ضمانت

من ضامن شخصی شدم که برای کلاه برداری زندان بود رفت مرخصی نیامد البته ضامن ده ملیونی شدم

male lawyer profile

دادراه:

شما در ابتدا بایستی مبلغ مورد ضمانت را پرداخت کنید و سپس دعوی مطالبه وجه علیه شخصی که برای او ضمانت کرده اید مطرح کنید. اگر منظور کفالت است که پس از احضار متهم و طی مراحل دیگر اگر دسترسی به متهم مقدور نبود در نهایت وجه الکفاله از شما اخذ خواهد شد

12:17:13   1395/8/17


ضمانت ضامن