مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 1)

عسر و حرج زن

دوست گرامی سلام . بله جنابعالی با پرداخت نفقه ایشان می توانید به همین صورت ایشان را نگهدارید . از طرفی ایشان می تواند به جهت عسر و حرج دادخواست طلاق بدهد. اگر می توانید الزام نامبرده را تمکین اخذ کنید . که اگر تمکین نکرد نفقه...

مشاهده