قولنامه ماشین

سلام بنده ماشینی خریدم بمبلغ ۱۲۴۰۰۰۰۰تومان که مبلغ۴۰۰۰۰۰۰تومان پرداخت کردم وباقی مانده ان رادردوچک ۵ملیونی که بنام شخص دیگری بود به اودادم و۳۴۰۰ملیون چک خودم دادم چون سندرابه من ندادند چکها پاس نشود شکایت کرده ومبلغ کل ماشین رامطالبه نموده وحساب حقوقی منرا مسدودکرده درصورتی ۵ملیون ازبنده دریافت کرده

male lawyer profile

دادراه:

اگر تاریخ و محل به نام زدن سند را در قرارداد مشخص کرده باشید، و مدارک لازم داشته باشید مبنی بر این که طرف مقابل در تاریخ تعیین شده در محل تعیین شده حاضر نشده است می توانید از خودتان دفاع کنید. اگر در قرارداداتان پاس شدن چک ها را به طور صریح مشروط کرده باشید و مشخص کرده باشید که خریدار حق نداشته چک ها را وصول کند می توانید شکایت طرح کنید. در غیراین صورت شما باید چک هایتان را پاس می کردید و اقدامات قانونی لازم را برای الزام به تنظیم سند انجام می دادید.

12:18:31   1395/8/17


سند چک قرارداد الزام به تنظیم سند