مشاوره حقوقی رایگان - اعسار از پرداخت مهريه

سلام زوج از وضعيت مالى بسيار خوبى برخوردار مى باشد و زوجه مهريه خود را به اجرا گذاشته و قرار تأمين خواسته صادر شده و مالى به توقيف رسيده و پرونده مهريه به مرحله ى اجراى احكام نيز رسيده حال اما چون مبلغ مال به توقيف رسيده كمتر از مبلغ مهريه بوده زوجه دوباره دادخواست قرار تأمين خواسته داده و اينبار ملك تجارى-مسكونى زوج معرفى شده كه اتفاقا زوجه به همراه زوج در اداره ثبت اسناد و املاك شاهد رسمى كردن سند همين ملك تجارى-مسكونى به نام زوج بوده را به دادگاه معرفى نموده ولى زوج فتوكپى مبايعه نامه (قولنامه) دستى مربوط به يازده سال پيش را مبنى بر اينكه ملك را به خواهرش فروخته و ديگر مالى ندارد ولى زوجه در دادگاه عنوان داشته اين مبايعه نامه جعلى و ساختگى بوده و خود سه سال پيش شاهد رسمى كردن سند ملك تجارى-مسكونى بنام شوهرم در اداره ثبت اسناد و املاك بوده ام و قاضى محترم هم دستور استعلام ملك تجارى-مسكونى را به اداره ثبت اسناد و املاك نمودند و با اينكه جواب استعلام ملك هنوز از اداره ثبت اسناد و املاك نيامده ولى زوج رفته دادخواست اعسار مهريه داده و قاضى هم رأى صادر نموده ولى متصدى دفتر بايگانى گفته چون وا زمانى كه قاضى رأى صادر شده را امضاء ننموده اجازه جواب رأى را به طرفين نداريم، حال با توجه به اين توضيحات، بنظر شما جواب رأى اعسار از پرداخت مهريه چيست؟ آيا دادگاه دادخواست اعسار زوج از مهريه ميپذيرد؟

پاسخ ها :

نازنین غنی فرجام

سرکار خانم نازنین غنی فرجام:

استان : اصفهان
شماره تماس: 09037063390


درصورت پذیرفتن ان بعد از اثبات میتونید از اعسار تجدید نظر نمایید


10:26:33   1397/2/15

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

ضمنا قابل ذكر است تمامي اموال زوج توسط شوراي محل به مهر امضاء ثبت رسيده و به دادگاه تقديم شده و در لاي پرونده مهريه زوجه گذاشته شده و قاضى محترم هم نيز رؤيت نموده حال با اين وصف آيا دادخواست اعسار از پرداخت مهريه توسط زوج پذيرفته ميشود يا رد خواهد شد؟


14:32:37   1397/2/15


مهریه اعسار از پرداخت مهریه