منزل شکایت کند

مشاهده

درخواست مهريه

سلام بهتراست که شمادرجلسه دادگاه حضوریابیدواگردفاعی دارید عنوان کنید والا محکوم میشوید واخواهی واعتراض به رای غیابی نیز هزینه دادرسی دارد و باید جهت واخواهی یاهزینه دادرسی بریزید یا درخواست اعسارازهزینه دادرسی مطرح ک...

مشاهده

حذف اسم از شناسنامه بعد از طلاق

سلام درطلاقنامه ثبت میشه که زن دوشیزه است یامدخوله است و برای حذف نام همسر اول اگر دوشیزه باشد بعدازطلاق حذف میکنند ولی اگر مدخوله باشد بعدازطلاق بشرط ازدواج بعدی اسم شوهراولی را حذف میکنند

مشاهده

مهریه

سلام اولا قرارداد بالفظ وایجاب وقبول منعقدمیشود وسندازادله اثبات دعواست بنابراین شما با خانواده تان قرارداد دارید حال میتوانید باانها قراردادتان رامکتوب کنید و به قراردادتان استناد کنید درخصوص توقیف اموال اموالی که د...

مشاهده

مهریه

سلام شمامیتوانید دعوای مهریه رادردادگاه مطرح کنید وبعدازمحکومیت همسرتان را بازداشت وحبس کنید همچنین اگرنفقه هم پرداخت نمیکندمیتوانیددعوای نفقه هم مطرح کنید شمابایدازشوهرتمکین کنید واگربدون عذرموجه ازتمکین خوددار...

مشاهده

خیانت

سلام شماباید موارد عسروحرج راجهت طرح دعوای طلاق اثبات کنید

مشاهده

استرداد طلاجات

سلام هدایای دوران نامزدی وقبل از عقدازدواج بشرط وقوع ازدواج غیرقابل استرداد است

مشاهده

تمکین

سلام زن باید درمنزلی که شوهرتعیین میکندسکونت کند مگزاینکه اختیارتعیین مسکن رادرحین عقدیابعدازعقدبه زن داده باشد بنابراین شمابایدبه منزل شوهربروید والا ازنفقه محروم میشوید ولی اگر منزل شوهر مساعدنباشدوعرفاقابل زندگی...

مشاهده

ورود به عنف با تهدید و زور

سلام بله اگر به زور وباقهروغلبه یاباتهدیدواردمنزل گردیدندمیتوانید بامعرفی شهود یادرخواست تحقیقات ازایشان شکایت کنید

مشاهده

استرداد مال منقول

سلام وقتی که فروختید دیگه نمی تواند استرداد کند البته باید اثبات کنید که فروختید یک برگه رسید به صورت کتبی باخریدار تنظیم کنید ودردادگاه به ان استنادکنید

مشاهده

اعتراض

سلام نوع پروندتون چیه؟حقوقی یاکیفری؟ ودرکجاست؟

مشاهده

پارکینگ آپارتمان

سلام چطوری درابعاد3متردر4متر دوتاخودرو پارک میکنند اگر خارج از پارکینک ها پارک میکنندیعنی اگر بخشی ازطول خودروها خارج ازپارکینگ پارک میشود چنانچه شمامالک واحد اپارتمان هستید میتوانید باستنادسندمالکیت میتوانیددردادس...

مشاهده

به کارگیری در کار غیر از کار موضوع قرارداد

سلام شمادرچهارچوب موضوع کار وقراردادتان باید کارکنید وخارج ازقرارداد مسولیتی ندارید ومیتوانید انجام ندهید

مشاهده

استشهادیه شهود

سلام خیر شهودراباید درجلسه دادرسی که میرید دادگاه همراهتان ببرید

مشاهده

ترک انفاق

سلام شمابابرگ جلب میتوانید ایشان راجلب کنید وبه زندان بیاندازید

مشاهده

عدم انجام مورد قرارداد

سلام باید باطرح دعوای حقوقی ایشان رااجباربه انجام تعهدکنید

مشاهده

حقوقی

سلام به دایره اجرای احکام مراجعه کنید

مشاهده

سند مالکیت

سلام شمابایدبه طرفیت فروشنده اول ودوم دعوای الزام به تنظیم سندمطرح کنید

مشاهده

خودرو

سلام بایددعوای الزام به تنظیم سندرسمی وفک پلاک دردادگاه مطرح کنی

مشاهده

معرفی مال توسط زوج

سلام اگربه حکم اعساراعتراض دارید بایدبه یکی ازدفاترخدمات قضایی مراجعه کنید درمورد طرح شکایت کیفری شرایط دارد اگر بعدازمحکومیت فروخته است ودیگر اموالی ندارد میتوانید دردادسرا ازش شکایت کنید

مشاهده

اخاذی

سلام اگرباتهدید ازتون اخاذی میکنه دردادسراازش شکایت کنید

مشاهده

طلاق غیابی

سلام بله به ایشان مهریه تعلق میگیره وطلاق ربطی به دعوای مهریه ندارد شماهم میتواند دعوای اعسار مطرح کنید تادادگاه تقسیط کند

مشاهده

توقیف خودروی اقساطی و در رهن شرکت سایپا

سلام شمابایدبه دادگاهی که توقیف کرده مراجعه کنید وباارایه مدارکتون درخواست اعتراض ثالث اجرایی کنید

مشاهده

تسری حکم خلع ید و قلع وقمع

سلام حکم خلع ید رابرعلیه کلیه مالکان اجرامیکنندوملک راتخلیه میکنند

مشاهده

شکایت واهی پس از شکایت من به دادسرا

سلام موضوع شکایت شماچه بوده؟وموضوع شکایت انهاچیست؟

مشاهده

درخواست حکم رشد برای پسر 13 ساله

سلام دادگاه خانواده به یکی ازدفاترخدمات قضایی مراجعه کنید

مشاهده

معامله

سلام شمابایدازپیک شکایت کنید

مشاهده

انقضای مهلت ١٠روزه تامين خواسته

سلام چنانچه درخواست قرارتامین خواسته کرده باشیدولی اصل دعوارا درده روز ازتاریخ ثدورقرارتامین خواسته اقامه نکرده باشید به درخواست خوانده یعنی به درخواست طرفتون دادگاه قرارتامین خواسته رارفع میکند باید خوانده درخواست ...

