سفته

باسلام بنده معامله ای انجام دادم طرف معامله ازمن دوبرابر مبلغ چک وسفته گرفته که بنده پول ایشان را درچند مرحله پرداخت کردم هنوز مبلغ ۶ملیون باقی مانده ولی ایشان ازدادن مدارک به من خوداری میکند میگوید همه وجه دادی مدارک میدم ومن ازایشان رسید دریافت کردم ولی ایشان مبلغ بیشتری میخواهد چه کار باید بکنم؟

male lawyer profile

دادراه:

اگر در قرارداد مبلغ تعیین کرده باشید، طرف مقابل نمی تواند از شما وجه بیش تری مطالبه کند. می توانید برای او اظهارنامه رسمی تنظیم و ارسال کنید و درخواست عودت چک و سفته بکنید.

11:23:35   1395/8/20


چک سفته قرارداد رسید