مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 36)

تحویل خودرو

با سلام سرقت جرم محسوب ميشود و بحث فسخ قرار داد ارتباطي به موضوع ندارد كما اينكه مراحل تنفيذ فسخ بايد در محاكم حقوقي طي و حكم قطعي در اين زمينه صادر گردد.

مشاهده

سند منزلی که مشمول ماده 100شده

ابتداي امر نسبت به اخذ گواهي انحصار وراثت اقدام گردد بعد از دريافت گواهي به شهرداري مربوطه جهت انجام امور بعد مراجعه گردد.

مشاهده

قولنامه زمین زراعی

چنانچه قولنامه با شرايط قانوني تنظيم شده باشد صحيح است و خدشه اي بر ان وارد نيست . توصيه ميگردد جهت بررسي صحت قرارداد حضوري به وكيل مراجعه شود .

مشاهده

مزاحمت همسایه

با سلام ضمن تنظيم صورتجلسه در اين خصوص و امضاي همسايگان ميتوانيد اقدام به طرح شكايت ايجاد مزاحمت نماييد.

مشاهده

سند ملكی بدون پايان كار

با سلام باتوجه به حضور در دفتر خانه و عدم قبول خريدار نسبت به اخذ گواهي حضور در دفترخانه در سررسيد معينه اقدام گردد.

مشاهده

قطع شدن مستمری

با سلام در صورتيكه حق بيمه ديگري دريافت ننمايد ، خير .

مشاهده

انتقالی

با سلام خير

مشاهده

رد شدن شکایت خیانت در امانت

با سلام شكايت سرقت عليه شما نياز به دفاع مستدل دارد حتما حضوري با وكيل مشورت نماييد.

مشاهده

اثبات ضرب و شتم

باسلام چنانچه در طرح شكايت مستند كافي و لازم را نداشته باشيد دعوي شما به نتيجه نخواهد رسيد( در اينمورد شهادت شهود بسيار مهم است ).

مشاهده

ملاقات کودک

با سلام نيازي نيست كه شما درخواستي داشته باشيد چنانچه طرف شما درخواستي دارد عليه شما ميبايست به دادگاه محل سكونت شما مراجعه و طرح نمايد دادگاه نيز با لحاظ وضعيت سكونت شما و تحصيل فرزندتان تصميم شايسته را اتخاذ مينمايد .

مشاهده

وکالت تام خودرو

با سلام خير ادعايي عليه شما متصور نيست مسئوليت شما فقط در حيطه قراردادمنعقده اي است كه سمت شما بعنوان فروشنده قيد گرديده و در مقابل شخص ثالث مسئوليتي متوجه شما نميباشد.

مشاهده

شکایت بابت رنگ ماشین

با سلام با توجه به اينكه در زمان انعقاد قرارداد ميبايست بعنوان خريدار از اصالت مبيع اطلاع لازم را حاصل مينموده ايد و ظاهرا در اينمورد قصور داشته ايد و مستنداتي در اين زمينه هم نداريد احتمال اينكه طرح دعوي شما به نتيجه بيا...

مشاهده

نفقه دوران عقد

با سلام اگر از طريق حق حبس اقدام مي نماييد براي دريافت نفقه خير داراي جنبه كيفري نميباشد ولي در غير اينصورت مشمول جرم ترك انفاق بوده و طرح دعوي كيفري ممكن است .

مشاهده

قانون جدید مهریه

با سلام فعلا دستور رئيس قوه بر اين مبنا هست كه تا حد امكان بابت مهريه زندان در نظر گرفته نشود و قضات در تقسيط رعايت فرمايند اما اين بدان معني نيست كه اگر با وجود تقسيط زوج بازهم اداي دين ننمود بازداشت نميشود شما ميبايست در ...

مشاهده

بیمه خودرو

با سلام وظيفه احراز اصالت مدارك در هنگام خريد ماشين با شخص شما بوده است و چون در آن زمان قصور نموده ايد از اين جهت ادعايي از شما پذيرفته نيست ليكن در زمينه الزام به تنظيم سند چنانچه فروشنده در دادگاه حاضر نشود شما ميتوانيد...

مشاهده

مطالبه وجه

باسلام چك جزء اسناد لازم الاجراست و در حكم سند رسمي و وجود آن در يد دارنده دليل مديونيت صادر كننده است و ادعاي پرداخت وجه بدون دريافت چك در محكمه پذيرفته نخواهد بود.

مشاهده

خرید مسکن مهر

با سلام شما ميبايست مطابق قانون در محل انعقاد قرارداد طرح دعوي نماييد.

مشاهده

اعاده حیثیت از افترا

با سلام صرف عدم اثبات ادعاي طرف دعوي شما نميتواند دليلي بر ادعاي اعاده حيثيت از جانب شما قرار گيرد و چنانچه دادگاه سوء نيت خاص شخص را محرز بداند از اتهام وارده در اين خصوص مبرا ميباشد.