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام خیر روابط نامشروع قابل رسیدگی است

مشاهده

درخواست طلاق

سلام خیر کلانتری به تحقیقات جرایم رسیدگی میکند وطلاق جنبه حقوقی دارد وبه کلانتری ربطی ندارد شکایت ایشان مربوط به امورجزایی مانند ترک انفاق است

مشاهده

ضامن متهم

سلام بله باید متهم را به دادگاه ببرید

مشاهده

وقوع درگیری در خیابان پس از ورود به عنف

سلام خیر دیه لغو نمیشود ولی ورودبه عنف وبه زور شرایطی دارد مثلا باتوسل به زور یا باتهدید درصورت اثبات مجازات دارد

مشاهده

توقيف خودرو

سلام به چه علت توقیف است؟ اگرعلت توقیف رفع شده است بله میتوانید درخواست رفع توقیف کنید درمورد مدارکتون هم درخواست المثنی کنید ومشخصات مالک در راهور ودفاتداسنادرسمی است

مشاهده

اعسار

سلام بله دادخواست تعدیل میتوانید بزنید

مشاهده

چک

سلام اگرکه دعوای دوم همان دعوای اول است یعنی طرفین دعوا موضوع دعوا وسبب دعوا همان اسباب دعوای اول است باید به دادگاهی که حکم محکومیت غیابی صادرکرده است درصورتیکه مهلت رسیدگی داشته باشید باارایه دادخواست واخواهی به رای غ...

مشاهده

مهریه

سلام اگر به طوررسمی دردفترخانه اعلام کرده باشید که گرفتید ودردفترخانه ثبت شده باشد بله میتواند استنادکند

مشاهده

پیگیری کلاهبرداری و ضرب و شتم

سلام ایامطب دوربین داردیاخیر؟ باتهام اخذ نوشته وامضا باقهروغلبه وباتوسل به زور وتهدید ازایشان شکایت کنید واگرهم متن نوشته وامضا راهم درخواست کارشناسی کنید

مشاهده

نفقه

سلام طی یک لایحه ازدادگاه درخواست کنید که درصورت محکومیت شوهربه نفقه به هزینه کارشناسی نیز محکومش کند

مشاهده

شهادت شهود

سلام بله مشکلی ندارد

مشاهده

دادگاه ترک انفاق

سلام درمورد ایکنه ایانفقه پرداخت کرده یانه؟ادله ای دارد یانه؟زن ازشوهرتمکین میکند یانه؟

مشاهده

حقوق مدنی5 (حقوق خانواده)

سلام خیر طفل الزامی به خوردن شیر مادرندارد وخوردن ونخوردن شیروالدتاثیری ندارد شیرخوردن طفل باشرایط از زن غیرازمادرش ایجادقرابت رضایی میکند

مشاهده

درمورد به نام زدن ماشین

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

اعتراض به رای داوری

سلام خیر تاریخ ابلاغ وتاریخ اقدام جزو مواعدقانونی محسوب نمیشود

مشاهده

سند نزدن فروشنده

سلام اگر خانه نوساز است ومستلزم گواهی پایان کار ازشهداری است اول باید مواردنقص رارفع کنید وبعد فروشنده را اگرسندرسمی ملک بنامش است الزام به تنظیم سندرسمی واخذ گواهی پایان کار کنید

مشاهده

جعل عنوان

سلام اولاکه هرنوشته ای جعل نیست شماچراسفیدامضاقراردادبستید؟ وقتی جای خالی راپرنکردید یعنی گذاشتیدکه کارفرماتون پرکنه چون نمیشه میزان حقوق ودستمزد وسایر موارددرقراردادکاررا ننوشت

مشاهده

پرده بکارت

سلام سوالتون پزشکی است

مشاهده

رفع توقیف خودرو

سلام به دادگاهی که توقیف کرده مراجعه کنید و اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید

مشاهده

شکایت بابت توهین و تخریب

سلام خیر نیازی به حضورشماو طرفتون نیست اعتراضات رادادگاه بدون حضورطرفین رسیدگی میکند

مشاهده

مهريه

سلام خیر عقدنامه کفایت میکند

مشاهده

امکان فسخ قرارداد در صورت نپرداخت پول توسط خریدار

سلام شمامیتوانید دعوای مطالبه ثمن راازخریدارنمایید واگرحاضربه پرداخت نشد میتوانید فسخ کنید ابتدابه ساکن نمی توانید فسخ کنید

مشاهده

چک برگشتی

سلام شماباید دعوای خودتون رابادادخواست مطرح کنید واگرازادرس خوانده خبرندارید اگرکدملی اش رادارید به دفتردادگاه اعلام کنید تانگاه کنندکه درسایت ثنا است یاخیر والا درخواست نشراگهی کنید

مشاهده

ترک انفاق

سلام قانون میگه که اگرزن بدون عذرموجه تمکین نکند ...نه اینکه زوج مایل به تمکین زن نباشد بنابراین باتوجه به اینکه شمامایل به تمکین عام یعنی زندگی باشوهروحضوردرمنزل شوهرهستیدوهمچنین مایل به تمکین خاص ازشوهرهستیدولی شوهرا...

مشاهده

طلاق توافقی

سلام طلاق توافقی سابقازودرسیدگی میشد ولی اکنون باتاسیس مراکزمشاوره وابتداعاالزامی کردن مراجعه زوجین به مراکزمشاوره روندرسیدگیش طولانی ترشده یعنی اول به مرکزمشاوره باید مراجعه کنیددرطی چندجلسه واگر همچنان درخواست طل...

مشاهده

چگونه زن طلاق بگیرد

سلام دردادسرا باتهام ضرب وجرح عمدی ازش شکایت کنید معرفیتون میکنندپزشکی قانونی اگر شاهدهم داریدمعرفی کنید اگرشاهدهم ندارید درجراحات میتوانید سوگند بخورید

مشاهده

پارک خودرو

سلام اگر درخیابان پارک میکنید ومزاحمتی برای همسایه ایجادنمیشه مثلا سروصدا و بوی بنزین مزاحمت نیست

مشاهده

سند ماشین

سلام اگرکسی که سندبنامش است دردفترخانه حاضرنشود البته شماهم یاخریداردوم بایدباوی تصفیه حساب کنید تاوی نیز سندرسمی راتنظیم کند والا بایددعوای الزام به تنظیم سندمطرح کنید باتوجه به اینکه شماهنوز باوی تصفیه حساب نکردید ...

