مشاوره حقوقی رایگان - تحصیل مال غیر

سلام بنده مبلغ15 ملیون تومان شخصابه حساب همسرم واریزکردم وپس از4 سال من جهت ملک مسکونی که خودم بنام همسرم خریداری کرده بودم ازش وکالت بلاعزل گرفتم وباتوجه به همین موضوع بینمون اختلاف افتادوایشون قهرکرد ورفت خونه پدرش.ومن باهمون وکالت رفتم پیش ریس شعبه بانک و وکالت رابهش نشون دادم وایشون هم چون من رامیشناخت بعدازامضازیربرگ وکالت به کارمندش دستوردادکه کل پول راجابجاکنه وبریزه به حساب من و من هم بعازپرکردن فیشهای مربوطه پول راجابجاکردم.بعداز3 ماه همسرم فهمیدورفت سرپرستی بانک وازریس شعبه شاکی شدوبه تبعش بانک همازمن شاکی شد.حالامن محکوم شدم به ردمال و حبس6 ماه زندان . البته قبل ازصدورحکم من کل پول را مجددبه حساب بانک عودت دادم واوناهم پول راریختن به حساب همسرم. حالاهمسرم دوباره شاکی شده که من سودپولم رامیخوام چون حساب سودی بوده ، ریس شعبه هم سودراازجیب خودش بهش پرداخت کرد تاهمسرم رضایت دادوکشیدکنار حالالطفا راهنمایی بفرماییدمن بایدچیکارکنم که بیگناهیم ثابت بشه چون پرونده رفته تجدیدنظرومنتظردادگاه تجدیدنظرهستم ، ازطرفی ریس شعبه مرتب زنگ میزنه که بیاپول سودی راکه من دادم به زنت1600000 هزارتومان رابهم بده تامنم بهت رضایت بدم وقضیه تمام بشه لطفاراهنمایی بفرمایید باتشکروارادت فراوان

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
شماره تماس وکیل: ---


آن وکالتی که همسر شما به شما داده است مربوط به آن مبلغ پول در بانک نبوده است. شما می توانید اگر ادعایی نسبت به آن پول دارید با ارائه رسید واریزی و... دادخواست مطالبه وجه را مطرح کنید.


11:34:32   1395/7/17

موافق (0) مخالف (0)


مطالبه وجه وکالت بلاعزل