وجه الکفاله

وجه الکفاله یعنی چه؟

male lawyer profile

دادراه:

مبلغی که برای ضمانت حاضر کردن متهم تعیین می شود.

11:18:10   1395/8/20


کفیل وجه الکفاله کفالت متهم