مشاهده

فروش موبایل بدون فاکتور

سلام اگرکه گوشی موبایل ابتداعاباسیم کارت شمارجیستروفعال شده است بابدحتما گوشی راباسیم کارت ان شخص رجیستروفعال کنیدودرشبکه ثبت شود

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام ابتداعاباید گواهی انحصاروراثت روازسایرورثه متوفی بدست بیارید یااگرانحصاروراثت نکردن درخواست انحصاروراثت کنیدوبعد دعوای الزام به تنظیم سندرابرعلیه وراث متوفی مطرح کنید

مشاهده

حضانت دختر هفده ساله

سلام اطفال بعدازبلوغ ازحضانت خارج میشوندو ازادندکه باهرکس زندگی کنند وکسی نمیتواندبزورایشان رااجباربه زندگی باخودکندالبته دختران تازمانیکه ازدواج نکرده اندوباکره اندتحت ولایت پدرهستند یعنی ازدواجشان بایدبااذن پدر ...

مشاهده

ارث طلا

سلام ارث متوفی چه مرد وچه زن به نسبت سهم الارث وبراساس قواعدارث میان وراث تقسیم میشود

مشاهده

اعسار

سلام شمامیتوانید شرط راقبول نکنید

مشاهده

مزاحمت تلفنی

سلام ابتداعابایدمتن پیام هابررسی شود

مشاهده

حكم رشد

سلام درخصوص امورمالی سوال می پرسند که مثلا باپول یااموالت راچگونه مصرف میکنی؟

مشاهده

انحصار وراثت

سلام ارث مربوط به زمان بعدازفوت متوفی است اگر پدرتان درزمان حیاتش اموالش رامنتقل کرده باشد وبعدازفوت دیگرازوی اموالی باقی نماند باتوجه به اینکه ترکه ای دیگروجودندداردارث هم به کسی نمیرسد همچنین درزمان حیات پدرتان نمی ...

مشاهده

کیفر خواست یعنی چی

سلام چون شاکی هستید خوبه کیفرخواست درخواست دادستان جهت محاکمه ومجازات متهم ازدادگاه کیفری است که متعاقب قرارجلب به دادرسی بازپرس یادادیار صادرمیشود

مشاهده

سوال در مورد مدارک جهت اثبات

سلام پرینت واریزوجه حقوق راازبانک درخواست کنید شماره حسابها وهمکارانتان راهم بعنوان شاهدمعرفی کنیدوازبیمه نیزمیتوانیددرخواست استعلام کنیدکه پرداختی های حق بیمه که پرداخت شده

مشاهده

با سلام و خسته نباشيد

سلام شماباید اعتراضات ولایحه واخواهی ان شخص رامطالعه کنید واوبایدازخودش دفاع کند

مشاهده

تامين خواسته

سلام وسایل وابزارکار کسبه وپیشه وران قابل توقیف وبازداشت نیست

مشاهده

مهریه

سلام اگرکه درخواست استرداد دادخواست یادعوا مطرح کرده باشید ودادگاه هم قراررد دعوا صادرکرده باشد بله میتوانید مجددا طرح دعوا کنید

مشاهده

طلاق

سلام بستگی به نوع طلاق دارداگر طلاق توافقی باشدبعدازاظهارنظرمشاورتازه بایددادخواست رادردفاترخدمات قضایی ثبت وبه دادگاه ارسال کنید ولی اگر طلاق یکطرفه به درخواست مرد یازن باشدبعداز اظهارنظرداوران دادگاه رسیدگی وحسب ...

مشاهده

استرداد طلا با فاکتور

سلام باشاهداثبات کنید

مشاهده

تمدید حکم جلب

???? ??? ??? ??? ?????? ????? ????? ??? ?? ?????? ??? ??? ???????????

مشاهده

دادنامه

سلام اگرازطریق سایت ثنا ابلاغ شده پایین صفحه مشاهده ودریافت پیوست را بزنیدومشاهده کنید

مشاهده

سفته

???? ??? ???? ?????????????? ??????? ?? ???? ?????? ???? ??? ?? ?????? ?? ????? ????????? ???????? ??? ????? ????

مشاهده

توهین به قاضی

سلام توهین به برخی اشخاص جنبه عمومی هم دارد البته توهین شرایط دارد باید صریحابه شخص خاصی باشد وهرکلمه ای هم توهین نیست همچنین صدای ضبط شده هم باتوجه به تحصیل دلیل بدون مجوز قانونی ودستورمقام قضایی است فاقد اعتباراست

مشاهده

اختلاف بین پدر و پسر

سلام خیر ارث مربوط به زمان بعداز فوت است

مشاهده

وکالت بلاعزل

سلام اول بایدبرگ وکالتنامه بررسی شود دوم باید دعوای حساب ایام وکالتش رامطرح کنیدکه بباید وبگوید چکارکرده وچه اقداماتی کرده است

مشاهده

تصادف

???? ????? ??????? ??? ????? ????? ???????????? ?????? ???? ????? ?? ???? ???? ????

مشاهده

پیگیری شکایت

سلام درشهرستانها هم یک دفاتری دارندکه شکایات ودادخواست هاراازانجابه دیوان ارسال میکنندازانجاپیگیری کنید

مشاهده

تصادفات

???? ??????????? ?? ?? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ???? ???????? ????? ???? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ??????? ????? ????? ?????? ????

مشاهده

اعسار

سلام رای باید تایپ وپاکنویس شود که معمولا دو الی سه هفته باتوجه به حجم کارشعبه طول میکشد

مشاهده

طلاق و بخشیدن سه دانگ به فرزندان

سلام باتوجه به اینکه سه دانگ خانه به اسم شماست چنانچه پدرتان درزمان حیاتش دران تصرفی نکرده باشدوهمچنان بنام شماباشد شمامیتوانید درسه دانگ خانه هرگونه تصرفی کنید ابتداعابایددرخواست انحصاروراثت کنید

مشاهده

ترخیص موتور سیکلت با قولنامه

سلام خیرباید اصل سند راداشته باشید

مشاهده

عقد ازدواج

سلام اگرخانم باکره است وازحق حبس استفاده میکند عذرموجه داردونمیتوانید دعوت به زندگی کنید ولی اگر باکره نیست یاخودش بادعوت شما بمیل خود به منزل شمابیاید

مشاهده

شكواييه توهين و تهديد

سلام شمامیتوانید ازایشان به اتهام توهین واگرتهدیدهم کرده شکایت کنید دربرگ اظهارات کلمات وجملات رابنویسیدوپرینت پیام هارو هم پیوست کنید