مشاهده

دریافت خسارت

با سلام شما ميبايست در اسرع وقت دعوي مطالبه خسارت و تامين خواسته را مطرح و نسبت به توقيف مبلغ ديه به ميزان خسارت اقدام نماييد. ضمن اينكه شخصا به اداره بيمه مربوطه مراجعه و در مورد پرداخت بيمه تحقيق كنيد چنانچه پرداخت شده ...

مشاهده

نفقه فرزند

با سلام به شعبه صادر كننده حكم جهت پيگيري ابلاغيه ارسالي مراجعه فرماييد . اگر مستنداتي از قبيل فيش بانكي واريز به حساب فرزندتان موجود هست طي لايحه اي ضميمه پرونده و تقاضاي محاسبه انرا نماييد.

مشاهده

مهریه از 2 شهر

با سلام شماره پرونده ابتدايي را كتبا به دادگاه اخير اعلام نماييد و ميتوانيد طي لايحه اي حكم اعسار را با توضيح به دادگاه ابتدائي ارسال فرماييد . دو درخواست در مورد يك خواسته وجاهت قانوني ندارد .

مشاهده

طلب سهم الارث

با سلام هزينه كفن و دفن از اموال و دارايي كسر گرديده است و مجدداً محاسبه نميگردد.

مشاهده

معاملات تجاری و اشتغال به تجارت

تعريف تاجر :ماده 1 قانون تجارت، تاجر را فردی تعریف نموده است که معاملات تجاری را به عنوان شغل عادی خود انتخاب نماید. معاملات تجاری صرفا در مورد اموال منقول کاربرد دارد و خرید و فروش و اجاره اموال غیر منقول تجارت محسوب نمی ش...

مشاهده

تصادف

با سلام مسئوليت شما نسبت به پرداخت مازاد سقف بيمه طبق نظر كارشناس ميباشد كه البته چنانچه اعتراضي به نظريه كارشناسي داريد ميتوانيد اعمال داريد و مشاوره گرفتن حضوري از وكيل به شما توصيه ميگردد.

مشاهده

عفو رهبری

با سلام . خير

مشاهده

اطلاع از وضعیت خودروی توقیفی

با سلام در مورد قسمت اول سوال ميبايست به دادگستري شهرستان مورد نظرمراجعه فرماييد . در مورد قسمت دوم تا پرونده اجرايي تشكيل نگردد و اجراييه به خوانده (محكوم عليه )ابلاغ نگردد مزايده انجام نمي پذيرد .

مشاهده

امتناع زن از بارداري

با سلام خير موضوع مطروحه فاقد جنبه كيفري ميباشد.

مشاهده

چک ضمانت تخلیه

با سلام تاريخ چك ده روز از تاريخ اتمام موعد قرارداد قيد گردد و حتما در متن چك قيد گردد بابت تضمين تخليه قرارداد اجاره شماره مورخ در وجه موجر

مشاهده

مالخری

با سلام چنانچه در قبال رد مال صورتجلسه اي مبني بر تحويل كل مال تنظيم نموده و به امضاء شخص تحويل گيرنده رسيده باشد مجددا محكوميت به رد مال دريافت نخواهيد داشت .

مشاهده

بابت سکه

با سلام آنچه از سكه كه امروز پرداخت مينماييد به قيمت روز پرداخت محاسبه ميگردد و آنچه كه تا كنون پرداخت نموده ايد با محاسبه قيمت سكه در تاريخهاي برداشت حقوق شما احتساب ميگردد.

مشاهده

درخواست اعمال ماده سه

با سلام درخواست اعمال ماده ٣ از ق.ن.ا.م.م در مورديست كه حكم در موضوع حقوقي صادر و قطعيت يافته باشد در امور كيفري انجام نميپذيرد.

مشاهده

فروش مال غیر

با سلام لازم به ذكر است كه مشخصات ملك همان است كه در سند رسمي قيد ميگردد و چنانچه ادعايي در زمينه فروش نامه هست ميبايست عليه فروشنده طرح دعوي صورت گيرد.

مشاهده

حقوق مستاجر

با سلام شما ميبايست اظهارنامه اي مبني بر اين مورد به مالك ارسال نماييد و بعد از آن اقدام به تعميرات لازمه نماييد.

مشاهده

ذکر عقب نشینی ملک در مبایعه نامه

با سلام چنانچه شخص خريدار ادعايي در خصوص مسائل مطروحه از ناحيه شما دارد ميبايست طرح دعوي عليه شما نمايد. موضوع بايد با جلب نظر كارشناس در اين خصوص مورد بررسي قرار گيرداز ناحيه دادگاه ،لازم نيست شما اقدامي نماييد.

مشاهده

توقف حکم از طریق اعمال ماده 477

با سلام ميبايست در صورت قبولي اعاده دادرسي با اخذ رسيد در اين خصوص درخواست توقف عمليات اجرايي تنظيم گردد.

مشاهده