مشاوره حقوقی رایگان - سند معارض

پدر مرحومم ملکی را در سال 46 از طریق دفترخانه رسمی خریداری نموده است. کافه خیارات از طرفین سلب شده است. و سپس فروشنده در سال 53 ملک را بنام خود نسق زده است. اکنون فروشنده فوت شده و ملک در تصرف پسرش میباشد. آیا با توجه به اینکه ملک را فروخته و پس از گذشت هفت سال آن را بنام خود نسق زده، آیا این کار قانونی است؟ و به لحاظ قانونی کدام سند معتبر است و مالک شناخته می شود؟ لطفا راهنمایی فرمایید. متشکرم

پاسخ ها :

تا به حال پاسخی از وکلا ثبت نشده است.


سند معارض نسق ملک