مشاهده

ایجاد مزاحمت

سلام مزاحمت زنان وکودکان درخیابان یااماکن عمومی وضرب وجرح مجازات دارد ومیتوانید شکایت کنید

مشاهده

حقوقی

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح کنید

مشاهده

اجازه شوهر

سلام مرد درصورتیکه شغل زن منافی بامصالح خانوادگی یا حیثیات خود یاوی باشد می تواند به دادگاه خانواده مراجعه وازدادگاه درخواست جلوگیری از اشتغال زن راکند

مشاهده

طلاق

سلام طلاق از حقوق مرد است و ربطی به مهریه ندارد

مشاهده

نفقه

سلام بله باهرادله ای میتوانید ادعایتان رااثبات کنید ولی به حسابش پول واریزکنید تابتوانیدازخودتان دفاع کنید مجازات ترک انفاق حبس می باشد

مشاهده

آيا به رای صادره مختومه شدن پرونده در دادگاه كيفری فرعی 2

سلام اکثرارای محاکم قابل اعتراض درمهلت هستند شروع مهلت ازتاریخ ابلاغ است پایین رای رانگاه کنید نوشته که قابل اعتراض است یانه عنوان مخدومه که درسایت میزنن بمعنی این است که وقتی توشعبه رای صادرمیشه میزنن مخدومه ولی بمعن...

مشاهده

تصادف سمند تاکسی خطی.‌ با پراید و پژو 405

سلام شماهم میتوانید به بیمه مقصرحادثه مراجعه کنید هم به شخص مقصرحادثه که درحالت دوم باید طرح دعواکنید وموضوع رااثبات کنید

مشاهده

آیا حکم حبس صادر شده جهت ترک اتفاق و ممانعت از حق را میشود به وجه نقدی تبدیل کرد

سلام خیر مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست لکن ازجرایم قابل گذشت است شمامیتوانید باجلب رضایت زوجه مجازات حبس رامنتفی کنید

مشاهده

دزدی از کیف

سلام بایدشکایت کنید وافرادی که اونجا بودند وهنوز هستند را بعنوان مظنون یامطلع به دادسرا معرفی کنیداگر محل دارای دوربین است درخواست بازبینی دوربین کنید

مشاهده

ترک انفاق

سلام باید دعوای نففه والزام زوج به تهیه مسکن رامطرح کنید

مشاهده

ارث مادری

سلام میراث پدر یا مادر فرقی ندارد بعد فوت سهم ذکور دوبرابر اناث است یعنی پسر دوبرابر دختر ارث می برد

مشاهده

طلاق

سلام بستگی به نوع طلاق دارد اگر طلاق توافقی باشد میتوانند زن وشوهرباهم توافق کنند

مشاهده

نفقه

سلام درنفقه اقارب واولاد استطاعت وتوانایی مالی پدر و ندار بودن اقارب یا اولاد شرط است درصورت عدم توانایی پدردرپرداخت نفقه اولاد پدرتکلیفی به نفقه ندارد

مشاهده

سند ماشین چه طور به نام بزنم ؟

سلام ابتداعا باید مشخص شه که سند رسمی بنام چه کسی است وبعدباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی رامطرح کنید

مشاهده

مشروبات دست ساز

سلام مسکر یعنی مست کننده مشروبات الکلی یعنی چیزی که حاوی الکل باشد وخاصیت مست کنندگی داشته باشد که تشخیص مسکر یاغیرمسکربون باکارشناس است

مشاهده

تصادف

سلام باید ابتداعاشکایت یا دادخواست مطرح کنید ودرخواست تامین خواسته وتوقیف اموال کنید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام سوپیشینه یامحکومیت قطعی موثرکیفری دربرخی جرایم محکوم رادرمدت زمانی ازحقوق اجتماعی محروم میکند نه درهمه جرایم

مشاهده

شکایت ماشین

سلام بستگی به قراردادتان دارد اگر درقرارداد کافه خیارات راساقط کرده باشید باستنادخیارعیب نمی توانیدلکن اگر شخص عملیاتی بکاربرده باشدکه عرفاتدلیس وفریب باشد بااستنادخیارتدلیس می توانید شکایت مطرح کنید

مشاهده

شکایت پلاک

سلام اگر توقیف کرده باشید خیر انجام نمیشود باید اول رفع توقیف کنید بعدا اقدام کنید

مشاهده

تصادف کردم پرونده مختومه شده

سلام شکایت تان راباارایه شکواییه مطرح کنید همچنین میتوانید به بیمه راننده مسبب حادثه نیز مراجعه کنید

مشاهده

وثیقه

سلام معمولا جهت مرخصی زندانی ازوثیقه استفاده میشود یابرای طرح مجدد دعوای اعسار درخارج ازمهلت یک ماهه

مشاهده

دادخواست اعسار قبل از اجراییه

سلام اجراییه صادرمیشود لکن اگر درمهلت یک ماهه ازتاریخ اجراییه دادخواست اعسار مطرح کنید تارسیدگی به دعوای اعسار ورای قطعی اعسار برگ جلب صادرنمیشود

مشاهده

چک سفید امضا

سلام چک سفیدامضاقابل تعقیب کیفری نیست و حقوقی باید بادادخواست طرح دعوای حقوقی کنید

مشاهده

نفقه

سلام زوجه نباید منزل زوج راترک کند مگراینکه ازدادگاه درخواست مسکن جداگانه نماید والا بلحاظ ترک زندگی خانوادگی وعدم تمکین نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد مگراینکه عدم تمکین بخاطر عذرموجه باشد که عذرموجه باید اثبات شود

مشاهده

تصرف عدوانی

سلام درصورت شکایت منابع طبیعی باایشان برخورد میشود

مشاهده

دادگاه اعسار

سلام شماباید همان شهودی که دردادخواست معرفی کردید رادردادگاه حاضرکنید

مشاهده

درخواست طلاق از طرف مرد

سلام شما هرزمان می توانید دادخواست طلاق به درخواست مرد را مطرح کنید لکن ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن است والا طلاقتان را دفترطلاق ثبت نمیکند مگراینکه بعداز صدورگواهی عدم امکان سازش دادخواست اعسار ازمهریه مطرح کن...

