مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 2)

قانون کار

سلام طرح دعوی در اداره کار ارتباطی به غیبت سربازی نداشته و میتوانید به اداره کار مراجعه کنید

مشاهده

حکم صحت مبایعه نامه

سلام چنانچه در دادگاه اصالت مبایعه نامه شما احراز و اثبات شده باشد میتوانید با طرح دعوی ابطال سند به حقوق قانونی خود دست یابید

مشاهده