مشاهده

تعدیل اعسار

سلام به رای اعساراعتراض کنید

مشاهده

اعسار

سلام خیر باید جداگانه دادخواست اعسارمطرح کنید

مشاهده

فریب و اغفال در ازدواج

سلام خیر شکایت نکنید بهتره چونکه هردونفر به مجازات محکوم میشوید

مشاهده

سیلی زدن

سلام مجازات ایراد ضرب وجرح رابه دیه محکوم میکننداگر اثارش راپزشکی قانونی گواهی کند وتهدید هم جرم ومستوجب مجازات جداگانه است البته باید ادله داشته باشید مثلا شاهد معرفی کنید

مشاهده

مستمری بگیر

سلام خیر طبق قانون حمایت ازخانواده اولاد پسر تاپایان ادامه تحصیل وتازمانیکه درحال تحصیل هستند ازحقوق مستمری برخوردارند

مشاهده

جعل امضاء

سلام درادعای جعل یااظهارانکاریاتردید دادگاه قراررسیدگی به اصالت سندراصادرمیکندوموضوع به کارشناس ارجاع می شود درخصوص شکایت جرم تهمت وافترا باید سونیت اثبات شود والا جرم نیست

مشاهده

اعتراض به کارشناسی

سلام متعاقب اعتراض به نظریه کارشناس جنانچه دلایل واستدلال معترض موجه باشد دادگاه مجدداقرارارجاع موضوع به کارشناس راصادرمیکند ودران اسامی کارشناسان و هزینه کارشناسی راهم اعلام و به معترض ابلاغ می کند که باید ظرف یک هفت...

مشاهده

ایراد ضرب و جرح عمدی از باب لوث

سلام لوث درجرح کاربرد دارد وباسوگند میتوانید دعوارااثبات کنید ولی ضرب بالوث وسوگنداثبات نمیشود

مشاهده

مزاحمت تلفنی

سلام مزاحمت تلفنی مجازات حبس دارد توهین مجازات شلاق یاجزای نقدی دارد

مشاهده

حقوقی

سلام قرارمنع تعقیب ازقرارهای دادسرا است

مشاهده

استرداد جهازیه

سلام دردعاوی مالی میتوانید بعدازمحکومیت وقطعیت رای درخواست برگ جلب نمایید

مشاهده

دادن نفقه و زندگی مستقل

ازنظرقانونی همانطورکه زن میتواند تحت شرایطی درخواست مسکن جداگانه کند مردنیز می تواند ولی به هرحال با مدت زمان طولانی زن می تواند بلحاظ عسروحرج درخواست طلاق کند

مشاهده

سوال کیفری

سلام اگر درسایت عدلیران ثبت نام کرده اید درسایت مراجعه کنید واقدامات پرونده رامختصرا درسایت مشاهده کنید وهمچنین دربخش ابلاغ ها رای راهم مشاهده کنید درغیر اینصورت باید حضورابه دادسرا یا دادگاه مراجعه کنید

مشاهده

اقدام دفتر دادگاه

سلام درپرونده های کیفری بعدازدرخواست اعتراض ودرمهلت اعتراض باید پرونده راسریعابه دادگاه تجدیدنظرارسال کنند

مشاهده

مهریه با توانایی مالی و مدت دار

سلام مهریه عندالاستطاعه مشروط است به استطاعت مالی شما وتازمانیکه استطاعت مالی شمااثبات نشود قابل مطالبه نیست ولی مهریه باشرط مدت تا رسیدن مدت قابل مطالبه نیست

مشاهده

فرار

سلام بله ربطی به مطالبه مهریه ندارد

مشاهده

سهم ارث

سلام شماباید از شورای حل اختلاف درخواست تحریر ترکه کنید واموال متوفی را معرفی کنید وبعد از دادگاه درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

توقیف حساب حقوقی

سلام توقیف یک چهارم ازحقوق وتوقیف حساب بانکی دو موضوع جداست درتوقیف حقوق به سازمان و اداره ای که درانجا کارمیکنید نامه نگاری می کنند ولی درتوقیف حساب به بانک به اجرای احکام مراجعه کنید ودرخواست رفع توقیف از حساب بانکی ر...

مشاهده

وکالتنامه

سلام وکالت یا مطلق است یا مقید به امور

مشاهده

چک

سلام درجلسه دادگاه به اینکه چک رابابت چه موضوعی دادید اشاره کنید وباادله اثبات کنید

مشاهده

سند خودرو

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی رامطرح کنید

مشاهده

سقوط حق حبس با اقرار زوجه در جلسه شورای حل اختلاف نفقه

سلام اگراثبات شه تمکین کرده دیگرحق حبس ندارد

مشاهده

ارجاع امر به کارشناسی

سلام بستگی به موضوعی که کارشناس باید درموردش اظهارنظرکند دارد بزرگوار

مشاهده

خرید ملک

سلام بله بعنوان قرارداد اعتبار دارد ولی بعد باید سندرسمی دردفترخانه تنظیم شود چراکه دادگاههاودولت کسی را مالک میشناسد که سندرسمی بنامش است اگر بعدا ازتنظیم سندرسمی خودداری کنند باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی مطرح ک...

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

سلام طلاق به درخواست زن شرایط دارد دعوای طلاق ربطی به مهریه ندارد وجداگانه میتوانید دعاوی رامطرح کنید

مشاهده

سوء پیشینه

سلام خیر سوپیشینه مربوط به محکومیت های قطعی موثرکیفری دربرخی جرایم است

مشاهده

آسیب بکارت

سلام به پزشک زنان مراجعه کنید

مشاهده

تخریب سهوی اموال توسط طفل

سلام بله هم شما وهم کودک مکلف به جبران خسارت زیان دیده هستید کودک از باب اتلاف شما ازباب تقصیر درحفاظت ومزاقبت از کودک مسیولیت مدنی دارید

مشاهده

مدارک مهم برای اثبات وقوع عقد بیع

سلام ادله اثبات دعوا عبارتند از اقرار اسنادکتبی شهادت شهود قسم

مشاهده

فحاشی

سلام به شکایت هرکدام جداگانه رسیدگی میشود

مشاهده

عدم تنظیم سند از سوی فروشنده خودرو

سلام شماباید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی را به طرفیت ان شخص ومالک رسمی مطرح کنید

مشاهده

طلاق

سلام اگر وکالت بلاعزل باشد خیر البته حضرتعالی میتوانید اگرحق انتخاب وکیل دوم رادروکالتنامه اول از خودتان سلب نکرده باشید میتوانید یک وکیل دیگربه دادگاه معرفی کنید که دووکیل یعنی وکیل اول ودوم مجتمعا حق دخالت داشته باش...

مشاهده

حقوق وراث

سلام بایدازدادگاه درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

دادخواست تمکین

سلام شمااول باید منزل تهیه کنید وبعدا زن راباارسال اظهارنامه به محل سکونت دعوت کنید اگرنیامدمیتوانید دعوای تمکین مطرح کنید والا اگر شرایط تمکین فراهم نباشه ایشون میتواند ازتمکین خودداری کند

مشاهده

حقوقی

سلام حتماباید دعوای شمابه طرفیت مالک رسمی یعنی کسی که ملک دردفتراملاک بنامش است به همراه کسی که ملک راازش خریداری کردید هردو مطرح شود والا دعوای شما قابلیت استماع ورسیدگی راندارد بدیهی ست که اگر دردادخواست اسم مالک رسمی...

مشاهده

سرپرستی فرزند زیر 7 سال

سلام هرچندکه حضانت اطفال تاهفت سالگی بامادراست ولی اگر مادرشرایط حضانت رانداشته باشد وتربیت ونگهداری طفل به خطربیافتد دادگاه حضانت را به دیگران میسپارد

مشاهده

چک

سلام میتونه به بانک دستورعدم پرداخت صادرکنه وجلوش راببندد البته اگر بدون علت باشدشمامینوانید ازش شکایت کنید

مشاهده

مقدار نفقه

سلام نفقه زن راباتوجه به ویژگی های زن را کارشناس تعیین میکنه

مشاهده

تعلیق

سلام بمحض محکومیت قطعی کیفری درپرونده دوم چنانچه مدت محکومیت تعلیقی درپرونده هنوز تمام نشده باشد تعلیق لغو میشودومجازات اجرامیشود

مشاهده

ارث

سلام درزمان حیاتشان می توانند ولی اگر وصیت کنندتاثلث ترکه

مشاهده

اتهام انتسابی

سلام بله درصورت اثبات اتهام وتوجه اتهام به متهم دادیار مکلف است یکی از قرارهای تامین کیفری را صادرکند

مشاهده

فسخ قولنامه دست نویس

سلام شما گفتیدکه پنجاه روز از انعقادقراردادتان گذشته ومدت اعتبارخیارشرطتان هم گفتید درمدت یک شبانه روز باتوجه به اتمام مدت شرط خیار دیگر خیارفسخ ندارید ونمیتوانیدفسخ کنید باید به دادگاه مراجعه کنیدودعوای الزام به تنظ...

مشاهده

طلاق

سلام یعنی طلاق توافقی

مشاهده

چک حامل

سلام بله ازطریق طرح دعوا ودادخواست دردادگاه

مشاهده

خلع ید

سلام وراث می توانند نسبت به سهم الارث خودشان تصرف حقوقی کنند

مشاهده

تصادف بدون گواهینامه

سلام گواهینامه نداشته؟ رانندگی بدون گواهینامه جرم است وچنانچه باکسی هم تصادف جرحی کرده باشد ازموجبات تشدیدمجازات است

مشاهده

ارث

سلام باوجود برادر وخواهر واولاد متوفی برادرزاده ارث نمیبرد واگرهم قبل فوت متوفی کسی دراموالش دخل وتصرفی کرده باشد شمامیتوانید ازایشان شکایت کنید مگرابنکه بادخالت خودمتوفی درزمان حیاتش انجام شده باشد

مشاهده

ازدواج دختر غیرباکره

سلام مطلق دخول باعث سقوط ولایت دخترباکره است وشمادیگرنیازی به اذن پدرندارید مراجعه به دادگاه هم نیازی نیست باارایه گواهی پزشک معتمد ویاپزشکی قانونی مبنی بر عدم بکارت می توانید به یکی ازدفاترازدواج مراجعه کنید ونسبت به ...

مشاهده

استرداد کالای جهیزیه

سلام پولی که شمابه ایشان دادید برای خرید جهیزیه طبیعتا پول را به ایشان بخشیدید و دیگرقابل مطالبه نمی باشد

مشاهده

عدم نفقه

سلام اگر ایشون دعوای ترک انفاق مطرح کنه شماهم طبیعتا میروید ودعوای الزام به تمکین مطرح میکند وباتوجه به اینکه ایشون منزل شوهرروترک کرده نفقه بهش تعلق نمیگیرد وهمچنین الزام به تمکین کردن ازشوهرهم میشود

مشاهده

سند

سلام باید دعوای الزام به تنظیم سندرسمی رامطرح کنید

مشاهده

خرید اینترنتی

سلام اولا باید بررسی شودکه ان سایت مجاز بوده یاخیر به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید

مشاهده

ارث

سلام وراث ابی درصورتی ارث میبرند که وراث ابوینی دیگری نباشد

مشاهده

نشر اکاذیب

سلام اگر شاهد دارید میتوانید ازش شکایت کنید

مشاهده

خانوادگی

سلام میتوانند دعوای نفقه مطرح کنند وترک انفاق اولاد هم جرم است میتواننددردادسراهم شکایت کنند

مشاهده

سفر در دوران طلاق

سلام ترک منزل شوهر وعدم هماهنگی باوی شماراازنفقه محروم میکند وایشان میتواند شماراالزام به تمکین کندونهایتادرخواست ازدواج با زن دیگری راکند

مشاهده

کلاهبرداری سایتی

سلام باید دردادسرای جرایم رایانه ای شکایت کنید

مشاهده

هک گوشی

سلام سوالتون ناقص است

مشاهده

نفقه

سلام درصورت عدم توانایی پدر درپرداخت نفقه اولاد نفقه برعهده پدربزرگ است برعلیه پدربزرگتان طرح دعوا کنید

مشاهده

جعل یا کلاهبرداری

سلام اگر مدارک جعلی است جعل واستفاده ازسندمجعول واگرهم درراستای بردن مال یاپول سندجعل صادر کردن شروع به کلاهبرداری

مشاهده

طلاق

سلام شماخودتان میتوانید درصورت اثبات جهات عسروحرج درخواست طلاق کنید

مشاهده

جرح شاهد

سلام شاهد باید یکسری شرایط داشته باشدکه درصورت فقدان هریک ازشرایط شهود کسی که شاهد برعلیه وی شهادت میدهد میتواند اعلام باذکرعلت جرح کند البته باید علت جرح هم اثبات شود وجرح شاهد دردادگاه وقبل از بیان شهادت باید انجام شو...

مشاهده

اظهارنامه تمکین

سلام خیر صرف اعلام امادگی زن جهت تمکین کفایت نمیکند شمابایدبه منزل شوهربروید وباوی زندگی کنید

مشاهده

سلام کسی که تهدید و توهین کرده تا چه زمانی میشود شکایت کرد

سلام دراینگونه جرایم تایکسال ازتاریخ وقوع جرم

مشاهده

تمکین

سلام طبیعتا بامامور به منزل شوهرمراجعه کنید که بازگشت به منزل شوهرراگزارش کند

مشاهده

تهدید و فحاشی تلفنی و اقدام به اخاذی

سلام شما به ایشان بگویید اگر شکایت دارند به مراجع قضایی مراجعه کنند

مشاهده

خرید خودرو

سلام اگر با ایشان قرارداد دارید میتوانید ازایشان به اتهام انتقال مال غیر دردادسرا شکایت کنید

مشاهده

شکایت دادگاه

سلام به همراه کودکتان باید دردادگاه اطفال حضوریابید وازخودتان دفاع کنید

مشاهده

جعل امضا

سلام بله شما باید درجلسه دادگاه حضورمیداکنید ودعوا باید به طرفیت شما دردادگاه مطرح شود چراکه شما قایم مقام پدرتان هستید

مشاهده

طلاق

سلام بعلت عسروحرج وزندانی شدن شوهر درخواست طلاق کنید

مشاهده

چک

سلام بله خودتان می توانید به دادگاه مراجعه کنید

مشاهده

دعوی استرداد چک

سلام درصلاحیت دادگاه است

مشاهده

انحصار وراثت

سلام باید ان کسی که با مورثتان قرارداد داشته را پیداکنید و اظهاراتش را صورتجلسه کنید

مشاهده

سلب آسایش

سلام باید دعوای مزاحمت ملکی دردادگاه مطرح کنید

مشاهده

همسرم هیچوقت پیش بنده نمی آمد

سلام شمااگرمدعی هستید که همسرتان ازشماتمکین نمیکند باید دعوای الزام به تمکین را دردادگاه خانواده مطرح کنید البته اگر همسرتان بدون عذرموجه ازشماتمکین نمیکند مثلا اگر ازحق حبس استفاده میکند وبه شورا هم اطلاع دهید که دع...

مشاهده

دیه

سلام بله میتواند

مشاهده

شکایت از پلاک خودرو بابت ضمانت چک

سلام خیر میتوانید روی چکها ازش شکایت کنید و خودرو اش را توقیف کنید باصدورقرارتامین خواسته

مشاهده

طحال

سلام باید پروندتون بررسی شود

مشاهده

فحاشی و نشر اکاذیب

سلام سوالتون واضح نیست

مشاهده

دادیار

سلام یعنی رسیدگی به پرونده تان دردادسرا خاتمه پیداکرده ودرمورد اتهام اظهارنظرکردند

مشاهده

حقوقی شدن چک

سلام وعده داربودن چک ربطی به پرونده حقوقی ندارد فقط قابل تعقیب کیفری نیست وباتوجه به اینکه درزمان صدورچک شما مدیرعامل بوده اید شما دربرابردارنده مسیولیت دارید وتغییر مدیرعامل های بعدی ربطی نداردمگراینکه عدم پرداخت بعل...

مشاهده

فسخ معامله

سلام شمامیتوانید باستنادخیارتبعض سفقه معامله تان را فسخ کنید یا مطالبه خسارت کنید

مشاهده

ارثیه

سلام ابتداعا ازشورای حل اختلاف درخواست انحصاروراثت کنید وبعد درخواست تحریرترکه وشناسایی اموال متوفی وبعدازشناسایی اموال ازدادگاه درخواست تقسیم ترکه کنید

مشاهده

ارث

سلام از اطلاق کلمه وراث دلالت برهمه وراثه دارد یعنی همه وراث باهم نه یکنفربه تنهایی

مشاهده

مشاوره عدم تمكين خاص

سلام اگرهمسرشماتمکین نمیکند شماچاره ای جز طرح دعوای تمکین ندارید

مشاهده

سرقت یا کلاهبرداری

سلام عنوان مجرمانه رالازم نیست شما ذکرکنید شماباید موضوع را شرح دهید احتراز عنوان مجرمانه واینکه متهم مرتکب چه جرمی شده است واینکه رفتارارتکابی منطبق باکدام عنوان جزایی است بامقام قضایی است

مشاهده

توقیف خودرو

سلام اگرکه درقرارداد اسقاط کافه خیارات را ازخودتان سلب وساقط کرده باشید اون اقا دیگه نمی تواند درصورت معیوب بودن باستنادخیارعیب معامله رافسخ یا مطالبه ارش کند اگرهم که کافیه خیارات وخیارعیب راساقط نکرده باشید باتوجه...

مشاهده

فروش واحد آپارتمان قبل از تسویه حساب کامل با فروشنده

سلام بله می تواند شماهم میتوانید دعوای مطالبه ثمن مطرح کنید

مشاهده

پارک خودرو

سلام ابتداعاباید متوجه شویدکه چه کسی اعتراض دارد؟که درصورت واردکردن خسارت یاپنچرکردن بتوانید ازش بعنوان تخریب عمدی شکایت کنید باید ازدور مشاهده کنیدکه ان فرد چه کسی است و منزلش کجاست

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام باتوجه به ماده16قانون حمایت ازخانواده سابق هنوز قابل اجراست وهمچنین خلاف شرع است گفته مرد باداشتن زن نمی تواند بازن دومی ازدواج کند مگر دریکسری شرایط مثلا عدم تمکین زن از مرد یا رضایت زن اول به ازدواج دوم مرد و...

مشاهده

پرده بکارت

سلام زنگ بزنید

مشاهده

دادنامه

سلام دادنامه رای دادگاه است اگر درسایت ثناثبت نام کرده اید که دربخش ابلاغ بررسی کنیداگرهم که برگ ابلاغیه کاغذی فرستادن وبرگ دادنامه همراهش نبوده به شعبه دادگاه مراجعه کنید

مشاهده

وراثت

سلام پدرتون تازمان حیاتش میتواند اموالش را انتقال دهد ولی اگر بخواهد وصیت کند فقط تا ثلث اموالش را میتواند وصیت کند

مشاهده

اعتبار حکم ورود

سلام محرودیتی درتعداددفعات ورودشاکی وجودندارد و مدت برگ جلب هم معمولا یکماهه وروماهه صادرمیکنندکه بازبرگ جلب قابل تمدید است شما میتوانید دادخواست تعدیل اقساط مطرح کنید

مشاهده

تصرف مورد معامله قبل از تحویل مبیع

سلام باید ازطریق دادگاه حقوقی ازتصرفاتش جلوگیری کنید وچیدن میوه ها نیر اگرداخل درفروش باغ نبوده است نیز میتوانید سرقت ازش شکایت کنید

مشاهده

وکالت بلاعزل بعد از فوت

سلام بافوت شخص وکالت نیز مرتفع میشود وتصرف درمورد وکالت تصرف درمال غیر محسوب میشود البته اگر که شخص بعدازاینکه وکالت مرتفع شده اموال متوفی را بنام خودش وبرای خودش مورد معامله قرارداده باشد ازنظر جزایی مرتکب جرم انتقال م...

مشاهده

جعل مهر و امضاء

سلام کارشناس نمونه مهر وامضارا باسایراسناد بررسی میکند وازشماو شاکی استکتاب میکند واظهارنظرمیکند

مشاهده

ازدواج شوهرم با همسر اولش

سلام اگر ازدواج شوهرتان باهمسرسابقش ازدواج دایم است طبیعتانکاح دایم راثبت نکرده است میتوانید شکایت عدم ثبت نکاح دردادسرا مطرح کنید

مشاهده

فسخ نکاح

سلام چنانچه درعقدازدواج شرط شده باشد یااینکه عقدمتبانیابرشرطی ایجادشده باشد بله ازموجبات فسخ نکاح است چرا بنابرشروط عرفی که برعقد بارمیشود شرط سلامت زوجین ازشروط عرفی وداخل درعقداست مگراینکه شما ازعیب باخبربوده باشی...

مشاهده

احضاریه از سوی کلانتری برای حضور در دادگاه

سلام احضارمتهم باارسال برگ احضاریه است

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام خیر سوپیشینه نیست سوپیشینه یعنی سابقه محکومیت کیفری دربرخی جرایم که افراد را ازبرخی حقوق اجتماعی محروم میکند

مشاهده

برگ دستور عدم پرداخت وجه چک

سلام باید به دادسرا مراجعه کنید وباذکرعلت شکایت کنید

مشاهده

تحصیل زوجه در دوران طی نمودن مراحل طلاق

سلام ایشان میتوانند دعوای الزام به تمکین برعلیه شمامطرح کنند چراکه زن باید درمنزل شوهرسکونت کند وازوی تمکین کندنه درمنزل پدر

مشاهده

گوشی

سلام پیام مشکوک یعنی چه؟

مشاهده

دلیل جدید

سلام باید دلایل جدید رادردادخواست یالایحه اعتراض ذکرمیکردید ولی مانع قانونی وجودنداردکه تاقبل ازاعلام ختم دادرسی به دادگاه لایحه بفرستید

مشاهده

طلاق دخالت خانواده...

سلام درخواست طلاق بنابردرخواست زن یاشوهراست و خانواده افراد نقشی دران نمیتوانند داشته باشند ودرمورد اعتیاد که بازهم باید درخواست طلاق به درخواست زن باشد درخصوص سن همسرتان درخصوص امورغیرمالی مثل نکاح وطلاق خودش میتوان...

مشاهده

امضای پشت چک

سلام هرکسی رو وظهرچک راامضاکنددربرابردارنده مسیولیت تضامنی دارد لکن حدودمسیولیت ضامن مثل مسیولیت کسی است که ازاو ضمانت کرده باصادرکننده چک صحبت کنید

مشاهده

طلاق از طرف مرد

سلام سوالتون واضح نیست اگر شوهرتان رادردادگاه محکوم کرده اید ورای دارید بعدازقطعیت به اجرای احکام دادگاه مراجعه کنید

مشاهده

چک

سلام هرکسی رو وپشت چک راامضاکرده باشد دربرابردارنده مسیولیت تضامنی دارد

مشاهده

ترک انفاق

سلام اگر رای تان قابل اعتراض است اعتراض کنید

مشاهده

طلاق

سلام اول بررسی کنید که شوهرتان درسایت ثناثبت نام کرده یاخیر به دفتردادگاه شماره ملی شوهرتان رااعلام کنید تابررسی کنندنگاه کنندکه درسایت ثناثبت نام کرده است یانه اگر ثبت نام کرده باشد ازطریق اینترنتی وسایت به ایشان ابلا...

مشاهده

درخواست طلاق

سلام چنانچه شماباکره باشیدمیتوانید ازحق حبس استفاده کنید وازشوهرتمکین نکنید ومهریه وطلاق هم هیچ ربطی به تمکین کردن زن ندارد وشمانیز درتمکین نکردن عذرموجه یعنی حق حبس دارید وتازمانیکه شرایط حق حبس دارید کسی نمیتوانیدش...

مشاهده

نفقه

سلام خیرنفقه محسوب نمیشود

مشاهده

زمین که راه ندارد

سلام طبیعتااگران راه تنهاراه برای عبورورسیدن به زمین باشد شمادران راه حق عبور دارید منتها نمیتوانید ازراه طوری عبورکنید که باعث تضررونارضایتی مالکین شود

مشاهده

حقوق بازنشستگی بعد از فوت

سلام بله دخترمتوفی درصورتیکه شاغل ودارای شوهرنباشدازحقوق مستمری متوفی برخورداراست واین حقوق از حقوق دریافتی همسرمتوفی بیشتر است

مشاهده

درخواست مهریه

سلام شما میتوانید هم ازطریق دادگاه طرح دعواکنید وهم ازطریق دفترخانه ثبت ازدواجی که ازدواجتان راثبت کرده درخواست صدوروابلاغ اجراییه کنید ومیتوانید درخواست صدورقرارتامین خواسته کنید تااموال شوهرتان توقیف شود

مشاهده

قرار ترک تعقیب

سلام قرارترک تعقیب یعنی اینکه شاکی میتواند تایکسال اززمان صدورقرارمجدداشکایت رابه جریان اندازد

مشاهده

نیم عشر

سلام نیم عشر یعنی پنج درصد مبلغ محکوم به که ازمحکوم علیه بابت هزینه های اجرایی وصول میکنند

مشاهده